HV_750a Seminář hudební topografie I.

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 N42
Předpoklady
HV_01a Úvod do hudební vědy && HV_02a Proseminář hudební vědy I. && HV_02b Proseminář II. && HV_801a Dějiny hudby I. A && HV_04 Hudební nauka && HV_05a Harmonie I. && HV_08 Intonace && HV_09 Sluchová analýza && HV_11a PVH
Předmět je určen především studentům vyšších ročníků, předpokládá se alespoň minimální znalost němčiny. Odvaha k luštění starých textů nutná!
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Nabízený kurz účastníky provede specifickými okruhy témat v časovém horizontu konce 16. do počátku 19. století. Jako hudebně topografický je předmět označen proto, se se bude soustředit na kulturněhistorickou problematiku raného novověku s přihlédnutím k regionálnímu bádání (vlastivědě).
Na konci tohoto kurzu bude student schopen orientovat se v heuristické problematice ke kulturním dějinám českých zemí v raném novověku s přihlédnutím zvláště k regionální hudební kultuře. Měl by zvládnout základní paleografické dovednosti (četba novogotického kurzivního písma) a mít přehled o práci s archivními, knihovními a muzejními fondy.
Výstupy z učení
Na konci kursu bude student schopen bezpečně se orientovat v základních heuristických pomůckách, struktuře relevantních archivních a muzejních fondů a vyhotovit stav bádání k danému tématu.
Osnova
 • Výchozím tématem je město jako modelová jednotka, rozdělená do následujících témat: farní kostel - liturgický provoz - hudba v liturgii - výdaje na hudební složku liturgie - hudebně aktivní subjekty: literátská bratrstva, kostelní služebníci - tj. okruh školy (rektor, kantor, žáci) - varhaník - platy hudebníků a jejich sociální postavení. Předmět si tedy neklade za cíl systematicky představit jednotlivé lokality vymezeného regionu, ale spíše nabízet modelová témata, aplikovatelná v různých regionech. Exemplifikace však již bude vztažena pouze na území Moravy a českého Slezska, jednak na základě archivních materiálů, ale i studií J. Sehnala. Paralelně s těmito přednáškovými tématy (cca 45 minut) bude v každé výuce věnován prostor aktivní práci s prameny, tedy kromě samotného úvodu do heuristiky (seznámení se s archivními fondy a orientace v nich) půjde především o čtení dobových (rukopisných) textů, vztahujících se k jednotlivým tématům. Většina těchto archivních materiálů je studentům k dispozici v digitální podobě (e-learning), důraz však bude kladen především na společné čtení ve výuce. Kromě tematické návaznosti budou texty uspořádány podle paleografické náročnosti. Předmět je vyučován dvousemestrálně. Výše uvedený popis náplně náleží prvnímu semestru, kdy kromě úkolů řešených během výuky budou mít studenti za úkol vypracovat také krátký referát k určitému tématu / lokalitě, spočívající především v sestavení speciální bibliografie. Během druhého semestru bude větší důraz kladen na praktickou stránku, studenti budou pracovat částečně samostatně na zvolených tématech k seminární práci.
Literatura
  povinná literatura
 • SEHNAL, Jiří a Jiří VYSLOUŽIL. Dějiny hudby na Moravě. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2001. Vlastivěda Moravská. Země a lid. Svazek 12. ISBN 80-7275-021-6. info
  doporučená literatura
 • SEHNAL, Jiří. Barokní varhanářství na Moravě. Vyd. 1. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2003. 171 s. ISBN 8072750429. info
 • SEHNAL, Jiří. Pavel Vejvanovský a biskupská kapela v Kroměříži. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1993. 122 s. ISBN 8090003125. info
 • SEHNAL, Jiří. Hudba v olomoucké katedrále v 17. a 18. století. Vyd. 1. V Brně: Moravské muzeum, 1988. 228 s. : i. info
Výukové metody
Práce s prameny a diskuse nad nimi.
Metody hodnocení
Předpokladem k udělení zápočtu je písemná práce v rozsahu 5-10 normostran, jejíž téma si student zvolí po dohodě s vyučujícím.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/elf (kurz Hudební topografie)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/HV_750a