Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Mediace v perspektivě práva a sociální změny. In Právní a sociální aspekty mediace v České republice. Praha: Wolters Kluwer, 2020. s. 1-19, 19 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-719-8.
 2. VEČEŘA, Miloš, Martin HAPLA, Lukáš HLOUCH, Tomáš SOBEK, Oldřich Tristan FLORIAN, Miroslav KANTEK, Adéla SKLENÁŘOVÁ, Jana STEHLÍKOVÁ, Zdeněk TRÁVNÍČEK a Linda TVRDÍKOVÁ. Weyrovy dny právní teorie 2020. 2020.
 3. 2019

 4. VEČEŘA, Miloš. Etika vědecké práce. In Tomáš Sobek. Právní etika. 1. vyd. Praha: Leges, 2019. s. 353-372, 20 s. Edice Teoretik, 534. publikace. ISBN 978-80-7502-333-9.
 5. VEČEŘA, Miloš. František Weyr a brněnská normativní škola. Právník, Praha: AV ČR, Ústav státu a práva, 2019, roč. 158, č. 1, s. 107-118. ISSN 0231-6625.
 6. VEČEŘA, Miloš. František Weyr jako správní právník. In Skulová, Soňa; Kliková, Alena; Hejč, David. Výzvy správního práva a správního soudnictví. Pocta k 70. narozeninám prof. JUDr. Petra Průchy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2019. s. 47-60, 14 s. ISBN 978-80-210-9360-7.
 7. VEČEŘA, Miloš. Katedra právní teorie a sto let brněnské právní teorie. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 27, Zvláštní číslo, s. 203-218. ISSN 1210-9126. doi:10.5817/CPVP2019-S-13.
 8. VEČEŘA, Miloš. Marxovo pojetí společnosti a práva. In Andrea Kluknavská. Marx stále živý. K prehodnoteniu učenia K. Marxa v súčasnom právnom a ekonomickom myslení. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019. s. 4-15, 12 s. ISBN 978-80-571-0170-3.
 9. VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Mediace v perspektivě práva a sociální změny. In Konference Mediace Olomouc 2019. 2019.
 10. VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Mediace v perspektivě práva a sociální změny. In Konference Mediace Olomouc 2019. 2019.
 11. VEČEŘA, Miloš, Martina URBANOVÁ a Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ. Sociologické aspekty veřejné správy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 189 s. 546. ISBN 978-80-210-9401-7.
 12. VEČEŘA, Miloš, Martina URBANOVÁ a Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ. Sociologické aspekty veřejné správy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 188 s. Edice Učebnice Právnické fakulty. ISBN 978-80-210-9401-7.
 13. VEČEŘA, Miloš. Sociologický a ekonomický koncept práva. In Bárány, Eduard. Zmeny v chápaní práva: pluralita systémov, prameňov, perspektív... 1. vyd. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2019. s. 30-44, 15 s. ISBN 978-80-89607-79-2.
 14. VEČEŘA, Miloš. Sociologický a ekonomický koncept práva. In Zmeny v chápaní práva: Pluralita systémov, prameňov, perspektív ... 2019.
 15. VEČEŘA, Miloš. Společnost - České sdružení pro právní a sociální filosofii (IVR). In SCHELLE, K. - TAUCHEN, J.. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019. s. 214-215, 2 s. XV. svazek Soukromé – Správa ústředí. ISBN 978-80-7380-752-8.
 16. VEČEŘA, Miloš. Úvodní vystoupení při zahájení sekce Teorie práva. In Dny práva 2019. 2019.
 17. VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Vybrané kapitoly ze sociologie práva. Učební text pro bakalářské studium. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 232 s. ISBN 978-80-210-7913-7.
 18. VEČEŘA, Miloš, Martin HAPLA, Lukáš HLOUCH, Tomáš SOBEK, Oldřich Tristan FLORIAN, John Altair GEALFOW, Jana KOKEŠOVÁ, Michal MOTRINEC, Andrea PRÄGEROVÁ, Adéla SKLENÁŘOVÁ, Jakub VALC a Sára WRANOVÁ. Weyrovy dny právní teorie 2019. 2019.
 19. VEČEŘA, Miloš, Tomáš SOBEK, Jana KOKEŠOVÁ a Martin HAPLA. Weyrovy dny právní teorie 2019. Sborník z konference. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 263 s. ISBN 978-80-210-9444-4.
 20. 2018

 21. MACHALOVÁ, Tatiana, Miloš VEČEŘA, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Terezie SMEJKALOVÁ, John Altair GEALFOW, Lukáš HLOUCH, Jana NOVÁKOVÁ a Jakub VALC. Akademické psaní pro právníky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. 219 s. ISBN 978-80-7380-738-2.
 22. MACHALOVÁ, Tatiana. Akademické psaní pro právníky. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. 219 s. Učebnice. ISBN 978-80-7380-738-2.
 23. VEČEŘA, Miloš, Terezie SMEJKALOVÁ a Jiří VALDHANS. Dny práva 2017 – Část I. - Právo a jazyk. Brno: Spisy Právnické fakulty MU, 2018. 111 s. ISBN 978-80-210-8988-4.
 24. VEČEŘA, Miloš. Jak správně citovat. In Akademické psaní pro právníky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. s. 53-70, 18 s. ISBN 978-80-7380-738-2.
 25. VEČEŘA, Miloš. Kallabova noetika a ontologie právní vědy a teorie trestního práva. In Věra Kalvodová, Marek Fryšták, Jan Provazník. Trestní právo (stále) v pohybu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 495-509, 15 s. ISBN 978-80-210-8921-1.
 26. VEČEŘA, Miloš. Kantův vklad Rawlsově teorii spravedlnosti. In Gábriš, Tomáš. Ad iustitiam per ius. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. s. 86-100, 15 s. ISBN 978-80-8168-969-7.
 27. VEČEŘA, Miloš. Marxovo pojetí společnosti a práva. In „Marxizmus stále živý? K prehodnoteniu učenia K. Marxa v súčasnom právnom a ekonomickom myslení.”. 2018.
 28. VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Myšlenky Emanuela Chalupného v proměnách času. In Večerka, Kazimír. Vývojové změny sociálně patologických jevů v proměnách času. Praha: Česká sociologická společnost, 2018. s. 10-18, 9 s. ISBN 978-80-905443-5-2.
 29. VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Myšlenky Emanuela Chalupného v proměnách času. In Vývojové změny sociálně patologických jevů v proměnách času. Konference Sekce sociální patologie České sociologické společnosti. 2018.
 30. VEČEŘA, Miloš. Přísedící kárného senátu Nejvyššího správního soudu. : Kárný senát Nejvyššího správního soudu, 2018 - 2022.
 31. VEČEŘA, Miloš. Spravedlnost soudcovského rozhodování. In Gábriš,Tomáš. Sudcovské rozhodovanie: Záruky a prekážky spravodlivého procesu. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. s. 78-94, 17 s. ISBN 978-80-8168-916-1.
 32. VEČEŘA, Miloš. Spravedlnost soudcovského rozhodování. In Bratislavské právnické fórum 2018, sekce "Soudcovské rozhodování: záruky a překážky spravedlivého procesu". 2018.
 33. VEČEŘA, Miloš. Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí. 2018. ISBN 978-80-7380-749-8.
 34. VEČEŘA, Miloš. Úvodní referát teoreticko-právního workshopu Dělba moci. In Dělba moci a jiné aktuální problémy teorie a filosofie práva. 2018.
 35. VEČEŘA, Miloš, Tomáš SOBEK, Jana KOKEŠOVÁ a Martin HAPLA. Weyrovy dny právní teorie 2018. Sborník z konference. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 344 s. ISBN 978-80-210-9066-8.
 36. VEČEŘA, Miloš, Jana DOSTÁLOVÁ, Jaromír HARVÁNEK a Drahomíra HOUBOVÁ. Základy teorie práva : multimediální učební text. / Miloš Večeřa ... [et al.]. 6. dotisk 2. nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 96 s. Edice učebnic PrF MU č. 509. ISBN 978-80-210-4683-2.
 37. 2017

