Aplikovaná matematika a statistika nejsou náhradou vlastního úsudku.

Představení studijního programu

Zajímáte se o aplikovanou matematiku a statistiku a chcete ji studovat? Na Masarykově univerzitě k tomu máte ty nejlepší podmínky.

Jste absolventy bakalářského studia kterékoliv specializace programu Matematika a máte tedy teoretický základ v řadě matematických disciplín a praktický základ v aplikované matematice a statistice? Potom vám navazující magisterské studium poskytne rozšíření všeobecného a aplikovaného matematického základu a statistického základu v nosných disciplínách aplikované matematiky (Statistika a analýza dat, Modelování a výpočty, Finanční a pojistná matematika i Diferenciální rovnice a jejich aplikace) a hlubší ucelené vzdělání ve zvolených specializacích moderní aplikované matematiky a statistiky.

Studiem si vybudujete a následně prohloubíte potřebné znalosti a schopnosti, které usnadní řešení problémů reálného světa a přispějí k rozvíjení samostatné tvůrčí činnosti. Studium aplikované matematiky posílí vaši schopnost kriticky myslet a používat matematické a statistické myšlení v každodenním životě a širších souvislostech. Také si rozšíříte schopnost programovat matematické a statistické algoritmy a interpretovat výsledky modelování a analýz.

Po absolvování programu získáte všechny potřebné předpoklady k tomu, abyste mohli využít řadu matematických a statistických kariérních příležitostí v oblasti vědy a výzkumu, obchodu, státního aparátu a průmyslu, a to jak doma, tak i v zahraničí.

Chceme oslovit matematicky schopné studenty a zajistit jim promyšlený studijní magisterský program s kurzy, které se pohybují od základních po pokročilé a odráží výzkumné zájmy zaměstnanců, individuální zájmy studentů i potřeby pracovního trhu. Výuka probíhá většinou v češtině nebo dle potřeby v angličtině, příslušná terminologie je za všech okolností uváděna i s anglickými ekvivalenty. Mezi cílové dovednosti studia patří schopnost používat anglický jazyk pasivně i aktivně ve vlastní odbornosti a také v potenciálních oblastech aplikací matematiky. Zkoušení ve všech případech může probíhat v češtině i v angličtině, dle volby studenta.

Jako studenti přírodovědecké fakulty budete moci využívat krásné prostředí botanické zahrady i moderní vybavení knihovny a studoven.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Řešíte rádi problémy?

 • Máte rozvinuté analytické a abstraktní myšlení?

 • Je pro vás matematika a statistika zábavou?

 • Přemýšlíte o světě kolem?

Pokud ano, pak si k nám podejte přihlášku!

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Jednotlivé specializace programu Aplikovaná matematika navazují na stejně nazvané specializace v bakalářském programu Matematika. Výjimkou je specializace Diferenciální rovnice a jejich aplikace, která navazuje na specializace Obecná matematika a Modelování a výpočty v bakalářském programu Matematika.

  Cílem studia je poskytnout studentům rozšíření matematického základu v nosných disciplínách aplikované matematiky a statistiky a hlouběji ucelené vzdělání v jednotlivých specializacích moderní aplikované matematiky a statistiky. Absolventi budou schopni samostatné tvůrčí činnosti, získají nové dovednosti potřebné v praxi nebo v příštím dalším vzdělávání.

  Absolvent umí ve spolupráci s odborníky z příslušné oblasti analyzovat problém, přistoupit k němu s matematickým a statistickým nadhledem, numericky ho řešit, využít standardní modely případně je tvůrčím způsobem inovovat a implementovat do nějakého programovacího jazyka za účelem jeho studia, simulace, predikce jeho chování nebo aplikace na reálná data. Výsledky umí správně interpretovat, a tak přispět k řešení složitých interdisciplinárních problémů.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Identifikovat vzájemné interakce jednotlivých matematických a statistických oborů.
  • Aplikovat obecné matematické a statistické výsledky při řešení praktických problémů.
  • Interpretovat znalosti ze specializované odborné literatury nabyté samostudiem.
  • Vytvořit souvislý odborný text.
  • Formulovat ideje formálním matematickým a statistickým jazykem.
 • Uplatnění absolventa

  Po absolvování studia budete plně připraveni pracovat v řadě různých oblastí. Uplatnění (pokud nebudete pokračovat v navazujícím doktorském studiu) si najdete doma i v zahraničí v oblasti vědy a výzkumu, obchodu, státního aparátu a průmyslu jako statistik, datový manažer, datový vědec, finanční analytik, pojistný matematik, vývojář softwaru, učitel matematiky na střední škole (v případě rozšíření studia o pedagogické dovednosti). Pokročilé matematické a statistické nástroje a znalosti ale využijete i na pozici inženýra, programátora nebo obchodního manažera.

