Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. BEJČEK, Josef. Filipika na ochranu ochrany. Praha, 2024, roč. 2024, č. 1, s. 5-11. ISSN 1804-1183.
  2. BEJČEK, Josef, Josef KOTÁSEK a Dana ONDREJOVÁ. Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vyd. Praha, 2024, 470 s. ISBN 978-80-7400-941-9.
  3. DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a Monika PŘÍKAZSKÁ. Obchodní závod. In BEJČEK, Josef, Josef KOTÁSEK a Dana ONDREJOVÁ. Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. Praha: C. H. Beck, 2024, 470 s. ISBN 978-80-7400-941-9.

  2023

  1. BEJČEK, Josef. Efektivní porušení práva. Časopis pro pravní vědu a praxi. Brno: Masaryk University Press, 2023, roč. 31, č. 3, s. 607-638. ISSN 1210-9126. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CPVP2023-3-4.
  2. BEJČEK, Josef. Kdy a komu se (ne)vyplatí porušit právo? In V. Zoufalý. XXX. Karlovarské právnické dny, Praha: Leges, 2023, 476 s. 1. vyd. Praha: Leges, 2023, s. 17 - 31. ISBN 978-80-7502-680-4.
  3. BEJČEK, Josef. Kdy a komu se (ne)vyplatí porušit právo? 2023.
  4. BEJČEK, Josef. O korporátně v(ý)hodné protiprávnosti. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2023, roč. 31, č. 20, s. 687-695. ISSN 1210-6410.
  5. BEJČEK, Josef. Požehnání a postrach "adhocismu" v obchodní legislativě. In Kšenžighová, Kubinec, Dimko. Neštandardné legislatívne zásahy štátu v neštandardných situáciách. 1. vyd. Banská Bystrica: Belianum, 2023, s. 44-65. ISBN 978-80-557-2059-3.
  6. BEJČEK, Josef. Sustainability of “Traditional Antitrust” under the Challenge of “Sustainability” and Digitization. Acta Universitatis Carolinae Iuridica. Praha: Univerzita Karlova, 2023, roč. 69, č. 2, s. 9-31. ISSN 0323-0619. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23366478.2023.12.
  7. BEJČEK, Josef. Udržitelnost mimosoutěžních hledisek v soutěžní analýze. 2023.

  2022

  1. BEJČEK, Josef. Antitrust´s Response to the Conflict of Goals in the Disarray of Some Current Trends. In EU Antitrust: Hot Topics and Next Steps. 2022.
  2. BEJČEK, Josef. Antitrustʼs response to the conflict of goals in the disarray of some current trends. In V. Šmejkal. EU ANTITRUST: HOT TOPICS & NEXT STEPS. 1. vyd. Prague: Charles University, Faculty of Law, 2022, s. 348-371. ISBN 978-80-7630-021-7.
  3. BEJČEK, Josef. Cena prorektorky za excelentní výsledky v doktorském studiu. 2022.
  4. BEJČEK, Josef. Člen redakční rady Obchodní právo, Obchodněprávní revue. Předseda redakční rady Antitrust. Člen Ediční rady PrF MU. Člen Přezkumné komise NAÚ. Člen Rozkladové komise ÚOHS. 2022.
  5. BEJČEK, Josef. Dispozice s obligačně zatíženým obchodním podílem či závodem. In Havel, B., Nevolná, Z. a kol. Převody obchodních podílů a akcií. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2022, s. 83-108. Monografie. ISBN 978-80-7676-396-8.
  6. BEJČEK, Josef. Stát trhotvorný a stát trhoborný, aneb mezi zbytkovým trhem (se zbytkovou soutěží) a zbytkovou regulací. In Hučková, R. Zásahy verejnej moci do podnikania a obchodovania. 1. vyd. Košice: UPJŠ Košice, 2022, s. 7-23. ISBN 978-80-574-0155-1.
  7. BEJČEK, Josef. Výchova a sebevýchova k právnictví. In Benák, Filip, Šimíček. Pocta Janu Svatoňovi k 70.narozeninám. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2022, s. 537-555. ISBN 978-80-280-0190-2.

  2021

  1. BEJČEK, Josef. medaile Za přínos hospodářské soutěži a veřejnému zadávání. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 2021.
  2. BEJČEK, Josef. Možné či sporné funkční substituty násobné náhrady škody. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2021, roč. 29, č. 12, s. 430-435. ISSN 1210-6410.
  3. BEJČEK, Josef. Násobná a sankční náhrada škody. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2021, roč. 29, č. 10, s. 343-348. ISSN 1210-6410.
  4. BEJČEK, Josef. Násobná náhrada škody a jiné netradiční možnosti odškodnění. In Zoufalý, Vladimír (ed.). XXVIII. Karlovarské právnické dny. 1. vyd. Praha: Leges, 2021, s. 581-610. ISBN 978-80-7502-462-6.
  5. BEJČEK, Josef. Nezásadní úvaha o zásadách práva. In Ronovská, Kateřina, Havel, Bohumil, Lavický, Petr a kol. Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70. narozeninám: základní otázky života, práva a vůbec ...! 1. vyd. Brno: Masarykova un iverzita, 2021, s. 27-43. Spisy Právnické fakulty, Masarykovy univerzity, Edice Scientia 711. ISBN 978-80-210-9937-1.
  6. BEJČEK, Josef. Omezení konkurence a účast na společnosti vázaná na podnik. In Zmluvy o prevode obchodných podielov a akcií. 2021.
  7. BEJČEK, Josef. Skromné pandemické "blaho" spotřebitele a ochrana soutěže. Antitrust. Sdružení KAIROS, 2021, roč. 2021, č. 1, s. 3-4. ISSN 1804-1183.
  8. BEJČEK, Josef. Zákaz konkurence v obchodních společnostech a jeho smluvní modifikace. In Žitňanská, L., Havel, B., Csach, K. Smluvní režim výkonu funkce. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 125 - 142. Právní monografie. ISBN 978-80-7552-654-0.

  2020

  1. BEJČEK, Josef. člen redakční rady Obchodněprávní revue. 2020 - 2025.
  2. BEJČEK, Josef. člen redakční rady Obchodní právo. 2020 - 2025.
  3. BEJČEK, Josef. Dana Ondrejová: Průvodce uzavíráním smluv, Wolters Kluwer, Praha 2020. Bulletin advokacie. Praha: ČAK, 2020, roč. 2020, č. 9, s. 68 - 70. ISSN 1210-6348.
  4. BEJČEK, Josef. Chytře protiprávní "chytré" smlouvy (mezi efektivností smluvní agendy a zakódovanou protiprávností zejména v ochraně hospodářské soutěže). Právník. Praha: AV ČR, Ústav státu a práva, 2020, roč. 159, č. 5, s. 377 - 401. ISSN 0231-6625.
  5. BEJČEK, Josef. Námitka promlčení a bezdůvodné obohacení z absolutně neplatných smluv. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2020, roč. 28, 23-24, s. 833-835. ISSN 1210-6410.
  6. BEJČEK, Josef. Odpovědnost členů kolektivních orgánů s přihlédnutím k pokynům delegujících orgánů veřejné moci. In Kristián Csach, Bohumi Havel. Corporate governance společností s účastí státu. Praha: Wolters Kluwer, 2020, s. 49-64. ISBN 978-80-7598-896-6.
  7. BEJČEK, Josef. Smluvní odchylky průběžného a následného zákazu konkurence. In Zmluvný režim výkonu funkcie. 2020.
  8. BEJČEK, Josef. (Spolu)odpovědnost členů orgánů společnosti za veřejnoprávní korporátní delikty a problematika "ne bis in idem". In Bohumil Havel, Lucia Žitňanská. Fiduciární povinosti orgánů společnosti na pomezí korporačního, insolvenčního a trestního práva. Praha: Wolters Kluwer, 2020, s. 75 - 96. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-892-8.
  9. BEJČEK, Josef. (Spolu)odpovědnost členů orgánů společnosti za veřejnoprávní korporátní delikty a problematika "ne bis in idem". In Konference "Fiduciární povinnosti orgánů společnosti na pomezí korporačního, insovenčního a trestního práva", Smolenice 2020. 2020.
  10. BEJČEK, Josef. Spontánnost soukromého právního řádu versus entropie jeho regulatorních veřejnoprávních korekcí. In Kristián Csach. Ad hoc legislatíva v súkromnom práve. Praha: Leges, 2020, s. 47-75. ISBN 978-80-7502-422-0.
  11. BEJČEK, Josef. Výjimečná nakažlivost výjimek? Antitrust. Sdružení KAIROS, 2020, roč. 2020, č. 1. ISSN 1804-1183.

  2019

  1. BEJČEK, Josef, Michal PETR a Petra PIPKOVÁ. Czech Republic. In Anna Piszcz, Adam Jasser. Legislation Covering Business-to-business Unfair Trading Practices in the Food Supply Chain in Central and Eastern European Countries. 1. vyd. Varszawa: University of Warsaw, 2019, s. 85 - 123. sine. ISBN 978-83-66282-05-6.
  2. BEJČEK, Josef. Chytré smlouvy jako smlouvy "chytře" protiprávní. In Medzinárodné sympózium Právo-Obchod-Ekonomika IX., Štrbské Pleso, 23. - 25. 10. 2019. 2019.
  3. BEJČEK, Josef. Chytré smlouvy jakožto smlouvy "chytře" protiprávní. In Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. Právo Obchod Ekonomika IX. 1. vyd. Košice: UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta, 2019, s. 361-381. ISBN 978-80-8152-775-3.
  4. BEJČEK, Josef. Je lhůta k uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu akciové společnosti stanovena kogentně? Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2019, roč. 27, č. 12, s. 440-444. ISSN 1210-6410.
  5. BEJČEK, Josef. K některým otevřeným problémům právní odpovědnosti. Právny obzor. Bratislava: Veda, 2019, roč. 102, č. 5, s. 390-410. ISSN 0032-6984.
  6. BEJČEK, Josef. Nakládáme odpovědně s odpovědností? In Jozef Vozár. Zodpovednosť v práve. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, s. 22-48. sine. ISBN 978-80-571-0031-7.
  7. BEJČEK, Josef. Odpovědnost členů orgánů společností za porušení veřejnoprávních povinností obchodní korporací a problém "ne bis in idem". In Zodpovednosť členov orgánov obchodných spoločností medzi korporačným, insolvenčným a trestným právom, Smolenice, 24. - 25. 9. 2019. 2019.
  8. BEJČEK, Josef. Rovnost v soukromém právu: princip, nebo fikce? In Rekodifikace soukromého práva - pět let poté, Karolinum, PrF UK Praha, 6. 6. 2019. 2019.
  9. BEJČEK, Josef. Snesitelná těžkost nebytí/bytí obchodního práva. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 27, č. 100, s. 25-42. ISSN 1210-9126. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CPVP2019-S-2.
  10. BEJČEK, Josef. Spontánnost soukromého právního řádu versus entropie jeho regulatorních veřejnoprávních tzv. korekcí. In XIV. Lubyho právnické dni, Smolenice, 19. - 20. 9. 2019. 2019.
  11. BEJČEK, Josef. Změna ochranného účelu (cíle) zákona jako druh faktické regulatorní expanze? In Kateřina Eichlerová a kol. Rekodifikace obchodního práva - pět let poté. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 169 - 179. Svazek II. Pocta prof. JUDr. Ireně Pelikánové, DrSc. ISBN 978-80-7598-426-5.
  12. BEJČEK, Josef. Změna ochranného účelu (cíle) zákona jako druh faktické regulatorní expanze (ochrana spotřebitele, nebo soutěže)? Obchodní právo. Praha: Wolters Kluwer, 2019, roč. 28, č. 9, s. 2-10. ISSN 1210-8278.

