RLBcB041 Biblická archeologie

Filozofická fakulta
jaro 2022

Předmět se v období jaro 2022 nevypisuje.

Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ivona Vrzalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
RLA05 Judaismus && RLBcA005 Judaismus && RLKA05 Judaismus && RLBcKA005 Judaismus && RLB23 Star. náboženství Př. východu && RLBcB023 Star. náboženství Př. východu && ! RLB41 Biblická archeologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět přibližuje archeologii oblastí souvisejících s biblickými texty. Soustřeďuje se zejména na bližší charakteristiku starověké Syropalestiny (Kanaánu), kde krystalizovalo staroizraelské náboženství, poexilní judaismus i křesťanství. Podává přehled archeologického vývoje této oblasti od nejstarších dokladů paleolitického stáří až po sklonek starověku, tedy dobu raného judaismu a raného křesťanství.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení kurzu budou studující schopni:
 • demonstrovat základní faktografickou znalost o archeologii starověké Syropalestiny;
 • aplikovat základní terminologii užívanou v biblické archeologii;
 • interpretovat hlavní archeologické prameny související s tématem;
 • využít archeologické prameny při interpretaci biblického textu;
 • rozlišit mezi biblickou archeologií jako pomocnou teologickou disciplínou a nezávislým vědeckým oborem.
 • Osnova
  • Úvodní informace k předmětu.
  • Geografie a periodizace Syropalestiny.
  • Dějiny biblické archeologie.
  • Paleolit. Neolit. Chalkolit.
  • Raná a střední doba bronzová.
  • Mladší doba bronzová.
  • Seminární rozprava I: David a Šalomoun v konfrontaci biblické tradice a archeologie.
  • Doba železná I-II. Babylónská a perská epocha
  • Seminární rozprava II: Chizkijáš a Sinacherib v judských a asyrských pramenech.
  • Helénistická epocha.
  • Římská epocha.
  • Seminární rozprava III: Ježíšovo ukřižování a pohřeb ve světle archeologie.
  • Závěrečný test.
  Literatura
   povinná literatura
  • FINKELSTEIN, Israel a Neil Asher SILBERMAN. Objevování Bible : svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2007. 329 s. ISBN 9788070218693. info
   doporučená literatura
  • JEPSEN, Alfred. Královská tažení ve starém Orientu : od Sinuheta k Nabukadnezarovi. Praha: Vyšehrad, 1997. 239 s. ISBN 8070212136. info
  • BARDTKE, Hans. Příběhy ze starověké Palestiny : tradice, archeologie, dějiny. Edited by Miloš Bič, Translated by Jindřich Slabý. Vydání druhé. Praha: Vyšehrad, 1990. 300 stran. ISBN 8070210265. info
  • KROLL, Gerhard. Po stopách Ježíšových. Translated by Vladimír Petkevič. 2. vyd. Praha: Zvon, 1996. 486 s. ISBN 80-7113-179-2. info
  • The archaeology of ancient Israel. Edited by Amnon Ben-Tor, Translated by R. Greenberg. New Haven: Yale University Press, 1992. xxi, 398. ISBN 0300059191. info
  Výukové metody
  Přednášky; domácí četba elektronicky ověřovaná třemi průběžnými minitesty; panelová diskuse; závěrečný písemný test; kolokviální písemný komentář k vybranému pramennému textu.
  Metody hodnocení
  Podmínky ukončení kolokviem:
 • závěrečný písemný test ověřující základní orientaci v archeologii Syropalestiny;
 • kolokviální písemný komentář k vybraným pramenům, včetně jeho obhajoby.

  Celkové hodnocení zahrnuje: závěrečný test (100 bodů = 50%, limit 60 bodů); kolokviální komentář (100 bodů = 50%, limit 60 bodů); účast na hodinách, účast v panelové diskusi, tři semestrální minitesty k domácí četbě (bonusové body přičítané k závěrečnému testu).
 • Navazující předměty
  Informace učitele
  Předmět je spravován v ELFu (e-learningové prostředí Filozofické fakulty Masarykovy univerzity).
  The course is administrated in the ELF (e-learning environment of the Faculty of Arts, Masaryk University).
  Další komentáře
  Předmět je vyučován jednou za dva roky.
  Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/RLBcB041