Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. STUPKA, Václav, Jan PROVAZNÍK a Jakub VOSTOUPAL. Elektronické důkazy jako výzva pro trestní proces. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2022, roč. 2022, č. 4, s. 332-349. ISSN 0231-6625.
 2. PROVAZNÍK, Jan. Kriminalistické a trestněprávní aspekty detekce lží analýzou tzv. mikroexpresí. Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2022, roč. 13, č. 25, s. 3-37. ISSN 1804-5383. doi:10.5817/RPT2022-1-1.
 3. PROVAZNÍK, Jan a Jiří MULÁK. Praktické dopady novely trestního řádu provedené zákonem č. 333/2020 Sb. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2022, roč. 2022, 1-2, s. 11-21. ISSN 1210-6348.
 4. PROVAZNÍK, Jan, David ČEP a Michal JANOVEC. Vliv COVID-19 na trestní právo. In Cofola 2022 (sborník z konference). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 111 s. ISBN 978-80-280-0159-9.
 5. 2021

 6. PROVAZNÍK, Jan a Jiří MULÁK. Dopady novely trestního řádu provedené zákonem č. 333/2020 na základní zásady trestního řízení. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2021, roč. 2021, č. 11, s. 37-46. ISSN 1210-6348.
 7. PROVAZNÍK, Jan. K výkladu pojmu „rasa“ u trestných činů z nenávisti. Státní zastupitelství. Wolters Kluwer ČR a.s., 2021, roč. 19, č. 1, s. 26-32. ISSN 1214-3758.
 8. FENYK, Jaroslav, Jan PROVAZNÍK a Ladislav SMEJKAL. Několik poznámek k přechodu trestní odpovědnosti právnických osob - pozoruhodný posun zákonodárce od subsidiarity k přepětí trestní represe - od viny, spoluviny po "infekci". In Gřivna, Tomáš; Hana Šimánová. Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v České republice. Pohledy zpět i vpřed. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021. s. 116-144. ISBN 978-80-7380-885-3.
 9. FENYK, Jaroslav a Jan PROVAZNÍK. Scuola criminale positiva a její sociálně kriminologická východiska pro vznik ochranných opatření. In Gřivna, Tomáš; Šimánová, Hana. Trestní právo s lidskou tváří. V upomínku na Marii Vanduchovou. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021. s. 85-107. ISBN 978-80-7598-879-9.
 10. 2020

 11. PROVAZNÍK, Jan. § 1 až § 25. In Ščerba Filip a kol. Trestní zákoník. Komentář. § 1-204. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2020. s. 1-485. Beckova edice komentované zákony, svazek 1. ISBN 978-80-7400-807-8.
 12. PROVAZNÍK, Jan. § 323 až § 368. In Ščerba Filip a kol. Trestní zákoník. Komentář. § 205-421. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020. s. 2522-3117. Beckova edice komentované zákony, svazek 2. ISBN 978-80-7400-807-8.
 13. PROVAZNÍK, Jan. Jelínek, Jiří a kol. Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení. Praha: Leges, 2020, 554 s. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související. Wolters Kluwer ČR a.s., 2020, roč. 24., 4/2020, s. 28-30. ISSN 1211-2860.
 14. PROVAZNÍK, Jan. „Pravé“ verbální trestné činy z nenávisti. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 28, č. 4, s. 657-694. ISSN 1210-9126. doi:10.5817/CPVP2020-4-6.
 15. KALVODOVÁ, Věra, Eva BRUCKNEROVÁ, David ČEP, Marek FRYŠTÁK, Katarína KANDOVÁ a Jan PROVAZNÍK. Sbírka klauzurních prací z trestního práva. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020. ISBN 978-80-7598-687-0.
 16. PROVAZNÍK, Jan. Současný zahraniční kriminologický výzkum v oblasti organizované kriminality. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související. Wolters Kluwer ČR a.s., 2020, roč. 26, č. 2, s. 28-39. ISSN 1211-2860.
 17. PROVAZNÍK, Jan. Věc Kotilainen a další proti Finsku (Pozitivní závazek k prevenci při ochraně života v případě střelby ve škole). Soudní judikatura. Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, roč. 24., 1/2021, s. 64-73. ISSN 1212-2211.