 38. VEČEŘA, Miloš. Člen České sociologické společnosti. : Člen České sociologické společnosti, 2017 - 2020.
 39. VEČEŘA, Miloš. Člen redakční rady časopisu Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae. : Člen redakční rady časopisu Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae, 2017 - 2020.
 40. VEČEŘA, Miloš. člen redakční rady Časopisu pro právní vědu a praxi. : člen redakční rady Časopisu pro právní vědu a praxi, 2017 - 2020.
 41. VEČEŘA, Miloš. Člen Vědecké rady Právnické fakulty MU. : Člen Vědecké rady Právnické fakulty MU, 2017 - 2020.
 42. VEČEŘA, Miloš. Člen Vědecké rady Právnické fakulty UK Praha. : Člen Vědecké rady Právnické fakulty UK Praha, 2017 - 2020.
 43. VEČEŘA, Miloš. Hodnotitel Národního akreditačníhom úřadu pro VŠ. : Hodnotitel Národního akreditačníhom úřadu pro VŠ, 2017 - 2020.
 44. VEČEŘA, Miloš, Martina URBANOVÁ, Katarína RUSINKOVÁ, Klára BROŽOVIČOVÁ a Robin BRZOBOHATÝ. Interkulturní mediace v sociologickém a právním kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017. 190 s. řada teoretická, edice Scientia, sv. č. 610. ISBN 978-80-210-8897-9.
 45. VEČEŘA, Miloš. Interpretace práva. In Všeobecná teória práva. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. s. 175-199, 25 s. ISBN 978-80-7380-645-3.
 46. BLAŽEK, Jiří, Miloš VEČEŘA, Tatiana MACHALOVÁ, Martin HAPLA, Johan SCHWEIGL a Jiří VALDHANS. Karel Engliš - zdroj inspirace pro rozvoj práva i národního hospodářství. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017. 161 s. ISBN 978-80-210-8554-1.
 47. VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Komunikace v současné společnosti. In Večerka, Kazimír (ed.). Kontexty sociálních deviací: Sborník příspěvků z konference sekce sociální patologie ČSS. 1. vyd. Praha: Česká sociologická společnost, 2017. s. 5-15, 11 s. ISBN 978-80-905443-4-5.
 48. URBANOVÁ, Martina a Miloš VEČEŘA. Komunikace v současné společnosti. In Masarykova česká sociologická společnost - konference sekce sociální patologie: Kontexty sociálních deviací. 2017. 2017.
 49. URBANOVÁ, Martina a Miloš VEČEŘA. Komunuikace v současné společnosti. In Česká sociologická společnost - konference sekce sociální patologie: Kontexty sociálních deviací. 2017.
 50. VEČEŘA, Miloš. Místo Karla Engliše v českém právně teoretickém myšlení. In Blažek Jiří, Večera Miloš, Hapla Martin, Machalová Tatiana, Schweigl Johan, Valdhans Jiří. Karel Engliš - zdroj inspirace pro rozvoj práva i národního hospodářství. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017. s. 145-159, 15 s. ISBN 978-80-210-8554-1.
 51. VEČEŘA, Miloš. Národní, evropský a globální rozměr právního pluralismu. In Mgr. Daniela Lengyelová, PhD.. Právny pluralizmus a pojem práva. Bratislava: Slovak academic press, 2017. s. 11-22, 12 s. ISBN 978-80-89607-57-0.
 52. VEČEŘA, Miloš. Národní, evropský a globální rozměr právního pluralismu. In Právny pluralizmus a pojem práva. 2017.
 53. VEČEŘA, Miloš. Pojem právo a jeho vznik. In Všeobecná teória práva. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. s. 13-33, 21 s. ISBN 978-80-7380-645-3.
 54. VEČEŘA, Miloš. Pojetí práva a právní vědy Brněnskou normativní školou a Brněnskou sociologickou školou. In Gábriš, T., Horák, O., Tauchen, J.. Školy, osobnosti, polemiky. Pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. první. Brno: The European society for history of law, 2017. s. 566-577, 12 s. ISBN 978-80-87475-51-5.
 55. VEČEŘA, Miloš. Právní a sociální stát. In Všeobecná teória práva. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. s. 117-159, 43 s. ISBN 978-80-7380-645-3.
 56. VEČEŘA, Miloš. Právní kultura, velké právní systémy. In Všeobecná teória práva. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. s. 136-150, 15 s. ISBN 978-80-7380-645-3.
 57. VEČEŘA, Miloš. Právo a hodnoty. In Všeobecná teória práva. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. s. 286-311, 26 s. ISBN 978-80-7380-645-3.
 58. VEČEŘA, Miloš. Systém práva. In Všeobecná teória práva. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. s. 151-159, 9 s. ISBN 978-80-7380-645-3.
 59. VEČEŘA, Miloš. The Certificate of Peer Review Expert. : Slovac Research and Development Agency, 2017.
 60. VEČEŘA, Miloš a Martin HAPLA. Weyrovy dny právní teorie 2017. Sborník z konference. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 389 s. ISBN 978-80-210-8752-1.
 61. 2016

 62. VEČEŘA, Miloš. Člen České sociologické společnosti. : Člen České sociologické společnosti, 2016 - 2020.
 63. VEČEŘA, Miloš. člen redakční rady Časopis pro právní vědu a praxi. : Časopis pro právní vědu a praxi, 2016 - 2020.
 64. VEČEŘA, Miloš. Člen redakční rady časopisu Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae. 2016 - 2020.
 65. VEČEŘA, Miloš. Člen Vědecké rady Právnické fakulty MU. 2016 - 2020.
 66. VEČEŘA, Miloš. Člen Vědecké rady Právnické fakulty UK Praha. 2016 - 2020.
 67. VEČEŘA, Miloš, Martin HAPLA, Tatiana MACHALOVÁ a Jiří VALDHANS. DNY PRÁVA 2015 – DAYS OF LAW 2015. Část III. Rovnost v právu. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 202 s. ISBN 978-80-210-8194-9.
 68. VEČEŘA, Miloš. Kulturní a komunikační kontexty práva. In Umenie a právo, medzinárodná vedecká konferencia. 2016.
 69. VEČEŘA, Miloš. Kulturní a komunikační kontexty práva. In LÁLIKOVÁ, N., SOUKENÍKOVÁ, D.. Umenie a právo: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. : Slovak Academic Press, 2016. s. 45-55, 11 s. ISBN 978-80-89607-44-0.
 70. VEČEŘA, Miloš. Místo Karla Engliše v českém právně teoretickém myšlení. In Dny práva 2016, X. ročník mezinárodní konference. 2016.
 71. VEČEŘA, Miloš. Místopředseda České pobočky Mezinárodního sdružení pro právní a sociální filozofii. 2016 - 2020.
 72. VEČEŘA, Miloš. Právní kultury v etapě pozdní modernity. In LENHART, M., ANDRAŠKO, J., HAMUĹÁK, J.. Stret právnych kultúr v evrópskom priestore. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2016. s. 95-107, 13 s. ISBN 978-80-7160-434-1.
 73. VEČEŘA, Miloš. Právní kultury v etapě pozdní modernity. In Bratislavské právnické fórum. 2016.
 74. VEČEŘA, Miloš. Právníci jako tvůrci literárních děl: úvodní vystoupení. In Vyhodnocení soutěže "Právnická povídka 2016". 2016.
 75. VEČEŘA, Miloš, Martin HAPLA, Jakub VALC a Vít KŘÍŽKA. Právnický debatní turnaj 2016: fakultní kolo. 2016.
 76. VEČEŘA, Miloš, Martin HAPLA, Vít KŘÍŽKA, Jakub VALC, Monika STACHOŇOVÁ a Jana NOVÁKOVÁ. Právnický debatní turnaj 2016: mezifakultní finále. 2016.
 77. VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Právo jako komunikace. In CVRČEK,František a Helena JERMANOVÁ (eds.). Mezinárodní vědecká konference METAMORFÓZY PRÁVA VE STŘEDNÍ EVROPĚ V. Překrásný nový svět nebo ostrov? Znojmo, Loucký klášter, Velká galerie ve dnech 8.-10.6.2016. Plzeň: ISBN 978-80-7380-636-1., 2016. s. 19-30, 12 s. ISBN 978-80-7380-636-1.
 78. VEČEŘA, Miloš. Právo jako komunikace. In Metamorfózy práva ve střední Evropě V. Znojmo. 2016.
 79. VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Právo jako komunikace. In Mezinárodní vědecká konference METAMORFÓZY PRÁVA VE STŘEDNÍ EVROPĚ V. Překrásný nový svět nebo ostrov? Znojmo, Loucký klášter, Velká galerie ve dnech 8.-10.6.2016. 2016.
 80. VEČEŘA, Miloš a Jaromír HARVÁNEK. Realizace práva. Aplikace práva. In Teorie práva v příkladech. 3., aktualizované vydání. 3. aktualizované. Praha: Wolters Kluwer, 2016. s. 249 - 288, 39 s. ISBN 978-80-7478-717-1.
 81. VEČEŘA, Miloš. Současné výzvy pedagogické a vědecké činnosti Katedry právní teorie PrF MU. In Stretnutie katedier teórie práva slovenských a českých právnických fakult, Smolenice. 2016.
 82. VEČEŘA, Miloš a Jaromír HARVÁNEK. Systém práva. In Teorie práva v příkladech. 3., aktualizované vydání. 3. aktualizované. Praha: Wolters Kluwer, 2016. s. 11-45, 34 s. ISBN 978-80-7478-717-1.
 83. VEČEŘA, Miloš. Teorie práva v příkladech. 3. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. s. 334-380, 47 s. ISBN 978-80-7478-717-1.
 84. VEČEŘA, Miloš, Lukáš HLOUCH, Tatiana MACHALOVÁ, Tomáš SOBEK, Martin HAPLA, Nikoleta BITTEROVÁ, Vít KŘÍŽKA, Katarína RUSINKOVÁ, Monika STACHOŇOVÁ a Jakub VALC. Weyrovy dny právní teorie 2016. 2016.
 85. VEČEŘA, Miloš a Martin HAPLA. Weyrovy dny právní teorie 2016. Sborník z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 231 s. ISBN 978-80-210-8364-6.
 86. 2015

