Informační systém MU
KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Pohled studentů Masarykovy univerzity na prevenci patologických závislostí (Masaryk University Students Point of View at Prevention of Pathological Addictions). In Prevence závislostí ve škole. 1st ed. Brno: MSD, 2008, p. 13-24. ISBN 978-80-7392-077-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pohled studentů Masarykovy univerzity na prevenci patologických závislostí
Name in Czech Pohled studentů Masarykovy univerzity na prevenci patologických závislostí
Name (in English) Masaryk University Students Point of View at Prevention of Pathological Addictions
Authors KACHLÍK, Petr (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Marie HAVELKOVÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Prevence závislostí ve škole, p. 13-24, 12 pp. 2008.
Publisher MSD
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/08:00042419
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7392-077-7
Keywords (in Czech) Dotazník; návykové látky; prevence; student; studie; patologické závislosti; univerzita; web
Keywords in English Questionnaire; habit-forming substances; prevention; student; survey; pathological addictions; university; web
Tags habit-forming substances, pathological addictions, prevention, questionnaire, student, survey, University, web
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., učo 2190. Changed: 3/5/2011 14:53.
Abstract
V roce 2007 byla realizována anonymní dotazníková studie, mapující zkušenosti studentů s primární prevencí patologických závislostí. Pomocí webové aplikace byli osloveni prezenční studenti všech fakult Masarykovy univerzity, dotazník vyplnilo 2176 respondentů. Z výsledků studie vyplynulo, že 2 z 10 dotazovaných studentů se setkali na MU s prevencí závislostí, a to nejvíce na fakultě pedagogické, informatiky, lékařské, přírodovědecké. Obdobně se pouze 2 z 10 oslovených respondentů setkali s prevencí na MU v rámci výuky, jen několik málo procent pak ještě na kolejích, různých vzdělávacích a zájmových akcích pořádaných Univerzitou. Desetina vyšetřovaného souboru byla prevencí závislostí na MU oslovena ve výuce povinných a volitelných předmětů, 2 % v povinně volitelných předmětech; nejčastěji šlo o studenty fakulty pedagogické, přírodovědecké, informatiky a lékařské. K preventivnímu působení na studenty MU jsou využívány zejména monologicky vedené přednášky, řídce přednášky s diskusí a zapojení do mimouniverzitních preventivních programů, velmi málo besedy s odborníky, návštěvy v léčebných zařízeních pro závislé a účast na uměleckých a sportovních akcích. Více než tři čtvrtiny souboru odpověděly, že se univerzitní preventivní aktivity týkaly především problematiky alkoholismu a tabakismu, pouze 10 % vzorku získalo zkušenost s komplexně pojatou prevencí patologických závislostí. Prakticky 9 z 10 dotazovaných studentů míní, že jde spíše o preventivní aktivity ojedinělého charakteru, schází jejich návaznost a systematičnost. Více než polovina sledovaného souboru považuje univerzitní prevenci závislostí za cílenou a užitečnou, třetina nedovede zaujmout stanovisko, desetina se vyslovuje úrovni prevence kriticky (nejasné zaměření, neužitečnost, dokonce ztráta času). Podle názoru 9 z 10 odpovídajících je věnován primární prevenci závislostí na Univerzitě nedostatek času, obdobně respondenti vypovídají o pestrosti nabídky preventivních aktivit na MU.
Abstract (in English)
In 2007 an anonymous questionnaire study mapping the students experiences with primary prevention of pathological dependencies was carried out. With the assistance of web application, full-time students from all faculties of Masaryk University were addressed, the questionnaire was completed by 2176 respondents. The results show that 2 of 10 asked students met the addiction prevention topic, mostly in Faculty of Education, Informatics, Medicine and Science. Similarly, only 2 of 10 asked respondents met the prevention topic within the lectures, only few per cent of students also in halls, during various educational and outside interest action organised by university. Tenth of students were addressed by the addiction prevention within the obligatory and facultative lectures, two per cent of students in obligatory optional lectures-they were mostly from Faculty of Education, Science, Informatics and Medicine. With regard to preventive impact on MU students, especially the monologue lectures are applied, rarely the lectures with discussion and participation in after-university preventive programmes, hardly ever forums with experts, visits in therapeutic institutions for drug addicts and parting in artistic and sport events. More than three quarters of asked students answered that university prevention activities involve only alcoholism and nicotinism, only 10 per cent of respondents had the experience with complexly concieved pathological addictions prevention. For all practical purposes, 9 of 10 questionned students mean that these are only isolated preventive activities, there is no succession and systematicness. More than half of respondents consider the university addiction prevention as pointed and useful, third of them cannot take an attitute, the commentary about prevention of tenth is rather critical (unclear focus, usefulness, even time loss). According to the opinion of 9 of 10 respondents, there should be more time given to addictions primary prevention in Masaryk University, it should be more varied and attractive as well.
Links
MSM0021622421, plan (intention)Name: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, School and Health for the 21st Century
Displayed: 23/5/2024 18:32