 18. 2019

 19. FENYK, Jaroslav a Jan PROVAZNÍK. Hlava I. Úvodní výklady. In FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 25-35. ISBN 978-80-7598-306-0.
 20. FENYK, Jaroslav a Jan PROVAZNÍK. Hlava II. Trestněprocesní zákony. In FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 36-54. ISBN 978-80-7598-306-0.
 21. FENYK, Jaroslav, Jan PROVAZNÍK a Bohumil REPÍK. Hlava III. Ochrana ústavně zaručených základních práva a svobod. In FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 55-91. ISBN 978-80-7598-306-0.
 22. FENYK, Jaroslav a Jan PROVAZNÍK. Hlava VII. Státní zastupitelství. In FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 174-188. ISBN 978-80-7598-306-0.
 23. FENYK, Jaroslav a Jan PROVAZNÍK. Hlava X. Poškozený a zúčastněná osoba. In FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 221-260. ISBN 978-80-7598-306-0.
 24. FENYK, Jaroslav a Jan PROVAZNÍK. Hlava XIII. Obecné výklady o důkazech. In FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 343-375. ISBN 978-80-7598-306-0.
 25. FENYK, Jaroslav, Jan PROVAZNÍK a Petr ŠKVAIN. Hlava XIV. Jednotlivé důkazní prostředky. In FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 376-431, 51 s. ISBN 978-80-7598-306-0.
 26. FENYK, Jaroslav a Jan PROVAZNÍK. Hlava XVII. Stadia trestního řízení. In FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 477-479. ISBN 978-80-7598-306-0.
 27. FENYK, Jaroslav a Jan PROVAZNÍK. Hlava XVIII. Přípravné řízení trestní. In FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 480-513. ISBN 978-80-7598-306-0.
 28. FENYK, Jaroslav, Světlana KLOUČKOVÁ a Jan PROVAZNÍK. Hlava XXX. Mezinárodní justiční spolupráce v trestním řízení. In FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 852-908. ISBN 978-80-7598-306-0.
 29. PROVAZNÍK, Jan. individuální člen České národní skupiny Mezinárodní asociace pro trestní právo, z.s. 2019 - 2021.
 30. PROVAZNÍK, Jan. (Ne)vinné lži na lavici obžalovaných aneb trestné činy, jichž se může obviněný dopustit lhaním. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2019, roč. 2019, č. 6, s. 15-20. ISSN 1210-6348.
 31. PROVAZNÍK, Jan. Trestněprávní meze lži při obhajobě v trestním řízení. Bulletin advokacie. 2019, roč. 2019, č. 3, s. 28-32. ISSN 1210-6348.
 32. PROVAZNÍK, Jan. Trestný čin maření spravedlnosti dle § 347a trestního zákoníku. Státní zastupitelství. Wolters Kluwer ČR a.s., 2019, roč. 17, č. 3, s. 32-45. ISSN 1214-3758.
 33. PROVAZNÍK, Jan, David ČEP, Katarína KANDOVÁ a Jiří VALDHANS. Zajišťovací instituty v trestním řízení. In Dny práva 2018 - Days of Law 2018. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 433 s. ISBN 978-80-210-9375-1.
 34. 2018

 35. PROVAZNÍK, Jan. člen redakční rady. Trestní právo, 2018 - 2022. ISSN 1211-2860.
 36. PROVAZNÍK, Jan. Dopravní nehody v judikatuře českých soudů. In Miroslava Vráblová. Trestnoprávné súvislosti ochrany života a zdravia. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Praha: Leges, 2018. s. 382-399. ISBN 978-80-7502-332-2.
 37. PROVAZNÍK, Jan. Charakteristické rysy koncepce trestího řízení před rokem 1990. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2018, roč. 23, č. 1, s. 5-12. ISSN 1211-2860.
 38. PROVAZNÍK, Jan. Charakteristické rysy koncepce trestního řízení po roce 1990. Trestní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, roč. 23, č. 2, s. 18-34. ISSN 1211-2860.
