KJ1A002 Jazykový seminář katalánštiny 2

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
4/4/6. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Elena Casas Cortada (přednášející)
Mgr. Pavlína Javorová Švandová (přednášející)
Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Cristina Rodríguez García, Ph.D. (přednášející)
Mgr. David Utrera Domínguez (přednášející)
Garance
Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Elga Cremades Cortiella, Ph.D.
Rozvrh
Po 12:00–13:40 L33, St 8:00–9:40 G23, Čt 14:00–15:40 D51, Pá 12:00–13:40 G25, kromě Čt 27. 2.
Předpoklady
KJ1A001 Seminář 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
L’objectiu principal d’aquesta assignatura és que l’alumnat adquireixi un domini de la llengua catalana corresponent al nivell A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües. Això vol dir que, de manera general, es buscarà que l’alumnat acabi el curs amb les competències lingüístiques comunicatives necessàries per comprendre i produir expressions habituals relacionades amb informacions personals bàsiques, familiars, compres, geografia local o ocupació. Això inclou tant les competències lingüístiques pròpiament dites (fonètiques, lèxiques, gramaticals, etc.) com les sociolingüístiques i pragmàtiques, de manera que es buscarà la distinció de tipus de text, el coneixement dels registres i varietats de la llengua i la capacitat d’adequació en contextos comunicatius diversos.
Výstupy z učení
A final de curs, l'estudiant ha de ser un usuari bàsic de la llengua. Per tant, ha de poder: 1. Comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d’importància immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació). 2. Comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes familiars i habituals. 3. Descriure, de manera senzilla, aspectes de la seva experiència o bagatge personal, aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.
Osnova
  • 1. Descripcions personals 2. Lloc de residència 3. Feina 4. Activitat quotidiana i entreteniments 5. Transports i viatges 6.Política i institucions 7. Actualitat 8. Psicologia de les persones 9. Formació 10. Relacions comercials 11. Gastronomia i alimentació 12. Serveis públics i privats
Literatura
    povinná literatura
  • UTRERA DOMINGUEZ, David. Cvičení z katalánštiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 145 s. ISBN 978-80-210-7436-1. Digitální knihovna FF MU info
    neurčeno
  • Mas, Marta; Albert Vilagrasa; Núria Bastons; Gemma Verdés; M. Helena Vergés (2005): Veus 1. Curs de català (llibre de l’alumne). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
  • Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona (2007-2015): Guies de conversa universitària [recurs en línia]. (Consulta: 3-9-2015).
  • MAS PRATS, Marta a Albert VILAGRASA GRANDIA. Gramàtica catalana de la A a la Z. Edited by Anna Bartra Kaufmann. 1a ed. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2012. 509 s. ISBN 9788498835243. info
Výukové metody
Classes magistrals, exercicis, debats, deures
Metody hodnocení
Examen final consistent en 4 parts: comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral, expressió escrita
Vyučovací jazyk
Katalánština
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022.