C6120 Analytická chemie ŽP - anorganické polutanty - laboratorní cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2012 - akreditace

Údaje z období jaro 2012 - akreditace se nezveřejňují

Rozsah
0/0/3. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: kz.
Vyučující
prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc. (cvičící)
Mgr. Jan Kuta, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Znalosti z analytické chemie na úrovni základních přednášek a dovednost ze základních laboratorních cvičení z analytické chemie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - porozumět anorganické analýze vzorků životního prostředí - propojit teoretické znalosti a získané praktické zkušenosti při analýze vod, půd a biologických materiálů - experimentovat a vyvíjet postupy - kombinovat různé praktické postupy - zhodnotit praktické možnosti rozkladů vzorků pro stanovení anorganických polutantů v životním prostředí
Osnova
 • 1. Analýza vod. Stanovení CHSKMn, rozpuštěných látek.
 • 2. Stanovení pH, ZNK, KNK.
 • 3. Stanovení chloridů a síranů.
 • 4. Stanovení dusitanů a fluoridů.
 • 5. Stanovení arsenu HGAAS.
 • 6. Stanovení rtuti CVAAS.
 • 7. Analýza půd. Tavení vzorků, stanovení křemíku.
 • 8. Výluhy půd, stanovení fosforu.
 • 9. Analýza biologického materiálu. Nízkoteplotní suchý rozklad, radiofrekvenční plazma - stanovení vápníku v obilkách.
 • 10. Vysokoteplotní suchý rozklad v muflové peci - stanovení chromu v mouce.
 • 11. Mokrý rozklad v otevřeném systému - stanovení zinku ve vlasech.
 • 12. Mokrý rozklad v autoklávu - stanovení vápníku v mléce.
Literatura
 • HORÁKOVÁ, Marta, Peter LISCHKE a Alexander GRÜNWALD. Chemické a fyzikální metody analýzy vod. 2. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989. 389 s. info
Výukové metody
Výuka je realizována formou laboratorních cvičení. Důraz je kladen na učení se novým dovednostem při praktické analýze vod, půd a biologických materiálů.
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení (na konci semestru) je provedeno formou klasifikovaného zápočtu. Hodnocení je na základě provedení úloh, výsledků, zpracování protokolů a písemného testu teoretických znalostí.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.