FF FNANDRkV Andragogika
Název anglicky: Andragogy
navazující kombinovaný vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-ANDR_ Andragogika

Součásti SZZ a jejich obsah

Studium je ukončeno ústní státní závěrečnou zkouškou. Státní závěrečná zkouška probíhá podle okruhů otázek, které jsou odvozeny z výstupů z učení povinných a vybraných povinně volitelných předmětů.
Okruhy ke zkoušce jsou dostupné zde:
https://pedagogika.phil.muni.cz/studium/okruhy-otazek-ke-statni-zaverecne-zkousce-magisterske-andragogika.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Cyklus perspektivní transformace jako nástroj evaluace služeb kariérového poradenství https://is.muni.cz/th/399309/ff_m/
Dospělý v roli studenta vysoké školy https://is.muni.cz/th/397641/ff_m/ Koncept Otevřené univerzity: realizace ve vybraných
zemích EU https://is.muni.cz/th/439465/ff_m/ Mezigenerační přenos tradičních řemesel v rodině https://is.muni.cz/th/382710/Mladí dospělí na zkušené ve studentské organizaci https://is.muni.cz/th/406914/ff_m/ Pracovní spokojenost a její
vztah k fluktuačním tendencím https://is.muni.cz/th/398808/ff_m/ Sociální a pracovní adaptace absolventů andragogiky
https://is.muni.cz/th/383241/ff_m/ Učení se z kulturní diverzity na pracovišti https://is.muni.cz/th/399578/ff_m/
Vnímání moci vysokoškolských učitelů jejich studenty https://is.muni.cz/th/399172/ff_m/ Vzdělávací a rozvojové potřeby
zaměstnanců - perspektivy uvnitř organizace https://is.muni.cz/th/319853/ff_m/

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty (P+PV 40 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PAMK010Didaktika vzdělávání dospělých M. Rabušicovázk 10/8/06 2Z
FF:PAMK001Andragogika I M. Rabušicovázk 18/0/06 1Z
FF:PAMK002Andragogika II M. Rabušicovázk 18/0/06 2Z
FF:PAMK003Vzdělávací politika M. Rabušicovázk 18/0/06 1Z
24 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PAM125E-learning J. Zounekz 0/2/06 2P
FF:PAM135Lektorské minimum P. Novotnýz 1/1/03 3P
FF:PAM146Profesní seniorita P. Hlaďoz 0/16/04 2P
FF:PAMK105Inovace ve vzdělávání P. Novotnýk 16/0/06 3P
FF:PAMK107Právní a ekonomické aspekty vzdělávání dospělých P. Novotnýk 8/8/06 1P
FF:PAMK108Projektové plánování a řízení P. Novotnýk 8/8/06 3P
FF:PAMK149Pedagogická evaluace M. Polz 16/0/06 2P
37 kreditů