 87. VEČEŘA, Miloš. Brněnská normativní právní škola. In Schelle, K., Tauchen, J.. Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A – Č. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. s. 360-366, 7 s. 1. ISBN 978-80-7380-562-3.
 88. VEČEŘA, Miloš. Člen. : Vědecká rada PrF MU, 2015.
 89. VEČEŘA, Miloš. Člen. : Vědecká rada PF UK Praha, 2015.
 90. VEČEŘA, Miloš. Člen. : Masarykova česká sociologická společnost, 2015.
 91. VEČEŘA, Miloš. Člen redakční rady. : Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae, 2015. ISSN 1337-6810.
 92. VEČEŘA, Miloš. Člen redakční rady. : Časopis pro právní vědu a praxi, 2015. ISSN 1210-9126.
 93. VEČEŘA, Miloš. František Weyr – život a dílo. In Ondřej Horák. František Weyr - Teorie práva. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. "vii"-"xxx", 24 s. Klasická právnická díla. ISBN 978-80-7552-000-5.
 94. VEČEŘA, Miloš. Místopředseda. : Česká pobočka Mezinárodního sdružení pro právní a sociální filozofii, 2015.
 95. VEČEŘA, Miloš, Jan HURDÍK, Kateřina RONOVSKÁ, Lukáš HLOUCH, Petr LAVICKÝ, Martin HAPLA, Tereza PONDIKASOVÁ, Monika STACHOŇOVÁ, Vít KŘÍŽKA, Vojtěch POSPÍŠIL, Petr COUFALÍK a Michal MALANÍK. Nové trendy v soudcovské tvorbě práva. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 344 s. ISBN 978-80-210-8074-4.
 96. VEČEŘA, Miloš. Povaha a zdroje právních principů. In Soukeníková Denisa. Princípy v práve. Bratislava: Slovak Academic Press, 2015. s. 45-53, 9 s. ISBN 978-80-89607-34-1.
 97. VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Právo a recentní sociální změna. Právny obzor, Veda, 2015, roč. 98, č. 5, s. 455-467. ISSN 0032-6984.
 98. VEČEŘA, Miloš. Právo jako závislá a/nebo nezávislá proměnná sociální změny. In Mezinárodní vědecká konference „Ako právo reaguje na novoty". 2015.
 99. VEČEŘA, Miloš. Právo jako závislá a/nebo nezávislá proměnná sociální změny. In Eduard Bárany. Ako právo reaguje na novoty. Bratislava: VEDA, 2015. s. 10-21, 12 s. ISBN 978-80-224-1469-2.
 100. VEČEŘA, Miloš. Present issues of legal methodology: Opening speech. In Výroční mezinárodní konferenci CEEJN (Central and Eastern European Network of Jurisprudence). 2015.
 101. VEČEŘA, Miloš. Rovnost v právu: úvodní vystoupení. In Mezinárodní konference Dny práva 2015: sekce Rovnost v právu. 2015.
 102. VEČEŘA, Miloš. Soudcovská tvorba práva: úvodní vystoupení. In Vědecké sympozium Nové trendy v soudcovské tvorbě práva. 2015.
 103. VEČEŘA, Miloš. Soudcovská tvorba práva v kontextu postmoderny. In Večeřa, Miloš; Hurdík, Jan; Hapla Martin a kolektiv. Nové trendy v soudcovské tvorbě práva. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. s. 64-76, 13 s. SPISY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY , řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 541. ISBN 978-80-210-8074-4.
 104. VEČEŘA, Miloš. Teoreticko empirická východiska zkoumání právního vědomí v mezinárodním kontextu. In Večeřa, Miloš, Urbanová, Martina a kol.. Právní vědomí v teoreticko-empirickém pohledu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 17-43, 46-51, 33 s. Sciencia 512. ISBN 978-80-210-7783-6.
 105. VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Vybrané kapitoly ze sociologie práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 232 s. učebnice - 520. ISBN 978-80-210-7913-7.
 106. VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Vybrané kapitoly ze sociologie práva : učební text pro bakalářské studium. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 232 s. ISBN 978-80-210-7913-7.
 107. VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Vybrané kapitoly ze sociologie práva. Učební text pro bakalářské studium. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 232 s. ISBN 978-80-210-7913-7.
 108. VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Vybrané kapitoly ze sociologie práva: učební text pro bakalářské studium. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 232 s. ISBN 978-80-210-7913-7.
 109. VEČEŘA, Miloš. Weyrova formální teorie práva jako skutečná právní věda? In VEČEŘA, Miloš, Monika STACHOŇOVÁ a Martin HAPLA. Weyrův den právní teorie: Weyr’s Day of Legal Theory. Sborník příspěvků z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 100-109, 10 s. ISBN 978-80-210-8001-0.
 110. VEČEŘA, Miloš. Weyrova formální teorie práva jako skutečná právní věda? Úvodní vystoupení. In Mezinárodní vědecká konference Weyrův den právní teorie. 2015.
 111. VEČEŘA, Miloš, Monika STACHOŇOVÁ a Martin HAPLA. Weyrův den právní teorie – Weyr’s Day of Legal Theory. Sborník příspěvků z konference – Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 199 s. ISBN 978-80-210-8001-0.
 112. 2014

 113. VEČEŘA, Miloš, Martin HAPLA, Vít KŘÍŽKA, Richard FIEBIG, Michal MALANÍK, Vojtěch POSPÍŠIL a Monika STACHOŇOVÁ. Cena Františka Weyra. 2014.
 114. VEČEŘA, Miloš. Dekonstrukce sociálního státu. In JIRÁSEK, J.. Právní aspekty sociálního státu. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2014. s. 11-29, 19 s. ISBN 978-80-87382-60-8.
 115. VEČEŘA, Miloš. Dekonstrukce sociálního státu. In Mezinárodní vědecká konference Olomoucké právnické dny 2014. 2014.
 116. VEČEŘA, Miloš, Tatiana MACHALOVÁ, Martin HAPLA, Vít KŘÍŽKA a Richard FIEBIG. Den právní teorie. Česko-slovenská doktorandská konference o teorii práva. 2014.
 117. VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Důvěra v právo jako princip právního státu a významná součást právního vědomí. In Metamorfózy práva ve střední Evropě. 2014.
 118. VEČEŘA, Miloš. Hledisko účelu a smyslu v interpretaci práva. In Machalová, Tatiana (ed.). Aktuální otázky metodologie právního myšlení. Praha: Leges, 2014. s. 72-119, 48 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-060-4.
 119. VEČEŘA, Miloš. Právo a postmoderna. In Denisa Soukeníková. Poňatie a charakter práva. Bratislava: Slovak Academic Press, 2014. s. 29-38, 10 s. ISBN 978-80-89607-19-8.
 120. VEČEŘA, Miloš. Statika a dynamika práva ve střední a východní Evropě. Visegrad Journal on Human Righrs, Užhorod - Bratislava: Užhorodská národní univerzita - PEVŠ Brartislava, 2014, roč. 1, č. 2, s. 77-81. ISSN 1339-7915.
 121. VEČEŘA, Miloš. Styčné plochy Knappova a Weinbergerova chápání práva. In Aleš Gerloch. Viktor Knapp: Vědecké dílo v proměnách času. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. s. 158-168, 11 s. ISBN 978-80-7380-509-8.
 122. VEČEŘA, Miloš, Jana DOSTÁLOVÁ, Jaromír HARVÁNEK a Drahomíra HOUBOVÁ. Základy teorie práva : multimediální učební text. / Miloš Večeřa ... [et al.]. 5. dotisk 2. nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 96 s. Edice učebnic PrF MU č. 509. ISBN 978-80-210-4683-2.
 123. VEČEŘA, Miloš, Jana DOSTÁLOVÁ, Jaromír HARVÁNEK a Drahomíra HOUBOVÁ. Základy teorie práva : multimediální učební text. / Miloš Večeřa ... [et al.]. 5. dotisk 2. nezměn. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 106 s. Edice multimediálních pomůcek PrF MU ; č. 47. ISBN 978-80-210-4683-2.
 124. 2013

