MED19 Jazykový seminář francouzský III

Filozofická fakulta
podzim 2013
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Markéta Macura (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 7:30–9:05 zrusena M12
Předpoklady
MED18 Přípravný seminář FJ II || ROMFJIBXJ Přípravný jazykový seminář II
Kurz navazuje na Jazykový seminář francouzský II (MED18).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Jiné omezení: Nemohou zapisovat posluchači oboru francouzština.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je prohloubit znalosti francouzského jazyka a dále rozvíjet slovní zásobu a komunikační schopnosti (úroveň A2 SERR).
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět probrané slovní zásobě a využít ji v mluveném i psaném projevu;
vysvětlit a aplikovat probrané gramatické jevy
Osnova
 • KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI:
 • 1. Vyjádření (ne)souhlasu, lhostejnosti (Unité 1)
 • 2. Vyjádření (ne)jistoty
 • 3. Vyjádření názoru (Unité 2)
 • 4. Vyjádření úmyslu(1)
 • 5. Zdůvodnění volby (Unité 3)
 • 6. Vyjádření úmyslu(2)
 • JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI:
 • 1. Blízká minulost, přivlastňovací zájmena samostatná
 • 2. Minulé časy (passé composé, imparfait)
 • 3. Tázací zájmena qui/que
 • 4. Subjonctif (1)
 • 5. Zápor (ni, ne que)
 • 6. Pořadí dvou osobních zájmen
 • Průběžně: Příprava DELF A2
Literatura
  povinná literatura
 • MÉRIEUX, Régine a Yves LOISEAU. Latitudes 2 : méthode de français A2 / B1. Paris: Didier, 2009. 192 s. ISBN 2-278-06250-6. info
  doporučená literatura
 • PRAVDOVÁ, Marie a Miroslav PRAVDA. Francouzština nejen pro samouky. První vydání. Voznice: LEDA, 2007. 568 stran. ISBN 9788073350833. info
 • AKYÜZ, Anne. Les exercices de grammaire: niveau A2 : [avec corrigés]. Paris: Hachette, 2006. 223 s. ISBN 2-01-155435-7. info
 • Gramatika současné francouzštiny. 1. vyd. V Brně: Lingea, 2011. 207 s. ISBN 9788087471357. info
 • Francouzsko-český, česko-francouzský velký slovník : [--nejen pro překladatele]. 2. vyd. V Brně: Lingea, 2011. 1471 s. ISBN 9788087471319. info
 • CARLO, Catherine a Mariellea CAUSA. Civilisation progressive du français :avec 400 activités : niveau débutant. 2e edition. Paris: CLE International, 2010. 176 s. ISBN 2-09-038120-5. info
Výukové metody
Ve výuce budou využity všechny základní postupy CLT metody (Comunicative Language Teaching): individuální, párová, skupinová cvičení (konverzace, dril, procvičování). Poslechová cvičení. Domácí příprava.
Metody hodnocení
PÍSEMNÝ TEST (část gramatická, lexikální, překladová), požadovaná úspěšnost 70%.
Podmínkou k udělení zápočtu je odevzdání 6 překladů a 6 slohových prací zadaných během semestru (viz studijní materiály) do stanoveného termínu.
Povinná účast alespoň na 8 seminářích během semestru.
Informace učitele
Zapsaní studenti se mohou přihlašovat také do předmětu MED43 Konverzace v románském jazyce I.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.