Z0012 Vedení geografické výuky

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Vladimír Herber, CSc. (přednášející)
Mgr. Gabriela Petříková, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Z7011 Geografické kurikulum
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je příprava studentů na profesní dráhu učitele zeměpisu na střední škole, popř. i na víceletém gymnáziu.
Výstupy z učení
Na konci kurzu je student schopen:
-volit strategie vedení výuky, styl, řešení problémových situací
-použít tradiční i nové vyučovací metody a formy v GV
-plánovat vyučovací hodiny, jejich obsah a postupy
-hodnotit žáky, prověřovat znalostí a dovedností, používat standardní testy, vytvářet otázky k maturitě
-aktivizace žáků, klást důraz na učení a participaci
-sebekritické reflexe vedení výuky, plánování, inovace, personální rozvoj
-organizovat projektové výuky/učení, terénní práce, sociální interview
-skupinového učení, debaty, vedení besed a zájmových kroužky
Osnova
 • 1. Výuka a učení v geografickém vzdělávání, cíle geografického vzdělávání
 • 2. Vybavení, pomůcky, školní kabinet a učebna
 • 3. Využívání masmédií, Internetu a jiných informačních zdrojů, jejich kritická interpretace
 • 4. Strategie vedení výuky, styl, řešení problémových situací
 • 5. Plánování vyučovací hodiny, obsah a postupy
 • 6. Hodnocení žáků, prověřování znalostí a dovedností, standardní testy, maturita
 • 7. Role kartografie v geografickém vzdělávání, školní mapy a atlasy, mapování
 • 8. Aktivizace žáků, důraz na učení, participace
 • 9. Projektová výuka/učení, terénní práce, sociální interview
 • 10. Skupinové učení, debaty, besedy, kroužky
 • 11. Sebekritická reflexe vedení výuky, plánování, inovace, personální rozvoj
 • 12. Mezinárodní charta geografického vzdělávání, učební osnovy
 • 13. Svět v pohybu a proměny geografie
Literatura
 • LAMBERT, David a David BALDERSTONE. Learning to teach geography in the secondary school : a companion to school experience. 2nd ed. New York, N.Y.: Routledge, 2010. xxiii, 455. ISBN 9780415437868. info
 • Aspects of teaching secondary geography : prespectives on practice. Edited by Maggie Smith. 1st pub. London: RoutledgeFalmer, 2002. ixx, 361. ISBN 0415260868. info
 • Teaching geography in secondary schools : a reader. Edited by Maggie Smith. 1st publ. London: RoutledgeFalmer, 2002. xx, 330 s. ISBN 0-415-26079-5. info
 • http://www.hawaii.edu/hga/Standard/Standard.html
 • VALENTA, Václav a Vladimír HERBER. Maturita ze zeměpisu :otázky a testy k přípravě na maturitu a přijímací zkoušky na VŠ. 2. upr. a rozš. vyd. Praha: Česká geografická společnost, 2004. 127 s. ISBN 80-86034-57-7. info
 • MARADA, M. a kol. (2017): Koncepce geografického vzdělávání: certifikovaná metodika : www.eGeografie.cz. Praha, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 103 s.
 • Plans for revision of the 1992, CGE Charter on Geographical Education, http://igu-cge.tamu.edu/cgecharter2005.pdf
Výukové metody
Přednášky, diskuse a plnění zadaných samostatných úkolů, mikrovýstupy.
Metody hodnocení
kolokvium hodnotí 12 příprav na vyučovací hodinu geografie a 3 mikrovýstupů
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.