C6890 Technologie ochrany prostředí

Přírodovědecká fakulta
podzim 2013
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (přednášející)
Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jitka Bečanová, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 9:00–12:50 D29/252-RCX1
Předpoklady
Chemie životního prostředí I-III (doporučeně)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu budou studenti:
- mít přehled o důsledcích antropogenních činností na životní prostředí
- znát hlavní druhy technologií, jež ovlivňují životní prostředí
- rozumět hlavním technologickým principům využívaným pro zajištění čistoty ovzduší, úpravu a čištění vod, zneškodňování odpadů
- rozumět principům nejlepších dostupných technik a nejlepší možné environmentální praxe a také zneškodňování specifických typů odpadů jako jsou persistentní látky nebo odpady tyto látky obsahující
- schopni charakterizovat metody využitelné pro sanace kontaminovaných půd a sedimentů
Osnova
 • I. Historie vývoje technologií na ochranu prostředí
 • I.1 – Historie vodního hospodářství
 • I.1.1 - Historie vodního hospodářství od starověku do 19. Století
 • I.1.2 – Novodobá historie vodního hospodářství
 • I.2 – Historie odpadového hospodářství
 • I.2.1 – Historie odpadového hospodářství od starověku do 19. Století
 • I.2.2 -Novodobá historie odpadového hospodářství
 • I.3 – Historie ochrany ovzduší
 • I.4 – Historie ochrany půdy, přírody a krajiny
 • II. Nástroje v oblasti prosazování zájmů ochrany životního prostředí
 • II.1. – Nástroje pro zajištění cílů v oblasti ochrany ŽP
 • II.1.1. – Administrativní nástroje (koncepce a strategie, legislativa, normy)
 • II.1.2. – Ekonomické nástroje (poplatky, podpora, daně, pokuty)
 • II.1.3 - Ostatní nástroje (organizační, institucionální, informační, výchova a vzdělání, dobrovolné, výzkum a vývoj, programy a úmluvy)
 • II.2. - Možnosti prosazování zájmů ochrany ŽP a regulace nakládání s CHLP na mezinárodní úrovni, globální cíle
 • II.2.1. - Mezinárodní organizace prosazující zájmy ochrany prostředí a zdraví, programy zaměřené na prosazování politiky v oblasti ŽP a CHLP
 • II.2.2. – Mezinárodní úmluvy a smlouvy na globální (Stockholmská úmluva, Rotterdamská úmluva, Vídeňská úmluva a Montrealský protokol, Minamatská úmluva) a regionální úrovni (prevence havárií, dálkové znečišťování ovzduší)
 • II.2.3. – Princip nejlepších dostupných technik (BAT, BREF, IPPC) a nejlepší možné environmentální praxe (BEP)
 • II.3. – Legislativa EU a ČRv II.3.1. – Zaměření a struktura legislativy v oblasti ŽP a regulace nakládání s CHLP
 • II:3.2. – Základní pilíře složkové legislativy v oblasti ochrany ŽP
 • III. Technologie sloužící pro zajištění čistoty ovzduší
 • III.1 - Hlavní technologie znečišťující ovzduší (tabulkový přehled)
 • III.2 – Technologie sloužící pro zajištění čistoty ovzduší
 • III.2.1 – Odsiřování
 • III.2.2 – Denitrifikace
 • III.2.3 - Odlučování tuhých částic
 • III.2.4 - Úprava paliv
 • III.2.5 – Snižování emisí z chemických a petrochemických procesů
 • III.2.5 – Snižování emisí z dopravy
 • III.3 – Moderní trendy v oblasti zajištění čistoty ovzduší
 • IV. Úprava a čištění vod
 • IV.1 – Přehled typů přírodního, komunálního a průmyslové znečistění vod (tabulkový přehled)
 • IV.2 – Technologie na úpravu vody
 • IV.2.1 – Technologie na úpravu vody pro pitné účely
 • IV.2.2 – Technologie na úpravu vody pro technologické účely
 • IV.2.3 – Technologie na úpravu vody pro speciální účely
 • IV.3 – Technologie čistění vody
 • IV.3.1 – Čistírny odpadních vod
 • IV.3.2 – Čistírny průmyslových vod
 • IV.3.3 – Malé čistírny odpadních vod
 • IV. 4 – Kalové hospodářství, úprava a zneškodnění kalů
 • IV.5 – Moderní trendy ve vodním hospodářství
Literatura
 • Kirk Othmer: Chemical technology and environment, I, II. ISBN 978-0-470-10540-5
 • KURAŠ, Mečislav, Vojtech DIRNER, Vladimír SLIVKA a Milan BŘEZINA. Odpadové hospodářství. Vyd. 1. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2008. 143 s. ISBN 9788086832340. info
 • SLIVKA, Vladimír, Vojtech DIRNER a Mečislav KURAŠ. Odpadové hospodářství. praktická příručka. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. 130 s. ISBN 8024812452. info
 • SLIVKA, Vladimír, Vojtech DIRNER a Mečislav KURAŠ. Odpadové hospodářství. (ukládání odpadů do podzemních prostor) : praktická příručka. 1. vyd. Praha: MŽP ČR, 2007. 179 s. ISBN 9788024816456. info
 • ELLIOTT, David. Energy, society and environment : technology for a sustainable future. 1st pub. London: Routledge, 1997. xxv, 252. ISBN 0415145074. info
 • KURAŠ, Mečislav. Odpady, jejich využití a zneškodňování. Praha: Český ekologický ústav, 1994. 241 s. ISBN 8085087324. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Písemný test
Informace učitele
Přednášky jsou v úplné verzi k dispozici na internetu (recetox.muni.cz)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2004, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018.