„Aplikovaná matematika a statistika nejsou náhradou vlastního úsudku.“

Jednotlivé specializace programu Aplikovaná matematika navazují na stejně nazvané specializace v bakalářském programu Matematika. Výjimkou je specializace Diferenciální rovnice a jejich aplikace, která navazuje na specializace Obecná matematika a Modelování a výpočty v bakalářském programu Matematika.

Cílem studia je poskytnout studentům rozšíření matematického základu v nosných disciplínách aplikované matematiky a statistiky a hlouběji ucelené vzdělání v jednotlivých specializacích moderní aplikované matematiky a statistiky. Absolventi budou schopni samostatné tvůrčí činnosti, získají nové dovednosti potřebné v praxi nebo v příštím dalším vzdělávání.

Absolvent umí ve spolupráci s odborníky z příslušné oblasti analyzovat problém, přistoupit k němu s matematickým a statistickým nadhledem, numericky ho řešit, využít standardní modely případně je tvůrčím způsobem inovovat a implementovat do nějakého programovacího jazyka za účelem jeho studia, simulace, predikce jeho chování nebo aplikace na reálná data. Výsledky umí správně interpretovat, a tak přispět k řešení složitých interdisciplinárních problémů.

Studijní plány

Aplikovaná matematika (hlavní)
prezenční, hlavní
Aplikovaná matematika (vedlejší)
prezenční, vedlejší
Diferenciální rovnice a jejich aplikace
prezenční, se specializací
Finanční a pojistná matematika
prezenční, se specializací
Modelování a výpočty
prezenční, se specializací
Statistika a analýza dat
prezenční, se specializací

Studium

 • Cíle

  Jednotlivé specializace programu Aplikovaná matematika navazují na stejně nazvané specializace v bakalářském programu Matematika. Výjimkou je specializace Diferenciální rovnice a jejich aplikace, která navazuje na specializace Obecná matematika a Modelování a výpočty v bakalářském programu Matematika.

  Cílem studia je poskytnout studentům rozšíření matematického základu v nosných disciplínách aplikované matematiky a statistiky a hlouběji ucelené vzdělání v jednotlivých specializacích moderní aplikované matematiky a statistiky. Absolventi budou schopni samostatné tvůrčí činnosti, získají nové dovednosti potřebné v praxi nebo v příštím dalším vzdělávání.

  Absolvent umí ve spolupráci s odborníky z příslušné oblasti analyzovat problém, přistoupit k němu s matematickým a statistickým nadhledem, numericky ho řešit, využít standardní modely případně je tvůrčím způsobem inovovat a implementovat do nějakého programovacího jazyka za účelem jeho studia, simulace, predikce jeho chování nebo aplikace na reálná data. Výsledky umí správně interpretovat, a tak přispět k řešení složitých interdisciplinárních problémů.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Identifikovat vzájemné interakce jednotlivých matematických a statistických oborů.
  • Aplikovat obecné matematické a statistické výsledky při řešení praktických problémů.
  • Interpretovat znalosti ze specializované odborné literatury nabyté samostudiem.
  • Vytvořit souvislý odborný text.
  • Formulovat ideje formálním matematickým a statistickým jazykem.
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent se dobře uplatní ve vědecko-pedagogických zařízeních, finančních, bankovních, pojišťovacích institucích, institucích státní správy a samosprávy, ve výrobní a obchodní sféře, ve službách a v orgánech spolupracujících s Evropskou unií při řešení interdisciplinárních úloh zejména v oblasti ekonomie, bankovnictví, pojišťovnictví, biometriky, životního prostředí a dalších přírodovědných i technických oborech. Absolvent bude způsobilý učit předměty aplikované matematiky a statistiky na vysokých školách. Předpokládá se, že část absolventů bude pokračovat na třetím stupni studia (doktorské studium, titul Ph.D.) v matematických, statistických nebo příbuzných studijních oborech.

  Získané vzdělání v oboru Aplikovaná matematika je natolik univerzální, že absolvent bude dobře připraven na pružnou adaptaci v širokém spektru vyžadovaných činností práce související s analýzou reálných dat.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Vypracování a obhajoba magisterské práce je povinnou součástí studijního programu Aplikovaná Matematika. Zpracováním magisterské práce student prokazuje schopnost orientace v problematice dané tématem magisterské práce, schopnost odborné práce pod vedením svého školitele a schopnost písemné i ústní prezentace.

  Standardní doba zadání diplomové práce je v 1. semestru magisterského studia. Zadáním magisterské práce se učitel, který téma vypsal, stává pro studenta, který si ho vybral, vedoucím magisterské práce. Ústav matematiky a statistiky písemné zadání magisterských prací registruje a archivuje. Student může kterémukoliv učiteli Ústavu matematiky a statistiky navrhnout téma své magisterské práce nebo se na tomto tématu dohodnout. V tomto případě navrhuje učitel téma magisterské práce pro konkrétního studenta.

  Pokyny pro vypracování magisterské práce jsou upraveny Opatřením děkana 5/2014 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na PřF MU.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent magisterského studijního programu Matematika může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném doktorském studiu.

 • Další informace

Základní údaje

Název
Aplikovaná matematika
Zkratka
N-APM
Kód
N0541A170003
Typ
magisterský navazující
Forma
St. doba studia (v letech)
2
Titul
Mgr.
Profil
akademický
Vyučovací jazyk
čeština
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Akreditace do
4. 8. 2028

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje