FSS SOC04 Gender
Název anglicky: Gender
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FSS B-SOC Sociologie

Úvodní informace / Pokyny

V rámci specializace je třeba absolvovat minimálně 60kr z povinných a povinně volitelných předmětů sekce specializace. Předměty k diplomové práci a předměty společného základu jsou vedeny zvlášť.

Společná část

Studující jsou povinni absolvovat celkem 120 kreditů ze společné části programu spolu s univerzitním základem. Společný univerzitní základ tvoří 15 kr. Předměty spojené s diplomovou prací jsou celkem za 15 kr., povinné předměty za 42 kr. Dále je třeba si zapsat předměty nejméně za 33 kreditů z Bloku 1 povinně volitelných předmětů. Zbývajících 15 kr. připadá na povinně volitelné předměty z Bloku 2. Specializační předměty jsou v samostatné sekci.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Studující si vybírají předměty napříč univerzitní nabídkou do povinného limitu 15 kr. dle pokynů pro výběr předmětů pro jednotlivé podsekce.

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Studující musejí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z jakéhokoliv volitelného předmětu celouniverzitní nabídky nebo i z povinně volitelného předmětu typu B. Níže uvedené předměty slouží jen jako příklad.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOCb2122Sociologie náboženství I. Šmídovázk 1/1/06 --
FSS:SOCb2284Sociální gerontologie L. Vidovićovázk 1/1/06 --
FSS:SOCb2290Paměť, trauma, generace R. Maradazk 1/1/06 --
18 kreditů
Jazyky

Podmínkou přistoupení studujících ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština. Níže uvedený předmět slouží jako příklad pro ilustraci.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 --
4 kredity
TV

Studující mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z univerzitní nabídky předmětů povinné tělesné výchovy. Níže uvedené předměty slouží jako ilustrace.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:p971Tělesná výchova – Zdravotní tělesná výchova Z. Svobodováz 0/2/01 --
FSpS:P9901Tělesná výchova – Sebeobrana specifických skupin A. Zvonekz 0/2/01 --
2 kredity

Bakalářská práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOCb1005Seminář k bakalářské práci J. Navrátilz 0/2/010 6P
FSS:SOCb1002Projekt k bakalářské práci J. Navrátilz 0/2/05 5P
15 kreditů

Povinné předměty

Studující si postupně zapíší a absolvují všechny povinné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOCb1001Úvod do sociologie P. Pospěchzk 2/0/06 1Z
FSS:SOCb1003Obecná sociologická teorie C. Szalózk 1/1/06 4Z
FSS:SOCb1004Proseminář k úvodu do sociologie A. Synek Rétiováz 0/2/06 1P
FSS:SOCb1006Metodologie sociálních věd T. Katrňákzk 1/1/06 2Z
FSS:SOCb1007Metody výzkumu v sociologii L. Rabušiczk 1/1/06 3Z
FSS:SOCb1009Demografie L. Vidovićovázk 1/1/06 1P
FSS:SOCb1018Statistická analýza dat I L. Rabušiczk 1/2/03 2Z
FSS:SOCb1019Statistická analýza dat II L. Rabušiczk 1/2/03 3Z
42 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studující si zapíší 33 kreditů z Bloku 1 a až 15 kr. z Bloku 2.

Blok 1

Studující si vybírají ze specifikované nabídky Bloku 1 (jde o předměty profilujícího základu) povinně volitelné předměty minimálně za 33 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SANb1001Úvod do sociální antropologie I. Kašparovázk 2/0/06 3P
FSS:SANb1005Současná sociální a kulturní teorie E. Šlesingerovázk 1/1/06 4P
FSS:SOCb2003Proseminář k obecné sociologické teorii C. Szalóz 0/2/06 2P
FSS:SOCb2132Rodina a společnost P. Fučíkzk 1/1/06 4P
FSS:SOCb2133Sociologie kultury A. Synek Rétiovázk 1/1/06 6P
FSS:SOCb2142Úvod do urbánní sociologie S. Ferenčuhovázk 1/1/06 4P
FSS:SOCb2159Dějiny sociologie R. Vidoz 1/2/06 3P
FSS:SOCb2172Sociologie stratifikace a nerovnosti T. Dosedělzk 1/1/06 4P
48 kreditů
Blok 2

Studijící si vybírají povinně volitelné předměty z Bloku 2 maximálně za 15 kr.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:GLCb2025Sociological Diagnoses of our Times W. Binderzk 1/1/05 --
FSS:SOCb2020Introduction to Population Studies L. Rabušiczk 2/0/06 --
FSS:SOCb2021Politická sociologie J. Navrátilzk 1/1/06 --
FSS:SOCb2023Sociologie organizace T. Dosedělzk 2/0/06 --
FSS:SOCb2000Aplikovaná sociologie ve veřejné správě L. Vidovićovázk 1/1/06 --
FSS:SOCb2002Sociální hnutí a politický protest J. Navrátilzk 1/1/06 --
FSS:SOCb2010Výzkumná praxe J. Navrátilz 0/2/02 4-
FSS:SOCb2500Sociological Writing B. Jaworskyzk 2/0/06 --
FSS:SOCb2503Social Responsibility: business, research and innovation C. Szalózk 1/1/06 --
FSS:SOCb2143Sociologie bydlení A. Burjanekzk 1/1/06 --
FSS:SOCb2284Sociální gerontologie L. Vidovićovázk 1/1/06 5-
FSS:SOCb2591Sociology of Nationalism C. Szalózk 1/1/06 5-
67 kreditů

Specializační část

Povinné předměty (P+PV 60kr)

Studující si postupně zapíší a absolvují všechny specializační povinné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SANb1003Etnografické metody a terénní výzkum A. Souralovázk 1/1/05 1P
FSS:SOCb3001Úvod do genderových studií I. Šmídovázk 1/1/06 1P
FSS:SOCb3005Deviace, normalita a gender K. Nedbálkovázk 1/1/06 3P
FSS:SOCb3014Gender a intimita I. Šmídovázk 1/1/06 4-
FSS:SOCb3501Gender and Sexuality in Contemporary European Societies I. Šmídovázk 2/0/06 2-
FSS:SOCb3006Praxe I. Šmídováz 0/0/0 80h praxe a několik seminářů.9 4-
FSS:SOCb3003Muži, maskulinity a gender I. Šmídovázk 1/1/06 2-
44 kreditů

Povinně-volitelné předměty (P+PV 60 kr)

Studující si vybírají předměty ze specifikované nabídky předmětů tak, aby jejich výběr dosáhl celkového kreditového rozsahu 15 kr.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SANb1005Současná sociální a kulturní teorie E. Šlesingerovázk 1/1/06 4-
FSS:SANb1006Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí E. Šlesingerovázk 1/1/06 5-
FSS:SANb2009Antropologie migrace A. Souralovázk 1/1/05 6-
FSS:SOCb2003Proseminář k obecné sociologické teorii C. Szalóz 0/2/06 2-
FSS:SOCb2133Sociologie kultury A. Synek Rétiovázk 1/1/06 6-
FSS:SOCb2142Úvod do urbánní sociologie S. Ferenčuhovázk 1/1/06 4-
35 kreditů