MED19 Jazykový seminář francouzský III

Filozofická fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Markéta Macura (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 9:10–10:45 G21
Předpoklady
MED18 Jazykový seminář FJ II
Kurz navazuje na Jazykový seminář francouzský II (MED18).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Jiné omezení: Nemohou zapisovat posluchači oboru francouzština.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je prohloubit znalosti francouzského jazyka a dále rozvíjet slovní zásobu a komunikační schopnosti (úroveň A2 SERR).
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět probrané slovní zásobě a využít ji v mluveném i psaném projevu;
vysvětlit a aplikovat probrané gramatické jevy
Osnova
 • KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI:
 • 1. Vyjádření (ne)souhlasu, lhostejnosti (Unité 1)
 • 2. Vyjádření (ne)jistoty
 • 3. Vyjádření názoru (Unité 2)
 • 4. Vyjádření úmyslu(1)
 • 5. Zdůvodnění volby (Unité 3)
 • 6. Vyjádření úmyslu(2)
 • JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI:
 • 1. Blízká minulost, přivlastňovací zájmena samostatná
 • 2. Minulé časy (passé composé, imparfait)
 • 3. Tázací zájmena qui/que
 • 4. Subjonctif (1)
 • 5. Zápor (ni, ne que)
 • 6. Pořadí dvou osobních zájmen
 • Průběžně: Příprava DELF A2
Literatura
  povinná literatura
 • MÉRIEUX, Régine a Yves LOISEAU. Latitudes 2 : méthode de français A2 / B1. Paris: Didier, 2009. 192 s. ISBN 2-278-06250-6. info
  doporučená literatura
 • PRAVDOVÁ, Marie a Miroslav PRAVDA. Francouzština nejen pro samouky. První vydání. Voznice: LEDA, 2007. 568 stran. ISBN 9788073350833. info
 • AKYÜZ, Anne. Les exercices de grammaire: niveau A2 : [avec corrigés]. Paris: Hachette, 2006. 223 s. ISBN 2-01-155435-7. info
 • Gramatika současné francouzštiny. 1. vyd. V Brně: Lingea, 2011. 207 s. ISBN 9788087471357. info
 • Francouzsko-český, česko-francouzský velký slovník : [--nejen pro překladatele]. 2. vyd. V Brně: Lingea, 2011. 1471 s. ISBN 9788087471319. info
 • CARLO, Catherine a Mariellea CAUSA. Civilisation progressive du français :avec 400 activités : niveau débutant. 2e edition. Paris: CLE International, 2010. 176 s. ISBN 2-09-038120-5. info
Výukové metody
Ve výuce budou využity všechny základní postupy CLT metody (Comunicative Language Teaching): individuální, párová, skupinová cvičení (konverzace, dril, procvičování). Poslechová cvičení. Domácí příprava.
Metody hodnocení
PÍSEMNÝ TEST (část gramatická, lexikální, překladová), požadovaná úspěšnost 70%.
Podmínkou k udělení zápočtu je odevzdání 6 překladů a 6 slohových prací zadaných během semestru (viz studijní materiály) do stanoveného termínu.
Povinná účast alespoň na 8 seminářích během semestru.
Informace učitele
Zapsaní studenti se mohou přihlašovat také do předmětu MED43 Konverzace v románském jazyce I.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.