C6120 Analytická chemie ŽP - anorganické polutanty - laboratorní cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/0/3. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc. (cvičící)
Mgr. Jan Kuta, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 10:00–12:50 A10-207
Předpoklady
Znalosti z analytické chemie na úrovni základních přednášek a dovednost ze základních laboratorních cvičení z analytické chemie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je získání a prohlubování praktických znalostí a dovedností v oblasti analýzy anorganických polutantů ve vzorcích životního prostředí (voda, půdy, biologické materiály).

Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět anorganické analýze vzorků životního prostředí
- propojit teoretické znalosti a získané praktické zkušenosti při analýze vod, půd a biologických materiálů
- experimentovat a vyvíjet postupy
- kombinovat různé praktické postupy
- zhodnotit praktické možnosti rozkladů vzorků pro stanovení anorganických polutantů v životním prostředí
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět anorganické analýze vzorků životního prostředí
- propojit teoretické znalosti a získané praktické zkušenosti při analýze vod, půd a biologických materiálů
- experimentovat a vyvíjet postupy
- kombinovat různé praktické postupy
- zhodnotit praktické možnosti rozkladů vzorků pro stanovení anorganických polutantů v životním prostředí
Osnova
 • 1. Analýza vod
 • - Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSK)
 • - Potenciometrické stanovení pH
 • - Stanovení neutralizační kapacity
 • - Stanovení chloridů ve vodách
 • - Stanovení síranů ve vodách
 • - Stanovení dusitanů ve vodách
 • - Stanovení fluoridů ve vodách
 • - Stanovení arsenu ve vodách
 • - Stanovení rtuti ve vodách
 • 2. Analýza půd
 • - Tavení vzorků, stanovení SiO2
 • - Stanovení rizikových prvků v půdách
 • - Výluhy půd, stanovení fosforu
 • 3. Analýza biologického materiálu
 • - Suchý rozklad vzorku. Analýza obilovin
 • - Mokrý rozklad. Stanovení kovů ve vlasech
 • - Mokrý rozklad v autoklávu. Analýza mléka
Literatura
 • ZBÍRAL, Jiří. Analýza půd : jednotné pracovní postupy. Vyd. 3., rozš. a přeprac. Brno: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 2011. 230 s. ISBN 9788074010408. info
 • HORÁKOVÁ, Marta, Peter LISCHKE a Alexander GRÜNWALD. Chemické a fyzikální metody analýzy vod. 2. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989. 389 s. info
Výukové metody
Výuka je realizována formou laboratorních cvičení. Důraz je kladen na učení se novým dovednostem při praktické analýze vod, půd a biologických materiálů.
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení (na konci semestru) je provedeno formou zápočtu, na základě provedení úloh, výsledků, zpracování protokolů a písemného testu teoretických znalostí.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019.