Plán: FF FNRJUpH Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-RJU_ Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy

Součásti SZZ a jejich obsah

SZZ obsahuje tyto části:


1. Obhajoba diplomové práce


2. Pedagogika a psychologie – písemná zkouška ověřující znalosti z pedagogických a psychologických disciplín tvořících společný základ studia učitelských studijních programů na FF MU.


3. Oborová didaktika – ústní zkouška ověřující znalosti metod výuky ruského jazyka a literatury a schopnost aplikace teoretických východisek oborové didaktiky v modelových situacích školní výuky.


4. Praktický ruský jazyk – písemná a ústní zkouška z ruského jazyka ověřující znalosti lexika a gramatiky a schopnosti kultivovaného písemného a ústního projevu v ruském jazyce.


Části písemné zkoušky: překlad textu z češtiny do ruštiny a esej na vybrané téma.
Ústní zkouška: 1. ověření systémových praktických i teoretických znalostí jazyka na základě písemné části zkoušky, 2. konverzace na zadané téma.


5. Ruská kulturní a literární historie – ústní zkouška ověřující všeobecný přehled o dějinách ruské kultury a literatury v kontextu klíčových událostí a období ruské historie. Ověřuje se také základní orientace v ruském společenském myšlení a schopnost zasadit ruskou literaturu a kulturu do širšího kontextu vývoje evropské kultury.



Podrobnější okruhy pro SZZ jsou uveřejňovány na webových stránkách Ústavu slavistiky v informacích k jednotlivým aktuálním oborům.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Obhájené práce:


Prostředky jazykové manipulace a propagandy v ruských médiích (jazykově kritické a lingvodidaktické hledisko) (2017)


https://is.muni.cz/th/shrje/


Analýza schopnosti studentů středních škol aplikovat znalosti gramatického systému na nové lexikální jednotky (2016)


https://is.muni.cz/th/zbini/


Mobilní aplikace ve výuce ruského jazyka (2016)


https://is.muni.cz/th/ym40v/


Využití literárního textu ve výuce ruského jazyka (2015)


https://is.muni.cz/th/n0zaf/


Styly učení žáků/studentů při učení se cizím jazykům na gymnáziu (2014)


https://is.muni.cz/th/igfd6/


Začlenění reálií rusky mluvících zemí do současné výuky ruského jazyka na různých typech středních škol v Pardubicích a okolí (2014)


https://is.muni.cz/th/ankd7/



Návrh témat diplomových prací:


Analýza reálií v českých učebnicích ruského jazyka


Metody osvojování nové slovní zásoby ruštiny s důrazem na samostatnou přípravu


Rusko-česká homonoymie jako lingvodidaktický problém


Místo a metody osvojování idiomatiky a frazeologie ve výuce ruštiny


Ruský jazykový substandard a jeho místo ve výuce ruštiny na středních školách


Ruské pohádky jako motivační faktor ve výuce ruštiny na školách


Možnosti využití ruských internetových zdrojů ve výuce ruštiny na českých středních školách


Současné ruské publicistické texty a možnosti jejich využití ve výuce ruštiny na středních školách


Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Společný pedagogicko-psychologický základ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUP001Psychologie pro učitele I A. Slezáčkovázk 1/1/04 1Z
FF:SUP002Školní pedagogika K. Šeďovázk 1/1/04 1Z
FF:SUP003Školní didaktika K. Šeďovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP004Psychologie pro učitele II A. Slezáčkovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP005Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika K. Šeďovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP006Kompendium pro učitele K. Šeďovázk 1/1/04 1Z
24 kreditů

Praxe

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RJU_06Průběžná praxe náslechová pro dvouaprobační studium J. Gazdaz 0/0/0 60 hodin.2 1P
FF:RJU_07Průběžná pedagogická praxe pro dvouaprobační studium J. Gazdaz 0/0/0 120 hodin.4 2P
FF:RJU_08Souvislá praxe náslechová pro dvouaprobační studium J. Gazdaz 0/0/0 60 hodin.2 3P
FF:RJU_09Souvislá pedagogická praxe pro dvouaprobační studium J. Gazdaz 0/0/0 120 hodin.4 4P
12 kreditů

Oborově didaktické předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RJU_10Didaktika ruštiny I J. Dohnalz 1/1/06 1P
FF:RJU_11Didaktika ruštiny II J. Dohnalzk 1/1/06 2P
12 kreditů

Oborové předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RJU_16Kontrola samostatné četby pro dvouaprobační studium J. Šaurz 0/0/11 2-
FF:RSn060Praktický jazyk I P. Zolinaz 0/4/05 1P
FF:RSn061Praktický jazyk II P. Zolinaz 0/4/05 2P
FF:RSn062Ruský svět: stručná kulturní a literární historie I. Pospíšilzk 1/1/05 1Z
16 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RJU_20Seminář k magisterské diplomové práci I J. Gazdaz 0/2/08 3P
FF:RJU_21Seminář k magisterské diplomové práci II J. Gazdaz 0/2/08 4P
FF:RJU_25Magisterská diplomová práce J. Gazdaz 0/0/0- 4-
16 kreditů

Další aplikace