Z0104 Regionální politika a regionální rozvoj

Přírodovědecká fakulta
podzim 2005
Rozsah
2/1/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
Rozvrh
Út 10:00–11:50 01018
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z0104/01: Po 19:00–19:50 Z3
Z0104/02: Čt 19:00–19:50 Z3
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti budou v průběhu semestru seznámeni se základními společenskými a ekonomickými přístupy k regionálním vědám, se zásadními přístupy k teoriím regionálního rozvoje. Navazovat bude historie regionální politiky ve světě i v ČR, historie a současnost územně správního členění ČR. Regionální politika v ČR bude uvozena cíli a nástroji, problémovými regiony, institucionálním a programovým zajištěním regionální politiky. Ve vazbě na EU budou představeny předvstupní programy EU, dále současná evropská regionální politika, včetně evropské integrace, principů, cílů, pilířů, institucí regionální poitiky a nově navrhované reformy soudržnosti. Součástí předmětu bude také současný hospodářský vývoj ČR (regionální aspekty), základy znalostní ekonomiky a výzkumu a vývoje v ČR, a také fungování regionálních rozvojových agentur jako základního článku regionálního rozvoje u nás.
Osnova
  • 1. Vymezení základních pojmů a terminologie, základní literatura, autoři. 1. Hlavní metodologické přístupy ve společenských vědách, hlavní ekonomické teorie 2. Teorie regionálního rozvoje - základní přístupy. 4. Územně správní členění státu - historický vývoj, současnost. 5. Regionální politika v ČR - historie a současnost, cíle a nástroje regionální politiky, problémové regiony. 6. Předvstupní programy EU, institucionální zajištění regionálního rozvoje v ČR. 7. Programové zajištění regionálního rozvoje v ČR, operační programy, jednotné programové dokumenty. 8. Regionální politika v Evropě resp. Evropské unii, evropská integrace, historie evropské regionální politiky, principy a cíle evropské regionální politiky. 9. Pilíře EU, instituce a regionální politiky EU. 10. EU - navrhovaná reforma soudržnosti, návrh nové architektury politiky soudržnosti po roce 2006. 11. Současný hospodářský vývoj ČR - regionální pohled. 12. Inovace a znalostní ekonomika, výzkum a vývoj, regionální rozvojové agentury.
Literatura
  • Wokoun, R., a kol.: Regionální politika a rozvoj v České republice. MMR ČR Praha, 1998
  • Cihelková, E. - Jakš, J. a kol. Evropská integrace - Evropská unie. Vysoká škola ekonomická v Praze, Oeconomica, Praha, 2004, 396 s.
  • Kol.: Podpora podnikání v České republice 2001. MPO ČR Praha, 2001
  • Sýkora, L. (ed). Teoretické přístupy a vybrané problémy v současné geografii. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, 1993, 201 s.
  • BLAŽEK, Jiří a David UHLÍŘ. Teorie regionálního rozvoje : nástin, kritika, klasifikace. Vyd. 1. V Praze: Univerzita Karlova, 2002. 211 s. ISBN 8024603845. info
Metody hodnocení
Přednáška, seminář, seminární práce, zkouška.
Informace učitele
Při klasifikaci předmětu bude položen důraz výsledky písemného testu, který může být v případě zájmu studentů nahrazen ústním zkoušením. Rozsah předmětu je vymezen na základě přednášek a doporučené "povinné" literatury. Studenti v průběhu semestru vypracovávají seminární práci na téma "regionální politika a regionální rozvoj vybraného evropského státu. Kvalita seminární práce, způsob její prezentace, a také přístup a zájem ke studiu v průběhu celého semestru budou pomocnými ukazateli při celkovém hodnocení studenta.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.