  2018

  1. BEJČEK, Josef. člen redakční rady Obchodní právo. 2018 - 2022.
  2. BEJČEK, Josef. Digitalizace antitrustu - móda, nebo revoluce? Antitrust. Praha: Kairos, 2018, roč. 2018, č. 3, s. 1-9. ISSN 1804-1183.
  3. KOUKAL, Pavel, Josef BEJČEK, Josef ŠILHÁN a Jiří VALDHANS. DNY PRÁVA 2018 Část IV. Dopady digitalizace do oblasti soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 134 s. ISBN 978-80-210-9328-7.
  4. BEJČEK, Josef. Kindl, J., Munková, J. Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. 3. vyd. Praha:C. H. Beck 2016, 842 s. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2018, roč. 2018, č. 4, s. 145 - 146. ISSN 1210-6410.
  5. BEJČEK, Josef. Možnosti a praktické limity působnosti zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. In XXVI. Karlovarské právnické dny, 15. 6. 2018. 2018.
  6. ONDREJOVÁ, Dana, Josef BEJČEK, Josef KOTÁSEK, Jaromír KOŽIAK, Jarmila POKORNÁ, Radek RUBAN, Josef ŠILHÁN a Eva VEČERKOVÁ. Nástin obchodního práva. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 360 s. Učebnice PrF MU, sv. 515. ISBN 978-80-210-7417-0.
  7. BEJČEK, Josef. O právu přirozeném a tzv. oparagrafovaném. Praha: Sdružení KAIROS, 2018, s. 3. Antitrust. ISSN 1804-1183.
  8. BEJČEK, Josef. O vlivu digitalizace na soutěžní právo. In Medzinárodné sympózium Právo Obchod Ekonomika, Štrbské Pleso. 2018.
  9. BEJČEK, Josef. Odpovědnost členů volených orgánů ve státem vlastněných obchodních korporacích. In SOE -State Owned Enterprises, Smolenice. 2018.
  10. BEJČEK, Josef. Pár amatérských úvah o subsidiaritě a komplementaritě sankcí. In Věra Kalvodová, Mark Fryšták, Jan Provazník. Trestní právo v pohybu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 37-50. ISBN 978-80-210-8921-1.
  11. BEJČEK, Josef. Právo Obchod Ekonomika VIII. 1. vyd. Košice: UPJŠ Košice, 2018, s. 23 - 42, 19 s. ISBN 978-80-8152-649-7.
  12. BEJČEK, Josef. Rovnost a slabost v soukromém právu jako vůle a představa? In Ján Lazar, Martina Gajdošová. Sociálna funkcia práva a narastajúca majetková nerovnosť. 1. vyd. Trnava: TYPI Universitatis Tyrnaviensis, 2018, s. 181 - 224. ISBN 978-80-568-0095-9.
  13. BEJČEK, Josef. Shareholders´ Agreements between the Law of Contract and Competition. In Sebastian Mock, Kristian Csach, Bohumil Havel. International Handbook on Shareholders´ Agreements. 1. vyd. Berlin/Boston: De Gruyter, 2018, s. 119-140. De Gruyter Handbook. ISBN 978-3-11-051702-6.
  14. BEJČEK, Josef. Vybrané problémy soukromoprávního vymáhání náhrady škody v oblasti hospodářské soutěže. Obchodní právo. Praha: Wolters Kluwer, 2018, roč. 27, č. 12, s. 457-476. ISSN 1210-8278.
  15. BEJČEK, Josef. XXVI. Karlovarské právnické dny. 2018. vyd. Praha: Leges, 2018, s. 455 - 480, 25 s. ISBN 978-80-7502-289-9.

  2017

  1. BEJČEK, Josef. Akcionářské dohody na pomezí smluvního a soutěžního práva. In Kristián Csach, Bohumil Havel a kol. Akcionářské dohody. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 85-101. Kolektivní monografie. ISBN 978-80-7552-784-4.
  2. BEJČEK, Josef. Between law and economics. In Maciej Bernatt et al. Wyzwania dla ochrony konkurencji i regulacji rynku. Vydání první. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck, 2017, s. 421 - 432. Sine. ISBN 978-83-255-9618-7.
  3. BEJČEK, Josef, Josef FIALA, Pavel KOUKAL, Josef ŠILHÁN a Jiří VALDHANS. DNY PRÁVA 2016 – DAYS OF LAW 2016: Část VIII. Právní jednání. In DNY PRÁVA 2016. První. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 427 s. ISBN 978-80-210-8559-6.
  4. BEJČEK, Josef. Nákupní aliance po novele zákona o významné tržní síle. Antirust. Praha: Sdružení KAIROS, 2017, roč. 2017, č. 4, s. 104 - 111. ISSN 1804-1183.
  5. ONDREJOVÁ, Dana, Josef BEJČEK, Josef KOTÁSEK, Jaromír KOŽIAK, Jarmila POKORNÁ, Radek RUBAN, Josef ŠILHÁN a Eva VEČERKOVÁ. Nástin obchodního práva. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 360 s. Učebnice PrF MU, sv. 515. ISBN 978-80-210-7417-0.
  6. BEJČEK, Josef. O proměnlivosti a zastupitelnosti započtení, uznání a narovnání. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2017, roč. 25, 15-16, s. 515-523. ISSN 1210-6410.
  7. BEJČEK, Josef. Povinně cizojazyčné habilitace: mezi absurditou a „světovostí“? Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, 2017, roč. 25, č. 2, s. 339 - 348. ISSN 1210-9126.
  8. BEJČEK, Josef. Právník mezi právem a ekonomikou. In Zbyněk Švarc. Pocta Martinu Bohháčkovi k 70. narozeninám. 1. vyd. Praha: VŠE v Praze, 2017, s. 11-28, 17 s. ISBN 978-80-245-2232-6.
  9. BEJČEK, Josef. Recenze: Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku. Právní rádce. Praha: Economia, a.s., 2017, roč. 2017, č. 11, s. 74. ISSN 1210-4817.
  10. BEJČEK, Josef. Soukromé právo mezi doporučením a příkazem či zákazem. In Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. Právo Obchod Ekonomika VII. 1. vyd. Košice: UPJŠ Košice, 2017, s. 9 - 25, 16 s. ISBN 978-80-8152-528-5.
  11. BEJČEK, Josef. Soukromé právo mezi doporučením a příkazem nebo zákazem. Obchodní právo. Praha: Wolters Kluwer, 2017, roč. 26, č. 11, s. 382-395. ISSN 1210-8278.
  12. BEJČEK, Josef. Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku. Praha: Economia, a.s., 2017, roč. 2017, č. 11, s. 74 - 74. ISSN 1210-4817.

  2016

  1. BEJČEK, Josef. člen Ediční rady PrF MU. 2016 - 2020.
  2. BEJČEK, Josef. člen Přezkumné komise Národního akreditačního úřadu. 2016 - 2022.
  3. BEJČEK, Josef. člen Přezkumné komise Národního akreditačního úřadu. Přezkumá komise NAÚ, 2016 - 2017.
  4. BEJČEK, Josef. člen redakční Rady Obchodněprávní revue. 2016 - 2026.
  5. BEJČEK, Josef. člen VR PrF MU. VR PrF MU, 2016 - 2022.
  6. BEJČEK, Josef. hodnotitel grantové agentury SAV VEGA. 2016 - 2022.
  7. BEJČEK, Josef. Inkorporace v adhezních smlouvách. In Obchodní podmínky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016, s. 68-82. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 574. ISBN 978-80-210-8424-7.
  8. BEJČEK, Josef a Josef KOTÁSEK. Kolize obchodních podmínek. In Obchodní podmínky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016, s. 83-106. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 574. ISBN 978-80-210-8424-7.
  9. BEJČEK, Josef. Nejasné smluvní obchodní klauzule. Obchodní právo. První archivní a spisovenská s.r.o., 2016, roč. 2016, č. 6, s. 2002-2017. ISSN 1210-8278.
  10. BEJČEK, Josef, Josef KOTÁSEK, Monika PŘÍKAZSKÁ, Zdeněk HOUDEK, Dana ONDREJOVÁ, Josef ŠILHÁN a Michal VÍTEK. Obchodní podmínky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 574. ISBN 978-80-210-8424-7.
  11. BEJČEK, Josef, Zdeněk HOUDEK, Josef KOTÁSEK, Dana ONDREJOVÁ, Monika PŘÍKAZSKÁ, Josef ŠILHÁN a Michal VÍTEK. Obchodní podmínky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016, 304 s. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 574. ISBN 978-80-210-8424-7.
  12. BEJČEK, Josef. Odhlasované libozvučné mantry a zdravý rozum. Antitrust. Praha: Sdružení KAIROS, 2016, roč. 2016, č. 1, s. 1. ISSN 1804-1183.
  13. BEJČEK, Josef. peer-reviewer impaktovaného časopisu International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC), C.H. BECK/SPRINGER Verlag München. 2016 - 2020.
  14. BEJČEK, Josef. Podnikání mezi Scyllou právního liberalismu a Charybdou přeregulovanosti. In Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. Právo.Obchod. Ekonomika VI. 1. vyd. Košice: UPJŠ v Košiciach, 2016, s. 48-66. ISBN 978-80-8152-443-1.
  15. BEJČEK, Josef. Pojem a funkce obchodních podmínek. In Obchodní podmínky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016, s. 19-41. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 574. ISBN 978-80-210-8424-7.
  16. BEJČEK, Josef. předseda redakční rady ANTITRUST. 2016 - 2022.
  17. BEJČEK, Josef. Regulace obchodu mezi (ne)efektivností a (ne)spravedlností. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2016, roč. 24, č. 17, s. 573 - 582. ISSN 1210-6410.
  18. BEJČEK, Josef. Smluvní svoboda a ochrana slabšího obchodníka. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2016, 516 s. Editio Scientia, vol. 57. ISBN 978-80-210-8185-7.
  19. BEJČEK, Josef. Smluvní svoboda a ochrana slabšího obchodníka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 516 s. Editio Scientia, vol. 557. ISBN 978-80-210-8185-7.
  20. BEJČEK, Josef. Variace na téma započtení, uznání a narovnání. 1. vyd. Praha: Leges, 2016, s. 68 - 94. ISBN 978-80-7502-209-7.
  21. BEJČEK, Josef. Witnessing the Birth of a Qualified Subdominace? In Gian Antonio Benacchio, Michele Carpagnano. L´ APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORENZA IN ITALIA E NELL´UNIONE EUROPEA,. Napoli: Editoriale scientifica s.r.l., 2016, s. 237 - 313. ISBN 978-88-6342-843-8.

  2015

  1. BEJČEK, Josef. Between a (plain) market power and a (genuine) market power. In 10th ASCOLA Conference, Meiji University, Tokyo. 2015.
  2. BEJČEK, Josef. "Brownův pohyb" v evropském judiciálním právu. Online. In Dny práva 2014, Bermudský trojúhelník obchodního práva II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, Právnická fakulta, 2015, s. 7-21. ISBN 978-80-210-7898-7.
  3. BEJČEK, Josef, Robert NERUDA, Michal PETR a David RAUS. Competition Law in the Czech Republic. 1. vyd. Netherlands: Kluwer Law International, 2015, 230 s. Law and Business. ISBN 978-90-411-5879-6.
  4. BEJČEK, Josef. Czech Group of the International Association of Legal Science,. 2015.
  5. BEJČEK, Josef, Robert NERUDA, Michal PETR a David RAUS. Czech Republic. In International Encyclopaedia of Laws: Competition Law. 1. vyd. Nizozemsko: Kluwer Law International BV, The Netherlands, 2015, 230 s. International Encyclopedia of Laws. ISBN 978-90-411-3368-7.
  6. BEJČEK, Josef. člen Academic Society of Competition Lawyers, München. 2015.
  7. BEJČEK, Josef. člen České skupiny Mezinárodní ligy pro soutěžní právo (LIDC). 2015.
  8. BEJČEK, Josef. člen ediční rady Právnické fakulty MU v Brně. 2015.
  9. BEJČEK, Josef. člen Přezkumné komise Národního akreditačního úřadu. 2015 - 2025.
  10. BEJČEK, Josef. člen redakční rady rec. časopisu Obchodněprávní revue. 2015.
  11. BEJČEK, Josef. člen Vědecké rady PrF MU v Brně. 2015.
  12. BEJČEK, Josef. Diskriminací k rovnosti ve výsledku? In Equality in the result by means of discrimination? 2015.
  13. BEJČEK, Josef, Robert NERUDA, Michal PETR a David RAUS. International Encyclopedia of Laws - Competition Law Czech Republic. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International BV, The Netherlands, 2015, 197 s. Law and Business. ISBN 978-90-411-3368-7.
  14. BEJČEK, Josef. international peer review expert. : Slovak Research and Development Agency. 2015.
  15. BEJČEK, Josef. Metodické pokyny Úřadu jako hypotéza veřejnoprávní regulační normy. 2015.
  16. BEJČEK, Josef. místopředseda Správní rady Nadace Leoše Janáčka. 2015.
  17. BEJČEK, Josef. Nekalé obchodní praktiky mezi podnikateli a smluvní svoboda. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 23, č. 1, s. 3-8. ISSN 1210-9126.
  18. BEJČEK, Josef. Některá úskalí racionality obchodních podmínek. Právní rozhledy. Praha: C.H.Beck, 2015, roč. 23, č. 18, s. 611-621. ISSN 1210-6410.
  19. BEJČEK, Josef. Novela loterijního zákona: Komplexní přístup, nebo účelové kutilství? epravo. Praha: Epravo.cz., a.s., 2015, č. 2015, s. 1-3. ISSN 1802-1492.
  20. BEJČEK, Josef, Josef ŠILHÁN a KOLEKTIV. Obchodní smlouvy. Závazky v podnikání. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2015, 95 s. ISBN 978-80-7400-574-9.
  21. BEJČEK, Josef, Josef ŠILHÁN a KOLEKTIV. Obchodní smlouvy. Závazky v podnikání. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2015, 22 s. ISBN 978-80-7400-574-9.
  22. BEJČEK, Josef, Josef ŠILHÁN a KOLEKTIV. Obchodní smlouvy. Závazky v podnikání. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2015, 539 s. ISBN 978-80-7400-574-9.
  23. BEJČEK, Josef. Ochrana slabšího podnikatele jakožto smluvní s trany po rekodifikaci soukromého práva. 2015.
  24. BEJČEK, Josef. Peer reviewer for IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law. : Max-Planck-Institut für für Innovation und Wettbewerb, München. 2014. 2015.
  25. BEJČEK, Josef. Perspektiven des Verbraucherkaufvertrages - der Schadenersatz und seine Beschränkung. In Martin Schmidt-Kessel, Stefan Lieble, Luboš Tichý. Perspektiven des Verbrauchsgüterkaufs. 1. vyd. Tübingen: Mohr Siebeck, 2015, s. 125 - 141. ISBN 978-3-16-153726-4.
  26. BEJČEK, Josef. Praecepta methodica praeter ceteros - metodický pokyn úřadu v roli hypotézy veřejnoprávní regulatorní normy? In Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. Právo - obchod - ekonomika : zborník vedeckých prác. V. Korporácie - kontrakty - kodifikácie - kontexty. 1. vyd. Košice: UPJŠ Košice, 2015, s. 9 - 24. ISBN 978-80-8152-315-1.
  27. BEJČEK, Josef. předseda redakční rady rec. časopisu Antitrust. 2015.
  28. BEJČEK, Josef. Soukromoprávní ochrana slabšího obchodního partnera. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2015, roč. 2015, 7-8, s. 24-36. ISSN 1210-6348.
  29. BEJČEK, Josef. Witnessing the birth of a qualified subdominance? In Trento Antirust Conference - Atti Convegno Trento. 2015.
  30. BEJČEK, Josef. Zprostředkování. Obchodněprávní revue. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2015, roč. 7, č. 9, s. 241-249. ISSN 1803-6554.

