KJ1A002 Jazykový seminář katalánštiny 2

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
4/4/6. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Michal Brabec (přednášející)
Mgr. Pavlína Javorová Švandová (přednášející)
Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:40 J22, Út 8:00–9:40 G24, Čt 16:00–17:40 L10, Pá 12:00–13:40 G25, kromě Po 15. 4. až Út 16. 4., kromě Čt 18. 4. až Pá 19. 4.
Předpoklady
KJ1A001 Seminář 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
L’objectiu principal d’aquesta assignatura és que l’alumnat adquireixi un domini de la llengua catalana corresponent al nivell A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües. Això vol dir que, de manera general, es buscarà que l’alumnat acabi el curs amb les competències lingüístiques comunicatives necessàries per comprendre i produir expressions habituals relacionades amb informacions personals bàsiques, familiars, compres, geografia local o ocupació. Això inclou tant les competències lingüístiques pròpiament dites (fonètiques, lèxiques, gramaticals, etc.) com les sociolingüístiques i pragmàtiques, de manera que es buscarà la distinció de tipus de text, el coneixement dels registres i varietats de la llengua i la capacitat d’adequació en contextos comunicatius diversos.
Výstupy z učení
A final de curs, l'estudiant ha de ser un usuari bàsic de la llengua. Per tant, ha de poder: 1. Comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d’importància immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació). 2. Comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes familiars i habituals. 3. Descriure, de manera senzilla, aspectes de la seva experiència o bagatge personal, aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.
Osnova
 • 1. Descripcions personals 2. Lloc de residència 3. Feina 4. Activitat quotidiana i entreteniments 5. Transports i viatges 6.Política i institucions 7. Actualitat 8. Psicologia de les persones 9. Formació 10. Relacions comercials 11. Gastronomia i alimentació 12. Serveis públics i privats
Literatura
  povinná literatura
 • Albert Vilagrasa Grandia (2019): A punt 2. Curs de català. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
 • UTRERA DOMINGUEZ, David. Cvičení z katalánštiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 145 s. ISBN 978-80-210-7436-1. Digitální knihovna FF MU info
  neurčeno
 • Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona (2007-2015): Guies de conversa universitària [recurs en línia]. (Consulta: 3-9-2015).
 • Mas, Marta; Albert Vilagrasa; Núria Bastons; Gemma Verdés; M. Helena Vergés (2005): Veus 1. Curs de català (llibre de l’alumne). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
 • MAS PRATS, Marta a Albert VILAGRASA GRANDIA. Gramàtica catalana de la A a la Z. Edited by Anna Bartra Kaufmann. 1a ed. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2012. 509 s. ISBN 9788498835243. info
Výukové metody
Classes magistrals, exercicis, debats, deures
Metody hodnocení
Assistència obligatòria (3 absències com a màxim). Per accedir a la prova cal haver entregat tots els deures. Examen final consistent en 4 parts: comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral, expressió escrita. Cal aconseguir el 70% de respostes corretces per aprovar.
Vyučovací jazyk
Katalánština
Navazující předměty
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/23-24/course/view.php?id=7394
Odkaz na Elf-kurz předmětu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/KJ1A002