FF FNPGUkJ Učitelství pedagogiky pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Pedagogy
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-PGU_ Učitelství pedagogiky pro střední školy

Součásti SZZ a jejich obsah

Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá ze dvou částí – obhajoby písemné magisterské diplomové práce a ústní zkoušky.
V magisterské diplomové práci studenti prokazují, že jsou schopni kriticky pracovat s odbornou literaturou (českou i zahraniční), jsou schopni studovat i využívat v práci teorie a koncepty, konzistentně užívat odbornou terminologii a samostatně zpracovat téma z oblasti výuky pedagogiky na středních školách.

Studenti si vybírají ze dvou základních typů diplomové práce:
1) teoreticko-empirická práce obsahující výzkumný projekt zaměřený na výuku pedagogiky (obsahující všechny náležitosti, jako např. metodologický postup, popis sběru dat, jejich interpretaci i diskuzi výsledků a shrnutí výzkumného šetření; může jít o různé druhy evaluace výuky pedagogiky na střední škole);
2) teoreticko-aplikační práce, která obsahuje modelový projekt (zpracování příprav do výuky; příprava projektové výuky apod.) směřující k využití ve výuce pedagogiky;

Podrobnější informace jsou uvedeny ve Standardu pro písemné práce k magisterské státní zkoušce na Ústavu pedagogických věd FF MU. Dostupné z: http://pedagogika.phil.muni.cz/studium/magisterska-prace.

Ústní část zkoušky probíhá podle okruhů otázek, které jsou strukturovány do tří částí:
1) Teorie výchovy a vzdělávání,
2) Didaktika pedagogiky
3) Pedagogický výzkum.

Okruhy otázek i jednotlivé otázky jsou odvozeny z výstupů z učení celého programu, ale i z výstupů z učení povinných a povinně volitelných předmětů.
Okruhy otázek jsou dostupné z http://pedagogika.phil.muni.cz/media/3009843/szz-otazky-ucitelstvi-pg-final_2017.pdf

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Návrh témat kvalifikačních prací:

Identifikace s rolí učitele
Gesta učitele. Etnografická studie
Jak si škola vybírá své učitele?
Jaké jsou obavy učitelů?
Klíčové kompetence: pohled učitelů středních škol. Kvalitativní výzkum
Kázeňské problém na SŠ
Marketing školy

Témata obhájených prací:

Fenomén školního hodnocení očima matek
archiv: http://is.muni.cz/th/190781/ff_m/
Víceletá gymnázia v českém vzdělávacím systému: funkce a dopady
archiv: http://is.muni.cz/th/327525/ff_m/
Styly neverbálního chování učitelů ve vyučování
archiv: http://is.muni.cz/th/350370/ff_m/
Faktory ovlivňující podvádění studentů středních škol
archiv: http://is.muni.cz/th/371639/ff_m/
Využití informačních a komunikačních technologií na střední škole z pohledu pedagoga
archiv: http://is.muni.cz/th/363042/ff_m/
Učitelé v lavicích. K problematice zvládání studijních a pracovních povinností
archiv: http://is.muni.cz/th/439414/ff_m/
Jak učebnice ovlivňují styl výuky učitele?
archiv: http://is.muni.cz/th/345054/ff_m/


Doporučený průchod studijním plánem

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UPGMK008Seminář k magisterské diplomové práci I J. Zounekz 14/0/08 3P
FF:UPGMK009Seminář k magisterské diplomové práci II J. Zounekz 14/0/08 4P
16 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

  1. získání 24 kreditů za předměty společného pedagogicko-psychologického základu;
  2. získání 32 kreditů za oborové předměty;
  3. získání 24 kreditů za oborové didaktiky;
  4. získání 24 kreditů za odbornou praxi (na střední škole);
  5. 16 kreditů za úspěšně absolvované diplomové semináře;
  6. složení státní závěrečné magisterské zkoušky a úspěšné obhájení magisterské diplomové práce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUK001Psychologie pro učitele I A. Slezáčkovázk 2/0/0 blokově (24 hodin za semestr).4 1P
FF:SUK002Školní pedagogika K. Šeďovázk 18/0/04 1P
FF:SUK003Školní didaktika K. Šeďovázk 18/0/04 2P
FF:SUK004Psychologie pro učitele II A. Slezáčkovázk 2/0/0 blokově (24 hodin za semestr).4 2P
FF:SUK005Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika B. Lazarovázk 18/0/04 1P
FF:SUK006Kompendium pro učitele K. Šeďovázk 18/0/04 --
FF:PGMK002Vzdělávací politika M. Rabušicovázk 18/0/06 3Z
FF:PGMK003Filozofie výchovy a vzdělání M. Polzk 18/0/06 3Z
FF:PGMK004Řízení vzdělávacích institucí M. Polz 18/0/04 1Z
FF:PGMK005Pedagogická evaluace M. Polzk 18/1/06 2Z
FF:UPGK001Didaktika pedagogiky: Základy práce středoškolského učitele J. Zounekz 18/0/06 1P
FF:UPGK002Didaktika pedagogiky: Inovace a trendy v práci učitele J. Zounekzk 18/0/06 2P
FF:UPGK003Didaktika pedagogiky: Projektování kurikula J. Zounekzk 18/0/06 3P
FF:UPGK004Didaktika pedagogiky: Profesní rozvoj učitele K. Šeďovázk 18/0/06 4P
FF:UPGK301Odborná praxe I. K. Šeďováz blokově - 4 týdny6 1P
FF:UPGK302Odborná praxe II. J. Zounekz blokově - 4 týdny6 2P
FF:UPGK303Odborná praxe III. K. Šeďováz blokově - 4 týdny6 3P
FF:UPGK304Odborná praxe IV. J. Zounekz blokově - 4 týdny6 4P
FF:UPGMK108Osobnostně sociální výchova P. Novotnýz 18/0/04 1P
FF:UPGMK201Státní závěrečná zkouška magisterská J. ZounekSZk 0/0/0- 4P
FF:UPGMK202Magisterská diplomová práce J. Zounekz 0/0/0 individuálně.- 4P
FF:UPGMK510Česká vzdělávací politika M. Rabušicováz 18/0/06 4P
104 kreditů