 39. PROVAZNÍK, Jan. Chce být klamán svět, v němž není nic, co není ve spise? In Kalvodová Věra; Fryšták, Marek; Provazník, Jan. Trestní právo (stále) v pohybu. Pocta Vladimíru Kratochvílovi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 295-310. ISBN 978-80-210-8921-1.
 40. PROVAZNÍK, Jan. Permanentní oslabování přípravného řízení. In Marek Fryšták, Dominik Fojt, Marcela Lukášová, Zdeněk Jiří Skupin, Michal Janovec. Cofola 2018 Část VI. Permanentní reforma trestního řízení (koncepční a nekoncepční změny na půdě trestního práva procesního). Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 160-179. ISBN 978-80-210-9070-5.
 41. KALVODOVÁ, Věra, Marek FRYŠTÁK a Jan PROVAZNÍK. Trestní právo (stále) v pohybu: pocta Vladimíru Kratochvílovi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 561 s. ISBN 978-80-210-8921-1.
 42. PROVAZNÍK, Jan. Tsechichen. In Haverkamp, Rita; Vogeler, Lena. Der rechtliche Umgang mit Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung in Europa. 1. vyd. Berlín: Lit Verlag, 2018. s. 301-335. Zivile Sicherheit. Schriften zum Fachdialog Sicherheitsforschung, Band 15. ISBN 978-3-643-13968-9.
 43. PROVAZNÍK, Jan. Věc Sinkova proti Ukrajině (Trest odnětí svobody za zneuctění pomníku Neznámého vojína). Soudní judikatura. Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, XXI., 3/2018, s. 177-186. ISSN 1212-2211.
 44. PROVAZNÍK, Jan. Výslech zvlášť zranitelné oběti z pohledu viktimologického a kriminalistického. In Andraško, Jozef; Hamuľák, Juraj; Kahounová, Michaela. Bratislavské právnické fórum 2018. príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 22. - 23. februára 2018. Ústavnoprávne, zákonné a kriminologické atribúty o obetiach trestných činov. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2018. s. 168-177. ISBN 978-80-7160-474-7.
 45. PROVAZNÍK, Jan. Wiretapping in the Terrorism Cases in the ECHR’s Case Law. In H. M. Kovalčuk. Criminalistics and Forensic Expertology: Sciences, Studies, Practice. Materials of 14 International Congress. Part I. Oděsa: Helvetika, 2018. s. 282-294. ISBN 978-966-916-610-4.
 46. 2017

 47. PROVAZNÍK, Jan. Borders of the landscape of criminal procedure erected by the ECHR. In Torgans, Kalvis et al. Constitutional values in contemporary legal space II. Riga: University of Latvia Press, 2017. s. 101-114. ISBN 978-9934-18-230-3.
 48. PROVAZNÍK, Jan. Information Exchange Between Police and Intelligence Agencies in Fight Against Terrorism. In Juodkaité-Granskiené, Gabrielé. XIII Criminalistics and Forensic Expertology: Science, Studies, Practice. Chapter I. Vilnius: Lietuvos teismo ekspertizés centras , Lietuvos teisés institutas, 2017. s. 350-360. ISBN 978-9986-555-44-5.
 49. PROVAZNÍK, Jan. Komentář k § 3-12. In Fenyk, Jaroslav; Draštík, Antonín. Trestní řád. Komentář. 1. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017. s. 27-151. Edice Kodex. ISBN 978-80-7552-600-7.
 50. PROVAZNÍK, Jan. Komentář k § 461-465 a k § 466a-471. In Fenyk, Jaroslav; Draštík, Antonín. Trestní řád. Komentář. 2. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017. s. 1095-1098, 1101-1104, 8 s. Edice Kodex. ISBN 978-80-7552-600-7.
 51. FRYŠTÁK, Marek, Josef KUCHTA, Jan PROVAZNÍK a David ČEP. Postavení úřední osoby v trestním právu. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017. 332 s. právní monografie. ISBN 978-80-7552-622-9.
