PHDZ1 Teoreticko-metodologický seminář I

Filozofická fakulta
podzim 2006
Rozsah
3x2 hodiny. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 76 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Teoreticko-metodologický seminář Cílem semináře je seznámit doktorandy různých oborů se základy teorie vědy a s hlavními metodologickými principy, které je nezbytné respektovat při psaní vědeckých (tj. též disertačních) prací. Seminář je dvousemestrový, první semestr je zakončen zápočtem, celý seminář kolokviem v podobě písemného testu.
Osnova
  • 1. Uvedení do tématu; věda a vědeckost, aspekty vědy; věda jako systém pravdivých vět (Horyna) 2. Základní pojmy; apriori – aposteriori, deskriptivní-normativní, explikace, ad. (Horyna) 3. Jak vysvětlit problém; Vysvětlení, popis a predikce; Typy vysvětlení ; Modely vysvětlení;Pragmatické aspekty vysvětlení. (Jastrzembská) 4. Metodologie výzkumu: seznámení s obecnými postupy výzkumu. Jaká je role autora odborného textu, jaká je role čtenáře? Jak přejít od tématu k otázkám, jak od otázek k problémům? Jak přejít od problémů k tvrzením, jak od tvrzení k důvodům? (Picha) 5. Základy argumentace: vybrané elementy teorie argumentace. Jaké jsou podmínky platného argumentu? Jak identifikovat argumentační strukturu, jak nalézt argumentační schéma? Jak vznikají argumentační chyby a jak je poznat? (Picha) 6. Jak psát: Některé specifické dovednosti spojené s psaním odborného textu. Jak vytvořit plán textu? Co by měl obsahovat úvod a závěr? Jakou roli hrají konektory, jakou roli hrají odstavce? Na co se soustředit při revizi textu? Jak má vypadat abstrakt odborného textu? (Picha) 7. Vysvětlení a rozumění: úloha hermeneutiky ve společenských vědách (Hroch) 8. Závěrečný test (Horyna)
Literatura
  • Jadwiga Šanderová, Jak číst a psát text ve společenských vědách, Praha 2005
  • PICHA, Marek. Chybějící qualia: strukturní analýza. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 105 s. Katedra filozofie FF MU, svazek 1. ISBN 80-210-3890-X. info
  • WINCH, Peter. Idea sociální vědy a její vztah k filosofii. Translated by Tomáš Suchomel. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 134 s. ISBN 8073250357. info
  • Současná filosofie sociálních věd :multikulturní přístup. Edited by Brian Fay - Jana Ogrocká. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 324 s. ISBN 80-86429-10-5. info
  • HORYNA, Břetislav a Pavel KOUBA. Jean Grondin, Úvod do hermeneutiky. překlad Břetislav Horyna. Praha: OIKOYMENH, 1997. 247 s. ISBN 80-86005-43-7. info
  • Filosofie vědy. Praha: Svoboda, 1968. info
Metody hodnocení
přednáška, seminář zápočet
Informace učitele
V PS 2006 proběhnou semináře 1-4. V JS 2007 proběhnou semináře 5-8 včetně závěrečného písemného testu. Výuka bude probíhat ve zkouškovém období, přesné termíny budou studentům sděleny e-mailem. K zápočtu za Teoreticko-metodologický seminář I bude vyžadována aktivní účast na seminářích. Zápočet může udělit mgr. Picha, mgr. Jastrzembská, prof. Horyna. Při neúčasti na seminářích bude vyžadována písemná práce v rozsahu nejméně 15 NS na dohodnuté téma.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 3 x za semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.