Z7011 Geografické kurikulum

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Vladimír Herber, CSc. (přednášející)
Garance
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 16/20
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Geografické kurikulum je určeno pro praxi škol, představuje vzdělávací program pro učební předmět zeměpis na střední škole. Tím je naplněna praxe vyspělých demokratických zemí, které ponechávají větší prostor školám pro určení postupů ve splnění požadavků označovaných jako standardy geografického vzdělávání. Současná praxe dominance učebních osnov a vybraných učebnic zeměpisu končí, proto se klade v tomto předmětu důraz na vypracování vlastního geografického kurikula (veškerá zkušenost žáka s učebním předmětem zeměpis na střední škole). Zahrnuje geografické národní standardy, kulturu vzdělávání dané školy, její vybavení, kvalitu personálu a okolí školy (sociální, kulturní, politické atd.). Respektuje jak požadavky na národní úrovni, tak realitu školy a je permanentně podrobováno revizi a změnám. Jde především o dnes velmi žádaný školní vzdělávací program pro výuku zeměpisu pro gymnázia.
Výstupy z učení
- rozumí učebnímu plánu jako identifikaci požadovaných výsledků
- zvládne tvorbu školního kurikula pro zeměpis
- je vybaven aktivitami pro dosažení potřebných znalostí a dovedností u vyučovaných žáků
- umí používat materiály a zdroje, které jsou nejvhodnější pro dosažení výukových cílů
Osnova
 • 1 úvod
 • 2 co je geografické kurikulum
 • 3 fyzická geografie
 • 4 humánní geografie
 • 5 lokální geografie
 • 6 regionální geografie
 • 7 environment, sustainability and security, citizenship
 • 8 Země a svět: krajiny a regiony
 • 9 geografie ČR
 • 10 geografie Evropy
 • 11 mimoevropské regiony
 • 12 geografie kultur
 • 13 shrnutí
Literatura
 • BALADA, Jan. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia : RVP G. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. 100 s. ISBN 9788087000113. info
 • PASCH, Marvin, Trevor G. GARDNER, Georgea M. LANGER, Alane STARK a Christella MOODY. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Translated by Milan Koldinský. Vydání druhé. Praha: Portál, 2005. 416 stran. ISBN 8073670542. info
 • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 3. Praha: Portál, 2004. 380 s. ISBN 807178978X. info
 • LAMBERT, David a David BALDERSTONE. Learning to teach geography in the secondary school : a companion to school experience. 2nd ed. New York, N.Y.: Routledge, 2010. xxiii, 455. ISBN 9780415437868. info
 • MARADA, M. a kol. (2017): Koncepce geografického vzdělávání: certifikovaná metodika : www.eGeografie.cz. Praha, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 103 s.
 • VÁVRA, Jaroslav. Didaktika geografie 1 : od vzdělávacího programu k vyučovací hodině v zeměpisu na ZŠ, na příkladu tématu Světový oceán. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2006. 92 s. ISBN 8073720833. info
 • LAMBERT, David a John MORGAN. Teaching geography 11-18 : a conceptual approach. 1st pub. Maidenhead: McGraw-Hill/Open University Press, 2010. xii, 180. ISBN 9780335234479. info
 • Anderson, L. W., Krathwohl, D. R ., Bloom B.S. eds. A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives, Complete, Longman Publishing Group, 2000, ISBN-13: 978-0321084057, 352 pp.
 • STUCHLÍKOVÁ, Iva, Tomáš JANÍK, Zdeněk BENEŠ, Martin BÍLEK, Karla BRÜCKNEROVÁ, Miroslava ČERNOCHOVÁ, Věra ČÍŽKOVÁ, Hana ČTRNÁCTOVÁ, Leoš DVOŘÁK, Kateřina DYTRTOVÁ, Blažena GRACOVÁ, Ondřej HNÍK, Martina KEKULE, Klára KOSTKOVÁ, Milan KUBIATKO, Michal NEDĚLKA, Jarmila NOVOTNÁ, Miroslav PAPÁČEK, Jan PETR, Michaela PÍŠOVÁ, Dana ŘEZNÍČKOVÁ, Jan SLAVÍK, Antonín STANĚK, Martina ŠMEJKALOVÁ, Marie TICHÁ, Josef VALENTA, Jiří VANÍČEK, Naďa VONDROVÁ, Radka ZÁVODSKÁ a Vojtěch ŽÁK. Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 465 s. ISBN 978-80-210-7769-0. info
Výukové metody
přednášky, skupinové učení, diskuse/debata, mikrovýstupy, prezentace domácích úkolů, interaktivní tabule, dokumentace školního vzdělávacího plánu
Metody hodnocení
kolokvium
Informace učitele
Podmínkou úspěšného završení předmětu je předložení reálného geografického kurikula pro zvolenou střední školu (ŠVP).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/Z7011