 125. VEČEŘA, Miloš. Pojem a vymezení práva. In Harvánek, Jaromír a kolektiv. Právní teorie. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. s. 17-30, 14 s. ISBN 978-80-7380-458-9.
 126. VEČEŘA, Miloš. Pojem práva a jeho vznik. In Miloš Večeřa. Teória práva. 5. rozš. a doplň. vydání. Žilina: Eurokódex, 2013. s. 13-32, 20 s. ISBN 978-80-8155-001-0.
 127. VEČEŘA, Miloš. Postmoderní fragmentace spravedlnosti práva. In Eduard Bárány. Zmena práva. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2013. s. 33-45, 13 s. mimo ediční řady. ISBN 978-80-8095-084-2.
 128. VEČEŘA, Miloš. Postmoderní fragmentace spravedlnosti práva. In Změna práva. 2013.
 129. VEČEŘA, Miloš. Právní a sociální stát. In Harvánek, Jaromír a kolektiv. Právní teorie. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. s. 107-130, 24 s. ISBN 978-80-7380-458-9.
 130. VEČEŘA, Miloš. Právní a sociální stát. In Miloš Večeřa. Teória práva. 5. rozš. a doplň. vydání. Žilina: Eurokódex, 2013. s. 111-128, 18 s. ISBN 978-80-8155-001-0.
 131. VEČEŘA, Miloš. Právní kultura, velké právní systémy. In Miloš Večeřa (ed.). Teória práva. 5. rozš. a doplň. vydání. Žilina: Eurokódex, 2013. s. 129-142, 14 s. ISBN 978-80-8155-001-0.
 132. VEČEŘA, Miloš. Právní regulace v postmoderním výkladovém paradigmatu. In Šarvajcová, Marcela a Štrbová, Monika (eds.). Sociológia kriminality a vybraných spoločensky nežiaducích javov. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. s. nestránkováno, 10 s. ISBN 978-80-558-0260-2.
 133. VEČEŘA, Miloš. Právní socializace v postmoderní společnosti. In Lubelcová, Gabriela, Džambazovič, Roman (eds.). Sociálna patológia optikou sociologického skumania (slovensko-české sociologické dni). 1. vyd. Bratislava: Stimul, 2013. s. 177-190, 14 s. ISBN 978-80-8127-077-2.
 134. VEČEŘA, Miloš. Právní záruky zákonnosti. In Harvánek, Jaromír a kolektiv. Právní teorie. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. s. 371-385, 15 s. ISBN 978-80-7380-458-9.
 135. VEČEŘA, Miloš. Právo a hodnoty. In Miloš Večeřa (ed.). Teória práva. 5. rozš. a doplň. vydání. Žilina: Eurokódex, 2013. s. 305-329, 25 s. ISBN 978-80-8155-001-0.
 136. VEČEŘA, Miloš. Styčné body Knappova a Weinbergerova chápání práva. In Viktor Knapp - vědecké dílo v proměnách času. 2013.
 137. VEČEŘA, Miloš. Systém práva. In Teória práva. 2013. ISBN 978-80-8155-001-0.
 138. VEČEŘA, Miloš. Systém právní vědy a teorie práva. In Harvánek, Jaromír a kolektiv. Právní teorie. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. s. 31-36, 6 s. ISBN 978-80-7380-458-9.
 139. VEČEŘA, Miloš. Šmihula, Daniel: Evoúcia práva. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 21, č. 2, s. 212-214. ISSN 1210-9126.
 140. VEČEŘA, Miloš. Účel jako hledisko interpretace práva. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013, roč. 21, č. 3, s. 317-326. ISSN 1210-9126.
 141. VEČEŘA, Miloš. Účel práva jako prostředek interpretace. In Days of law 2013. 2013.
 142. 2012

 143. VEČEŘA, Miloš. František Weyr, právní filozof, pedagog a právník a duchovní blíženec Hanse Kelsena. In Vojáček, Ladislav. Bene merito: Profesorovi Jozefovi Klimkovi k 70. narodeninám. 1. vyd. Bratislava: Gupress, 2012. s. 279–287, 9 s. ISBN 978-80-970913-0-9.
 144. VEČEŘA, Miloš. Chalupného pojetí vztahu práva a morálky. In Frýdek, M., Tauchen, J.. Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám. 1.vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2012. s. 1022 – 1026, 5 s. ISBN 978-80-7418-144-3.
 145. VEČEŘA, Miloš. Law as a form of Justice. In Pavelková Drahomíra, Strouhal Jiří, Paseková Marie. Advances in Economics, Risk Management, Political and Law Science. Zlín: FAME UTB Zlín, 2012. s. 148-151, 4 s. ISBN 978-1-61804-123-4.
 146. VEČEŘA, Miloš. Právní socializace v postmoderní situaci. In Mezinárodní konference Sociálna patológia optikou sociologického skúmania. 2012.
 147. VEČEŘA, Miloš. Právo jako regulativní systém v postmoderním výkladovém paradigmatu. In Mezinárodní vědecké kolokvium o sociológii kriminality a vybraných spoločensky nežiaducich javoch. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 2012.
 148. VEČEŘA, Miloš. Soudcovské dotváření práva. In Gerloch Aleš, Tryzna Jan, Wintr Jan. Metodologie interpretace práva a právní jistota. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. s. 221-234, 14 s. ISBN 978-80-7380-388-9.
 149. VEČEŘA, Miloš. The Process of Europeanization of law in the Context of Czech Law. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno: Mendelova univerzita, 2012, roč. 60, č. 2, s. 459-464. ISSN 1211-8516.
 150. VEČEŘA, Miloš, Jana DOSTÁLOVÁ, Jaromír HARVÁNEK a Drahomíra HOUBOVÁ. Základy teorie práva : multimediální učební text. / Miloš Večeřa ... [et al.]. 4. dotisk 2. nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 96 s. Edice multimediálních pomůcek PrF MU č. 79. ISBN 978-80-210-4683-2.
 151. 2011

 152. VEČEŘA, Miloš a Tatiana MACHALOVÁ. Interpretation of Evropean law in decisions of Czech courts. In Filip Křepelka, Rajko Knaz, Markéta Selucká. Principles, Rules and Limits of Europeanisation of National Legal System. 1. vyd. Maribor: University of Maribor, Faculty of Law, 2011. s. 74-105, 31 s. ISBN 978-961-6399-62-3.
 153. VEČEŘA, Miloš. Legal Pluralism and Multicentric Legal Order. In Právnická fakulta UKo Bratislava. The Fundamental Values of Law. Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, 2011. s. 605-610, 6 s. ISBN 978-80-7160-314-6.
 154. KOLKA, Milan, Miloš VEČEŘA a Ivona PAVLÍČKOVÁ. Píšeme seminární a diplomové práce na počítači. 2., doplněné a rozšířené. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 297 s. Edice učebnic PrF č. 465. ISBN 978-80-210-5463-9.
 155. VEČEŘA, Miloš. Pojem práva a jeho vznik. In Teória práva. 4.upravené vydání. Žilina: EUROKODEX, 2011. s. 13-32, 20 s. Právo. ISBN 978-80-89447-40-4.
 156. VEČEŘA, Miloš. Právní a sociální stát. In Teória práva. 4. doplněné vydání. Žilina: EUROKODEX, 2011. s. 101-118, 18 s. Právo. ISBN 978-80-89447-40-4.
 157. VEČEŘA, Miloš. Právní kultura, velké právní systémy. In Teória práva. 4. doplněné vydání. Žilina: EUROKODEX, 2011. s. 119-132, 14 s. Právo. ISBN 978-80-89447-40-4.
 158. VEČEŘA, Miloš. Právní pluralismus a multicentrický právní řád. In Právnická fakulta UKo. Hodnotový základ práva. Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, 2011. s. 283-288, 6 s. ISBN 978-80-7160-314-6.
 159. VEČEŘA, Miloš. Právo a hodnoty. In Teória práva. 4. doplněné vydání. Žilina: EUROKODEX, 2011. s. 295-319, 25 s. Právo. ISBN 978-80-89447-40-4.
 160. VEČEŘA, Miloš. Právo a společnost v paradigmatickém pohledu. In Právo a jeho prostredie. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2011. s. 20-32, 13 s. ISBN 978-80-8095-072-9.
 161. VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Sociologie práva. 2. upravené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. 313 s. ISBN 978-80-7380-321-6.
 162. VEČEŘA, Miloš. Systém práva. In Teória práva. 4. doplněné vydání. Bratislava: Paneurópska vysoká škola Žilina : EUROKODEX, 2011. s. 133--140, 8 s. ISBN 978-80-89447-40-4.
 163. VEČEŘA, Miloš a Tatiana MACHALOVÁ. Teoretické otázky. Změny práva EU - podstata, zdroje, formy a míra evropeizace českého práva. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2011, roč. 19, IV, s. 317-328. ISSN 1210-9126.
 164. VEČEŘA, Miloš, Jaromír HARVÁNEK, Radim POLČÁK, Martin ŠKOP, Drahomíra HOUBOVÁ a Libor HANUŠ. Teorie práva v příkladech. 2. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2011. 415 s. ISBN 978-80-7357-551-9.
 165. VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Vybrané kapitoly ze sociologie a psychologie práva. Část 1. Sociologická. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 205 s. Edice učebnic PrF MU č. 472. ISBN 978-80-210-5064-8.
 166. 2010

