ARTS013 Slovanské areály

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Šaur, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
! PROGRAM ( B - JBS_ )||( PROGRAM ( B - JBS_ )&&( ARTS001 Úvod do kognitivních věd || ARTS002 Přístupy k poznání jazyka || ARTS003 Současná kultura || ARTS004 Homér a evropská lit. || ARTS006 The Fall of an Empire || ARTS007 Germánské literatury – nositelé Nobelovy ceny za literaturu || ARTS008 Argumentace a logika || ARTS009 ABC češtiny || ARTS010 Dějiny Mongolska a stepních říší || ARTS011 Proměny křesťanské Evropy: Vize, kritika, diskuse || ARTS012 Kulturní konstrukce jinakosti || ARTS014 Jak číst světovou literaturu. || ARTS015 Mezi kulturou a přírodou || ARTS016 Literární život univerzit || ARTS017 Život po smrti v evrop. umění || ARTS018 || ARTS019 Shakespeare: umění a ctnost || ARTS020 Digitální humanitní vědy || ARTS021 Art and Culture in Cent.Europe ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Cíle předmětu
Výklad se koncentruje na celkové historicko-politicko-kulturní dění v areálech, zejména v současnosti, s odkazy ke kořenům v historii a k příčinám současných jevů. Cílem předmětu je, aby posluchač získal přehled o dění v areálech, kde je přítomen slovanský prvek, tedy o střední, východní a jihovýchodní Evropě. Absolvent předmětu by měl získat diachronní a synchronní informace o jednotlivých slovanských areálech a rovněž o slovanském prostoru (supraareálu) jako celku, být schopen komparace různých jeho částí a umět tyto informace a dovednosti aplikovat na konkrétní problémové okruhy kulturní, politické a jazykově literární.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu bude dobře obeznámen s prostorem zvaným Pax Slavia, jehož součástí je i Česko, bude schopný komparativně popisovat a posuzovat jeho jednotlivé části a uvědomí si shody a rozdíly mezi jednotlivými slovanskými národy a zeměmi.
Osnova
 • 1. Geografická a politická charakteristika východoslovanských zemí.
 • 2. Základní přehled dějin východních Slovanů.
 • 3. Přehled kultury a literatury východních Slovanů.
 • 4. Charakteristika východoslovanských jazyků.
 • 5. Geografická a politická charakteristika západoslovanských zemí.
 • 6. Vymezení střední Evropy včetně přehledu dějin a kultury.
 • 7. Charakteristika západoslovanských jazyků v návaznosti na celý středoevropský areál.
 • 8. Přehled kultury a literatury západních Slovanů v návaznosti na celý středoevropský areál.
 • 9. Geografická a politická charakteristika jihoslovanských zemí.
 • 10. Etnická a náboženská struktura jihoslovanských zemí a národů.
 • 11. Nejdůležitější historické momenty v dějinách jihoslovanských zemí, především Chorvatska, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska a Severní Makedonie.
 • 12. Jazyková situace v jihoslovanském prostoru, nejvýznamnější osobnosti jihoslovanských literatur v 19., 20. a 21. století.
Literatura
  doporučená literatura
 • GENZOR, Jozef. Jazyky světa : historie a současnost. 1. vydání. V Brně: Lingea, 2015. 672 stran. ISBN 9788075080615. info
 • POSPÍŠIL, Ivo (ed.). Klíčové problémy slovanských areálů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 126 s. ISBN 978-80-210-5010-5. info
 • LIŠČÁK, Vladimír. Státy a území světa. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Libri, 2009. 895 s. ISBN 9788072774142. info
 • V kleštích dějin : střední Evropa jako pojem a problém. Edited by Jiří Trávníček, Translated by František Benhart. Vyd. 1. Brno: Host, 2009. 343 s. ISBN 9788072943234. info
 • POSPÍŠIL, Ivo, Jiří GAZDA, Katerina KEDRON, Pavel KREJČÍ, Roman MADECKI, Ludvík ŠTĚPÁN a Václav ŠTĚPÁNEK. Slované a Evropa na počátku 21. století. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 104 s. ISBN 978-80-210-4487-6. info
  neurčeno
 • ŠÍSTEK, František. Dějiny Černé Hory. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 614 stran. ISBN 9788074224980. info
 • FRIEDL, Jiří, Tomasz JUREK, Miloš ŘEZNÍK a Martin WIHODA. Dějiny Polska. Translated by Martin Veselka. Vydání první. Praha: NLN Nakladatelství lidové noviny, 2017. 690 stran. ISBN 9788074223068. info
 • VYDRA, Zbyněk, Michal ŘOUTIL, Jitka KOMENDOVÁ, Kateřina HLOUŠKOVÁ a Michal TÉRA. Dějiny Ruska. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 499 stran. ISBN 9788074223242. info
 • RYCHLÍK, Jan. Dějiny Bulharska. Třetí doplněné a přepra. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 536 stran. ISBN 9788074225536. info
 • RYCHLÍK, Jan, Bohdan ZILYNSKYJ a Paul R. MAGOCSI. Dějiny Ukrajiny. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 524 stran. ISBN 9788071064091. info
 • RYCHLÍK, Jan. Dějiny Slovinska. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011. 441 s. ISBN 9788074221316. info
 • ŠESTÁK, Miroslav. Dějiny jihoslovanských zemí. 2. vyd. Praha: NLN Nakladatelství lidové noviny, 2009. 758 s. ISBN 9788071063759. info
 • RYCHLÍK, Jan a Milan PERENĆEVIĆ. Dějiny Chorvatska. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 576 s. ISBN 9788071068853. info
 • SAHANOVIČ, Hienadź a Zachar Vasìlevìč ŠYBEKA. Dějiny Běloruska. Translated by Adam Havlín. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. 302 s. ISBN 8071068284. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Střední Evropa a Slované : (problémy a osobnosti). 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2006. 246 s. ISBN 8021041749. info
 • PELIKÁN, Jan. Dějiny Srbska. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 2005. 670 s. ISBN 8071066710. info
 • RYCHLÍK, Jan a Miroslav KOUBA. Dějiny Makedonie. Praha: Lidové noviny, 2003. 458 s. ISBN 80-7106-642-7. info
 • PRICE, Glanville. Encyklopedie jazyků Evropy. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 2002. xvi, 509. ISBN 8072074504. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. 680 s. ISBN 8072770683. info
 • DAVIES, Norman. Evropa : dějiny jednoho kontinentu. Translated by Kateřina Keilová. V českém jaz. vyd. 1. Praha: Prostor, 2000. 1365 s. ISBN 8024201704. info
 • ŠTĚPÁN, Ludvík. Slovník polských spisovatelů. 1. vyd. Praha: Libri, 2000. 555 s. ISBN 8072770055. info
 • VYKOUKAL, Jiří, Bohuslav LITERA a Miroslav TEJCHMAN. Východ : vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. 1. vyd. Praha: Libri, 2000. 860 s. ISBN 8085983826. info
 • WANDYCZ, Piotr S. Střední Evropa v dějinách : od středověku do současnosti : cena svobody. Translated by Jaroslav Valenta. Vydání 1. Praha: Academia, 1998. 301 stran. ISBN 8020006575. info
Výukové metody
přednášky, diskuse
Metody hodnocení
Písemný test skládající se z 15 otázek zaměřených na základní pojmy disciplíny.
Informace učitele
Rozšiřující seznam vhodné studijní literatury je umístěn v učebních materiálech k předmětu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.