Z2011 Metody geografického výzkumu

Přírodovědecká fakulta
jaro 2003
Rozsah
2/1. 4 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. RNDr. Jaromír Karásek, CSc. (přednášející)
Mgr. Petr Vystoupil (cvičící)
doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Z2011/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Z2011/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Z2011/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Z2011/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami a technikami geografického výzkumu. V další výuce budou tyto metody a techniky jednak procvičovány, jednak na získané znalosti a dovednosti budou navazovat další disciplíny.
Osnova
  • 1.Obecná metodologie. Analýza ? syntéza, abstrakce ? determinace, indukce ? dedukce, pravděpodobnost, kauzalita, hypotéza, teorie, důkaz, vědecká diskuse. 2.Průzkum a výzkum. Prostorové a časové měřítko zkoumaného objektu či jevu., pozorování, experiment, dokumentace. 3.Terénní průzkum a výzkum ve FG ? vybavení a přístroje. 4.Terénní průzkum a výzkum ve FG ? pokrač. ? dokumentační body a jejich výběr, metody mapování v terénu, dálkový průzkum Země. 5.Terénní průzkum a výzkum v SEG 6.Statistická data pro geografický výzkum ? metody jejich digitálního a grafického zpracování, profily. 7.Modely v geografii ? grafická interpolace a extrapolace, prostorové rozdělení závislostí, stereogramy, blokdiagramy. 8.Kartografické postupy v geogr. výzkumu ? výběr vyjadřovacích metod, barvy, rastry, kartodiagramy. 9.Interpretace map ? mapy topografické, geografické a tématické ? rozsah využití. 10.Depozitní dokumentace ? archiválie a sbírky. 11.Práce s odbornou literaturou ? knihovny, mapové sbírky a jejich katalogy. 12. Laboratorní výzkum ? zaměření a vybavení laboratoří, přístrojové vybavení, technická obsluha. 13. Sestavení výzkumné zprávy ? stylistická struktura, grafická a fotografická dokumentace závěrů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.