 167. VEČEŘA, Miloš a Tatiana MACHALOVÁ. Evropeizace práva v právně teoretickém kontextu. 1. vyd. Brno: MU, 2010. 227 s. Acta universitatis brunensis, Iuridica No 372. ISBN 978-80-210-5171-3.
 168. VEČEŘA, Miloš. Evropská integrace jako proces evropeizace práva. In Jarmila Chovancová. Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnutroštátne právo. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2010. s. 265-272, 8 s. ISBN 978-80-7160-305-4.
 169. VEČEŘA, Miloš. Idea spravedlnosti ve veřejném a soukromém právu. 2010.
 170. VEČEŘA, Miloš. Právní pluralismus a multicentrický právní řád. In Právo ako zjednocovatel´ Európy - veda a prax. 2010. ISBN 978-80-7160-301-6.
 171. VEČEŘA, Miloš. Princip tolerance a rovnosti jako základ nediskriminace. In Jermanová, Helena; Masopust, Zdeněk. Dvacet let poté: Právo ve víru metamorfóz. 1. vyd. Praha: Ústav státu a práva; Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. s. 352-362, 11 s. ISBN 978-80-87439-02-9.
 172. VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Vybrané kapitoly ze sociologie a psychologie práva Část 1. Sociologická. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 205 s. Edice učebnic PrF MU č. 436. ISBN 978-80-210-5064-8.
 173. VEČEŘA, Miloš, Jana DOSTÁLOVÁ, Jaromír HARVÁNEK a Drahomíra HOUBOVÁ. Základy teorie práva : multimediální učební text. / Miloš Večeřa ... [et al.]. 2. dotisk 2. nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 106 s. Edice multimediálních pomůcek PrF MU ; č. 60. ISBN 978-80-210-4683-2.
 174. VEČEŘA, Miloš, Jana DOSTÁLOVÁ, Jaromír HARVÁNEK a Drahomíra HOUBOVÁ. Základy teorie práva : multimediální učební text. / Miloš Večeřa ... [et al.]. 3. dotisk 2. nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 106 s. Edice multimediálních pomůcek PrF MU ; č. 65. ISBN 978-80-210-4683-2.
 175. 2009

 176. VEČEŘA, Miloš. Boj proti trémě. In In Urbanová, M., Večeřa, M. et al. Rétorika pro právníky. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. s. 221-225, 5 s. ISBN 978-80-7380-217-2.
 177. VEČEŘA, Miloš. Europeanization of Law and the Trend of Legal Globalization in Czech Law. In Czech Law in European Regulatory Context. 1. vyd. Wien - München: Verlag Medien und Recht, 2009. s. 31-46, 16 s. 1. verze. ISBN 978-3-939438-09-0.
 178. VEČEŘA, Miloš. Filosofické základy práva. Kubešův vklad Brněnské škole právní teorie. In Proměny evropského právního myšlení. K odkazu profesora Vladimíra Kubeše. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 13-29, 27 s. ISBN 978-80-210-5009-9.
 179. VEČEŘA, Miloš. Institucionální chápání práva. In Dny práva - 2009 - Days of Law. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 788-801, 14 s. ISBN 978-80-210-4990-1.
 180. VEČEŘA, Miloš. Institucionální chápání práva. In FRIEDMANN, Zdeněk, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dny práva - 2009 - Days of Law. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 788-801, 14 s. ISBN 978-80-210-4990-1.
 181. VEČEŘA, Miloš. Několik zásad společenského styku. In Rétorika pro právníky. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. s. 159-177, 19 s. ISBN 978-80-7380-217-2.
 182. KOLKA, Milan, Miloš VEČEŘA a Ivona PAVLÍČKOVÁ. Píšeme seminární a diplomové práce na počítači. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 243 s. Edice učebnic PrF č. 437. ISBN 978-80-210-5041-9.
 183. VEČEŘA, Miloš. Pluralita jako projev práva. In Pluralizmus moci a práva. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2009. s. 18-31, 14 s. ISBN 978-80-970144-3-8.
 184. VEČEŘA, Miloš. Pojem a vývoj rétoriky. In Rétorika pro právníky. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. s. 13-27, 15 s. ISBN 978-80-7380-217-2.
 185. VEČEŘA, Miloš. Pojem práva a jeho vznik. In Teória práva. 3. doplněné vydaní. Bratislava: EUROKODEX, 2009. 20 s. ISBN 978-80-89447-04-6.
 186. VEČEŘA, Miloš. Právní a sociální stát. In Teória práva. 3. doplněné vydání. Bratislava: EUROKODEX, 2009. 18 s. ISBN 978-80-89447-04-6.
 187. VEČEŘA, Miloš. Právní kultura, velké právní systémy. In Teória práva. 3. doplněné vydání. Bratislava: EUROKODEX, 2009. 14 s. ISBN 978-80-89447-04-6.
 188. VEČEŘA, Miloš. Právní vědomí v evropské perspektivě. K některým právně sociologickým souvislostem. In Budoucnost a sociální patologie. Nová řešení starých problémů a stará řešení problémů nových. Praha: Masarykova česká sociologická společnost, 2009. s. 159 - 170, 12 s.
 189. VEČEŘA, Miloš. Právo a hodnoty. In Teória práva. 3. doplněné vydání. Bratislava: EUROKODEX, 2009. 25 s. ISBN 978-80-89447-04-6.
 190. VEČEŘA, Miloš. Právo jako institucionální skutečnost. K Weinbergerovu konceptu právní vědy. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2009, XVII, 1., s. 9-18. ISSN 1210-9126.
 191. VEČEŘA, Miloš. Právo v pozdně moderním globalizujícím se světě. In Právo a európsky integračný proces. 1. vyd. Košice: Právnická fakulta UPJŠ v Košicích, 2009. s. 45-54, 10 s. ISBN 978-80-7097-778-1.
 192. VEČEŘA, Miloš. Systém práva. In Teória práva. 3. doplněné vydání. Bratislava: EUROKODEX, 2009. 8 s. ISBN 978-80-89447-04-6.
 193. VEČEŘA, Miloš. The Process of Europeanisation in the Context of Czech Law. In Knez, Rozehnalová, Týč a kol. Five Yers of EU Membership Case of Czech Republic and Slovenian Law. 1. vyd. Maribor: University of Maribor, 2009. s. 69-81, 13 s. Nr. 1. ISBN 961-6399-58-6.
 194. 2008

 195. VEČEŘA, Miloš. Globalizace práva jako právní proces. In Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. s. 640-647, 8 s. ISBN 978-80-244-1906-0.
 196. VEČEŘA, Miloš. Pojem a povaha práva. In Teorie práva. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. s. 19-33, 15 s. Právo. ISBN 978-80-7380-104-5.
 197. VEČEŘA, Miloš. Pojem práva a jeho vznik. In Teória práva. Žilina: EUROKODEX, 2008. 20 s. Právo. ISBN 978-80-89363-21-6.
 198. VEČEŘA, Miloš. Právní a sociální stát. In Teória práva. 2. přepracované. Žilina: EUROKODEX, 2008. 18 s. Právo. ISBN 978-80-89363-21-6.
 199. VEČEŘA, Miloš. Právní a sociální stát. In Teorie práva. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čenek, 2008. s. 133-161, 29 s. Právo. ISBN 978-80-7380-104-5.
 200. VEČEŘA, Miloš. Právní kultura, velké právní systémy. In Teória práva. 2. rozšířené. Žilina: EUROKODEX, 2008. 14 s. Právo. ISBN 978-80-89363-21-6.
 201. VEČEŘA, Miloš. Právo a hodnoty. In Teória práva. 2. rozšířené. Žilina: EUROKODEX, 2008. 25 s. Právo. ISBN 978-80-89363-21-6.
 202. MACHALOVÁ, Tatiana. Proměny evropského právního myšlení. K odkazu prof. V. Kubeše. 2008.
 203. VEČEŘA, Miloš. Rovnost jako právní kategorie. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: PrF MU v Brně, 2008, XVI, č. 1, s. 1-7. ISSN 1210-9126.
 204. VEČEŘA, Miloš. Rovnost jako sociální konstrukce. In Trendy sociálně patologických jevů. Sborník příspěvků ze semináře sekce sociální patologie MČSS Kašperské Hory 23.–25. dubna 2008. Praha: Masarykova česká sociologická společnost, 2008. s. 181-190, 10 s. ISBN 80-903541-4-9.
 205. VEČEŘA, Miloš. Rozmanitost a jednota práva. Uvažování o moderních tendencích vývoje práva. In Dny práva 2008 Days of Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 1329-1341, 13 s. ISBN 978-80-210-4733-4.
 206. VEČEŘA, Miloš. Systém práva. In Teória práva. 2. rozšířené. Žilina: EUROKODEX, 2008. 8 s. Právo. ISBN 978-80-89363-21-6.
 207. VEČEŘA, Miloš. Systém právní vědy a teorie práva. In Teorie práva. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. s. 34-40, 7 s. Právo. ISBN 978-80-7380-104-5.
 208. VEČEŘA, Miloš a Tatiana MACHALOVÁ. The Process of Europeanization and the Formation of the European Legal Space. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: PrF MU Brno, 2008, XVI/2008, č. 3, s. 198-205. ISSN 1210-9126.
 209. VEČEŘA, Miloš. Vladimír Kubeš, právní filosof, právník a pedagog. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2008, roč. 2008/XVI, č. 2, s. 105-111. ISSN 1210-9126.
 210. VEČEŘA, Miloš. Význam Václava Chytila a Vladimíra Vybrala pro teoreticko právní myšlení brněnské školy. In Filosoficko-ekonomické myšlení brněnské normativní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 9-18, 10 s. ISBN 978-80-210-4668-9.
 211. 2007

