RLA05 Judaismus

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ivona Vrzalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 G24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 0/100
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Anotace
Kurz poskytuje zevrubný přehled o judaismu jako historicky nejstarším monoteistickém náboženství. Prostřednictvím periodizačního schématu podává obraz jeho základních proměn - od starověkých anticipací v náboženském životě Izraele, přes jeho vlastní konstituování v poexilní době a svébytný vývoj sefardské i aškenázské větve ve středověku, až po soudobou diferenciaci judaismu včetně jeho nacionálně politických rysů.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení kurzu bude student schopen:
- demonstrovat základní faktografickou znalost dějin judaismu, včetně hlavních rysů věrouky, náboženského práva a rituální praxe;
- identifikovat základní paradigmatické proměny judaismu v průběhu jeho dějin;
- užívat základní terminologii judaismu i jeho religionistického studia;
- interpretovat vybrané prameny studia judaismu v českém překladu (např. biblický text, halachický komentář, chasidskou legendu atd.);
- srovnat judaismus s ostatními monoteistickými systémy (křesťanstvím a islámem).
Osnova
 • (0) Úvodní informace k předmětu. (1) Hebrejská bible – struktura, vývoj textu, kanonizace, překlady. (2) Etnogeneze hebrejských kmenů. Náboženství nejstaršího Izraele. (3) Náboženství v královské době. Chizkijášova a Jóšijášova reforma. (4) Babylónský exil a poexilní období. (5) Helenizace a diferenciace raného judaismu. (6) Rabínský judaismus a krystalizace Talmudu. (7) Test z věcné znalosti hebrejské bible. (8) Ga’onské období. Sefardim a Aškenazim. (9) Židovská náboženská filozofie. Kabala. (10) Haskala a diferenciace novověkého judaismu. (11) Sionismus a vznik Státu Izrael. (12) Test ze znalosti základní terminologie judaismu.
Literatura
  povinná literatura
 • STEMBERGER, Günter. Úvod do judaistiky. Translated by Štěpán Zbytovský. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2010. 228 s. ISBN 9788070219881. info
  doporučená literatura
 • SCHUBERT, Kurt. Židovské náboženství v proměnách věků : zdroje, teologie, filosofie, mystika. Translated by Jindřich Slabý. Vyd. 3., rev. Praha: Vyšehrad, 2010. 293 s. ISBN 9788074290459. info
 • BRENNER, Michael. Malé dějiny Židů. Translated by Zlata Kufnerová. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2014. 351 s. ISBN 9788074324437. info
 • HORYNA, Břetislav a Helena PAVLINCOVÁ. Judaismus-Křesťanství-Islám. Nové rozšířené. Olomouc: nakladatelství Olomouc, 2003. 661 s. ISBN 80-7182-165-9. info
 • The Oxford handbook of Jewish studies. Edited by Martin Goodman - Jeremy Cohen - David Jan Sorkin. New York: Oxford University Press, 2002. xiv, 1037. ISBN 9780199280322. info
Výukové metody
Přednášky; domácí četba; tři průběžné komentáře zadaných textů s písemnou zpětnou vazbou vyučujícího; dva průběžné písemné testy.
Metody hodnocení
Podmínky ukončení kolokviem (doporučeno pro neoborové studenty)
 • písemný test z věcné znalosti hebrejské Bible (nejméně 60%);
 • písemný test z věcné znalosti základní terminologie judaismu (nejméně 60%).

  Podmínky ukončení zkouškou (povinné pro oborové studenty)
  Vstupní předpoklady:
 • písemný test z věcné znalosti hebrejské Bible (nejméně 60%);
 • písemný test z věcné znalosti základní terminologie judaismu (nejméně 60%).
 • tři komentáře s vyhovujícím hodnocením (celkem nejméně 60%).
  Zkouška probíhá ústní formou a soustřeďuje se na:
 • ověření znalostí podle zadaných tematických okruhů;
 • ověření interpretačních schopností v dané oblasti.
  Celkové hodnocení zahrnuje: dva průběžné testy (40%), tři komentáře (20%) a vlastní výkon u ústní zkoušky (40%).

  Podrobný harmonogram kurzu, tematické okruhy ke zkoušce a doporučená studijní literatura jsou uvedeny v ELFu (e-learningové prostředí FF MU).
 • Navazující předměty
  Informace učitele
  Předmět je spravován v ELFu (e-learningové prostředí Filozofické fakulty Masarykovy univerzity).
  The course is administrated in the ELF (e-learning environment of the Faculty of Arts, Masaryk University).
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován každoročně.
  Informace k inovaci předmětu
  Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  logo image
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/RLA05