 52. PROVAZNÍK, Jan. Právo na zákonného soudce v přípravném řízení trestním. In Tereza Kyselovská, Nelly Springinsfeldová, Alica Křápková, Vojtěch Kadlubiec, Michal Chorvát, Klára Drličková. Cofola 2017. Sborník z konference. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 238-252. ISBN 978-80-210-8928-0.
 53. PROVAZNÍK, Jan. Právo trestní procesní (50. léta). In Schelle Karel; Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. Svazek VII. Právo pra-Prob. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. s. 510-515. Svazek VII. ISBN 978-80-7380-648-4.
 54. PROVAZNÍK, Jan. Prostředky opravné v trestním řízení. In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. IX. svazek. Procesy (od roku 1950) - Pů. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 2017. s. 688-703. Sv. IX. ISBN 978-80-7380-657-6.
 55. PROVAZNÍK, Jan. Terorismus jako materiální pramen trestního práva procesního. Trestněprávní revue. Nakladatelství C.H. Beck, 2017, roč. 16, 7-8, s. 157-166. ISSN 1213-5313.
 56. PROVAZNÍK, Jan. Věc Ibrahim a další proti Spojenému království (Právo na právní pomoc v rámci výslechu při vyšetřování). Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. Wolters Kluwer ČR a.s., 2017, roč. 20, č. 3, s. 173-189. ISSN 1212-2211.
 57. 2016

 58. FRYŠTÁK, Marek, Jozef ČENTÉŠ, Jarosław SZCZECHOWICZ, Věra KALVODOVÁ, Josef KUCHTA, Jan PROVAZNÍK, David ČEP, Katarína KANDOVÁ, Marek MEZEI, Jakub ĽORKO, Krystyna SZCZECHOWICZ a Robert DZIEMBOWSKI. Corporate criminal liability (in the Czech Republic, Slovakia and Poland). 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2016. 255 s. theoretical series, edition Scientia, File. No. 566. ISBN 978-80-210-8382-0.
 59. FRYŠTÁK, Marek, Jozef ČENTÉŠ, Jarosław SZCZECHOWICZ, Věra KALVODOVÁ, Josef KUCHTA, Jan PROVAZNÍK, David ČEP, Katarína KANDOVÁ, Marek MEZEI, Jakub ĽORKO, Krystyna SZCZECHOWICZ a Robert DZIEMBOWSKI. Corporate criminal liability (in the Czech Republic, Slovakia and Poland). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 255 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), č. 566. ISBN 978-80-210-8382-0.
 60. PROVAZNÍK, Jan. K roli opatrovníka v řízení proti právnické osobě. In Lenhart, M., Giba, M. Miľníky práva v stredoeurópskom priestore 2016. Zborník konferencie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. s. 575-582. ISBN 978-80-7160-414-3.
 61. PROVAZNÍK, Jan. Odklony v českém trestním řízení – úvahy před možnou rekodifikací. Trestněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2016, roč. 14, č. 4, s. 79-85. ISSN 1213-5313.
 62. PROVAZNÍK, Jan. Postavení obhájce v trestním řízení ve světle zvažované rekodifikace. In Tomáš Gřivna. Právo na obhajobu. Teorie a praxe 21. století. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. s. 131-146. ISBN 978-80-7380-593-7.
 63. 2015

 64. PROVAZNÍK, Jan. Adjustace dokazování specifické kriminalitě. In Miľníky práva v stredoeurópskom priestore 2015. 2015.
 65. KYSELOVSKÁ, Tereza, Vojtěch KADLUBIEC, Jan PROVAZNÍK, Nelly SPRINGINSFELDOVÁ a Alica VIRDZEKOVÁ. COFOLA 2015 Conference Proceedings. In COFOLA 2015 Conference Proceedings. Brno: Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 532, 2015. 1081 s. ISBN 978-80-210-7976-2.
 66. FILANOVÁ, Silvie a Jan PROVAZNÍK. Evropský zatýkací rozkaz : "Nedotknutelná dvaatřicítka" aneb fide, sed cui fidas, vide. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2015, roč. 154, č. 9, s. 720-749. ISSN 0231-6625.
