G2121k Inženýrská geologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2010
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
RNDr. Ivan Poul, Ph.D. (přednášející), doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (zástupce)
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Předpoklady
! G2120 Základy inženýrské geologie && ! G2121 Inženýrská geologie && ! NOW ( G2121 Inženýrská geologie ) && ( (!( PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Student má znát: Základy geologie, mechaniku zemin, stavební látky, základy stavební mechaniky, pružnost a plasticitu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/80, pouze zareg.: 0/80
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student má zvládnout základní posouzení horninového prostředí (skalní a poloskalní horniny i zeminy) spolupůsobícího s konstrukcí. Bude seznámen s fyzikálními, mechanickými a technologickými vlastnostmi hornin a horninového prostředí a jejich ověřováním laboratorními a polními zkouškami. Bude seznámen s problematikou stavu napjatosti horninového masívu. Zvládne navrhování speciálních polních zkoušek, měření, instrumentace a monitoringu. Bude schopen základního posouzení stability skalních svahů a stěn a návrhu kotvení do hornin. Seznámí se s metodami komplexního stavebně-geologického průzkumu, s jejich navrhováním, realizací, vyhodnocením a zhodnocením

Posouzení horninového prostředí (skalní a poloskalní horniny) jako prostředí nutně spolupůsobícího se stavební konstrukcí. Fyzikálně-mechanické a technologické vlastnosti poloskalních a skalních hornin ověřované laboratorními a polními zkouškami. Speciální polní měření. Napjatost horninového masívu. Stability skalních a poloskalních svahů a stěn. Zlepšování vlastností horninového prostředí injektáží a kotvením (návrh a výpočet). Inženýrskogeologický a geotechnický průzkum a zhodnocení stavenišť občanských, průmyslových, dopravních a podzemních staveb. Typy a příčiny svahových pohybů. Chemizmus podzemní vody. Vychází se z poměrů ověřených přímými a nepřímými průzkumnými pracemi (excerpce, inženýrskogeologické mapování, geofyzikální průzkumné metody, odkryvné sondážní práce, laboratorní a polní zkoušky a měření). Horninové komplexy a horninové prostředí jsou charakterizovány obecně používanými klasifikačními systémy. Semestrální prací je zpráva o výsledcích geotechnického průzkumu pro konkrétní lokalitu a stavbu.
Osnova
  • 1. Úvod, inženýrská geologie a mechanika hornin, jejich náplň, etapovost průzkumu, specifika 2. Geomorfologie, geologické a inženýrskogeologické mapy 3. Práce stavebně-geologického průzkumu 4. Pokračování předchozího; Nedostatky a chyby průzkumu 5. Dokumentace průzkumných prací, hydrogeologické metody v průzkumu 6. Svahové pohyby 7. Diskontinuity; Fyzikální, mechanické a technologické vlastnosti horninové matérie stanovované v laboratoři 8. Pokračování předchozího 9. Polní zkoušky mechaniky hornin 10. Dtto, Stav napjatosti horninového masívu a jeho ověřování 11. Speciální polní měření, instrumentace a monitoring 12. Stability skalních a poloskalních svahů a stěn 13. Kotvení do hornin
Literatura
  • PAŠEK, J., MATULA, M. a kol.: Inženýrská geologie I., II., ČMT-TP č. 76 Praha, 1995
  • MALGOT,J., KLEPSATEL,F., TRÁVNÍČEK,I.: Mechanika hornín a inžinierska geológia, Alfa Bratislava, 1992
Výukové metody
přednášky, cvičení (výpočty, tvorby protokolů ve cvičení/doma, semestrální práce ve dvojici)
Metody hodnocení
zápočet: za 75% docházku, za získání více než 75 % bodů z písemných prací a cvičení, nutné odevzdat všechny protokoly v odpovídající kvalitě zkouška: úspěšně splněný PC test - 30-34 otázek (tj. více než 75 % bodů = cca 26 bodů)
Informace učitele
Literatura: Weiglová, K. (2007): Mechnika zemin. - skriptum FAST VUT v Brně. Masopust, J. a Glisníková, V. (2006): Zakládání staveb. - skriptum FAST VUT v Brně. Hoek, E. (2007): Rock engineering. - www.rocscience.com
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: Dle plánu distanční výuky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.