FF FDLIAJAkJ Literatures in English
Název anglicky: Literatures in English
doktorský kombinovaný, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: FF D-LIAJA_ Literatures in English

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní závěrečná zkouška je tvořena třemi tematickými okruhy.

Po dohodě se školitelem a předsedou komise si kandidát nastuduje:
a. prameny k jednomu tématu ze specifikované tradiční oblasti
(písemnictví, kritika, období, směry, žánry)
b. prameny k jednomu tématu z problematiky základních metodologických přístupů (etnických, genderových, queer, postkoloniálních, regionalistických aj.)
c. prameny k jednomu tématu ze zvoleného hlavního kulturního okruhu (britské a irské literatury a kultury, severoamerické literatury a kultury, australské a novozélandské literatury a kultury, literatury a kultury další anglofonní země).

Smyslem SZZ je především ověření, že uchazeči mají náležité znalosti o oboru v jeho celkové šíři a jsou dostatečně teoreticky disponováni.
Členové komise ověřují schopnost kritické reflexe a aplikace nabytých vědomostí a odborných přístupů, jak vzhledem k problematice vlastního výzkumu, tak i v širších kulturních souvislostech.

Studijní a výzkumné povinnosti

Klíčové součásti studijních povinností jsou provázány s přípravou a zpracováním disertační práce, která představuje ucelenou odbornou publikaci vycházející z originálního výzkumu. Povinné aktivity studenta jsou formulovány v individuálním studijním plánu.

Mezi povinnosti studenta patří tyto aktivity:
- absolvování povinných předmětů: AJ 34003 - Konference I (5 kreditů), AJ 34004 - Konference II (5 kreditů), AJ 34006 - Publikace I (10 kreditů), AJ 34009 - Zahraniční stáž I (5 kreditů), AJ 34010 - Cizí jazyk (4 kredity), AJ 34030 - Pramenné studium (10 kreditů), AJ 34110 - Literární anglistika (15 kreditů) (5 blokových seminářů), AJ 34120 - Literární hodnoty a kanonicita (15 kreditů) (5 blokových seminářů), AJ34140 - Vybrané kategorie teorie literatury a kultury (15 kreditů) (5 blok.sem.), AJ 34210 - Doktorský seminář I (5 kreditů), AJ 34350 - Doktorská zkouška (10 kreditů), AJ 38400 - Teze disertační práce (5 kreditů) (blokový seminář), AJ 39400 - Doktorská práce (25 kreditů), NARD50 - Metodologie literární vědy (15 kreditů) (blokové semináře), AJ 34001 Obecná metodologie oboru (10 creditů, blokový seminář).

Oborově zaměřené povinné předměty doplňuje kurz některého z Cizích jazyků.

Dále je nutné absolvovat minimálně tři povinně volitelné předměty (po 15 kreditech). Tato nabídka je společná literárně zaměřeným doktorským programů napříč obory ze spolupracujících pracovišť.
Zbývající kredity si studenti doplní z nabídky volitelných předmětů dle dohody se školitelem.

Publikací se rozumí zveřejnění výsledků výzkumu v recenzovaném akademickém časopise.
Účastí na konferencích se rozumí účast na domácí či zahraniční konferenci pořádané na půdě zavedené univerzity, a to s vlastním příspěvkem, dle dohody se školitelem.
Minimální rozsah zahraniční stáže u studentů je jeden měsíc. Doporučená délka stáže je jeden semestr.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Obhájené práce:

Zuzana Klímová: Shaping the Text, Shaping the Mind: Role of Transcultural Imagination on the Building of Spiritual Bridges of Solidarity Across Boundaries of Difference (2016)
https://is.muni.cz/th/145169/ff_d/?lang=en
Jiří Šalamoun: The New Satire of Ismaeal Reed against the New Racism of the United States of America (2016)
https://is.muni.cz/th/108994/ff_d_b1/?lang=en
Veronika Vencúrik Pituková: Murder Taken out of the Venetian Vase and Dropped into the Alley: Adapting Hard-boiled Masculinity and Femininity (2016)
https://is.muni.cz/th/271191/ff_d/?lang=en;id=287384
Dušan Kolcún: Good Death in Vietnam War Literature (2016)
https://is.muni.cz/th/181019/ff_d/?lang=en
Antonín Zita: How We Read: The Reception of the Beat Generation
in the United States of America and the Czech Lands (2016)
https://is.muni.cz/th/179209/ff_d/
Lucie Seibertová: Translations as Original Works of Literature (2017)
https://is.muni.cz/th/108795/ff_d_b1/?studium=166092;vysl=91413;lang=en
Asma Hussein: Alternative Semantics of Water: Watery Images in Derek Walcott's Poetry (2017)
https://is.muni.cz/th/346509/ff_d/?fakulta=1433;obdobi=6184
Dita Hochmanová: Henry Fielding between Satire and Sentiment (2018)
https://is.muni.cz/th/178804/ff_m/?lang=en;id=243975
Petra Kalavská: The Shift in the (Feminist) Discourse as Reflected in the Plays of the 1980s and 1990s by British Women Playwrights (2018)
https://is.muni.cz/th/80384/ff_d/

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Pro úspěšné absolvování programu je nutné, aby student absolvoval tyto povinné předměty. Předměty "publikace", "konference", "zahraniční stáž" a "textový seminář" jsou vypisovány opakovaně.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ34003Konference I T. Pospíšilz 0/0/05 --
FF:AJ34004Konference II T. Pospíšilz 0/0/05 --
FF:AJ34006Publikace I T. Pospíšilz 0/0/010 --
FF:AJ34009Zahraniční stáž I T. Pospíšilz 0/0/05 --
FF:AJ34010Cizí jazyk I J. Chamonikolasovázk 0/0/04 --
FF:AJ34030Pramenné studium T. Pospíšilz 0/0/010 --
FF:AJ34110Literární anglistika J. Smithzk 0/0/0 Bloková výuka.15 --
FF:AJ34120Literární hodnoty a kanonicita M. Kaylorzk 0/0/0 Bloková výuka.15 --
FF:AJ34140Vybrané kategorie teorie literatury a kultury T. Pospíšilzk 0/0/015 --
FF:AJ34001Obecná metodologie oboru T. Pospíšilz 0/0/0 bloková výuka.10 --
FF:AJ34210Doktorský seminář I T. Pospíšilz 0/0/05 --
FF:AJ34350Doktorská zkouška T. PospíšilSDzk 0/0/0- --
FF:AJ38400Teze disertační práce T. Pospíšilz 0/0/0 Blokový seminář.5 --
FF:AJ39400Disertační práce T. Pospíšilz 0/0/035 --
FF:NARD50Metodologie literární vědy B. Fořtzk 0/0/0 blok.15 --
154 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student si zvolí alespoň dva předměty z nabídky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ34130Sociologie literárního textu M. Kaylorzk 0/0/0 Bloková výuka.15 --
FF:AJ34160Film Adaptations of English Speaking Literatures T. Pospíšilzk 0/0/0 Bloková výuka.15 --
FF:CLDS_a27Intermedialita a adaptace P. Bubeníčekzk 0/0/0 blok.15 --
45 kreditů

Volitelné předměty

Předměty "konference", "publikace", "zahraniční stáž" a "textový seminář" se vypisují opakovaně.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ34004Konference II T. Pospíšilz 0/0/05 --
FF:AJ34005Konference III T. Pospíšilz 0/0/05 --
FF:AJ34007Publikace II T. Pospíšilz 0/0/010 --
FF:AJ34008Publikace III T. Pospíšilz 0/0/010 --
FF:AJ34011Zahraniční stáž II T. Pospíšilz 0/0/05 --
FF:AJ34012Zahraniční stáž III T. Pospíšilz 0/0/05 --
FF:AJ34013Zahraniční stáž IV T. Pospíšilz 0/0/05 --
FF:AJ34014Textový seminář T. Pospíšilz 0/0/020 --
65 kreditů