C6890 Technologie a nástroje ochrany životního prostředí I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2014
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (přednášející)
Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. (přednášející)
Mgr Tomáš Chudárek (přednášející), prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (zástupce)
Ing Petr Šindler (přednášející), prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (zástupce)
Mgr Petr Špičák (přednášející), prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (zástupce)
Garance
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 9:00–12:50 D29/252-RCX1
Předpoklady
Chemie životního prostředí I-III (doporučeně)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu budou studenti:
- mít přehled o důsledcích antropogenních činností na životní prostředí
- znát hlavní druhy technologií, jež ovlivňují životní prostředí
- rozumět hlavním technologickým principům využívaným pro zajištění čistoty ovzduší, úpravu a čištění vod, zneškodňování odpadů
- rozumět principům nejlepších dostupných technik a nejlepší možné environmentální praxe a také zneškodňování specifických typů odpadů jako jsou persistentní látky nebo odpady tyto látky obsahující
- schopni charakterizovat metody využitelné pro sanace kontaminovaných půd a sedimentů
Osnova
 • I. Historie vývoje technologií na ochranu prostředí (SITA – 2 hodiny)
 • I.1 – Historie vodního hospodářství
 • I.1.1 - Historie vodního hospodářství od starověku do 19. Století
 • I.1.2 – Novodobá historie vodního hospodářství
 • I.2 – Historie odpadového hospodářství
 • I.2.1 – Historie odpadového hospodářství od starověku do 19. Století
 • I.2.2 -Novodobá historie odpadového hospodářství
 • I.3 – Historie ochrany ovzduší
 • I.4 – Historie ochrany půdy, přírody a krajiny
 • 2 HODINY
 • II. Nástroje v oblasti prosazování zájmů ochrany životního prostředí (RECETOX/SITA 6 hodin)
 • II.1. – Možnosti prosazování zájmů ochrany ŽP a regulace nakládání s CHLP na mezinárodní úrovni, globální cíle
 • II.1.1. – Zájmové oblasti a cíle při ochraně ŽP
 • II.1.2. – Nadnárodní organizace prosazující zájmy ochrany prostředí a zdraví, programy zaměřené na prosazování politiky v oblasti ŽP a CHLP
 • II.1.3. – Mezinárodní úmluvy a smlouvy (Stockholmská úmluva, Rotterdamská úmluva, Vídeňská úmluva a Montrealský protokol, vybrané regionální úmluvy – prevence havárií, dálkové znečišťování ovzduší)
 • II.2. – Nástroje pro zajištění cílů v oblasti ochrany ŽP
 • II.2.1. – Administrativní nástroje (koncepce a strategie, legislativa, normy)
 • II.2.2. – Ekonomické nástroje (poplatky, podpora, daně, pokuty)
 • II.2.3. – Ostatní nástroje (organizační, institucionální, informační, výchova a vzdělání, dobrovolné, výzkum a vývoj, programy a úmluvy)
 • II.3. – Legislativa EU a ČR
 • II.3.1. – Zaměření a struktura legislativy v oblasti ŽP a regulace nakládání s CHLP
 • II:3.2. – Základní pilíře složkové legislativy v oblasti ochrany ŽP
 • II.3.3. – Prosazování nejlepších dostupných technik (BAT, BREF, IPPC)
 • 8 HODIN
 • III. Technologie sloužící pro zajištění čistoty ovzduší (RECETOX – 8 hodin)
 • III.1 - Hlavní technologie znečišťující ovzduší (tabulkový přehled)
 • III.2 – Technologie sloužící pro zajištění čistoty ovzduší
 • III.2.1 – Odsiřování
 • III.2.2 – Denitrifikace
 • III.2.3 - Odlučování tuhých částic
 • III.2.4 - Úprava paliv
 • III.3 – Moderní trendy v oblasti zajištění čistoty ovzduší
 • 16 HODIN
 • IV. Úprava a čištění vod (SITA - 8 hodin)
 • IV.1 – Přehled typů přírodního, komunálního a průmyslové znečistění vod (tabulkový přehled)
 • IV.2 – Technologie na úpravu vody
 • IV.2.1 – Technologie na úpravu vody pro pitné účely
 • IV.2.2 – Technologie na úpravu vody pro technologické účely
 • IV.2.3 – Technologie na úpravu vody pro speciální účely
 • IV.3 – Technologie čistění vody
 • IV.3.1 – Čistírny odpadních vod
 • IV.3.2 – Čistírny průmyslových vod
 • IV.3.3 – Malé čistírny odpadních vod
 • IV. 4 – Kalové hospodářství, úprava a zneškodnění kalů
 • IV.5 – Moderní trendy ve vodním hospodářství
 • 24 HODIN
 • EXKURZE:
 • - 1 den: Brno – spalovna KO a ČOV
Literatura
 • Kirk Othmer: Chemical technology and environment, I, II. ISBN 978-0-470-10540-5
 • CHUDÁREK, Tomáš. Odpadové hospodářství v praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 157 s. ISBN 978-80-210-6601-4. info
 • KURAŠ, Mečislav, Vojtech DIRNER, Vladimír SLIVKA a Milan BŘEZINA. Odpadové hospodářství. Vyd. 1. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2008. 143 s. ISBN 9788086832340. info
 • SLIVKA, Vladimír, Vojtech DIRNER a Mečislav KURAŠ. Odpadové hospodářství. praktická příručka. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. 130 s. ISBN 8024812452. info
 • SLIVKA, Vladimír, Vojtech DIRNER a Mečislav KURAŠ. Odpadové hospodářství. (ukládání odpadů do podzemních prostor) : praktická příručka. 1. vyd. Praha: MŽP ČR, 2007. 179 s. ISBN 9788024816456. info
 • ELLIOTT, David. Energy, society and environment : technology for a sustainable future. 1st pub. London: Routledge, 1997. xxv, 252. ISBN 0415145074. info
 • KURAŠ, Mečislav. Odpady, jejich využití a zneškodňování. Praha: Český ekologický ústav, 1994. 241 s. ISBN 8085087324. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Písemný test
Informace učitele
Přednášky jsou v úplné verzi k dispozici na internetu (recetox.muni.cz)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2004, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018.