  2014

  1. BEJČEK, Josef. Antitrust mezi paranoiou a předběžnou opatrností? Antitrust. Praha: Sdružení KAIROS, 2014, roč. 2014, č. 3, s. 83-84. ISSN 1804-1183.
  2. BEJČEK, Josef. člen. Czech Group of the International Association of Legal Science, 2014.
  3. BEJČEK, Josef. člen. Academic Society for Competition Law (ASCOLA), 2014.
  4. BEJČEK, Josef. člen. Rozkladová komise ÚOHS, 2014.
  5. BEJČEK, Josef. člen. VR PrF MU, 2014.
  6. NEJEZCHLEB, Kamil, Zuzana HAJNÁ a Josef BEJČEK. Ekonomické metody v soutěžním právu. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2014, 299 s. 504. ISBN 978-80-210-7701-0.
  7. NEJEZCHLEB, Kamil, Zuzana HAJNÁ a Josef BEJČEK. Ekonomické metody v soutěžním právu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 299 s. ISBN 978-80-210-7701-0.
  8. BEJČEK, Josef. European Courts as Value-Harmonizing Motors of Integration. Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies. Warszawa: Centre for antitrust and regulatory studies, 2014, roč. 2014, 7 (9), s. 13-30. ISSN 1689-9024.
  9. BEJČEK, Josef. J. Bejček, P. Hajn, J. Pokorná a kol. : Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, 383 s. Učebnice vysokých škol. ISBN 978-80-7400-547-3.
  10. BEJČEK, Josef. Kupní síla a ekonomická závislost. 2014.
  11. BEJČEK, Josef. Malí a střední podnikatelé jako slabší strana v hospodářském styku? Obchodněprávní revue. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2014, roč. 2014, 11-12, s. 316 - 321. ISSN 1803-6554.
  12. ONDREJOVÁ, Dana, Josef BEJČEK, Josef KOTÁSEK, Jaromír KOŽIAK, Jarmila POKORNÁ, Radek RUBAN, Josef ŠILHÁN a Eva VEČERKOVÁ. Nástin obchodního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 360 s. Učebnice PrF MU, sv. 515. ISBN 978-80-210-7417-0.
  13. ONDREJOVÁ, Dana, Josef BEJČEK, Josef KOTÁSEK, Jaromír KOŽIAK, Jarmila POKORNÁ, Radek RUBAN, Josef ŠILHÁN a Eva VEČERKOVÁ. Nástin obchodního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 360 s. Učebnice - 515. ISBN 978-80-210-7417-0.
  14. BEJČEK, Josef. Obchodní a hospodářské právo v době postkodexové. Obchodněprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2014, roč. 6, 7-8, s. 204-212. ISSN 1803-6554.
  15. BEJČEK, Josef, Petr HAJN, Jarmila POKORNÁ, Eva TOMÁŠKOVÁ, Eva VEČERKOVÁ, Josef ŠILHÁN, Jaromír KOŽIAK a Radek RUBAN. Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. první. Praha: C. H. Beck Praha, 2014, 410 s. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-547-3.
  16. BEJČEK, Josef. Odvětvotvorná funkce kodexů. Online. In Josef Fiala a kol. Dny práva 2013 - Days of Law 2013. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2014, s. Vi-7 až VI-17, 11 s. ISBN 978-80-210-6813-1.
  17. BEJČEK, Josef. peer reviewer - IIC, International Review of Intellectual Property and Competition Law Max Planck Institute for Innovation and Competition, München. 2014 - 2022.
  18. BEJČEK, Josef. Peer reviewer for IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law. : Max-Planck-Institut für für Innovation und Wettbewerb, München. 2014.
  19. BEJČEK, Josef. peer reviewer VEGA - Vedeckej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV. 2014 - 2022.
  20. BEJČEK, Josef. Podnikatel jako slabší smluvní strana. In Jozef Suchoža, Ján Husár. Právo.Obchod. Ekonomika IV. 1. vyd. Košice: UPJŠ Košice, 2014, s. 27-47. ISBN 978-80-8152-164-5.
  21. BEJČEK, Josef. předseda. redakční rada časopisu Antitrust, 2014.
  22. BEJČEK, Josef. Soukromoprávní a veřejnoprávní korekce subjektivní a objektivní vyjednávací síly. 2014.
  23. BEJČEK, Josef. Soukromoprávní a veřejnoprávní korekce subjektivní a objektivní vyjednávací síly ve smluvních obchodních vztazích (základní struktura problému). Obchodní právo. Praha: První archivní a spisovenská s.r.o., 2014, roč. 23, č. 7, s. 246 - 256. ISSN 1210-8278.
  24. BEJČEK, Josef. The Role of Economic Arguments in Decisions Concerning Protection of Competition. Ius et administratio. Rzeszów: Wydawnictwo Universytetu Rzeszowskiego, 2014, neuveden, č. 4, s. 19-33. ISSN 2354-0540.
  25. BEJČEK, Josef. Tržní a vyjednávací síla jako výzva pro veřejné a/nebo soukromé právo? In Jozef Vozár. Míľníky súťažného práva. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2014, s. 25-44. ISBN 978-80-224-1394-7.
  26. BEJČEK, Josef. Tržní a vyjednávací síla jako výzva pro veřejné a/nebo soukromé právo? 2014.
  27. BEJČEK, Josef. Tržní síla (prostá) a tzv. tržní síla významná. Antitrust. Praha: Sdružení KAIROS, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 120 - 129. ISSN 1804-1183.
  28. BEJČEK, Josef. Zdeněk Nový - Good Faith as Principle of Contract Law in International Commerce (scientific book review). Czech yearbook of international law. New York: Juris Pubhlishing, Inc., 2014, roč. 2014, V, s. 392- 396. ISSN 2157-2976.
  29. BEJČEK, Josef. Zlikviduje dvacetimilónová kauce konkurenci? Právo ze dne 9. ledna 2014. BORGIS, 2014, s. 8.

  2013

  1. BEJČEK, Josef. Aktuální vývoj v právu na ochranu hospodářské soutěže. 2013.
  2. BEJČEK, Josef. Antiantitrustové regulace? ANTITRUST - REVUE SOUTĚŽNÍHO PRÁVA. Praha: Sdružení KAIROS, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 77-77. ISSN 1804-1183.
  3. BEJČEK, Josef. Budiž slyšena i druhá strana. EURO. Praha: Mladá fronta, 2013, roč. 2013, č. 30, s. 48-49. ISSN 1212-3129.
  4. BEJČEK, Josef. člen. Academic Society for Competition Law (ASCOLA); Czech Group of the International League of Competition Law; Czech Group of the International Association of Legal Science, 2013.
  5. BEJČEK, Josef. člen. redakční rada Obchodněprávní revue, 2013.
  6. BEJČEK, Josef. člen. Rozkladová komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 2013.
  7. BEJČEK, Josef. člen. Vědecká rada MU , Vědecká rada Právnické fakulty MU, 2013.
  8. BEJČEK, Josef. Dívčí válka o dívčí kvóty. 6. 9. - 9. 9. 2013. Economia, 2013, s. 11. Hospodářské noviny.
  9. BEJČEK, Josef. Fikce rovnosti nebo politicky nekorektní realita nerovnosti? Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, roč. 21, č. 19, s. 670-674. ISSN 1210-6410.
  10. BEJČEK, Josef. Hodnota regulace a regulace hodnot. In Súkromné právo v súčasnosti a v perspektíve. 2013.
  11. BEJČEK, Josef. Hospodářská soutěž na papíře v soutěži s mimosoutěžní hodnotou? Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2013, roč. 21, 23-24, s. 829-834. ISSN 1210-6410.
  12. BEJČEK, Josef. international peer review expert. Slovak Research and Development Agency, 2013.
  13. BEJČEK, Josef. Kdo má odpovídat za správné složení statutárních orgánů obchodních korporací? Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora v Praze, 2013, roč. 2013, č. 10, s. 19-27. ISSN 1210-6348.
  14. BEJČEK, Josef. Nový , Z.: Dobrá víra jako princip smluvního práva v mezinárodním obchodu. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, roč. 2013, č. 16, s. 564-566. ISSN 1210-6410.
  15. BEJČEK, Josef. Odvětvotvorná funkce kodexů. In Dny práva 2013. 2013.
  16. BEJČEK, Josef. Ochrana spotřebitele, nebo i pokrytecky zastřená ochrana věrolomnosti? Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, roč. 21, 13-14, s. 477-482. ISSN 1210-6410.
  17. BEJČEK, Josef. Peer reviewer for IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law. Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, München, 2013.
  18. BEJČEK, Josef. Perspektiva spotřebitelské kupní smlouvy - náhrada škoda a její limitace. In Luboš Tichý, Miloš Kocí. Spotřebitelská kupní smlouva. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2013, s. 7-19. Publikace Centra právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ; 7. ISBN 978-80-87488-12-6.
  19. BEJČEK, Josef. předseda. redakční rada časopisu Antitrust, 2013.
  20. BEJČEK, Josef. Racionalita regulace rozhodování, a regulace racionality rozhodování. In Sympozium Právo.Obchod. ekonomika 2013. 2013.
  21. BEJČEK, Josef. Racionalita regulace rozhodování, a regulace racionality rozhodování. In Jozef Suchoža, Ján Husár. Právo.Obchod.Ekonomika III. 1. vyd. Košice: UPJŠ Košice, 2013, s. 14-30. ISBN 978-80-8152-056-3.
  22. BEJČEK, Josef. Sociální odpovědnost za správné složení statutárních orgánů obchodních korporací a její možné důsledky. In Vladimír Zoufalý. XXI. Karlovarské právnické dny. 1. vyd. Praha: Leges, 2013, s. 614 - 640. ISBN 978-80-87576-56-4.
  23. BEJČEK, Josef. Sociální odpovědnost za správné složení stautárních orgánů kapitálových společností. In XXI. Karlovarské právnické dny. 2013.
  24. BEJČEK, Josef. Soukromé prosazování soutěžního práva a rekodifikace českého soukromého práva. In Svatomartinská konference ÚOHS. 2013.
  25. BEJČEK, Josef. The Role of Economic Arguments in Decisions Concerning Protection of Competition. Ius et administratio. Rzeszow: Faculty of Law and Administration, Rzeszów University, 2013, Neuveden, č. 2, s. 15-30. ISSN 1732-7318.
  26. BEJČEK, Josef. Účelovost nebo účelnost didaktické parcelace závazkového práva. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: MU, 2013, roč. 21, č. 4, s. 319-325. ISSN 1210-9126.
  27. BEJČEK, Josef. Vznik a obsah závazkových vztahů v NOZ. 2013.