 212. MACHALOVÁ, Tatiana. Ekonomicko-filosofické myšlení v tradici brněnské právní školy. K odkazu V. Chytila a V.Vybrala. 2007.
 213. VEČEŘA, Miloš. Europeanisation of Law and Legal Pluralism. In Světový kongres IVR v Krakově. 2007.
 214. VEČEŘA, Miloš. Europeanisation of Law as a Process of Integration through Law. In Special Workshop Abstract. Law and Legal Cultures in the 21st Century: Diversity and Unity. Krakov: Jagiellonian University Press, 2007. s. 220-221, 2 s.
 215. VEČEŘA, Miloš. Europeizace práva a její právně teoretický kontext. In Czech Law in the European Union. Sborník prací. Ostrava: KEY Publishing, 2007. s. 61-66, 6 s. ISBN 978-80-87071-12-0.
 216. VEČEŘA, Miloš. Noetická a metodologická východiska právní vědy. Kallabův právně teoretický odkaz dnešku. In K odkazu Jaroslava Kallaba. Právně-filosofická východiska trestní politiky v procesu evropské integrace. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. s. 15-26, 12 s. ISBN 978-80-7380-070-3.
 217. VEČEŘA, Miloš. Pojem práva a přístupy právního pluralismu. In Čo je právo. Zborník z medzinárodnej konferencie v Tatranskej Štrbe. Bratislava: Vydavateĺstvo SAV, 2007. s. 175-186, 12 s. ISBN 978-80-8095-024-8.
 218. MACHALOVÁ, Tatiana. Právně filosofická východiska trestní politiky v procesu evropské integrace. K odkazu J. Kallaba. 2007.
 219. VEČEŘA, Miloš. Rovnost a formování sociálních identit. In Společenské podmínky vzniku sociálních deviací. Praha: Masarykova česká sociologická společnost, 2007. s. 181-190, 10 s. ISBN 80-903541-4-9.
 220. VEČEŘA, Miloš. Rovnost jako politická a právní kategorie. Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae, 2007, I/2007, č. 1, s. 4-13. ISSN 1337-6810.
 221. VEČEŘA, Miloš. Současnost a perspektivy právního a sociálního státu. In Přednáška na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. 2007.
 222. VEČEŘA, Miloš, Aleš GERLOCH a Hans SCHLOSSER. Teória práva. 1. vyd. Žilina: Poradca podnikaťela, 2007. 192 s. EUROKODEX. ISBN 978-80-88931-74-4.
 223. VEČEŘA, Miloš. Základy práva a právní vědy. In Aktuální právní otázky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 7-10, 4 s. ISBN 9788021045279.
 224. 2006

 225. VEČEŘA, Miloš, Tatiana MACHALOVÁ a Radim POLČÁK. Právní principy v systému evropského a českého práva. In Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26.9.2006). 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. s. 60-81, 22 s. ISBN 80-210-4182-X.
 226. VEČEŘA, Miloš. Rovnost a etnická identita v postmoderní situaci. In Mládež a sociální patologie. Praha: Masarykova sociologická společnost, 2006. s. 31-38, 8 s. ISBN 80-903541-3-0.
 227. VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Sociologie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. 335 s. (Právnické učebnice). ISBN 80-86898-72-5.
 228. VEČEŘA, Miloš, Tatiana MACHALOVÁ a Radim POLČÁK. The idea of equality in the Czech and European law. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2006, Vol. 14, Nr. 4, s. 340-346. ISSN 1210-9126.
 229. MACHALOVÁ, Tatiana. The Idea of Equality in the Czech and European Law. Časopis pro právní vědu a praxi Journal for Legal Studies and Practice, Brno: Masarykova Univerzita, 2006, XIV, č. 4, s. 340-346. ISSN 1210-9126.
 230. VEČEŘA, Miloš. Změna povahy a role práva a ochrana subjektivních práv. In Monseho olomoucké právnické dny. Sborník příspěvků z konference. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. s. 135-142, 8 s. ISBN 80-244-1565-8.
 231. 2005

 232. VEČEŘA, Miloš. Etnicita jako proměnná v empirické analýze právních jevů. In Vybrané problémy sociální patologie. 1. vydání. Praha: MČSS, 2005. s. 71-77, 8 s. ISBN 80-903541-1-4.
 233. VEČEŘA, Miloš, Tatiana MACHALOVÁ a Radim POLČÁK. Idea rovnosti v českém a evropském právu. In Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie : sborník příspěvků z konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně dne 5. 10. 2005. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 59-83, 24 s. ISBN 80-210-3892-6.
 234. VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Právně sociologická studia na brněnské akademické scéně. Sociológia, Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2005, Roč. 37, č. 1, s. 96-99. ISSN 0049-1225.
 235. VEČEŘA, Miloš. Princip právní rovnosti, svoboda a spravedlnost. In (Ne)rovnosť a rovnoprávnosť. Zborník z medzinárodnej konferencie. 1. vydání. Bratislava: SAV, 2005. s. 22-30, 9 s. ISBN 80-89104-79-7.
 236. VEČEŘA, Miloš. Racionalismus v tradici práva. In Zákon v kontinentálním právu : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference "Místo a úloha zákona v kontinentálním typu právní kultury: tradice, současnost a vývojové tendence". Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. s. 107-117, 11 s. ISBN 8086861066.
 237. VEČEŘA, Miloš, Libor HANUŠ, Jaromír HARVÁNEK, Drahomíra HOUBOVÁ, Radim POLČÁK, Martin ŠKOP a Roman VANĚK. Sbírka příkladů z teorie práva. / Miloš Večeřa ... [et al.]. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2005. 387 s. ISBN 8073571161.
 238. 2004