  Studium aplikované matematiky a statistiky vás zároveň naučí dělat pečlivá analytická rozhodnutí. Osvojíte si takové dovednosti, jako je nezávislé analytické myšlení, modelování a analýza dat, počítačová gramotnost a rozvinete své organizační schopnosti. Právě tyto dovednosti vyhledávají organizace, které chtějí absolventy matematických a statistických oborů zaměstnat – ať to jsou univerzity a školy, banky a obchodní firmy, IT firmy či sociální a mediální giganti, jako jsou Intel, Google, Apple, Dropbox nebo Facebook.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V průběhu studia vás čeká celá řada možností spolupráce s výzkumnými organizacemi nebo firmami. Patří mezi ně statistické analýzy a matematické modelování v oblasti bio-medicíny, neurověd, antropologie, geografie, meteorologie, ekonomie, pojistné matematiky, ekonomie, historiografie a jiných, což využijete v semestrálních projektech, diplomových pracích nebo i na stážích. Mnoho studentů navíc po absolvování stáží u spolupracujících společností získá nabídku zaměstnání a v těchto společnostech zůstává. Mezi spolupracující pracoviště patří kromě jiných: Masarykův onkologický ústav, Interní hematoonkologická klinika FN Brno, FNUSA-ICRC Brno, Centrum dopravního výzkumu, Český metrologický ústav, ČHMÚ, Katedra fyziky atmosféry MFF UK Praha, Centrum experimentální medicíny SAV Bratislava, Univerzitní nemocnice Martin, University of Vienna, Katedra fyzické geografie a geoekologie PriF UK Bratislava, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Ústav religionistiky FF MU, The University of Glasgow, Università degli Studi di Milano, National Chiao Tung University (Taiwan), Wegener Center for Climate and Global Change Graz.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Vypracování a obhajoba magisterské práce je povinnou součástí studijního programu Aplikovaná Matematika. Zpracováním magisterské práce student prokazuje schopnost orientace v problematice dané tématem magisterské práce, schopnost odborné práce pod vedením svého školitele a schopnost písemné i ústní prezentace.

  Standardní doba zadání diplomové práce je v 1. semestru magisterského studia. Zadáním magisterské práce se učitel, který téma vypsal, stává pro studenta, který si ho vybral, vedoucím magisterské práce. Ústav matematiky a statistiky písemné zadání magisterských prací registruje a archivuje. Student může kterémukoliv učiteli Ústavu matematiky a statistiky navrhnout téma své magisterské práce nebo se na tomto tématu dohodnout. V tomto případě navrhuje učitel téma magisterské práce pro konkrétního studenta.

  Pokyny pro vypracování magisterské práce jsou upraveny Opatřením děkana 5/2014 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na PřF MU.

 • Návaznost na další studijní programy

  Po absolvování programu můžete (po splnění podmínek pro přijetí) pokračovat ve studiu doktorského programu Matematika a Statistika (specializace Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování a jiné) nebo i v jiném navazujícím doktorském studiu v oborech Aplikovaná matematika, Statistika a Matematika, a to jak na českých, tak na zahraničních univerzitách.

  V doktorském studiu se výuka náročných, teoretických nebo aplikačních předmětů prolíná s vědeckou či výzkumnou prací studenta pod vedením profesora nebo docenta daného oboru. Očekává se, že disertace přinese nové teoretické poznatky, doktorand navrhne nové matematické nebo statistické metody, porovná existující matematické nebo statistické metody prostřednictvím rozsáhlých simulací, naprogramuje náročné matematické nebo statistické algoritmy nebo vyřeší náročné úkoly praktického zaměření.

Základní údaje

Zkratka
N-APM
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

55
počet aktivních studentů
47
počet závěrečných prací