Upozornění:

Studijní plán dobíhá.

FF FBRLpCZV Religionistika (dobíhající)
Název anglicky: Study of Religions
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-RL_ Religionistika

Úvodní informace / Pokyny

Bakalářský program Religionistika je podle zákona č. 111/98 Sb. realizován kromě formy řádného studia také jako placené celoživotní vzdělávání formou celoživotního studijního plánu a toto celoživotní vzdělávání je určeno zejména pro potencionální zájemce o budoucí řádné studium tohoto programu na FF MU. Pokud uchazeč v rámci podmínek celoživotního vzdělávání (viz níže) úspěšně absolvuje celoživotní studijní plán, může být přijat do řádného prezenčního studia tohoto programu a všechny studijní výsledky mu budou uznány. Bližší informace podá studijní oddělení děkanátu FF MU.

Podmínky přijetí do celoživotního vzdělávání

 • podání přihlášky v termínu 1. 4. - 31. 7.
 • ukončené středoškolské vzdělání (do e-přihlášky se dokládá úřední konverze maturitního vysvědčení)
 • max. počet přijatých: 20 (rozhoduje pořadí dle podání přihlášky)

Realizace celoživotního vzdělávání

Celoživotní plán programu je dvousemestrální a lze jej realizovat v rámci prezenčního formy, studenti navštěvují předměty vypisované pro prezenční studium bakalářského programu Religionistika.

Rámcové podmínky celoživotního vzdělávání

Frekventanti absolvují předměty za stejných podmínek jako studenti řádného studia:

 1. Předměty navštěvují společně se studenty prezenčního studia.
 2. Příslušné předměty si zapisují na začátku semestru.
 3. Předměty ukončují předepsaným způsobem v příslušném zkouškovém období.

Cena

Posluchač musí získat v rámci celoživotního vzdělávání 30 kreditů typu povinných předmětů a 30 kreditů typu povinně volitelných předmětů.
Celkem: 60 kreditů x 600,- Kč, tj. 36.000,- Kč, max. ve dvou splátkách vždy na začátku semestru. Při absolvování většího počtu předmětů než je předepsané, doporučené (optimální), penzum, platí posluchač za tyto předměty navíc (dle počtu kreditů).

Efekt celoživotního vzdělávání

Absolventi CŽV mohou být přijati k řádnému bakalářskému studiu v prezenční formě za následujících podmínek:

 1. Podmínky programu
  • Absolvování kompletního dvousemestrálního studijního plánu v předepsané struktuře a zisk příslušného počtu kreditů a
  • studijní průměr (počítají se jen úspěšné pokusy) za celé CŽV do 2,00.
 2. Podmínka obecná
  • Je nutné se přihlásit obvyklým způsobem k přijímacímu řízení do řádného studia a po úspěšném absolvování celoživotního vzdělávání požádat o prominutí přijímací zkoušky.
   • Poznámka 1: O přijetí rozhoduje děkan/ka na základě vyjádření pracoviště.
   • Poznámka 2: V případě přijetí k řádnému prezenčnímu studiu se na základě elektronické žádosti uznávají absolvované předměty, a to v plném rozsahu.

Praktické pokyny pro zájemce

 1. Nahlédněte na webové stránky https://religionistika.phil.muni.cz/. Zde získáte bližší informace o Ústavu religionistiky.
 2. Podrobné informace o studiu oboru Religionistika najdete na adrese: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/24157-religionistika. V případě dotazů na program se obracejte na Mgr. Janu Valtrovou, Ph.D., e-mail: jvaltrova@phil.muni.cz.
 3. Na adrese https://is.muni.cz/predmety/katalog?volby=fakulta:1421 si podle názvu nebo kódu jednotlivých předmětů můžete vyhledat podrobné anotace každého předmětu a informace o vyučujícím. U nabízených předmětů si všimněte také rozvrhového termínu předmětu (tyto informace aktuálně sledujte na webových stránkách).
 4. Podejte v příslušných termínech elektronickou přihlášku, která je dostupná na adrese https://is.muni.cz/prihlaska/. Zde najdete veškeré pokyny nutné pro správné vyplnění a odeslání přihlášky. Následně obdržíte informaci o přijetí/nepřijetí a případné další pokyny k zápisu a průběhu vzdělávání.
 5. V případě nejasností se obracejte na referentku pro celoživotní vzdělávání, paní Hanu Holmanovou (tel. 549 49 32 37, e-mail: czv@phil.muni.cz).

Důležité odkazy:

Informace o období semestru
https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/vzdelavani-po-cely-zivot
Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně
Směrnice Filozofické fakulty MU č. 3/2019 o realizaci programů celoživotního vzdělávání na FF MU


Podzimní semestr

povinné předměty

V podzimním semestru student zapisuje povinně všechny tři uvedené předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RLBcA001Úvod do religionistiky A. Chalupak 2/0/05 --
FF:RLBcA002Buddhismus I J. Valtrovázk 2/0/04+1 --
FF:RLBcA006Křesťanství I T. Glombzk 2/0/04+1 --
15 kreditů

povinně volitelné předměty

V podzimním semestru studia student volí z aktuální nabídky předměty za nejméně 15 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RLBcB034Pravěká náboženství Evropy D. Papoušekk 1/1/04 --
FF:RLBcB094Novokřtěnci J. Valtrovák 1/1/04 --
FF:RLBcB112Hebrejština I S. Pöder Innerhoferk 0/2/04 --
FF:RLBcB215Náboženství v Polsku D. Václavíkk 1/1/04 --
FF:RLBcB239Helénistická náboženství I. Doležalovák 1/1/04 --
FF:RLBcB536Religionistická exkurze v Brně J. Valtrovák 1/1/04 --
24 kreditů

Jarní semestr

povinné předměty

V jarním semestru student zapisuje tyto povinné předměty, které ukončuje zkouškou.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RLBcA003Buddhismus II J. Valtrovázk 2/0/04+1 --
FF:RLBcA007Křesťanství II J. Cigánzk 2/0/04+1 --
FF:RLBcA008Islám J. Valtrovázk 2/0/04+1 --
15 kreditů

povinně volitelné předměty

V jarním semestru studia student volí z aktuální nabídky předměty za nejméně 15 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RLBcB016Křesťanství a hereze I. Doležalovák 1/1/04 --
FF:RLBcB056Buddhismus v Rusku L. Bělkak 1/1/04 --
FF:RLBcB052Kreacionismus a evolucionismus L. Bělkak 1/1/04 --
FF:RLBcB113Hebrejština II S. Pöder Innerhoferk 0/2/04 --
FF:RLBcB206Římské náboženství A. Chalupak 1/1/04 --
FF:RLBcB270Náboženství v USA D. Zbíralk 1/1/04 --
FF:RLBcB303Religionistická exkurze A. Chalupak 0/2/04 --
28 kreditů