Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. LACINA, Aleš. Periodická tabulka prvků. Československý časopis pro fyziku. AV ČR, Fyzikální ústav, 2019, roč. 69, č. 6, s. 413-420. ISSN 0009-0700.
 2. 2018

 3. LACINA, Aleš a Jana MUSILOVÁ. Analýza gymnaziálních učebnic fyziky. In L. Dovřák; I. Dvořáková; V. Koudelková. K problematice fyzikálního vzdělávání před revizemi RVP. Podkladová studie k revizi rámcových vzdělávacích programů. první. Praha: Národní ústav pro vzdělávání; Fyzikální pedagogická sekce JČMF, 2018. s. 32-37. mimo edice. ISBN 978-80-7015-026-9.
 4. MUSILOVÁ, Jana a Aleš LACINA. Kam spěje české fyzikální vzdělávání? Československý časopis pro fyziku. Praha, ČR: AV ČR, Fyzikální ústav, 2018, roč. 68/2018, č. 6, s. 367-377. ISSN 0009-0700.
 5. 2017

 6. MUSILOVÁ, Jana a Aleš LACINA. Zrádná místa a pojmy ve výuce fyziky. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 8. 2017.
 7. 2016

 8. LACINA, Aleš a Jana MUSILOVÁ. Studium učitelství fyziky versus fyzika, aneb zpět ke kořenům. In Miroslav Randa. Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 7. Plzeň, ČR: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 118-125. ISBN 978-80-261-0531-2.
 9. 2015

 10. LACINA, Aleš. Brownův pohyb jako důkaz částicové struktury látek. Československý časopis pro fyziku. Praha: AV ČR, Fyzikální ústav, 2015, roč. 65, č. 4, s. 227-233. ISSN 0009-0700.
 11. LACINA, Aleš a Jana MUSILOVÁ. Učitelství fyziky versus fyzika, aneb zpět ke kořenům. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 7. 2015.
 12. 2014

 13. LACINA, Aleš. Stavba atomu - od prvních spekulací k Bohrovu modelu. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AVČR, 2014, roč. 64, č. 2, s. 113-122. ISSN 0009-0700.
 14. 2012

 15. LACINA, Aleš. Ernest Rutherford - Newton atomové fyziky. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AVČR, 2012, roč. 62, 5-6, s. 448-458. ISSN 0009-0700.
 16. LACINA, Aleš. Od objevu atomového jádra k jeho proton-neutronové struktuře. Matematika - fyzika - informatika. Praha: Prometheus, 2012, roč. 21, č. 8, s. 467-474. ISSN 1210-1761.
 17. LACINA, Aleš. Případ s chatou. Matematika - fyzika - informatika. Praha: Prometheus, 2012, roč. 21, č. 10, s. 616-620. ISSN 1210-1761.
 18. 2011

 19. LACINA, Aleš. Částicová struktura látek ab initio. In Lepil O. Rozvoj profesních kompetencí učitelů fyziky, Sborník seminárních materiálů II. Olomouc: Slovanské gymnázium, Olomouc, 2011. s. 33-52. ISBN 978-80-7329-270-6.
 20. LACINA, Aleš. Částicová struktura látek ab initio I. Matematika, fyzika, informatika. Praha: Prometheus, 2011, roč. 20, č. 6, s. 350-355. ISSN 1210-1761.
 21. LACINA, Aleš. Částicová struktura látek ab initio II : Od objevu elektronu k prvním modelům atomu. Matematika, fyzika, informatika. Praha: Prometheus, 2011, roč. 20, č. 7, s. 408-416. ISSN 1210-1761.
 22. LACINA, Aleš. Částicová struktura látek ab initio III : Od spekulativních představ o stavbě atomu k jeho jadernému modelu. Matematika, fyzika, informatika. Praha: Prometheus, 2011, roč. 20, č. 8, s. 478-485. ISSN 1210-1761.
 23. LACINA, Aleš. Struktura atomového jádra. In Lepil O. Rozvoj profesních kompetencí učitelů fyziky, Sborník seminárních materiálů II. Olomouc: Slovanské gymnázium, Olomouc, 2011. s. 53-60. ISBN 978-80-7329-270-6.
 24. 2009

 25. LACINA, Aleš. Ideální plyn v gymnaziálním kurzu fyziky. Matematika, fyzika, informatika. Praha: Prometheus, 2009, roč. 18, č. 7, s. 408-421. ISSN 1210-1761.
 26. 2008

 27. LACINA, Aleš. Bohrův model atomu. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2008, roč. 53, č. 2, s. 125-151. ISSN 0032-2423.
 28. MARTINÁSKOVÁ, Hana a Aleš LACINA. Comptonův jev jako základní téma úvodního výkladu kvantových vlastností elektromagnetického záření. Matematika, fyzika, informatika. Praha: Prometheus, 2008, roč. 17, č. 8, s. 486-492. ISSN 1210-1761.
 29. LACINA, Aleš a Hana MARTINÁSKOVÁ. Kvantové vlastnosti elektromagnetického záření v gymnaziální fyzice. Matematika, fyzika, informatika. Praha: Prometheus, 2008, roč. 17, č. 7, s. 407-418. ISSN 1210-1761.
 30. 2007

 31. LACINA, Aleš. Deset kroků do mikrosvěta. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 3. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 161-171. ISBN 978-80-7043-603-5.
 32. LACINA, Aleš. Deset kroků do mikrosvěta. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 2007, roč. 57, č. 4, s. 243-250. ISSN 0009-0700.
 33. LACINA, Aleš a Hana MARTINÁSKOVÁ. Úvodní výklad kvantových vlastností elektromagnetického záření - fotoelektrický a/nebo Comptonův jev (?). In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 3. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 172-181. ISBN 978-80-7043-603-5.
 34. 2005

 35. LACINA, Aleš a Hana MARTINÁSKOVÁ. Fotoelektrický jev. Školská fyzika. Plzeň: ZČU, 2005, VIII, č. 3, s. 15-26. ISSN 1211-1511.
 36. LACINA, Aleš. Moderní trendy v českém fyzikálním vzdělávání. Školská fyzika. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005, VIII, č. 3, s. 83-91. ISSN 1211-1511.
 37. 2004

 38. LACINA, Aleš. Aktuální problémy českého fyzikálního vzdělávání. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 2004, roč. 54, č. 2, s. 92 - 97. ISSN 0009-0700.
 39. 2003

 40. LACINA, Aleš. Modernisierung in der Ausbildung der Physiklehrer. In Moderne trends in der Physiklehrervorbereitung. Erlangen und Jena: Palm & Enke, 2003. s. 67-77. ISBN 3-7896-0673-1.
 41. LACINA, Aleš. Modernizace přípravy učitelů fyziky - důvody, způsoby, výsledky. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky. Plzeň: ZČU, 2003. s. 53-61. ISBN 80-7082-954-0.
 42. 2002

 43. LACINA, Aleš. Oč jde ve výuce fyziky na gymnáziu. In Aktuální problémy výuky fyziky na gymnáziu. Hradec Králové: MAFY, Prometheus, 2002. s. 31-36. ISBN 80-86148-59-9.
 44. 2000

 45. LACINA, Aleš. Postrecenze učebnice "Fyzika pro gymnázia - Fyzika mikrosvěta". Školská fyzika. Plzeň: Západočeská univerzita, 2000, roč. 6, č. 3, s. 72-77. ISSN 1211-1511.
 46. LACINA, Aleš. Postrecenze učebnice "Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termika". Školská fyzika. Plzeň: Pedagogická fakulta v Plzni, 2000, VI, č. 2, s. 85-88. ISSN 1211-1511.
 47. 1999

 48. LACINA, Aleš. Atom - from hypothesis to certainty. Physics Education. Bristol, Great Britain: Institute of Physics Publishing, 1999, roč. 34, č. 6, s. 397-402. ISSN 0031-9120.
 49. LACINA, Aleš. Vznik a vývoj termodynamiky a statistické fyziky. Školská fyzika. Plzeň: Pedagogická fakulta v Plzni, 1999, roč. 6, mimořádné, s. 40-44. ISSN 1211-1511.
 50. 1998

 51. LACINA, Aleš. Atom - od hypotézy k jistotě. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 1998, roč. 48, č. 5, s. 282-286. ISSN 0009-0700.
 52. 1997

 53. LACINA, Aleš. Atom-od hypotézy k jistotě. Školská fyzika. Plzeň: Pedagogická fakulta v Plzni, 1997, roč. 4, č. 4, s. 3-9. ISSN 1211-1511.
 54. LACINA, Aleš. Sadi Carnot a jeho přínos k rozvoji termodynamiky. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 1997, roč. 47, č. 2, s. 113-117. ISSN 0009-0700.
 55. 1996

 56. LACINA, Aleš. Sadi Carnot a jeho příspěvek k termodynamice. Školská fyzika. Plzeň: Pedagogická fakulta v Plzni, 1996, roč. 3, č. 4, s. 13-18. ISSN 1211-1511.
 57. 1995

 58. LACINA, Aleš. Jsou didaktické technologie nejnaléhavějším problémem ve fyzikálním vzdělávání? In Sborník celostátního semináře s mezinárodní účastí Didaktické technologie v profesní přípravě učitelů fyziky. České Budějovice: JČSMF, 1995. s. 15-18.
 59. LACINA, Aleš. Vznik a vývoj termodynamiky a statistické fyziky. Školská fyzika. Plzeň: Pedagogická fakulta v Plzni, 1995, roč. 2, č. 4, s. 13-17. ISSN 1211-1511.
 60. 1994