 239. HAVLÍKOVÁ, Jana, Martina URBANOVÁ, Miloš VEČEŘA a Jiří VYHLÍDAL. Empirická studie delikventních žen na vzorku odsouzených k trestu odnětí svobody. In Ženská delikvence. Brno: Masarykova Universita Brno, 2004. s. 99 - 143, 45 s. Spisy právnické fakulty MU v Brně 283. ISBN 80-210-3608-7.
 240. VEČEŘA, Miloš. Imanuel Kant a současné právní myšlení. Právník, Praha: Academia, 2004, Roč. 143, č. 8, s. 844-845. ISSN 0324-7007.
 241. VEČEŘA, Miloš. Kant a Rawls: dva příspěvky k teorii práva a spravedlnosti. In Právně-filozofický odkaz I. Kanta a současné právní myšlení : sborník z mezinárodní konference konané ve dnech 4.-5. března 2004 v Brně. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 84-94, 11 s. ISBN 80-210-3508-0.
 242. VEČEŘA, Miloš. Místo a role zákona v kontinentálním typu právní kultury : tradice, současnost a vývojové tendence. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2004, Roč. 12, č. 2, s. 176-178. ISSN 1210-9126.
 243. VEČEŘA, Miloš. Občan a občanská společnost v procese formování evropské integrace. In Slovensko v procese európskej integrácie : zborník príspevkov z konferencie z medzinárodnou účasťou ... dňa 6. novembra 2003. 1. vyd. Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského, Ústva medzinárodných vzťahov a aproximácie práva, 2003, 2004. s. 71-75, 5 s. ISBN 80-7160-185-3.
 244. VEČEŘA, Miloš. Povaha a chápání práva. Právní fórum : český právnický měsíčník, Praha: ASPI Publishing, 2004, Roč. 1, č. 2, s. 81-87. ISSN 1214-7966.
 245. VEČEŘA, Miloš. Právní postoje a hodnotové orientace delikventních žen. In Ženská delikvence jako sociální jev : sborník příspěvků z konference pořádané Katedrou právní teorie Právnické fakulty MU v Brně, dne 4.11.2004. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 29-47, 19 s. ISBN 80-210-3609-5.
 246. VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Právní postoje a hodnotové orientace delikventních žen v česko-slovenském srovnání. In Kriminalita : oběti, prevence, postmoderna : sborník příspěvků ze semináře sekce sociální patologie MČSS, Šlovice, 21.-23.4.2004. Vyd. 1. Praha: Masarykova česká sociologická společnost, 2004. s. 169-187, 19 s. ISBN 80-903541-0-6.
 247. HARVÁNEK, Jaromír, Jana DOSTÁLOVÁ, Drahomíra HOUBOVÁ, Pavel HUNGR, Karin BRZOBOHATÁ, Martina URBANOVÁ, Roman VANĚK, Miloš VEČEŘA, Ota WEINBERGER a Iveta FERDUSOVÁ. Teorie práva. / Jaromír Harvánek a kolektiv autorů. 2. oprav. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 342 s. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 341. ISBN 80-210-3509-9.
 248. VEČEŘA, Miloš, Jana DOSTÁLOVÁ, Jaromír HARVÁNEK a Drahomíra HOUBOVÁ. Základy teorie práva : multimediální učební text. / Miloš Večeřa ... [et al.]. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 106 + CD. Edice multimediálních pomůcek PrF MU ; č. 2. ISBN 80-210-3514-5.
 249. URBANOVÁ, Martina a Miloš VEČEŘA. Ženská delikvence : teoreticko-empirická studie k problému právních postojů a hodnotových orientací delikventních žen. / Martina Urbanová, Miloš Večeřa a kolektiv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 246 s. (Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; sv. 283). ISBN 80-210-3608-7.
 250. 2003

 251. VEČEŘA, Miloš. K Weyrově logické formě právní normy. In České právní myšlení a logika - minulost a perspektivy : sborník příspěvků z konference pořádané Katedrou právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně dne 26.9.2002. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 19-24, 6 s. ISBN 80-210-3210-3.
 252. VEČEŘA, Miloš. K Weyrovu a Kelsenovu pojmu normy. In Místo normativní teorie v soudobém právním myšlení : (k odkazu Františka Weyra a Hanse Klesena) : sborník z mezinárodní konference konané ve dnech 27.-28.září 2001 v Brně, Právnická fakulta MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 85-93, 9 s. ISBN 80-210-3052-6.
 253. VEČEŘA, Miloš. Povaha práva, právo jako norma a hodnota. In Pocta Františku Šamalíkovi k 80.narozeninám. Praha: ASPI, 2003. s. 121-138, 18 s. ISBN 80-86395-82-0.
 254. VEČEŘA, Miloš. Poznávání práva a proces jeho interpretace. In Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a právní praxi : sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. s. 33-41, 9 s. ISBN 80-86432-12-2.
 255. VEČEŘA, Miloš. Právní principy, přirozené právo a hlediska spravedlnosti. Právny obzor : časopis Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2003, Roč. 86, č. 3, s. 247-254. ISSN 0032-6984.
 256. VEČEŘA, Miloš. Právo a právní kultura v postmoderní situaci. In Právna kultúra a európsky integračný proces : etické a filozofické aspekty práva a právnej kultúry. 1. vyd. V Košiciach: Univerzita P.J.Šafárika. Právnická fakulta, 2003. s. 131-138, 8 s. ISBN 80-7097-533-4.
 257. VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Sociologie práva v textech. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 154 s. ISBN 80-210-3251-0.
 258. VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Ženská kriminalita - hodnotové orientace a postoje k právu delikventních žen. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2003, Roč. 11, č. 3, s. 233-240. ISSN 1210-9126.
 259. VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Ženská kriminalita a hodnotové orientace a postoje k právu delikventních žen. In Sborník příspěvků ze semináře sekce sociální patologie, Velké Karlovice 2003. Praha: Masarykova sociologická společnost, 2003. s. 5-20, 16 s.
 260. 2002

 261. VEČEŘA, Miloš. Globalizace, univerzalismus lidských práv a bezpečnost dnešního světa. In Bezpečnostní systém České republiky : sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně dne 11. prosince 2001. 1. vyd. Brno: Linie, 2002. s. 55-60, 6 s. ISBN 80-903089-3-7.
 262. VEČEŘA, Miloš. Jurisprudence a teoreticko-právní disciplíny v globalizujícím se světě. In Humanitní vědy v období globalizace : sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně dne 8. listopadu 2001. 1. vyd. Brno: Linie, 2002. s. 99-102, 4 s. ISBN 80-903089-2-9.
 263. VEČEŘA, Miloš. Legalita a legitimita veřejné moci a práva v moderní a postmoderní době. In Sborník příspěvků ze seminářů sekce sociální patologie, Zátoň u Českého Krumlova 5.-7. dubna 2000, Zátoň u Českého Krumlova 25.-27.dubna 2001. Praha: Masarykova sociologická společnost, 2002. s. 125-130, 6 s.
 264. VEČEŘA, Miloš. Lidská práva jako přirozenoprávní nebo hodnotový koncept? In Lidská práva v evropském kontextu : sborník z konference uspořádané dne 17. září 2002 Centrem pro evropská studia a Katedrou občanské výchovy Pedagogické fakulty MU v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 25-32, 8 s. ISBN 80-210-3034-8.
 265. VEČEŘA, Miloš. Platnost nejen jako právně normativní existence. In Teoretické problémy práva na prahu 21.století : pocta k 75. narozeninám prof.JUDr.Jiřího Buguszaka, DrSc. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2002. s. 53-63, 11 s. ISBN 80-246-0415-9.
 266. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Miloš VEČEŘA, Ilona SCHELLEOVÁ, Milana HRUŠÁKOVÁ, Josef FIALA, Milan GALVAS, Petr PRŮCHA a Karel MAREK. Právní nauka pro školy a praxi. / Jaroslavá Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 5. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 343 s. Právo. ISBN 80-210-1118-1.
 267. VEČEŘA, Miloš. Právo versus asociální a antisociální chování v postmoderní situaci. In Sborník příspěvků ze seminářů sekce sociální patologie, Zátoň u Českého Krumlova 5.-7. dubna 2000, Zátoň u Českého Krumlova 25.-27.dubna 2001. Praha: Masarykova sociologická společnost, 2002. s. 9-14, 6 s.
 268. VEČEŘA, Miloš. Rasová diskriminace a právní ochrana. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2002, Roč.10, č.3, s. 244-249. ISSN 1210-9126.
 269. VEČEŘA, Miloš. Sociální stát v podmínkách eurointegrace. In Konference 2001 : český stát a vzdělanost. Praha: Karolinum, 2002. s. 84-91, 8 s.
 270. VEČEŘA, Miloš. Teoretickoprávní kontexty eurointegračního procesu. In Humanitní vědy : klíčová témata a evropská integrace na počátku 21.století : sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně dne 24. června 2002. 1. vyd. Brno: Linie, 2002. s. 5-12, 8 s. ISBN 80-903089-7-X.
 271. 2001

 272. VEČEŘA, Miloš. Demokratická legitimita orgánů Evropské unie. In Perspektivy občanské společnosti v integrující se Evropě : sborník z konference uspořádané dne 29.května 2001 Centrem pro evropská studia při Katedře filozofie a občanské výchovy Pedagogické fakulty MU v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 23-29, 7 s. ISBN 80-210-2746-0.
 273. VEČEŘA, Miloš. František Weyr. 1. vyd. Brno: Nadace Universitatis Masarykiana, 2001. 304 s. (Osobnosti ; Sv. 15). ISBN 80-210-2631-6.
 274. VEČEŘA, Miloš. František Weyr, právní filozof, státovědec a právník. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2001, Roč.9, č.2, s. 117-123. ISSN 1210-9126.
 275. VEČEŘA, Miloš. Legalita a demokratická legitimita v podmínkách eurointegrace. In Teoretickoprávne súvislosti vstupu suverenného štátu do Európskej únie : materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 28.-30. marca 2001 v Piešťanoch. 1. vyd. Bratislava: Slovak Academic Press, 2001. s. 17-25, 9 s. ISBN 80-85665-59-X.
 276. VEČEŘA, Miloš. Několik poznámek k problematice tolerance v multikulturní společnosti. In Perspektivy občanské společnosti v integrující se Evropě : sborník z konference uspořádané dne 29.května 2001 Centrem pro evropská studia při Katedře filozofie a občanské výchovy Pedagogické fakulty MU v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 174-179, 6 s. ISBN 80-210-2746-0.
 277. VEČEŘA, Miloš. Právní nástroje proti rasismu. In Lidská práva proti rasismu. Vyd. 1. Brno: Doplněk, 2001. s. 148-159, 10 s. ISBN 80-7239-099-6.
 278. VEČEŘA, Miloš, Martina URBANOVÁ a Pavel HUNGR. Základy rétoriky pro právníky. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 171 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 261). ISBN 80-210-2551-4.
 279. VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Životní prostředí jako hodnota a základní lidské právo. In Právo na priaznivé životné prostredie - základné právo človeka II. 1. vyd. Košice: Právnická fakulta UPJŠ, 2001. s. 19-23, 5 s. ISBN 80-7097-457-5.
 280. 2000