  2012

  1. BEJČEK, Josef. člen ediční rady PrF MU. 2012 - 2022.
  2. BEJČEK, Josef. Dozor nad orgány veřejné správy. Antitrust. Praha: Kairos, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 143-148. ISSN 1804-1183.
  3. BEJČEK, Josef. Dozor státu nad orgány státu. In Svatomartinská konference 2012. 2012.
  4. BEJČEK, Josef. Hlavní (vybrané) změny v závazkovém právu. In Jozef Suchoža Ján Husár. Právo , Obchod, Ekonoomika II. 1. vyd. Praha: Leges, 2012, s. 11-26. ISBN 978-80-87576-33-5.
  5. BEJČEK, Josef. Hlavní (vybrané) změny v závazkovém právu. In III. ročník medzinárodného sympózia Právo Obchod Ekonomika. 2012.
  6. BEJČEK, Josef, Petr HAJN, Josef KOTÁSEK, Dana ONDREJOVÁ, Jarmila POKORNÁ, Josef ŠILHÁN a Eva VEČERKOVÁ. Nástin obchodního práva I. 3. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 96 s. Edice multimediálních učebních textů č. 77. ISBN 978-80-210-5031-0.
  7. BEJČEK, Josef, Petr HAJN, Josef KOTÁSEK, Dana ONDREJOVÁ, Jarmila POKORNÁ, Josef ŠILHÁN a Eva VEČERKOVÁ. Nástin obchodního práva I. 2. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, 2012, 96 s. Edice multimediálních učebních textů č. 55. ISBN 978-80-210-5031-0.
  8. BEJČEK, Josef, Karel MAREK, Josef KOTÁSEK, Dana ONDREJOVÁ a Josef ŠILHÁN. Nástin obchodního práva II. 3. dotisk 2., upr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 111 s. Edice multimediálních učebních textů č. 78. ISBN 978-80-210-4978-9.
  9. BEJČEK, Josef. On words and on shifting their meaning. In The Goals of Competition Law, ed. by Daniel Zimmer. 1. vyd. Cheltenham, UK a Northampton, USA: Edward Elgar, 2012, s. 249-259. ASCOLA COMPETITION LAW. ISBN 978-0-85793-660-8.
  10. BEJČEK, Josef. Peer Review Expert , Slovak Research and Development Agency. SRDA, 2012 - trvá.
  11. BEJČEK, Josef. peer reviewer VEGA - Vedeckej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV. 2012.
  12. BEJČEK, Josef. Perspektivy spotřebitelské smlouvy- náhrada škody a její omezení. In mezinárodní konference Perspektivy spotřebitelské smlouvy. 2012.
  13. BEJČEK, Josef. Perspektivy spotřebitelské kupní smlouvy - náhrada škody a její omezení. 2012.
  14. BEJČEK, Josef. Quod licet rei publicae, non licet bovi. In Dna práva 2012. 2012.
  15. BEJČEK, Josef. Účelovost nebo účelnost didaktické parcelace závazkového práva. In Rekodifikace soukromého práva a výuka obchodního práva. 2012.
  16. BEJČEK, Josef. Úprava tzv. významné tržní síly. In XX. Karlovarské právnické dny. 2012.
  17. BEJČEK, Josef. Úvaha o korporátních a statutárních závojích. In Černá Stanislava; Čech Petr. Právo společností - ohlédnutí za dvěma desetiletími účinnosti obchodního zákoníku (Černá, S., Čech, P - ed.). 1. vyd. Praha: C.H.Beck,, 2012, s. 1-15. ISBN 978-80-7400-262-5.

  2011

  1. BEJČEK, Josef. ABGB und das tschechische Handels- und Zivilrecht. In 200 Jahre ABGB. 2011.
  2. BEJČEK, Josef. Aktuální otázky spojování soutěžitelů. In Megers and Leniency programmes. 2011.
  3. BEJČEK, Josef. Bid rigging - cartels in public procurement. In St. Martin Conference 2011. 2011.
  4. BEJČEK, Josef. Competition Law. In One or Many? The Law and Structure of the European Union and United States. 1. vyd. Rock Island, IL: East Hall Press, 2011, s. 109 - 114. ISBN 978-1-878326-20-1.
  5. BEJČEK, Josef. Das ABGB und das tschechische Zivil- und Handelsrecht. In Geistlinge/Harrer/Mosler/Rainer(Hrsg.) 200 Jahre ABGB - Ausstrahlungen. 1. vyd. Wien: Manz, Wien, 2011, s. 169 - 181. ISBN 978-3-214-17786-7.
  6. BEJČEK, Josef. Economic and Legal Substance of Damages. In Privarte Enforcement of Competition Law. 1. vyd. Baden Baden: Nomos Verlag, 2011, s. 47 - 64. Wirtschaft und Recht. ISBN 978-3-8329-5651-6.
  7. BEJČEK, Josef, Petr HAJN, Josef KOTÁSEK, Dana ONDREJOVÁ, Jarmila POKORNÁ, Josef ŠILHÁN a Eva VEČERKOVÁ. Nástin obchodního práva I. 2. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 96 s. Edice multimediálních učebních textů č. 70. ISBN 978-80-210-5031-0.
  8. BEJČEK, Josef, Karel MAREK, Josef KOTÁSEK, Dana ONDREJOVÁ a Josef ŠILHÁN. Nástin obchodního práva II. 2. dotisk 2., upr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 111 s. Edice multimediálních učebních textů č. 71. ISBN 978-80-210-4978-9.
  9. BEJČEK, Josef. Praktické problémy distribučních dohod. Právní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2011, roč. 19, č. 18, s. 643-652. ISSN 1210-6410.
  10. BEJČEK, Josef. Praktické problémy distribučních dohod, in XIX. Karlovarské právnické dny (ed. V. Zoufalý). In V. Zoufalý (ed.). XIX. Karlovarské právnické dny. 1. vyd. Praha: Leges, s.r.o, 2011, s. 209 - 235, 26 s. ISBN 978-80-87212-77-6.
  11. BEJČEK, Josef. Praktické problémy vertikálních dohod. In XIX. Karlovarské právnické dny. 2011.
  12. BEJČEK, Josef. Právní omezení a právní nápomoc rozvoji technologií v. technologická omezení a technologická nápomoc realizaci práva. In J.Bejček, D.Ondrejová. Vliv nových technologií a technického rozvoje na obchodní právo. 1. vyd. Brno: muniPRESS, 2011, s. 7 - 21. ISBN 978-80-210-5580-3.
  13. BEJČEK, Josef, Petr HAJN, Jarmila POKORNÁ, Josef KOTÁSEK a Karel MAREK. Působení práva EU ve sféře českého obchodního práva. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2011, roč. 19, č. 4, s. 356 - 364. ISSN 1210-9126.
  14. BEJČEK, Josef. Selected trends in European competition law and their effect on the protection of competition in the national legal framework. In Filip Křepelka, Rajko Knaz, Markéta Selucká. Principles, Rules and limits of Europeanisation of national legal system. 1. vyd. Maribor: University of Maribor, Faculty of Law, 2011, s. 106 - 137. ISBN 978-961-6399-62-3.
  15. BEJČEK, Josef. Soukromé vymáhání náhrady škody a další trendy v soutěžním právu. In Soukromé vymáhání škody v soutěžním právu. 2011.
  16. BEJČEK, Josef. The Leegin case: A US antitrust chief event versus a storm in a European teacup? In Drexl, J. et. al.: More Common Ground for International Competition Law? 1. vyd. Cheltenham, U.K.: Edward Elgar Publishing, 2011, s. 86 - 96. ASCOLA Competition Law series. ISBN 978-0-85793-819-0.
  17. BEJČEK, Josef. Vybrané ekonomické a právní aspekty náhrady škody v rámci soukromého vymáhání soutěžního práva. In M. Patakyová, R. Tóth. SÚKROMNOPRÁVNE VYMÁHANIE SÚŤAŽNÉHO PRÁVA, Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Súkromnoprávne vymáhanie súťažného práva. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2011, s. 9-33. ISBN 978-80-7160-302-3.
  18. BEJČEK, Josef. Výzvy pro soutěžní politiku po 20 letech působení ÚOHS. 2011.

  2010

  1. BEJČEK, Josef. Antitrust a ochrana duševního vlastnictví. ANTITRUST - REVUE SOUTĚŽNÍHO PRÁVA. Praha: Sdružení KAIROS, 2010, Neuveden, č. 1, s. 2 - 6. ISSN 1804-1183.
  2. BEJČEK, Josef. Ekonomicko-právní souvislosti odpovědnosti za škodu. In Soukromé vymáhání kartelového práva. 1. vyd. Praha: Centrum právní komparatistiky, Právnická fakulta UK Praha (Luboš Tichý et al.), 2010, s. 43 - 64, 21 s. ISBN 978-80-904209-5-3.
  3. BEJČEK, Josef. European Courts and New EU Member States. In Dirito e politiche dell Unione Europea. 1. vyd. Torino: G. Giappichelli Editore - Torino, 2010, s. 85 - 91, 6 s. DPUE, 2009 - 1. ISBN 978-88-348-9362-3.
  4. BEJČEK, Josef. European Courts and New EU Member States. In Célébration des 20 ans du Tribunal de premiére instance... DE 20 ANS A L´HORIZON 2020. 1. vyd. Luxembourg: Cour de Justice de l Union Européenne, 2010, s. 135 - 145. Actes du coloque Luxembourg. ISBN 978-92-829-0942-3.
  5. BEJČEK, Josef. K některým otázkám a právně aplikačním důsledkům rozdílné vyjednávací pozice obchodních partnerů. In 16. Slovenské dni obchodného práva. 2010.
  6. BEJČEK, Josef. Kindl, J.: Kartelové a distribuční dohody, recenze. Obchodněprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2010, roč. 2010, č. 4, s. 122 - 123. ISSN 1803-6554.
  7. BEJČEK, Josef. Koho (co), před čím, proč a jak má chránit soutěžní právo? In Pocta Petru Hajnovi k 75. narozeninám. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2010, s. 17 - 36. ISBN 978-80-7357-510-6.
  8. BEJČEK, Josef, Karel ELIÁŠ, Přemysl RABAN a Karel MAREK. Kurs obchodního práva : obchodní závazky. / Josef Bejček, Karel Eliáš, Přemysl Raban a kolektiv. 5. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010, 542 s. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-337-0.
  9. BEJČEK, Josef. More Economic Approach: Who Are the Winners and the Losers? In 23. 4. 2010 Brno, 2nd Annual Conference ÚOHS, sekce Ekonomická analýza v soutěžním právu. 2010.
  10. BEJČEK, Josef, Petr HAJN, Josef KOTÁSEK, Dana ONDREJOVÁ, Jarmila POKORNÁ, Josef ŠILHÁN a Eva VEČERKOVÁ. Nástin obchodního práva I. 1. dotisk 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 96 s. Edice multimediálních učebních textů č. 61. ISBN 978-80-210-5031-0.
  11. BEJČEK, Josef, Karel MAREK, Josef KOTÁSEK, Dana ONDREJOVÁ a Josef ŠILHÁN. Nástin obchodního práva II. 1. dotisk 2., upr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 111 s. Edice multimediálních pomůcek PrF MU ; č. 62. ISBN 978-80-210-4978-9.
  12. BEJČEK, Josef. On words and on shifting their meaning. In 28. 5. 2010 Bonn, 5th ASCOLA Conference: The Goals of Competition Law. 2010.
  13. BEJČEK, Josef. Poznámky k odpovědnostnímu principu, důkaznímu břemenu a behaviorální ekonomii. In Odpovědnostní princip (a nebo jeho mutace?) v obchodním právu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 7-17. ISBN 978-80-210-5321-2.
  14. BEJČEK, Josef. Právo jako právnictví a věda. In Ius romanum schola sapientiae. 1. vyd. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2010, s. 39 - 50. Mach, Nemec, Pekarik, eds. ISBN 978-80-8082-335-1.
  15. BEJČEK, Josef. Soutěžní politika a fúze v evropském kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 389 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica 366. ISBN 978-80-210-5067-9.
  16. BEJČEK, Josef. Transition Countries Facing Transitory Competition Rules: Moving Shooter Taking Aim at a Moving Target. In ZÄCH, Roger a Andreas HEINEMANN. The Development of Competition Law , Global Perspectives. 1st edition. Cheltenham: Edward Elgar, 2010, s. 181 - 208. ASCOLA COMPETITION LAW. ISBN 978-1-84844-446-1.
  17. BEJČEK, Josef. Vliv evropské justice na právní kulturu nově přijatých zemí. In P. Blaho, A. Švecová. Právo v európskej perspektíve. 1. vyd. Trnava: Trnavská univerzita, 2010, s. 54 - 61. ISBN 978-80-8082-460-0.
  18. BEJČEK, Josef. Vliv evropské justice na právní kulturu nově přijatých zemí EU. In 23. 9. 2010 Trnava.Plenární zasedání mezin. konference Právo v európskej perspektíve. 2010.
  19. BEJČEK, Josef. Vliv tzv. soukromého vymáhání náhrady škody na podstatu a funkce odpovědnosti za škodu. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 2010, II, s. 118 - 122. ISSN 1210-9126.
  20. BEJČEK, Josef. Vybrané ekonomické a právní aspekty náhrady škody v rámci soukromého vymáhání soutěžního práva. In 30.9. 2010 Bratislava: Súkromnoprávné vymáhanie sútažného práva (Private Enforcement). 2010.

  2009

  1. BEJČEK, Josef. Dravčí ceny. In Quo vadis, komercialisto ve třetím tisíciletí? 1. vyd. Olomouc: Právnická fakulta UP, 2009, s. 5-17. ISBN 978-80-87382-01-1.
  2. BEJČEK, Josef. Ekonomicko právní souvislosti odpovědnosti za škodu. 2009.
  3. BEJČEK, Josef. (Euro)Economic Arguments in Law. In Czech Law in European Regulatory Context. 1. vyd. Wien - München: Verlag Medien und Recht, 2009, s. 209 - 233. Jan Hurdík, Radim Polčák,Terezie Smejkalová (eds.). ISBN 978-3-939438-09-0.
  4. BEJČEK, Josef. European Courts and New Member States. In 20 ans du Tribunal de premiére instance des Communautés europeénnes, CFI Luxembourg. 2009.
  5. BEJČEK, Josef. Historie obchodněprávních institutů. 2009.
  6. BEJČEK, Josef. Je ekonomická krize krizí práva nebo právní politiky? In Historie obchodněprávních institutů. 1. vyd. Brno: MU, 2009, s. 8-26. ISBN 978-80-210-4960-4.
  7. BEJČEK, Josef. K soudnímu dotváření práva. In XVII. Karlovarské právnické dny. 2009.
  8. BEJČEK, Josef. Kampfpreise. International and Comparative Law Review. Olomouc: Palacký University in Olomouc, 2009, roč. 9, 22 - 23, s. 5 - 27. ISSN 1213-8770.
  9. BEJČEK, Josef. Leegin Case - US Antitrust Top Event v. Storm in an European Teacup? In 4th ASCOLA Conference "More Common Ground for International Competition Law?" Washinigton 2009. 2009.
  10. BEJČEK, Josef. M. Petr: Modernizace komunitárního soutěžního práva (recenze). Obchodněprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2009, roč. 2009, č. 3, s. 88-89. ISSN 1803-6554.
  11. BEJČEK, Josef. Nástin obchodního práva I. Úvodní část. Soutěžní právo.Obchodní společnosti a družstva. 2., upravené. Brno: MU, 2009, 95 s. ISBN 978-80-210-5031-0.
  12. BEJČEK, Josef. Nástin obchodního práva II. Obchodní závazkové vztahy. Cenné papíry. 2., upravené. Brno: MU, 2009.
  13. BEJČEK, Josef. Některé důsledky zákonného a soudcovského ohledu na "slabou" a "slabší" vyjednávací pozici obchodního partnera. Obchodněprávní revue. Praha: C.H. Beck, 2009, roč. 1, č. 1, s. 10 - 18. ISSN 1803-6554.
  14. BEJČEK, Josef. Odpovědnost za škodu. In 3. odborné sympózium NS na téma Náhrada škody a s ní související otázky. 2009.
  15. BEJČEK, Josef. Ochrana soutěže a duševní vlastnictví. In Svatomartinská konference ÚOHS. 2009.
  16. LASÁK, Jan. Paradox interpretace koncernových přeshraničních fúzí. In BEJČEK, Josef. Vliv uvážení na obsahovou expanzi a restrici obchodněprávních norem. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 197 - 206. ISBN 978-80-210-4836-2.
  17. BEJČEK, Josef. Peripetie vertikálních distribučních dohod. In 15. Slovenské dni obchodného práva. 2009.
  18. BEJČEK, Josef. Právní význam cenových vybočení (mimořádně vysokých a mimořádně nízkých cen). Právník. Praha: ÚSP AV ČR, 2009, roč. 148/09, č. 6, s. 592-630. ISSN 0231-6625.
  19. BEJČEK, Josef. Proč? Antitrust. Praha: Sdružení KAIROS, 2009, roč. 0/2009, s. 3. ISSN 1804-1183.
  20. BEJČEK, Josef. předseda redakční rady Antitrust. 2009 - 2022.
  21. BEJČEK, Josef, Josef KOTÁSEK a Jarmila POKORNÁ. Soudně nezákonné "zákonné zastoupení", aneb Curia locuta, causa finita? Obchodněprávní revue. Praha: C.H. Beck, 2009, roč. 2/1., 2/2009, s. 31-39. ISSN 1803-6554.
  22. BEJČEK, Josef. Trest jako vůle a představa? O komplementaritě a konkurenci sankcí. In Dny práva 2009. 1. vyd. Brno: MU, 2009, s. 1-22, 23 s. ISBN 978-80-210-4990-1.
  23. BEJČEK, Josef. Ultra et infra utile nemo tenetur? In Vliv uvážení na obsahovou expanzi a restrikci obchodněprávních norem. 1. vyd. Brno: MU, 2009, s. 9-34. ISBN 978-80-210-4836-2.
  24. BEJČEK, Josef. V zastoupení průměrného předplatitele lituji. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova u niverzita Právnická fakulta, 2009, roč. 2010, I, s. 86-87.
  25. BEJČEK, Josef. Vertical Price Agreements in European and International Contexts. In Knez, Rozehnalová, Týč a kol. Five Yers of EU Membership Case of Czech Republic and Slovenian Law. Maribor: University of Maribor, 2009, s. 281- 297. Nr. 1. ISBN 978-961-6399-59-3.
  26. BEJČEK, Josef. Základy obchodního práva v Evropě. 1. vyd. Brno: MU, 2009, 341 s. ISBN 978-80-210-4957-4.
  27. BEJČEK, Josef, Petr HAJN, Jarmila POKORNÁ, Josef KOTÁSEK, Jaromír KOŽIAK, Karel MAREK, Dana ONDREJOVÁ, Josef ŠILHÁN a Eva VEČERKOVÁ. Základy obchodního práva v Evropě. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, 2009, 341 s. Bakalářský studijní program, č. 429. ISBN 978-80-210-4957-4.

  2008

  1. BEJČEK, Josef. A "New" Member State and "New" Competition Rules - Both in Transition. In 3rd ASCOLA Conferrence "The Development of Competition Law since 1990 and Perspectives", Curych, CH. 2008.
  2. BEJČEK, Josef. Cenová diskriminace a tzv. dvojí ceny v evropském a českém kontextu. Právní fórum. Praha: ASPI, 2008, roč. 2008, č. 5, s. 181 - 192, 11 s. ISSN 1214-7966.
  3. BEJČEK, Josef. člen. Mezinárodní sdružení právních věd (IALS), 2008.
  4. BEJČEK, Josef. člen komise MS ČR pro přípravu návrhu Občanského zákoníku- závazkové právo. 2008.
  5. BEJČEK, Josef. člen redakční rady časopisu Obchodněprávní revue. 2008.
  6. BEJČEK, Josef. člen redakční rady Obchodněprávní revue. 2008 - 2022.
  7. BEJČEK, Josef. člen VR Pr F MU, člen VR MU. VR PrF MU, VR MU, 2008.
  8. BEJČEK, Josef. Dana Ondrejová: Národní šampioni a hospodářská soutěž. Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Academia, nakladatelství AV ČR, 2008, roč. 2008, č. 5, s. 588 - 590. ISSN 0231-6625.
  9. BEJČEK, Josef. Ekonomický redukcionismus a normativní individualismus v evropském soutěžním právu. In Dny práva, mezinár. konference, Brno. 2008.
  10. BEJČEK, Josef. Ekonomický redukcionismus a normativní individualismus v evropském soutěžním právu? In Dny práva – 2008 – Days of Law, 2. ročník mezinárodní konferecne. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 1039- 1068, 20 s. ISBN 978-80-210-4733-4.
  11. BEJČEK, Josef. Ekonomizace právního rozhodování. In seminář Slovenské spořitelny, Bratislava,. 2008.
  12. BEJČEK, Josef. Fixace cen: mezi automatickým zákazem a ad hoc ekonomickým posouzením. In Nevolná, Z. - Škrinár, A: Obchodné spoločnosti (Aktuálne otázky a problémy). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, s. 242 - 262, 20 s. ISBN 978-80-7380-157-1.
  13. BEJČEK, Josef. Fixace cen: mezi automatickým zákazem a ad hoc ekonomickým posouzením. In Konference kateder obchodního práva ČR a SR, Smolenice. 2008.
  14. BEJČEK, Josef. Husár, J.: Právna regulácia ingerencie orgánov verejnej moci do podnikania. Právník - Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva Akademie věd ČR, 2008, roč. 2008, č. 4, s. 459 - 462. ISSN 0231-6625.
  15. BEJČEK, Josef. K důvodnosti automatického zákazu vertikální cenové fixace. Právník - Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva Akademie věd ČR, 2008, roč. 2008, č. 5, s. 825 - 854, 29 s. ISSN 0231-6625.
  16. BEJČEK, Josef. member. LIDC - Mezinárodní liga pro soutěžní právo, 2008.
  17. BEJČEK, Josef. member. Academic Society for Competition Law, 2008.
  18. BEJČEK, Josef. Mimořádně vysoké a mimořádně nízké ceny jako právní problém. In 14. Slovenské dni obchodného práva. první. Bratislava: Slovenská advokátska komora, 2008, s. 69 - 113, 182 s. ISBN sine.
  19. BEJČEK, Josef. New Technologies and Mergers. In DREXL (EDITOR), Josef. Drexl, J. (Ed.): Research Handbook on Intellectual Property and Competiton Law. první. Cheltenham, UK - Northampton, USA: Edward Elgar Publishing, 2008, s. 283-312. Competition. ISBN 978-1-84542-047-5.
  20. BEJČEK, Josef. O spravedlnosti a procesním nástupnictví. In pocta Stanislavu Plívovi k 75. narozeninám. první. ASPI, 2008, s. 38 - 55, 363 s. ISBN 978-80-7357-370-6.
  21. BEJČEK, Josef. peer-reviewer impaktovaného časopisu IIC, Max -Planck- Institut, München. 2008 - 2025.
  22. BEJČEK, Josef. Petr Havlan: Veřejné vlastnictví v právu a společnosti. Právní fórum. Praha: C.H.Beck, 2008, roč. 2008, č. 13, s. 494 - 496. ISSN 1210-6410.
  23. BEJČEK, Josef. Predatoy pricing. Legal studies and practice journal : research revue. Brno: Masaryk University, 2008, roč. 2008, 3-4, s. 261 - 269. ISSN 1210-9126.
  24. BEJČEK, Josef. "Privatizace" veřejného a "publicizace" soukromého práva. In Základné zásady súkromného práva v zjednotenej Európe/Fundamentale Grundsätze in vereinigten Europa. Bratislava: Iura Edition, 2008, s. 101-131, 30 s. Dies Luby Iurisprudentiae, Nr. 9. ISBN 978-80-8078-184-2.
  25. BEJČEK, Josef. Pro a proti RPM. In Mezinár. konference Poslední trendy a vývoj soutěžního práva, Brno 11.11. 2008. 2008.
  26. BEJČEK, Josef. Šilhán, J.: Náhrada škody v obchodních vztazích a možnosti její smluvní limitace. Právní rozhledy. Praha: C.H.Beck, 2008, roč. 2008, č. 5, s. 185 - 187. ISSN 1210-6410.
  27. BEJČEK, Josef. Ultra et infra utile nemo tenetur. In 7. konference katedry ObchP. 2008.
  28. BEJČEK, Josef. Veřejný zájem, procesní nástupnictví a spravedlnost. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2008, roč. 2008, č. 12, s. 441 - 446. ISSN 1210-6410.
  29. BEJČEK, Josef. Veřejný zájem v obchodním právu. In Veřejný zájem v obchodním právu. první. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 5 -19, 187 s. ISBN 978-80-210-4574-3.
  30. BEJČEK (ED.), Josef. Veřejný zájem v obchodním právu. In Veřejný zájem v obchodním právu. první. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 1 - 187. ISBN 978-80-210-4574-3.
  31. BEJČEK, Josef. Vliv uvážení na obsahovou expanzi a restrikci obchodněprávních norem. 2008.
  32. BEJČEK, Josef. 14. Slovenské dni obchodného práva. 2008.
  33. BEJČEK, Josef. 3rd ASCOLA Conference - The Development of Competition Law since 1990 and Perspectives. In 3. konference ASCOLA, Curych, CH. 2008.

  2007

  1. BEJČEK, Josef. Anlegerschutz bei der Unternehmensübernahme. In L. Tichý (ed.): Mergers and Acquisitions im tschechischen, europäischen und deutschen Recht. Praha: Univerzita Karlova Praha, 2007, s. 113 - 136. ISBN 80-85889-84-6.
  2. BEJČEK, Josef. Cílové konflikty v soutěžním právu. Právník. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2007, roč. 146., č. 6, s. 663-689, 26 s. ISSN 0231-6625.
  3. BEJČEK, Josef. Ekonomický přístup k (soukromému) právu. In Tradice a inovace v občanském právu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 78 - 101, 23 s. ISBN 978-80-210-4490-6.
  4. BEJČEK, Josef. Jak se teorie a aplikační praxe vyrovnávají s tlakem na „ekonomizaci“ rozhodování (jeho interpretačních hledisek)? In 13. slovenské dni obchodného práva : 4. a 5. októbra 2007, Bratislava : zborník. Bratislava: Slovenská advokátska komora, 2007, s. 21-74.
  5. ELIÁŠ, Karel, Petr HAJN a Josef BEJČEK. Kurs obchodního práva : obecná část : soutěžní právo. / Karel Eliáš ... [et al.]. 5. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, 610 s. (Právnické učebnice). ISBN 978-80-7179-583-4.
  6. BEJČEK, Josef, Karel ELIÁŠ, Přemysl RABAN a Karel MAREK. Kurs obchodního práva : obchodní závazky. / Josef Bejček, Karel Eliáš, Přemysl Raban a kolektiv. 4. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, l, 535 s. (Právnické učebnice). ISBN 80-7179-781-4.
  7. BEJČEK, Josef. Kurs obchodního práva Obchodní závazky, 4. vydání. In ELIÁŠ, Karel a Přemysl RABAN. Kurs obchodního práva : obchodní závazky, 4. vydání. 4. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 23-228, 120 s. (Právnické učebnice). ISBN 978-80-7179-781-4.
  8. BEJČEK, Josef. Poznámky k aktuálním otázkám (euro)ekonomické argumentace v právu. In Vzájemné ovlivňování komunitární úpravy a českého a slovenského práva na pozadí prpocesu jejich reforem. Praha: Univerzita karlova, 2007, s. 7-25. ISBN 978-80-85889-86-4.
  9. BEJČEK, Josef. Principy odpovědnosti statutárních a dozorčích orgánů kapitálových společností. Právní rozhledy. Praha: C.H.Beck, 2007, roč. 15., č. 17, s. 613 - 624, 22 s. ISSN 1210-6410.
  10. BEJČEK, Josef. Regulace a soutěž. Právní fórum. Praha: ASPI, 2007, roč. 4., č. 3, s. 87-93. ISSN 1214-7966.