 67. PROVAZNÍK, Jan. Hospodářská kriminalita a princip ultima ratio. In Bratislavské právnické fórum 2015. 2015.
 68. PROVAZNÍK, Jan. Může trestní právo ustoupit od retrospektivního pojetí trestní odpovědnosti? In Tereza Kyselovská, Vojtěch Kadlubiec, Jan Provazník, Nelly Springinsfeldová, Alica Virdzeková eds. COFOLA 2015 (sborník z konfrence). Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 651-676. ISBN 978-80-210-7976-2.
 69. PROVAZNÍK, Jan a Jolana SEDLÁČKOVÁ. Opravné prostředky ve zvažovaném novém trestním řádu ČR. 1. vyd. Bratislava: MARKOVÁ, V. ed. Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi. Zborník príspevkov z 3. roč. interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou [online]. Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2015. s. 256 - 265. ISBN 978-80-8054-637-3.
 70. PROVAZNÍK, Jan. Postavení obhájce v trestním řízení ve světle zvažované rekodifikace. In Právo na obhajobu - teorie a praxe 21. století. 2015.
 71. PROVAZNÍK, Jan a Silvie FILANOVÁ. Praxe evropského zatýkacího rozkazu: můžeme si v Evropě věřit? Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2015, roč. 154, č. 5, s. 394-407. ISSN 0231-6625.
 72. PROVAZNÍK, Jan. REFORM OF THE CRIMINAL PROCESS LAW IN THE CZECH REPUBLIC - ONE OR MULTIPLE CRIMNAL PROCESSES? In Cane T.Mojanoski. RESEARCHING SECURITY - APPROACHES, CONCEPTS AND POLICIES. Skopje: University “St. Kliment Ohridski”- Bitola, 2015. s. 95-106. ISBN 978-608-4532-75-0.
 73. FRYŠTÁK, Marek, Věra KALVODOVÁ a Jan PROVAZNÍK. Selected Problems of the Czech Criminal Law. 2., doplněné vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 100 s. ISBN 978-80-210-7985-4.
 74. FRYŠTÁK, Marek, Věra KALVODOVÁ a Jan PROVAZNÍK. Selected Problems of the Czech Criminal Law. 2.doplněné. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 100 s. učebnice - 526. ISBN 978-80-210-7985-4.
 75. VEČERKOVÁ, Eva, Markéta SELUCKÁ, Jana DUDOVÁ, Martina URBANOVÁ, Eva ŽATECKÁ, Jan PROVAZNÍK a Tereza LEVICKÁ. Společensko-právní aspekty ochrany spotřebitele a jeho zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 299 s. Editio Scientia, vol. 540. ISBN 978-80-210-8050-8.
 76. VEČERKOVÁ, Eva, Markéta SELUCKÁ, Jana DUDOVÁ, Martina URBANOVÁ, Eva ŽATECKÁ, Jan PROVAZNÍK a Tereza LEVICKÁ. Společensko-právní aspekty ochrany spotřebitele a jeho zdraví. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 299 s. řada teoretická. ISBN 978-80-210-8050-8.
 77. SEDLÁČKOVÁ, Jolana a Jan PROVAZNÍK. The Relief Project - new (criminology) procedure in proving drug offences. In Gabrielé Juodkaité-Granskiené. XI Criminalistics and Forensic Examination: Science, Studies and Practice. 1. vyd. Vilnius: Lietuvos teismo ekspertizés centras, 2015. s. 213-224. ISBN 978-9986-555-42-1.
 78. PROVAZNÍK, Jan. Trestněprávní poměr a trestněprocesní vztah ve světle ochrany základních práv - posun paradigmatu? Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2015, roč. 154, č. 3, s. 229-246. ISSN 0231-6625.
 79. PROVAZNÍK, Jan a Eva ŽATECKÁ. Trestněprávní přístup k ochraně zdraví spotřebitelů. In Společensko-právní aspekty ochrany spotřebitele a jeho zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. s. 183-228. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 540. ISBN 978-80-210-8050-8.
 80. PROVAZNÍK, Jan. Trestněprocesní ingerence do podmínek trestní odpovědnosti. