SP3172 Surdopedie 2

Pedagogická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/3/0. 3 bloky pro kombinované studium. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Marína Štibrányiová (cvičící)
Garance
Mgr. Marína Štibrányiová
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marína Štibrányiová
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Předpoklady
SP3171 Surdopedie 1
Studující by měli mít pevné základy v oboru Surdopedie a Surdopedie 1, včetně porozumění základním konceptům, metodik a přístupů v oblasti péče o osoby se sluchovým postižením. Taktéž by měli mít základní povědomí o historii, výzkumu a vývoji ve svém oboru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Identifikovat hlavní teoretické přístupy k porozumění a péči o osoby se sluchovým postižením. Schopnost reflektovat vlastní postoje a předsudky ve vztahu k osobám se sluchovým postižením a odbornému diskurzu. Porozumět vývojovým potřebám a možnostem komunikace u dětí se sluchovým postižením. Schopnost spolupracovat s rodinami a dalšími odborníky na vytváření podpůrného prostředí pro komunikaci v rodinném a školním prostředí. Porozumět principům inkluzivního vzdělávání a jeho aplikaci v rámci vzdělávacího procesu pro osoby se sluchovým postižením. Schopnost vyrovnat se s výzvami a překážkami spojenými s inkluzivním vzděláváním a hledat efektivní řešení. Porozumět různým komunikačním systémům používaným jedinci se sluchovým postižením a jejich významu pro komunikaci a sebeprosazení. Respektovat a chápat specifickou kulturu a komunitu neslyšících a zahrnout ji do vlastního profesního přístupu.
Výstupy z učení
Schopnost analyzovat a kriticky hodnotit odborné texty a výzkum týkající se osob se sluchovým postižením. Schopnost reflektovat vlastní postoje a předsudky ve vztahu k osobám se sluchovým postižením a odbornému diskurzu. Schopnost formulovat a prezentovat argumenty podporující inkluzivní přístup k jedincům se sluchovým postižením. Znalost a schopnost aplikovat principy diferencovaného vzdělávání pro podporu individuálních potřeb žáků se sluchovým postižením. Schopnost spolupracovat s kolegy a pedagogickými specialisty na vytváření inkluzivního a podpůrného prostředí ve školách a školských poradenských zařízeních. Respektování a porozumění specifické kultuře a komunitě neslyšících a jejich zahrnutí do profesionální praxe.
Osnova
 • Sebepojetí a identita jedinců se sluchovým postižením. Komunikace a péče v raném věku. Role rodiny a dalších odborníků v péči o komunikaci dětí se sluchovým postižením. Spolupráce s pedagogy a dalšími specialisty na vytváření inkluzivního vzdělávacího prostředí. Principy inkluzivního vzdělávání a jejich aplikace pro osoby se sluchovým postižením. Různé komunikační systémy používané jedinci se sluchovým postižením.
Literatura
  povinná literatura
 • JUNGWIRTHOVÁ, Iva. Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ. Vydání první. Praha: Portál, 2015, 191 stran. ISBN 9788026209447. info
 • KRAHULCOVÁ, Beáta. Komunikační systémy sluchově postižených. 1. vydání. Praha: Beakra, 2014, 375 stran. ISBN 9788090386327. info
  doporučená literatura
 • LANGER, Jiří, Václav PTÁČEK a Karel DVOŘÁK. Znaková zásoba českého znakového jazyka : k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk : výukový CD-ROM. [Olomouc]: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 1 CD-ROM. info
 • DVD - Raná komunikace v neslyšící rodině - návodná pomůcka pro slyšící i neslyšící rodiče, jak postupovat při výchově jejich dítěte se sluchovým postižením. (www.frpsp.cz)
 • Materiály vydané ČKTZJ v roce 2008, seznam viz: http://www.cktzj.com/sada-vsech-materialu-tistene-publikace-cd-dvd-
 • Langer, Jiří (2007) Komunikace osob se sluchovým postižením (DVD). Olomouc: UP PdF.
 • PITNEROVÁ, Pavla. Role komunikace v procesu integrace žáka se sluchovým postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 171 s. ISBN 978-80-210-7596-2. info
 • DOLEŽALOVÁ, Lenka a Lenka HRICOVÁ. Raná intervence u dětí se sluchovým postižením a u dětí s hluchoslepotou. In OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. 1. vydání. Brno: MU, 2012, s. 115-137. ISBN 978-80-210-5880-4. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Zita NOVÁKOVÁ. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 321 s. ISBN 978-80-210-5880-4. info
 • HRICOVÁ, Lenka a Lenka DOLEŽALOVÁ. Specifika přístupu k dětem se sluchovým postižením a dětem s hluchoslepotou. In Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno: MU, 2012, s. 131-158. ISBN 978-80-210-6044-9. info
 • ROUČKOVÁ, Jarmila. Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením : praktické návody a důležité informace. Vyd. 2. Praha: Portál, 2011, 151 s. ISBN 9788073679323. info
 • SVOBODOVÁ, Karla. Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem. Illustrated by Danuše Plajnerová. 2. vyd. Praha: Septima, 2005, 151 s. ISBN 8072162144. info
 • LANGER, Jiří, Václav PTÁČEK a Karel DVOŘÁK. Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk : výukový CD-ROM. 2. vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2005, 2 CD-ROM +. ISBN 8024411148. info
 • SOURALOVÁ, Eva. Čtení neslyšících. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, 74 s. ISBN 8024404338. info
  neurčeno
 • STRNADOVÁ, Věra. Hádej, co říkám, aneb, Odezírání je nejisté umění : publikace na podporu Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. 2. dopl. vyd. [Praha]: Helix, 2001, 186 s. ISBN 8090303501. info
 • JANOTOVÁ, Naděžda. Odezírání u sluchově postižených. 1. vyd. Praha: Septima, 1999, 51 s. ISBN 807216826. info
 • STRNADOVÁ, Věra. Hádej, co říkám, aneb, Odezírání je nejisté umění. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 1998, 158 s. info
Výukové metody
Aplikace teoretických znalostí na konkrétní případy a situace v praxi. Diskuse o etických a profesních otázkách v péči a vzdělávání osob se sluchovým postižením. Reflexe vlastního profesního rozvoje a plánování dalších kroků. Samostatná analytická práce s odbornými zdroji.
Metody hodnocení
Esej, písemný test, ústní zkouška, aktivní participace ve výuce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.