  2006

  1. BEJČEK, Josef. Falešné dilema strnulé právní normativity a pružného ekonomického pragmatismu v soutěžním právu. Právník. Praha: Academia, 2006, Roč. 145, č. 7, s. 745-768. ISSN 0324-7007.
  2. BEJČEK, Josef. Fúze a "efficiences". In Sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorského studijního programu "obchodní právo" Masarykovy univerzity "Ekonomické aspekty právní úpravy a jejího výkladu" : pořádané dne 20. prosince 2005 Katedrou obchodního práva Masarykovy ... 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 18-42, 27 s. ISBN 8021039523.
  3. BEJČEK, Josef. Is there a conflict of goals between law and economics in the European competition law? Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2006, Vol. 14, Nr. 4, s. 370-384. ISSN 1210-9126.
  4. BEJČEK, Josef. Podpora inovací a (nebo) ochrana soutěže? Právní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2006, Roč. 14, č. 1, s. 1-10. ISSN 1210-6410.
  5. BEJČEK, Josef. "Povaha ustanovení" o úrocích z prodlení. Právní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2006, Roč. 14, č. 11, s. 406-410. ISSN 1210-6410.
  6. BEJČEK, Josef. Sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorského studijního programu "obchodní právo" Masarykovy univerzity "Ekonomické aspekty právní úpravy a jejího výkladu" ...]. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorského studijního programu "obchodní právo" Masarykovy univerzity "Ekonomické aspekty právní úpravy a jejího výkladu" : pořádané dne 20. prosince 2005 Katedrou obchodního práva Masarykovy ... 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 7-9. ISBN 80-210-3952-3.
  7. BEJČEK, Josef. Soukromé vymáhání náhrady škody způsobené veřejnoprávními soutěžními delikty. In 12. Slovenské dni obchodného práva [5. a 6. októbra v Bratislave]. Bratislava: Slovenská advokátska komora, 2006, s. 36-61.
  8. BEJČEK, Josef. Spor o přínosy fúzí. Právní fórum : český právnický měsíčník. Praha: ASPI Publishing, 2006, Roč. 3, č. 2, s. 39–49. ISSN 1214-7966.
  9. BEJČEK, Josef. Stav a tendence vývoje českého a evropského soutěžního práva. In Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26.9.2006). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 223-252. ISBN 80-210-4182-X.

  2005

  1. BEJČEK, Josef. Decentralizovaná aplikace a modernizace evropského soutěžního práva. In XV. Karlovarské právnické dny = XV. Karlsbader Juristentage. Praha: Linde, 2005, s. 32-51. ISBN 8072015481.
  2. BEJČEK, Josef. Dezentralisierte Anwendung und Modernisierung des europäischen Wettbewerbsrechts. In XV. Karlovarské právnické dny = XV. Karlsbader Juristentage. Praha: Linde, 2005, s. 52-77. ISBN 8072015481.
  3. BEJČEK, Josef. Existuje cílový konflikt mezi právem a ekonomikou v evropském soutěžním právu? In Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie : sborník příspěvků z konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně dne 5. 10. 2005. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 134-161. ISBN 80-210-3892-6.
  4. BEJČEK, Josef. K některým vztahům nových technologií a práva. In Pocta Antonínu Kandovi k 75. narozeninám. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005, s. 265-278. ISBN 80-86898-29-6.
  5. BEJČEK, Josef. Mergers and New Technologies. International Review of Intellectual Property and Competition Law. Munich: C.H. Beck, 2005, Vol. 36, No. 7, s. 809-835. ISSN 0018-9855.
  6. BEJČEK, Josef. Modernizace a decentralizovaná aplikace evropského soutěžního práva. Právní fórum : český právnický měsíčník. Praha: ASPI Publishing, 2005, Roč. 2, č. 10, s. 376-387. ISSN 1214-7966.
  7. BEJČEK, Josef. Pět letmých pozastavení nad poslední loňskou novelou obchodního zákoníku. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2005, Roč. 13, č. 11, s. 397-401. ISSN 1210-6410.
  8. BEJČEK, Josef. Poznámka ke vztahu ušlého zisku a tzv. zmařené příležitosti. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi. Praha: Prospektrum, 2005, Roč. 14, č. 4, s. 2-7. ISSN 1211-8278.
  9. BEJČEK, Josef. Poznámky k některým sporným ustanovením novelizace obchodního zákoníku zákonem č. 554/2004 Sb. In : Soukromé právo v pohybu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005, s. 5-15. ISBN 8086898318.
  10. BEJČEK, Josef. Právní souvislosti konfliktu mezi podporou inovací a ochranou soutěžního prostředí. In 11. Slovenské dni obchodného práva [6. a 7. októbra 2005 v Bratislave]. Bratislava: Slovenská advokátska komora, 2005, s. 37-63.
  11. BEJČEK, Josef. Právo pro ekonomy (z mírného nadhledu). In Výuka práva pro ekonomy : mezinárodní vědecká konference : sborník : 3.-4.11.2005, Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2005, s. 11-17. ISBN 8024809397.
  12. BEJČEK, Josef. Ušlý zisk a omezení náhrady škody podle obchodního zákoníku. In Vývoj práva deliktní odpovědnosti za škodu v České republice, Rakousku a Evropě : sborník referátů z konference Právnické fakulty UK Praha, konané ve dnech 5. a 6. června 2004. Praha: Vodnář, 2005, s. 151-160. ISBN 8085889633.
  13. BEJČEK, Josef. Ušlý zisk a tzv. zmařená příležitost. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorského studijního programu "obchodní právo" na téma Odpovědnost za škodu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 8-15. ISBN 8021037210.
  14. BEJČEK, Josef. Základy obchodního práva pro ekonomy. / Josef Bejček, Alexander Bělohlávek, Marcela Kernbachová. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2005, 270 s. ISBN 8024801671.

  2004

  1. BEJČEK, Josef. Competition Law and Accession to the EU of the Czech Republic. International antitrust bulletin. Chicago, 2004, Vol.7, Nr. 1, s. 27-29.
  2. BEJČEK, Josef. Eurokonformita soutěžního prostředí. In 10. Slovenské dni obchodného práva : zborník. Bratislava: Slovenská advokátska komora, 2004, s. 89-128.
  3. BEJČEK, Josef. K pojmům kontroly soutěžního chování a ovládání. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2004, Roč. 12, č. 15, s. 557-570. ISSN 1210-6410.
  4. ELIÁŠ, Karel, Josef BEJČEK a Petr HAJN. Kurs obchodního práva : obecná část : soutěžní právo. 4. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004, 609 s. (Právnické učebnice). ISBN 80-7179-854-1.
  5. BEJČEK, Josef. Narovnání. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2004, Roč. 34, č. 4, s. 17-27. ISSN 1210-6348.
  6. BEJČEK, Josef, Petr HAJN, Josef KOTÁSEK, Jarmila POKORNÁ a Eva VEČERKOVÁ. Nástin obchodního práva I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 7-10, 108 s. ISBN 80-210-3603-6.
  7. BEJČEK, Josef, Josef KOTÁSEK a Karel MAREK. Nástin obchodního práva II. Obchodní závazkové vztahy. Cenné papíry : multimediální učební text. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 122 s. Edice multimediálních pomůcek PrF MU ; č. 8. ISBN 80-210-3604-4.
  8. BEJČEK, Josef. O střetu zájmů podnikatelů a jejich manažerů. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2004, Roč. 12, č. 13, s. 492-498. ISSN 1210-6410.
  9. BEJČEK, Josef. Pracovní skupina pro společenské vědy Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj - člen. Pracovní skupina pro společenské vědy Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj, 2004.
  10. BEJČEK, Josef. Princip rovnosti a ochrana slabšího. Právní fórum : český právnický měsíčník. Praha: ASPI Publishing, 2004, Roč. 1, č. 4, s. 129-132. ISSN 1214-7966.

  2003

  1. BEJČEK, Josef. Cena v obchodních smlouvách. Daňová a hospodářská kartotéka. Praha: Linde, 2003, Roč. 11, č. 14-15, s. 134-140. ISSN 1210-6739.
  2. BEJČEK, Josef. Czech Competition Law and Accesssion of the Czech Republic to the EU. In Sborník výzkumných prací Výsledky aproximace českého práva ve srovnání se standardy EU před vstupem do EU. 1. vyd. Ostrava: Vysoká Škola báňská-Technická univerzita, 2003, s. 9-13. ISBN 80-248-046.
  3. BEJČEK, Josef. Heinemann, A.: Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung, Mohr Siebeck, Tübingen 2002, 688 s. Právník. Praha: Academia, 2003, Roč. 142, č. 3, s. 193-206. ISSN 0324-7007.
  4. HAJN, Petr a Josef BEJČEK. Jak uzavírat obchodní smlouvy. 2. vyd. Praha: Linde, 2003, 284 s. ISBN 80-7201-415-3.
  5. BEJČEK, Josef. Je spravedlivě upraveno vyvažování zájmů v konkursu? (K neplatnosti, neúčinnosti a odporovatelnosti právních úkonů v konkursním řízení). Podnikateľ a právo. Žilina: Komora komerčných právnikov Slovenskej, 2003, Roč. 10, č. 5, s. 6-30, 15 s. ISSN 1336-0280.
  6. BEJČEK, Josef. Je spravedlivě upraveno vyvažování zájmů v konkurzu? (Poznámky k neplatnosti, neúčinnosti a odporovatelnosti právních úkonů v konkurzním řízení). Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2003, Č. 2, s. 7-20. ISSN 1210-6348.
  7. BEJČEK, Josef. Kann der Zweck eines Gesetzes Selbstzweck sein? In XIII. Karlovarské právnické dny, 2003. Praha: Linde, 2003, s. 56-80. ISBN 80-7201-421-8.
  8. BEJČEK, Josef, Karel ELIÁŠ a Přemysl RABAN. Kurs obchodního práva : obchodní závazky. / Josef Bejček, Karel Eliáš, Přemysl Raban a kolektiv. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003, lii, 551 s. (Právnické učebnice). ISBN 80-7179-746-4.
  9. BEJČEK, Josef. Může být účelem zákona samoúčel? Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2003, Roč. 11, č. 11, s. 533-542. ISSN 1210-6410.
  10. BEJČEK, Josef. Může být účelem zákona samoúčel? In XIII. Karlovarské právnické dny, 2003. Praha: Linde, 2003, s. 37-55. ISBN 80-7201-421-8.
  11. BEJČEK, Josef. Nevědecké úvahy o vědeckosti (?) práva. In Teoretické a legislatívne otázky práva II. : zborník príspevkov z vedeckej konferencie pri príležitosti 30. výročia Právnickej fakulty. Košice: Univerzita P.J.Šafárika, 2003, s. 218-225. ISBN 80-7097-532-6.
  12. BEJČEK, Josef. O střetu zájmů podnikatelů a jejich manažerů. In Ve službách práva : sborník příspěvků k 10. výročí založení pobočky nakladatelství C. H. Beck v Praze. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003, s. 121-134. ISBN 80-7179-820-7.
  13. BEJČEK, Josef. O vyjednavačské taktice. Univerzitní noviny. Brno: Masarykova univerzita, 2003, Roč. 10, č. 5, s. 46-49. ISSN 1211-6866.
  14. BEJČEK, Josef. Pět poznámek k návrhu obecné části občanského zákoníku. Justiční praxe : časopis české justice. Praha: Ministerstvo spravedlnosti ČR, 2003, Roč. 51, č. 1, s. 15-24. ISSN 1211-0825.
  15. BEJČEK, Josef. Princip rovnosti a ochrana slabšího. In Sborník vědecké konference Princip rovnosti a princip ochrany slabšího, 18. prosince 2003, Právnická fakulta MU v Brně, Katedra obchodního práva. Brno: Právnická fakulta MU, 2003, s. 3-6.
  16. BEJČEK, Josef. Přínosy a rizika moderace veřejnoprávní sankce v rámci tzv. "Programu shovívavosti" (Leniency programme). Právník. Praha: Academia, 2003, Roč. 142, č. 3, s. 193-206. ISSN 0324-7007.
  17. BEJČEK, Josef. Radek Jurčík: Zadávání veřejných zakázek v praxi. Ekonomická revue. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 2003, Roč. 6, č. 3, s. 110-112. ISSN 1212-3951.
  18. BEJČEK, Josef. Vybrané problémy tzv. náhradních způsobů zániku závazků. Podnikateľ a právo. Žilina: Komora komerčných právnikov Slovenskej, 2003, Roč. 10, č. 11-12, s. 32-60. ISSN 1336-0280.
  19. BEJČEK, Josef. Změny v typologii obchodních závazků. Obchodní právo. Praha: Prospektrum, 2003, Roč. 12, č. 3, s. 2-15. ISSN 1211-8278.

  2002

  1. BEJČEK, Josef. Developments in Czech Commercial and Competition Law in Transition. In Occasional Papers : Dean Rusk Center. Number 1/2002. Athens (Georgia USA): University of Georgia Law School, 2002, s. 29-42.
  2. BEJČEK, Josef. "Eurokonformita" soutěžní politiky a soutěžního práva v ČR. Ekonomická revue. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 2002, Roč. 5, č. 4, s. 4-16. ISSN 1212-3951.
  3. BEJČEK, Josef. Ist die Ausgewogenheit von Interessen im Konkurs gerecht geregelt? In XII. Karlovarské právnické dny. Praha: Linde, 2002, s. 43-61.
  4. BEJČEK, Josef. Je spravedlivě upraveno vyvažování zájmů v konkursu? In XII. Karlovarské právnické dny. Praha: Linde, 2002, s. 29-42.
  5. BEJČEK, Josef. K zákonu o ochraně hospodářské soutěže po prvém roce jeho účinnosti. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2002, Roč. 10, č. 10, s. 471-484. ISSN 1210-6410.
  6. ELIÁŠ, Karel, Josef BEJČEK a Petr HAJN. Kurs obchodního práva : obecná část : soutěžní právo. / Karel Eliáš ... [et al.]. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2002, xl, 587 s. (Právnické učebnice). ISBN 80-7179-357-4.
  7. BEJČEK, Josef. Ochrana práv k nehmotným statkům a ochrana soutěže. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2002, Roč. 10, č. 3, s. 219-227. ISSN 1210-9126.
  8. BEJČEK, Josef. On the intersection of Intellectual property rights (IPR) and antitrust law (AL). In Sborník výzkumných prací "Aproximace českého práva ve srovnání se standardy EU" : vydaný u příležitosti konání konference "Ekonomické a adaptační procesy 2002 pro české průmyslové regiony před vstupem do EU" : Ostrava, 3.-5.9.2002. 1. vyd. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 2002, s. 12-23. ISBN 80-248-0128-0.
  9. BEJČEK, Josef. Petr Havlan: Vlastnictví státu, Masarykova univerzita, Brno 2000, 230 s. Právník. Praha: Academia, 2002, Roč. 141, č. 4, s. 492-494. ISSN 0324-7007.
  10. BEJČEK, Josef. Pravidla hospodářské soutěže v Evropské unii. In Podnikání na jednotném trhu EU : příprava regionálních českých podnikatelských subjektů na přistoupení ČR k EU : mezinárodní konference, 9.-10. října 2002, Zlín. Zlín: Obchodní a hospodářská komora, 2002, s. 1-11.
  11. BEJČEK, Josef. Tschechische Kartellrecht in neuer Gestalt. Wirtschaft und Recht in Osteuropa : Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas. München: Beck, 2002, Roč. 11, č. 8, s. 227-233. ISSN 0941-6293.
  12. BEJČEK, Josef. Základy obchodního práva pro ekonomy. / Josef Bejček ... [et al.]. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002, 270 s. ISBN 80-248-0167-1.
  13. BEJČEK, Josef. Zamyšlení nad zájmovými konflikty manažerů a podnikatelů z hlediska obchodního práva. Podnikateľ a právo. Žilina: Komora komerčných právnikov Slovenskej, 2002, Roč. 9, č. 10, s. 7-36. ISSN 1336-0280.
  14. BEJČEK, Josef. Zmírnění sankce jako způsob zajištění realizace práva. In Zabezpečenie pohľadávok a ich uspokojenie : VII. Lubyho právnické dni : medzinárodná vedecká konferencia, Smolenice 17. a 18. september. 1. vyd. Bratislava: IURA EDITION, 2002, s. 117-132. ISBN 80-89047-54-8.
  15. BEJČEK, Josef. Zmírnění sankce v rámci "Programu shovívavosti" (Leniency programme). In Eurokonformita českého obchodního práva : sborník : konference studentů doktorského studijního programu "obchodní právo" konaná dne 17. prosince 2002 na Právnické fakultě MU v Brně. Brno: Právnická fakulta MU, 2002, s. 24-29.
  16. BEJČEK, Josef. Zvláštní zákonná odpovědnost za škodu v rámci nové úpravy koncernového práva v ČR. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2002, Č. 6-7, s. 45-56. ISSN 1210-6348.
  17. BEJČEK, Josef. Zvláštní zákonná odpovědnost za škodu v rámci nové úpravy koncernového práva v ČR. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2002, Č. 6-7, s. 45-56. ISSN 1210-6348.

  2001

  1. BEJČEK, Josef. Gesetzliche Sonderhaftung für Schäden in Rahmen der neuen Regelung des Konzernrechts in der Tschechischen Republik. In XI. Karlovarské právnické dny. Praha: Linde, 2001, s. 20-36. ISBN 80-7201-285-01.
  2. BEJČEK, Josef. Irena Pelikánová: Úvod do srovnávacího práva obchodního.C.H.Beck, Praha 2000, 261 s., 1. vydání. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2001, Roč. 9, č. 8, s. 383-386. ISSN 1210-6410.
  3. BEJČEK, Josef. New Czech antritrust law. International antitrust bulletin. 2001, Vol. 4, issue 2, s. 26-32.
  4. BEJČEK, Josef. Nová úprava ochrany hospodářské soutěže v České republice. Podnikateľ a právo. Žilina: Komora komerčných právnikov Slovenskej, 2001, Roč. 8, č. 11, s. 17-38. ISSN 1336-0280.
  5. BEJČEK, Josef. Poznámka k vývoji poměru mezi veřejnoprávními a soukromoprávními tendencemi v právní úpravě obchodu a podnikání. Právny obzor : časopis Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2001, Roč. 84, č. 4, s. 243-249. ISSN 0032-6984.
  6. BEJČEK, Josef. Poznámky k ovládací smlouvě. EMP. Utrecht, Praha: Stichting EMP, Nadace EMP, 2001, Roč. 10, č. 5-6, s. 64-68. ISSN 1210-3977.
  7. BEJČEK, Josef. Poznámky k ovládací smlouvě. In Sborník z konference České obchodní právo před branami Evropské unie : 19.-21.4.2001, Právnická fakulta Masarykovy univerzita v Brně. Brno: ELSA, 2001, s. 32-39.
  8. BEJČEK, Josef. Problems at the competition policy in the Czech Republic. In Rediscovering competition : competition policy in East Central Europe in comparative perspektive. Budapest: HVG Orac Opladen, 2001, s. 67-79. ISBN 3-8100-3068-6.
  9. BEJČEK, Josef. Zvláštní zákonná odpovědnost za škodu v rámci nové úpravy koncernového práva v ČR. Podnikateľ a právo. Žilina: Komora komerčných právnikov Slovenskej, 2001, Roč. 8, č. 9, s. 14-36. ISSN 1336-0280.
  10. BEJČEK, Josef. Zvláštní zákonná odpovědnost za škodu v rámci nové úpravy koncernového práva v ČR. In XI. Karlovarské právnické dny. Praha: Linde, 2001, s. 7-19. ISBN 80-7201-285-01.

  2000

  1. BEJČEK, Josef. Existují tzv. "komplexní právní úpravy" v obchodním a v občanském zákoníku? Podnikatel' a právo. Žilina: Komora komerčných právníkov Slovenskej republiky, 2000, Roč. 7, č. 11, s. 2-18.
  2. BEJČEK, Josef. Existují tzv. "komplexní právní úpravy" v obchodním a v občanském zákoníku? Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 2000, Roč. 8, č. 11, s. 492-497. ISSN 1210-6410.
  3. BEJČEK, Josef. Nad interpretačními úskalími odpovědnosti za škodu v obchodních vztazích. Podnikatel' a právo. Žilina: Komora komerčných právníkov Slovenskej republiky, 2000, Roč. 7, č. 9, s. 2-20.
  4. BEJČEK, Josef. Nad interpretačními úskalími odpovědnosti za škodu v obchodních vztazích. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 2000, Roč. 8, č. 9, s. 371-377. ISSN 1210-6410.
  5. BEJČEK, Josef. Obchodní řetězce a právní problémy jejich činnosti. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi. Praha: Prospektrum, 2000, Roč. 9, č. 1, s. 2-13. ISSN 1211-8278.
  6. BEJČEK, Josef, František FALDYNA, Jarmila POKORNÁ a Naděžda ROZEHNALOVÁ. Obchodní zákoník s komentářem. I. díl (§ 1- § 260). / František Faldyna (vedoucí autorského kolektivu) ... [et al.]. 1. vyd. Praha: Codex, 2000, 647 s. ISBN 80-86395-06-5.
  7. BEJČEK, Josef. Škodí hospodářské soutěžu její ochrana? Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 2000, Roč. 8, č. 10, s. 10-12. ISSN 2100-0765.

  1999

  1. BEJČEK, Josef. K věcné a osobní působnosti úpravy obchodních závazkových vztahů v obchodním zákoníku. Podnikatel' a právo. Žilina: Komora komerčných právníkov Slovenskej republiky, 1999, roč. 6, č. 10-11, s. 18-31.
  2. BEJČEK, Josef. Ke změnám v charakteru právnického vzdělávání. In Výuka práva na počátku 21. století : příspěvky účastníků konference konané dne 14.4.1999 v rámci oslav 80. výročí vzniku a 30. výročí znovuobnovení Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 7-11. Spisy Právnické fakulty MU v Brně ; sv. 227. ISBN 80-210-2244-2.
  3. POKORNÁ, Jarmila, Josef BEJČEK, Karel MAREK, Karel ELIÁŠ a Přemysl RABAN. Kurs obchodního práva: obchodní závazky, cenné papíry. Praha: C. H. Beck, 1999, 542 s. Právnické učebnice. ISBN 80-7179-223-3.
  4. BEJČEK, Josef. Možnosti a omezení (post)moderního smluvního práva. Právny obzor : časopis ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1999, roč. 82, č. 6, s. 468-476. ISSN 0032-6984.
  5. BEJČEK, Josef. Nad traumatizující záhadou působnosti § 261 a § 262 obchodního zákoníku. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 1999, roč. 7, č. 10, s. 505-509. ISSN 1210-6410.
  6. BEJČEK, Josef. Svár svobody soutěže se svobodou spojovat se. In IX. Karlovarské právnické dny = IX. Karlsbader Juristentage. Praha: Linde, 1999, s. 38-62. ISBN 80-86131-08-4.

  1998

  1. BEJČEK, Josef. Exituje smluvní svoboda? Právník. Praha: Academia, 1998, roč. 137, č. 12, s. 1017-1028. ISSN 0324-7007.
  2. BEJČEK, Josef. K právní úpravě koncentrace. In Obchodní právo ČR a jeho sbližování s právem ES : sborník referátů z konference. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1998, s. 220-224.
  3. BEJČEK, Josef. Odpovědnost právníků za obsah právní odpovědnosti. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1998, roč. 6, č. 3, s. 371-385. ISSN 1210-9126.
  4. BEJČEK, Josef. Úvaha o vědeckosti práva. Univerzitní noviny. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1998, roč. 5, č. 7-8, s. 35-38. ISSN 1211-6866.
  5. BEJČEK, Josef. Wettbewerbspolitische Theorien und ihre Umsetzung im Kartellrecht. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1998, 65 s. ISBN 3-7890-5392-9.

  1997

  1. BEJČEK, Josef. K pojmu smluvní svobody. Právny obzor : časopis ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1997, roč. 80, č. 6, s. 608-616. ISSN 0032-6984.
  2. BEJČEK, Josef. Legal act content and the freedom of contract. In Freedom of contract conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997, s. 5-19. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 192. ISBN 80-210-1683-3.
  3. BEJČEK, Josef. Nad střetem koncepcí svobodného trhu a státu - hospodáře. In Sborník z mezinárodní konference EkF VŠB-TU Ostrava. Ostrava: Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské-Technické univerzity, 1997, s. 205-215.
  4. BEJČEK, Josef. The new Commercial Code of the Czech Republic. The John Marshall Law Review. Chicago: The John Marshall Law School, 1997, roč. 1997, č. 3, s. 669-723.
  5. BEJČEK, Josef. Zákon o ochraně hospodářské soutěže v evropském kontextu. Evropské a mezinárodní právo. Brno: Nadace prof. B.Komárkové, 1997, roč. 6, č. 6-7, s. 25-34. ISSN 1210-397.

