G2121k Inženýrská geologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2007
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Ing. Vladislav Horák, CSc. (přednášející), doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (zástupce)
RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D. (přednášející), doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (zástupce)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Běla Hrbková
Předpoklady
! G2120 Základy inženýrské geologie &&! G2121 Inženýrská geologie && ( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Student má znát: Základy geologie, mechaniku zemin, stavební látky, základy stavební mechaniky, pružnost a plasticitu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student má zvládnout základní posouzení horninového prostředí (skalní a poloskalní horniny i zeminy) spolupůsobícího s konstrukcí. Bude seznámen s fyzikálními, mechanickými a technologickými vlastnostmi hornin a horninového prostředí a jejich ověřováním laboratorními a polními zkouškami. Bude seznámen s problematikou stavu napjatosti horninového masívu. Zvládne navrhování speciálních polních zkoušek, měření, instrumentace a monitoringu. Bude schopen základního posouzení stability skalních svahů a stěn a návrhu kotvení do hornin. Seznámí se s metodami komplexního stavebně-geologického průzkumu, s jejich navrhováním, realizací, vyhodnocením a zhodnocením

Posouzení horninového prostředí (skalní a poloskalní horniny) jako prostředí nutně spolupůsobícího se stavební konstrukcí. Fyzikálně-mechanické a technologické vlastnosti poloskalních a skalních hornin ověřované laboratorními a polními zkouškami. Speciální polní měření. Napjatost horninového masívu. Stability skalních a poloskalních svahů a stěn. Zlepšování vlastností horninového prostředí injektáží a kotvením (návrh a výpočet). Inženýrskogeologický a geotechnický průzkum a zhodnocení stavenišť občanských, průmyslových, dopravních a podzemních staveb. Typy a příčiny svahových pohybů. Chemizmus podzemní vody. Vychází se z poměrů ověřených přímými a nepřímými průzkumnými pracemi (excerpce, inženýrskogeologické mapování, geofyzikální průzkumné metody, odkryvné sondážní práce, laboratorní a polní zkoušky a měření). Horninové komplexy a horninové prostředí jsou charakterizovány obecně používanými klasifikačními systémy. Semestrální prací je zpráva o výsledcích geotechnického průzkumu pro konkrétní lokalitu a stavbu.
Osnova
  • 1. Úvod, inženýrská geologie a mechanika hornin, jejich náplň, etapovost průzkumu, specifika 2. Geomorfologie, geologické a inženýrskogeologické mapy 3. Práce stavebně-geologického průzkumu 4. Pokračování předchozího; Nedostatky a chyby průzkumu 5. Dokumentace průzkumných prací, hydrogeologické metody v průzkumu 6. Svahové pohyby 7. Diskontinuity; Fyzikální, mechanické a technologické vlastnosti horninové matérie stanovované v laboratoři 8. Pokračování předchozího 9. Polní zkoušky mechaniky hornin 10. Dtto, Stav napjatosti horninového masívu a jeho ověřování 11. Speciální polní měření, instrumentace a monitoring 12. Stability skalních a poloskalních svahů a stěn 13. Kotvení do hornin
Literatura
  • HORÁK,V., PASEKA,A., POSPÍŠIL,P.: Inženýrská geologie a mechanika hornin
  • MALGOT,J., KLEPSATEL,F., TRÁVNÍČEK,I.: Mechanika hornín a inžinierska geológia, Alfa Bratislava, 1992
  • PAŠEK, J., MATULA, M. a kol.: Inženýrská geologie I., II., ČMT-TP č. 76 Praha, 1995
Informace učitele
Literatura: Inženýrská geologie a mechanika hornin viz www
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: Dle plánu distanční výuky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.