SUP006 Kompendium pro učitele

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Vlček (přednášející)
prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:40 B2.43, kromě Út 14. 11.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 77/70, pouze zareg.: 2/70, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 2/70
Mateřské obory/plány
předmět má 162 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Kompendium pro učitele je věnován tématům spadajícím do oblasti výchovy a vzdělávání na pozadí nejnovějších trendů a současných problémů školství. Záměrem kurzu je zprostředkovat stávající porozumění a přehled o současné podobě procesů ovlivňujících situaci ve školství a ve školách. Ve výuce je kladen důraz na formy aktivního a otevřeného učení.
Výstupy z učení
a) Studenti budou vědět, jaké typy situací v budoucí praxi je mimo vlastní výuku čekají. Budou rozumět tomu, jaká na ně budou kladena očekávání jakožto na třídní učitele, které situace ve škole spadají do jejich kompetencí a s kým se mají v jejich řešení radit (využití podpory ŠPP), dále budou vědět, které situace mají delegovat a jakým způsobem.
b) Studenti budou umět vytvořit webovou platformu ke své výuce a budou schopni vytvořit prostor pro podpůrné učení, procvičování a testování v základních aplikacích.
c) Studenti budou znát základní informace ohledně práce s žáky se SVP, budou rozumět principu individualizace a diferenciace výuky a jejich dopadu na přípravu výuky.
d) Diskutovat ohledně výše uvedených tematických oblastí s oporou o argumenty.
Osnova
 • Osnova pro semestr 2023:
 • Téma 1: Uvedení do kurzu, seznámení se Standardem kvality profesních kompetencí studenta učitelství
 • Téma 2: Třídnictví a role třídního učitele
 • Téma 3: Práva a povinnosti učitele
 • Téma 4: Administrativa a administrativní procesy ve škole
 • Téma 5: Podoba a průběh maturitní zkoušky z pohledu vyučujících
 • Téma 6: Tandemová výuka
 • Téma 7: Učitel a jeho spolupracující tým ve škole
 • Téma 8: Práce s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
 • Téma 9: Práce s nadanými (individualizace, gradace)
 • Téma 10: Práce s žáky s odlišným mateřským jazykem
 • Téma 11: Úvod do pedagogického výzkumu
 • Téma 12: Akční výzkumy ve vzdělávání
 • Téma 13: Kurz první pomoci pro učitele
Literatura
  doporučená literatura
 • STARÝ, Karel a Veronika LAUFKOVÁ. Formativní hodnocení ve výuce. Vydání první. Praha: Portál, 2016. 174 stran. ISBN 9788026210016. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Jak se učitelé učí. Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 325 s. ISBN 978-80-210-8462-9. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ, Milan POL a Josef LUKAS. Řízení inkluze ve škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 179 s. ISBN 978-80-210-8037-9. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Humor ve škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 189 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; č. 412. ISBN 978-80-210-6205-4. Digitální knihovna FF info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Učitelé v pozdní fázi kariéry - z výzkumných dat. In Pozdní sběr. O práci zkušených učitelů. 1. vyd. Brno: Paido, 2011. s. 107-144, 37 s. 316. publikace. ISBN 978-80-7315-206-2. info
 • PETTY, Geoffrey. Evidence-based teaching : a practical approach. 2nd ed. Cheltenham: Nelson Thornes, 2009. v, 378. ISBN 9781408504529. info
 • BASL, Josef. (Ne)rovné šance na vzdělání : vzdělanostní nerovnosti v České republice. Edited by Petr Matějů - Jana Straková. Vyd. 1. Praha: Academia, 2006. 411 s. ISBN 8020014004. info
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 3., přeprac. a aktualiz. vy. Praha: Portál, 2005. 481 s. ISBN 807367047X. info
Výukové metody
Kurz je koncipován jako beseda z odborníkem či inspirativním učitelem, který se student diskutuje pedagogické koncepty v kontextu své každodenní praxe.
Metody hodnocení
Podmínky ukončení kurzu jsou následující:
» 80% docházka, tzn. účast na 9 setkání z počtu 13 setkání
» účast praktického nácviku první pomoci v průběhu zkouškového období
» min. 65 bodů z celkového počtu 100 bodů, které jsou rozděleny mezi následující aktivity:
- 4 dílčí ověření po každém z tematických bloků, každé ověření je hodnoceno 10 body
- závěrečné ověření osvojených výstupů z učení, kde lze získat celkem 60 bodů, přičemž minimální hranice úspěšnosti je 40 bodů.
Informace učitele
Na výuce se podílí odborníci a inspirativní učitelé působící na úrovni středních škol.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/SUP006