PdF P00402 Didactics of Foreign Language
Název anglicky: Didactics of Foreign Language
doktorský kombinovaný, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: PdF D-DCIJ_ENG Didactics of Foreign Language

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Podmínkou úspěšného ukončení studia je absolvování státní doktorské zkoušky a úspěšná obhajoba disertační práce (SZŘ MU, čl. 32). Přihláška ke státní doktorské zkoušce může být podána po splnění všech předepsaných studijních povinností (tj. všechny předměty studijního plánu, kromě posledního zápisu přípravy disertační práce a Odborné orientace v oboru, Zahraniční výzkumné stáže a Prezentace na konferencích) a předložení tezí disertační práce.
První částí státní doktorské zkoušky je rozprava o tezích disertační práce. Druhou částí státní doktorské zkoušky je rozprava, při níž jsou ověřovány znalosti a orientace (1) v pedagogice a metodologii pedagogického výzkumu, (2) v lingvistice, (3) v didaktice cizího jazyka a metodologii výzkumu výuky cizích jazyků a dále specializované znalosti z oblasti relevantní pro disertační práci.
Studium v doktorském studijním programu je zakončeno obhajobou disertační práce, jež prokazuje schopnost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje.
Jako disertační práce jsou akceptovány originální vědecké teoretické, historicko-srovnávací, metodologické a empirické práce, případně práce, které vhodným způsobem tato pojetí kombinují.
Teoretické práce zpracovávají různé teoretické přístupy k problémům z předmětné oblasti, přičemž vyžadují vysoký stupeň abstraktního a analytického myšlení a vhledu.
- Historicko-srovnávací práce zpracovávají různé předmětné oblasti v jejich historických souvislostech v mezioborovém srovnání.
- Metodologické práce analyzují (nové) výzkumné přístupy, metody, techniky a nástroje a hodnotí jejich přednosti a nedostatky.
- Empirické práce přinášejí konkrétní zjištění získaná specifickými výzkumnými metodami, přičemž prezentovaná zjištění vždy vyplývají z realizovaného empirického šetření.
Za disertační práci Oborová rada uznává i soubor již uveřejněných nebo do tisku přijatých prací k danému tématu, který student opatří úvodem do problematiky a komentářem (SZŘ MU, čl. 30, odst. 2).
Předkládá-li student k obhajobě výsledky kolektivní vědecké práce, na níž se autorsky podílel, musí být v práci zřetelně vyznačeny ty její části, které zpracoval student. Tato práce musí rovněž obsahovat prohlášení spoluautorů, potvrzující o označených částí práce autorství studenta a zhodnocující jeho podíl (SZŘ MU, čl. 30, odst. 4, § b a c).
Disertační práce je psána v českém, slovenském, anglickém, francouzském, německém nebo ruském jazyce.
K disertační práci je přikládán autoreferát, (napsaný v českém, slovenském, anglickém, francouzském, německém nebo ruském jazyce), který obsahuje hlavní myšlenky práce, stručné informace o použité metodologii a shrnutí výsledků. Součástí autoreferátu je dle SZŘ MU (čl. 32) abstrakt disertační práce, seznam uveřejněných prací kandidáta (typicky generováno z IS MU) i prací přijatých k uveřejnění a odborný životopis.

Studijní a výzkumné povinnosti

Studijní a výzkumné povinnosti jsou stanoveny v souladu se Směrnicí děkana 5/2019 Standardní požadavky na studium a výsledky studentů v doktorských studijních programech na PdF MU.
Výzkumné aktivity:
- Příprava disertační práce – probíhá po celou dobu studia .
- Obhajoba tezí disertační práce –zpravidla po 7. semestru.
- Publikační činnost –minimálně 4 publikace, z toho min. jedna v časopise evidovaném ve WoS nebo Scopus a jedna v recenzovaném časopise.
Pedagogická činnost (podílení se na výuce) – doktorand se může podílet na vedení bakalářských prací, vést semináře atd., a to v rozsahu max. 150 hodin za studium.
Zahraniční stáž – nutno absolvovat v min. délce 3 měsíce za dobu studia.
Účast na konferencích– nutno prokázat aktivní účast na min.2 mezinárodních a 2 tuzemských konferencích.
Odborné předměty:
- Didaktika cizího jazyka jako vědní disciplína
- Teorie osvojování cizího jazyka
- Metodologie vědecké práce v pedagogice 1 a 2
- Metodologie výzkumu v didaktice cizích jazyků 1 a 2
- Cizí jazyk na úrovni B1
- Jeden povinně volitelný předmět z lingvistického bloku (Pragmalingvistika, Sociolingvistika).

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Příležitosti k rozvíjení autonomie žáka v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ a role přesvědčení učitelů vztahující se k žákově autonomii a jejímu rozvíjení

Didaktický překlad ve výuce anglického jazyka na gymnáziích: stávající stav a možnosti užití současného pojetí didaktického překladu

Strategie učení se cizímu jazyku u nevidomých studentů anglického jazyka jako cizího jazyka

Reading in English as a foreign language in deaf university students

Rozvoj diskurzivní kompetence v cizojazyčném akademickém psaní v anglickém jazyce v důsledku účasti v e-learningovém kurzu

Motivace k učení se němčině v kontextu výuky cizího odborného a akademického jazyka

Styly učení dospělých studentů anglického jazyka a jejich studijní výsledky

Učitel jako hlavní zdroj motivace žáků k učení se německému jazyku

Literární texty a rozvoj interkulturní (komunikační) kompetence

Doporučený průchod studijním plánem

Required Courses

Expertise in Research Field and Dissertation Thesis

Students are expected to enrol in the course of Dissertation Thesis 8 times, which means they will gain 120 credits in total. Students are expected to enrol in the course of Expertise in Research Field 8 times, which means they will gain 40 credits in total.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DCJA008Dissertation Thesis V. Janíkovák 0/0/015 --
PdF:DCJA009Expertise in Research Field V. Janíkovák 0/0/05 --
20 kreditů
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DCJA001Foreign Language Didactics as a Scientific Discipline S. Hanušovázk 0/0/010 --
PdF:DCJA002Second Language Acquisition S. Hanušovázk 0/0/010 --
PdF:DCJA003Research Methods in Education T. Janíkzk 0/0/011 --
PdF:DCJA005Research Methods in Foreign Language Didactics 1 V. Janíkováz 0/0/03 --
PdF:DCJA006Research Methods in Foreign Language Didactics 2 M. Černáz 0/0/09 --
PdF:DCJA007Research Internship Abroad V. Janíkováz 0/0/010 --
PdF:DCJA010Presentations at conferences V. Janíkováz 0/0/010 --
63 kreditů

Selective Courses

Foreign language at B1 level

Students are expected to enrol in 1 course of Foreign Language from the offer in order to gain 7 credits.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DCJA032Foreign Language at B1 level for Doctoral Students - French V. Bakešovázk 0/0/07 --
PdF:DCJA033Foreign Language at B1 level for Doctoral Students - German M. Janíkzk 0/0/07 --
PdF:DCJA034Foreign Language at B1 level for Doctoral Students - Russian S. Koryčánkovázk 0/0/07 --
21 kreditů

Linguistics

Students are expected to enrol in 1 course from the offer in order to gain 10 credits.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DCJA011Pragmalinguistics R. Povolnázk 0/0/010 --
PdF:DCJA012Sociolinguistics O. Dontcheva-Navrátilovázk 0/0/010 --
20 kreditů