C6120 Analytická chemie ŽP - laboratorní cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2003
Rozsah
0/0/7. 9 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: kz.
Vyučující
prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc. (cvičící)
doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Analýza vod, půd a biologických materiálů. Praktické rozklady a stanovení různých analytů.
Osnova
  • 1. Analýza vod. Stanovení pH, CHSKMn, ZNK, KNK, rozpustěných látek. 2. Stanovení chloridů, síranů a fosforečnanů. 3. Stanovení dusitanů, fluoridů, vápníku a hořčíku. 4. Stanovení železa, mědi a amoniakálního dusíku. 5. Analýza půd. Tavení vzorků, stanovení křemíku. 6. Výluhy půd, stanovení fosforu. 7. Analýza biologického materiálu. Nízkoteplotní suchý rozklad, radiofrekvenční plazma - stanovení vápníku v obilkách. 8. Vysokoteplotní suchý rozklad v muflové peci - stanovení chromu v mouce. 9. Mokrý rozklad v otevřeném systému - stanovení zinku ve vlasech. 10. Mokrý rozklad v autoklávu - stanovení vápníku v mléce. 11. Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků PAHs ve vzorku ovzduší. 12. Stanovení polychlorovaných bifenylů PCBs v půdě. 13. Stanovení fenolů a chlorfenolů v povrchové vodě. 14. Čištění extraktu gelovou permeační chromatografií. 15. Stanovení těkavých organických látek ve vodě metodou Head-Space. 16. Analýza chlorovaných benzenů metodou GC-MS/MS.
Literatura
  • HORÁKOVÁ, Marta, Peter LISCHKE a Alexander GRÜNWALD. Chemické a fyzikální metody analýzy vod. 2. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989. 389 s. info
Metody hodnocení
laboratorní cvičení, klasifikovaný zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.