  1996

  1. BEJČEK, Josef. Automatické a podmíněné zákazy protisoutěžních postupů. Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva ČSAV, 1996, roč. 136, č. 7, s. 645-663. ISSN 0324-7007.
  2. BEJČEK, Josef. Etika kontrahenta. Právny obzor : časopis ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1996, roč. 79, č. 5, s. 429-435. ISSN 0032-6984.
  3. BEJČEK, Josef. Existenční ochrana konkurence. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1996, 369 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 169. ISBN 80-210-1353-0.
  4. BEJČEK, Josef. K akcesoritě zajištění. Právny obzor : časopis ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1996, roč. 79, č. 6, s. 466-472. ISSN 0032-6984.
  5. BEJČEK, Josef. K důsledkům novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek. Daňová a hospodářská kartotéka. Praha: Linde, 1996, roč. 4, č. 18, s. 170-178. ISSN 1210-6739.
  6. BEJČEK, Josef. K internacionalizaci kartelového práva. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 1996, roč. 4, č. 8, s. 349-351. ISSN 1210-6410.
  7. BEJČEK, Josef. K tzv. funkcím konkurence. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1996, roč. 4, č. 2, s. 197-199. ISSN 1210-9126.
  8. BEJČEK, Josef. Mimořádná valná hromada v období nucené správy. Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR. Praha: Bonus, 1996, roč. 5, č. 7-8, s. 28-31. ISSN 1210-4043.
  9. BEJČEK, Josef. Obchodní podmínky v kupní smlouvě. Daňová a hospodářská kartotéka. Praha: Linde, 1996, roč. 4, č. 12, s. 105-110. ISSN 1210-6739.
  10. BEJČEK, Josef. Odpovědnost za pravost podpisu. Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR. Praha: Bonus, 1996, roč. 5, č. 6, s. 7-10. ISSN 1210-4043.
  11. BEJČEK, Josef. Pojem soutěže a soutěž jejích cílů. Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR. Praha: Bonus, 1996, roč. 5, č. 5, s. 6-12. ISSN 1210-4043.
  12. BEJČEK, Josef. Svoboda konkurence a konkurence svobod. Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva ČSAV, 1996, roč. 136, č. 6, s. 493-501. ISSN 0324-7007.
  13. BEJČEK, Josef. Zabraňovací využívání tržní moci a koncentrační strategie. Právo a podnikání : odborný časopis pro obchodní, finanční a pracovní právo. Praha: Orac, 1996, roč. 5, č. 5, s. 11-18. ISSN 1211-1120.

  1995

  1. BEJČEK, Josef. K nejastnostem zadávání veřejných zakázek. Ekonom : Týdeník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1995, roč. 5, č. 15, s. 63-66. ISSN 1210-0714.
  2. BEJČEK, Josef. K otázce závaznosti a bankovní tajemství. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: Orac, 1995, roč. 3, č. 7, s. 2-7. ISSN 1210-8103.
  3. BEJČEK, Josef. K otázce závaznosti obchodních smluv. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: Orac, 1995, roč. 3, č. 8, s. 12-18. ISSN 1210-8103.
  4. BEJČEK, Josef. K působnosti MHS a řízení před ním. Právo a podnikání : odborný časopis pro obchodní, finanční a pracovní právo. Praha: Orac, 1995, roč. 4, č. 3, s. 9-16. ISSN 1211-1120.
  5. BEJČEK, Josef. K zákonnému zákazu a zákonnému povolení kartelových dohod. Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR. Praha: Bonus, 1995, roč. 4, č. 4, s. 11-18. ISSN 1210-4043.
  6. BEJČEK, Josef. Kartelové právo. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1995, 201 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 147. ISBN 80-210-1064-9.
  7. BEJČEK, Josef. Obchodní podmínky v obchodní praxi. Obchodník : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1995, roč. 3, č. 3, s. 26-27. ISSN 1210-6178.
  8. BEJČEK, Josef. Odstoupení od smlouvy a odstupné. Daňová a hospodářská kartotéka. Praha: Linde, 1995, roč. 3, č. 5, s. 35-41. ISSN 1210-6739.
  9. BEJČEK, Josef. On some general conditions of business activity in Czech Republic. In Survey of lectures on Czech law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 53-63. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 146. ISBN 80-210-1079-7.
  10. BEJČEK, Josef. Postoupení pohledávky a bankovní tajemství. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1995, roč. 4, č. 11, s. 14-15. ISSN 2100-0765.
  11. BEJČEK, Josef. Právní úprava a interpretační problémy smluvních pokut a úroků z prodlení. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, roč. 3, č. 1, s. 31-47. ISSN 1210-9126.
  12. BEJČEK, Josef. Rozsah a způsob náhrady škody. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1995, roč. 4, č. 3, s. 16-18. ISSN 2100-0765.
  13. BEJČEK, Josef. Soutěžní prostředí a kartelové právo v ČR. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, roč. 3, č. 3, s. 3-19. ISSN 1210-9126.
  14. BEJČEK, Josef. Spory z nedovoleného omezování soutěže. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1995, roč. 4, č. 4, s. 19-20. ISSN 2100-0765.
  15. BEJČEK, Josef. Úvaha nad některými komplikacemi při zadávání veřejných zakázek. Právo a podnikání : odborný časopis pro obchodní, finanční a pracovní právo. Praha: Orac, 1995, roč. 4, č. 4, s. 9-16. ISSN 1211-1120.

  1994

  1. BEJČEK, Josef. Bezdůvodné obohacení. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1994, roč. 3, č. 11, s. 9-10. ISSN 2100-0765.
  2. BEJČEK, Josef. člen Vědecké rady PrF MU. 1994 - 2025.
  3. BEJČEK, Josef a Jörg FRITZSCHE. Die Vertragsstrafe im Geschäftsverkehr mit der ČR. Wirtschaft und Recht in Osteuropa : Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas. München: Beck, 1994, roč. 3, č. 4, s. 111-115. ISSN 0941-6293.
  4. BEJČEK, Josef. Kartelová omezení hospodářské soutěže. Právo a podnikání : odborný časopis pro obchodní, finanční a pracovní právo. Praha: Orac, 1994, roč. 3, č. 3, s. 2-7. ISSN 1211-1120.
  5. BEJČEK, Josef. Kartelové právo v kontextu transformace ekonomiky. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 3, s. 55-63. ISSN 1210-9126.
  6. BEJČEK, Josef. Konkurence a kontrola koncentrace. Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR. Praha: Bonus, 1994, roč. 3, č. 4, s. 1-7. ISSN 1210-4043.
  7. BEJČEK, Josef. Kontrola zneužívání tržní moci. Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR. Praha: Bonus, 1994, roč. 3, č. 5, s. 11-17. ISSN 1210-4043.
  8. BEJČEK, Josef. Nad přípustností smluvních odchylek od zákona. Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR. Praha: Bonus, 1994, roč. 3, č. 9, s. 8-13. ISSN 1210-4043.
  9. BEJČEK, Josef. Nekonvenční použití konvenční pokuty? Ekonom : Týdeník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1994, roč. 4, č. 2, s. 54-55. ISSN 1210-0714.
  10. BEJČEK, Josef. Nemožnost plnění. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1994, roč. 3, č. 9, s. 19-20. ISSN 2100-0765.
  11. BEJČEK, Josef. Obchodní závazky : obecná úprava a kupní smlouva. 2. aktualiz. a dopl. vad. Brno: Masarykova univerzita, 1994, 362 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 115. ISBN 80-210-0613-0.
  12. BEJČEK, Josef a R. DAUBNER. Použitelnost předpisů v dobré víře. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 1994, roč. 2, č. 6, s. 3. ISSN 1210-6410.
  13. BEJČEK, Josef. Poznámky ke změnám obchodních závazků. Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR. Praha: Bonus, 1994, roč. 3, č. 1, s. 1-7. ISSN 1210-4043.
  14. BEJČEK, Josef. Praktické problémy prokonkurenčního (protikartelového) práva. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1994, roč. 3, č. 2, s. 17-20. ISSN 2100-0765.
  15. BEJČEK, Josef. Právní úprava tvorby a ochrany konkurenčního prostředí. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 1, s. 91-105. ISSN 1210-9126.
  16. BEJČEK, Josef. Předsmluvní stádium. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1994, roč. 3, č. 1, s. 10-11. ISSN 2100-0765.
  17. BEJČEK, Josef a J. FRITZSCHE. Převod kapitálu podle Bretton-Woodské dohody. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 1994, roč. 2, č. 4, s. 139-140. ISSN 1210-6410.
  18. BEJČEK, Josef. Režim smluvních pokut a úroků z prodlení. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: Orac, 1994, roč. 2, č. 7, s. 1-7. ISSN 1210-8103.
  19. BEJČEK, Josef. Výhrada vlastnického práva. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1994, roč. 3, č. 8, s. 16-17. ISSN 2100-0765.
  20. BEJČEK, Josef. Vývoj práva na ochranu hospodářské soutěže. Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva ČSAV, 1994, roč. 133, č. 5, s. 381-396. ISSN 0324-7007.
  21. SCHELLE, Karel, Josef FIALA, Milana HRUŠÁKOVÁ, Jan HURDÍK, Ilona SCHELLEOVÁ, Jaruška STAVINOHOVÁ, Ivo TELEC, Josef BEJČEK, Petr HAJN, Karel MAREK, Jarmila POKORNÁ, Naděžda ROZEHNALOVÁ, Milan GALVAS, Milan PEKÁREK, Pavel MATES, Věra KORECKÁ a Otakar ELLER. Základy práva. 2, Soukromé právo. Karel Schelle a kolektiv. 2. vyd., oprav. a dopl. Brno: Masarykova univerzita, 1994, 314 s. Edice učebnic PrF MU v Brně, sv. 119. ISBN 80-210-0581-5.
  22. BEJČEK, Josef. Zánik závazku prekluzí. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1994, roč. 3, č. 4, s. 19-20. ISSN 2100-0765.

  1993

  1. BEJČEK, Josef a Martina BRZOBOHATÁ. Franchising. Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR. Praha: Bonus, 1993, roč. 2, 7-8, s. 11-21. ISSN 1210-4043.
  2. BEJČEK, Josef a Martina BRZOBOHATÁ. Franchisingová smlouva. Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR. Praha: Bonus, 1993, roč. 2, č. 10, s. 9-12. ISSN 1210-4043.
  3. BEJČEK, Josef. Fúze podniků a právní jistota. Ekonom : Týdeník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1993, roč. 2, č. 29, s. 56-57. ISSN 1210-0714.
  4. BEJČEK, Josef. Jistota nebo pružnost obchodní smlouvy? Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1993, roč. 1, č. 1, s. 47-71. ISSN 1210-9126.
  5. BEJČEK, Josef. K působnosti obchodního zákoníku v závazkových vztazích. Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva ČSAV, 1993, roč. 132, č. 2, s. 173-183. ISSN 0324-7007.
  6. BEJČEK, Josef a J. FRITZSCHE. Kontrola fúzí při dominantním postavení na trhu. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 1993, roč. 1, č. 1, s. 20-22. ISSN 1210-6410.
  7. BEJČEK, Josef. Než vznikne smlouva. Moderní řízení : měsíčník pro vrcholový a střední management, lektory, personalisty i podnikatele. Praha: Economia, 1993, roč. 28, č. 12, s. 73-78. ISSN 0026-8720.
  8. BEJČEK, Josef. Obchodní podmínky a obchodní smlouvy. Ekonom : Týdeník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1993, roč. 3, č. 12, s. 76-77. ISSN 1210-0714.
  9. BEJČEK, Josef. Obchodní závazky : obecná úprava a kupní smlouva. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993, 312 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 115. ISBN 80-210-0538-6.
  10. BEJČEK, Josef. Odpovědnost za škodu v obchodních vztazích. Právní praxe : časopis české justice. Praha: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, 1993, roč. 38, č. 9, s. 508-524. ISSN 1210-0900.
  11. BEJČEK, Josef. Odpovědnost za vady a kupní smlouva. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi. Praha: Prospektrum, 1993, roč. 2, č. 5, s. 2-10. ISSN 1211-8278.
  12. BEJČEK, Josef. Perspektivnost nebo retrospektivnost právní jistoty? Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva ČSAV, 1993, roč. 132, č. 12, s. 998-1006. ISSN 0324-7007.
  13. BEJČEK, Josef. Povinnosti kupujícího z kupní smlouvy. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi. Praha: Prospektrum, 1993, roč. 2, č. 7, s. 2-8. ISSN 1211-8278.
  14. BEJČEK, Josef. Povinnosti prodávajícího z kupní smlouvy. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi. Praha: Prospektrum, 1993, roč. 2, č. 6, s. 2-9. ISSN 1211-8278.
  15. BEJČEK, Josef. Právní jistota v (před)smluvním jednání. Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR. Praha: Bonus, 1993, roč. 2, č. 11, s. 1-6. ISSN 1210-4043.
  16. BEJČEK, Josef. Promlčení a prekluze v obchodních vztazích. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1993, roč. 2, č. 5, s. 17-19. ISSN 2100-0765.
  17. BEJČEK, Josef. Smluvní pokuta. Ekonom : Týdeník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1993, roč. 2, č. 19, s. 56-57. ISSN 1210-0714.
  18. BEJČEK, Josef. Ujednání související s kupní smlouvou. Právo a podnikání : odborný časopis pro obchodní, finanční a pracovní právo. Praha: Orac, 1993, roč. 2, č. 6, s. 9-16. ISSN 1211-1120.
  19. SCHELLE, Karel, Josef FIALA, Milana HRUŠÁKOVÁ, Jan HURDÍK, Ilona SCHELLEOVÁ, Jaruška STAVINOHOVÁ, Ivo TELEC, Josef BEJČEK, Petr HAJN, Karel MAREK, Jarmila POKORNÁ, Naděžda ROZEHNALOVÁ, Milan GALVAS, Milan PEKÁREK, Pavel MATES, Věra KORECKÁ a Otakar ELLER. Základy soukromého práva. Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993, 296 s. Právo. ISBN 80-210-0581-5.

  1992

  1991

  1. BEJČEK, Josef. člen rozkladové komise ÚOHS. 1991 - 2022.
  2. BEJČEK, Josef. člen rozkladové komise ÚOHS. 1991 - 2025.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 5. 2024 05:02