C8001 Diplomová práce II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/5. 5 kr. Ukončení: z.
Garance
prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
C7001 Diplomová práce I && ! NOW ( C6000 Samostatný projekt )
Úspěšný postup prací na vybraném tématu Diplomové práce I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Diplomová práce II je koncipován jako kurz motivující studenta ke zpracování výsledků vlastního výzkumu ve formě diplomové práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu a kurzů navazujících zajistí, že student odevzdá diplomovou práci odsouhlasenou vedoucím.
Výstupy z učení
Při zpracování diplomové práce student hlouběji porozumí výzkumným metodám používaným v dané oblasti, bude schopen samostatné výzkumné činnosti a bude si uvědomovat etické aspekty vědecké práce. Rovněž bude umět účelně a kriticky používat chemickou literaturu a databáze, na základě získaných informací navrhovat a provádět experimenty, vyhodnotit a zpracovat vlastní experimentální výsledky a prezentovat je v písemné podobě i před odbornou veřejností.
Osnova
  • Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce.
Literatura
  • Literatura dle doporučení vedoucího diplomové práce (Literature according to the recommendation of the thesis supervisor)
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Vlastní rešeršní činnost, výzkumná práce v laboratoři, konzultace s vedoucím.
Metody hodnocení
Zápočet je udělený za úspěšný postup v přípravě práce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
dle oboru.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.