 61. LACINA, Aleš a Jana MUSILOVÁ. Studium učitelství fyziky na přírodovědecké fakultě MU. In Sborník celostátního semináře Profesionální příprava učitele fyziky. Olomouc: JČSMF, 1994. s. 29.
 62. MUSILOVÁ, Jana a Aleš LACINA. Závěr studia učitelství fyziky a perspektivy dalšího vzdělávání jeho absolventů. In Sborník celostátního semináře Profesionální příprava učitele fyziky. Olomouc: JČSMF, 1994. s. 33.
 63. 1993

 64. LACINA, Aleš. Standardy fyzikálního vzdělávání. In Sborník semináře Pocta Martinu Černohorskému. Brno: JČSMF, 1993. s. 18.
 65. 1990

 66. LACINA, Aleš. One-dimensional Square-well Potential as a Starting Point for The Elementary Treatment of Energy Quantization. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Purk. Brun. Brno: MU Brno, 1990, roč. 20, s. 383. ISSN 8021009640.
 67. LACINA, Aleš. Základy termodynamiky a statistické fyziky. Praha: SPN, 1990. 270 s. ISBN 80-210-0113-5.
 68. 1989

 69. LACINA, Aleš. Cvičení z kvantové mechaniky pro posluchače učitelství fyziky. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1989. 104 s.
 70. LACINA, Aleš. Lokalizovaný elektron, stojaté vlnění na struně a kvantování energie. In Sborník celostátní konference Fyzika a fyzikální vzdělávání. Praha: JČSMF, 1989. s. 90.
 71. LACINA, Aleš. Problémy popularizace kvantové mechaniky. In Sborník celostátní konference Fyzika a fyzikální vzdělávání. Praha: JČSMF, 1989. s. 119.
 72. 1988

 73. LACINA, Aleš. Kvantová mechanika v gymnaziální učebnici Fyzika IV. In Sborník z celostátní konference o filozofických otázkách matematiky a fyziky. Brno: JČSMF, 1988. s. 82.
 74. LACINA, Aleš. Moravsko-slovenský spor o strunu. In Sborník z celostátního semináře Pedagogicko-fyzikální mozaika. Brno: JČSMF, 1988. s. 24.
 75. LACINA, Aleš. On Teaching Quantum Mechanics. In Proceedings of the International Conference Trends in Physics Education. Bratislava: EPS, JSMF, 1988.
 76. 1984

 77. LACINA, Aleš. Úvod do termodynamiky a statistické fyziky. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1984. 198 s.
 78. 1983

 79. LACINA, Aleš. A Note on the Elementary Presentation of Energy Quantization. European Journal of Physics. GB: European Journal of Physics, 1983, roč. 6, s. 171. ISSN 1361-6404.
 80. LACINA, Aleš. Poznámka k analogii "stacionární kvantový stav - stojatá vlna na struně". Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. Praha: JČMF, 1983, roč. 28, s. 324. ISSN 0032-2423.
 81. LACINA, Aleš. Poznámky k výkladu kvantové mechaniky v experimentální učebnici fyziky pro gymnázia. In Sborník celostátního semináře Nové impulzy. Brno: JČSMF, 1983. s. 38.
 82. 1981

 83. LACINA, Aleš. Equilibrium Density Matrix of Conduction Electron Gas in a Simple Model Metallic Bicrystal. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Purk. Brun. 1981, roč. 11, s. 261. ISSN 8021009640.
 84. LACINA, Aleš. Poznámka k analogii "stacionární kvantový stav - stojatá vlna na struně". In Sborník celostátní konference Pedagogicko-fyzikální problematika kvantové fyziky. Brno: JČSMF, 1981. s. 24.
 85. LUKEŠ, František, Eduard SCHMIDT a Aleš LACINA. Thermoreflectance of GaS. Solid state communications. Velká Britanie: Pergamon, 1981, roč. 39, s. 921. ISSN 0038-1098.
 86. 1980

 87. LACINA, Aleš. Quantum Mechanical Generalization of the Balistic Electron Wind Theory. Czechoslovak Journal of Physics. Praha: Academia, 1980, B30, s. 668. ISSN 0011-4626.
 88. 1975

 89. KLVAŇA, František, Aleš LACINA a Jan NOVOTNÝ. Sbírka příkladů ze statistické fyziky. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1975. 170 s.
 90. 1974

 91. LITZMAN, Otto a Aleš LACINA. Užití grup ve fyzice. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1974. 92 s.
 92. LACINA, Aleš. Vibrations of Ionic Crystals Containing Substitutional Defects in the Shell Model. Czechoslovak Journal of Physics. Praha: Academia, 1974, B24, s. 284. ISSN 0011-4626.
 93. 1972

 94. LITZMAN, Otto a Aleš LACINA. Lattice Dynamics of Defect Crystals with Singular Defect Submatrix. Solid state communications. Velká Britanie: Pergamon, 1972, roč. 11, s. 309. ISSN 0038-1098.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 6. 2021 03:27