 281. VEČEŘA, Miloš. Legální spravedlnost a soudcovské rozhodování. In Zjednocovanie a vývoj judikatúry ústavných súdov : (zborník z konferencie 25.-27.10.2000, Levoča). Košice: Ústavný súd SR, 2000. s. 123-127, 5 s. ISBN 80-961396-6-2.
 282. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Miloš VEČEŘA, Ilona SCHELLEOVÁ, Milana HRUŠÁKOVÁ, Josef FIALA, Milan GALVAS, Petr PRŮCHA a Karel MAREK. Právní nauka pro školy a praxi. / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 335 s. Právo. ISBN 80-210-1118-1.
 283. VEČEŘA, Miloš. Právní reglementace politického života. In Právna úprava politických strán. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2000. s. 9-12, 4 s. ISBN 80-968372-0-6.
 284. VEČEŘA, Miloš. Sociální právní stát a sbližování práva ČR s právem Evropské unie. In Sborník z vědeckého semináře "Harmonizace českého právního řádu s evropským právem v rezortu MV". Praha: Policejní akademie ČR, 2000. s. 83-92, 6 s.
 285. 1999

 286. VEČEŘA, Miloš. František Weyr a Právnická fakulta MU jubilanty. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 1, s. 93-100. ISSN 1210-9126.
 287. VEČEŘA, Miloš. František Weyr nejen jako velký právní vědec. Univerzitní noviny, Brno: Masarykova univerzita, 1999, roč. 6, č. 4, s. 93-100. ISSN 1211-6866.
 288. VEČEŘA, Miloš. Lidská práva jako přirozenoprávní koncept? In Ľudské práva a právny status na prelome tisícročí. Bratislava: Veda, 1999. s. 69-74. ISBN 80-224-0624-4.
 289. VEČEŘA, Miloš. Právní principy a jejich funkce v právu. In Právní principy : kolokvium. Pelhřimov: Vydavatelství 999, 1999. s. 61-64. ISBN 80-901064-5-5.
 290. VEČEŘA, Miloš. Proč lidé (ne)dodržují právo? In Sborník příspěvků ze seminářů sekce sociální patologie. Praha: Masarykova česká sociologická společnost, 1999. s. 109-112.
 291. VEČEŘA, Miloš. Role teoreticko právních disciplín při odborné přípravě právníků. In Výuka práva na počátku 21. století : příspěvky účastníků konference konané dne 14.4.1999 v rámci oslav 80. výročí vzniku a 30. výročí znovuobnovení Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 54-57. Spisy Právnické fakulty MU v Brně ; sv. 227. ISBN 80-210-2244-2.
 292. VEČEŘA, Miloš. Rómové jako sociální subkultura. In Rómové, národ bez budoucnosti? : sborník z konference. Brno: Elsa, 1999. s. 59-60.
 293. VEČEŘA, Miloš. Vztah práva a morálky u Emanuela Chalupného. In Emanuel Chalupný, česká kultura, česká sociologie a Tábor : sborník příspěvků ze stejnojmenného sympozia, konaného ve dnech 2.-3. října 1998 v Táboře. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 1999. s. 147-152. Studie a prameny k dějinám myšlení ... ; sv. 5. ISBN 80-7007-129-X.
 294. 1998

 295. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Miloš VEČEŘA, Ilona SCHELLEOVÁ, Milana HRUŠÁKOVÁ, Milan GALVAS, Josef FIALA, Petr PRŮCHA a Karel MAREK. Právní nauka pro školy a praxi. / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 335 s. Právo. ISBN 80-210-1118-1.
 296. VEČEŘA, Miloš. Právní stát jako stát bezpečí. In Bezpečnostní politika České republiky : 2. mezinárodní vědecký seminář, sborník. Praha: Policejní akademie České republiky, 1998. s. 7-17. ISBN 80-85981-77-7.
 297. VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Sociologie práva v textech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 154 s. ISBN 80-210-1815-1.
 298. HARVÁNEK, Jaromír, Drahomíra HOUBOVÁ, Martina URBANOVÁ, Miloš VEČEŘA, Karin BRZOBOHATÁ, Pavel HUNGR a Jana DOSTÁLOVÁ. Teorie práva. / Jaromír Harvánek a kolektiv autorů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 341 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU ; č. 302. ISBN 80-210-1790-0.
 299. 1997

 300. VEČEŘA, Miloš. Sociální zabezpečení v sociálním státu. Právny obzor : časopis ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1997, roč. 80, č. 4, s. 403-409. ISSN 0032-6984.
 301. VEČEŘA, Miloš. Spravedlnost práva v pluralitě spravedlnostního hodnocení. Právny obzor : časopis ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1997, roč. 80, č. 3, s. 228-233. ISSN 0032-6984.
 302. VEČEŘA, Miloš. Spravedlnost v právu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. 182 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 191. ISBN 80-210-1644-2.
 303. VEČEŘA, Miloš. Stát a právo v postmoderní situaci. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1997, roč. 4, č. 1, s. 96-98. ISSN 1211-3247.
 304. VEČEŘA, Miloš. The Gypsies - an unresolved issue. In Criminal law reform in the Czech republik in the interdisciplinary perspective : contributions of the intensive courses within the framework of TEMPUS-programme in Brno, 14.-21. March 1993. 1. ed. Brno: Masarykova univerzita, 1997. s. 168-179. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 166. ISBN 80-210-1535-7.
 305. 1996

 306. VEČEŘA, Miloš. Moderní stát jako právní a sociální stát. Právny obzor : časopis ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1996, roč. 79, č. 5, s. 421-426. ISSN 0032-6984.
 307. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Miloš VEČEŘA, Ilona SCHELLEOVÁ, Milana HRUŠÁKOVÁ, Milan GALVAS, Josef FIALA a Karel MAREK. Právní nauka pro školy a praxi. / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 335 s. Právo. ISBN 80-210-1118-1.
 308. VEČEŘA, Miloš. Sociální stát : východiska a přístupy. 2. upr. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. 112 s. Studijní texty ; sv. 4. ISBN 80-85850-16-8.
 309. VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Stát, občanská společnost a místní správa. In Současnost a perspektivy místní správy : (sborník příspěvků z konference). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1996. s. 119-125. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 170. ISBN 80-210-1386-9.
 310. 1995

 311. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Miloš VEČEŘA, Milana HRUŠÁKOVÁ, Milan GALVAS, Ilona SCHELLEOVÁ, Josef FIALA a Karel MAREK. Právní nauka pro školy a praxi. / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 323 s. Právo. ISBN 80-210-1118-1.
 312. VEČEŘA, Miloš. Sankcionovanost jako znak právní normy. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, roč. 3, č. 2, s. 71-81. ISSN 1210-9126.
 313. VEČEŘA, Miloš. Teorie sociálního státu. Brno: Iuridica Brunensia, 1995. 141 s. Právo a současnost ; sv. 9. ISBN 80-859-6420-1.
 314. VEČEŘA, Miloš. Teorie sociálního státu. Brno: Iuridica Brunensia, 1995. 141 s. Právo a současnost ; sv. 9. ISBN 80-859-6420-1.
 315. 1994

 316. VEČEŘA, Miloš. Romové - stále se vracející téma. In Trestněprávní reforma v České republice v interdisciplinární prespektivě : sborník příspěvků z mezinárodního semináře konaného v rámci programu TEMPUS ve dnech 14.-21.3.1993 v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. s. 132-141. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 144. ISBN 80-210-1013-4.
 317. VEČEŘA, Miloš. Sociální a legální ohraničení chudoby. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 2, s. 91-104. ISSN 1210-9126.
 318. VEČEŘA, Miloš. Sociologie práva a studium práva v Nizozemsku. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 4, s. 162-165. ISSN 1210-9126.
 319. 1993

 320. VEČEŘA, Miloš. Spravedlnost z pohledu meziválečné právní vědy. In Brněnská věda a umění meziválečného období (1918-1939) v evropském kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 150-152. ISBN 80-210-0737-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 8. 2020 23:04