G2121k Inženýrská geologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2014
Rozsah
2/1. 5 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Martin Knížek, Ph.D. (přednášející), doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (zástupce)
Mgr. Andrea Berčáková (cvičící), doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (zástupce)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! G2120 Základy inženýrské geologie && ! G2121 Inženýrská geologie && ! NOW ( G2121 Inženýrská geologie ) && ( (!( PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Student má znát: Základy geologie, základy matematiky, sedimentologii
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 90 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/90, pouze zareg.: 0/90
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student má zvládnout základní posouzení horninového prostředí (skalní a poloskalní horniny i zeminy) spolupůsobícího s konstrukcí. Bude seznámen s fyzikálními, mechanickými a technologickými vlastnostmi hornin a horninového prostředí a jejich ověřováním laboratorními a polními zkouškami. Bude seznámen s problematikou stavu napjatosti horninového masívu.
Osnova
 • 1. Úvod, inženýrská geologie a mechanika hornin, jejich náplň, etapovost průzkumu, specifika
 • 2. Geomorfologie, geologické a inženýrskogeologické mapy
 • 3. Práce stavebně-geologického průzkumu
 • 4. Pokračování předchozího; Nedostatky a chyby průzkumu
 • 5. Dokumentace průzkumných prací, hydrogeologické metody v průzkumu
 • 6. Svahové pohyby
 • 7. Diskontinuity; Fyzikální, mechanické a technologické vlastnosti horninové matérie stanovované v laboratoři
 • 8. Pokračování předchozího
 • 9. Polní zkoušky mechaniky hornin
 • 10. Dtto, Stav napjatosti horninového masívu a jeho ověřování
 • 11. Speciální polní měření, instrumentace a monitoring
 • 12. Stability skalních a poloskalních svahů a stěn
 • 13. Kotvení do hornin
Literatura
 • PAŠEK, J., MATULA, M. a kol.: Inženýrská geologie I., II., ČMT-TP č. 76 Praha, 1995
 • MALGOT,J., KLEPSATEL,F., TRÁVNÍČEK,I.: Mechanika hornín a inžinierska geológia, Alfa Bratislava, 1992
 • HORÁK,V., PASEKA,A., POSPÍŠIL,P.: Inženýrská geologie a mechanika hornin
Výukové metody
přednášky, praktická cvičení, samostatná domácí příprava
Metody hodnocení
Odevzdání všech protokolů. Písemný test
Navazující předměty
Informace učitele
Skripta/Lecture notes Weiglová, K. (2007): Mechanika zemin. – skriptum FAST, VUT, CERM. Brno. Knihy/Books Klepsatel, F., Kusý, P a Mařík, L. (2003): Výstavba tunelů ve skalních horninách. - JAGA, Bratislava. Mencl, V. (1966): Mechanika zemin a skalních hornin. — Academia. Praha. Šimek, J., Jesenák, J. Eichler, J. a Vaníček, I. (1991): Mechanika zemin. SNTL, Praha. Záruba, Q. a Mencl, V. (1987): Sesuvy a zabezpečování svahů. – Academia, Praha. www stránka/web page Hoek, E. (2006): Rock engineering. - www.rocscience.com Normy/Standart regulations ČSN 73 1001: Základová půda pod plošnými základy ČSN 73 3050: Zemné práce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: Dle plánu distanční výuky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.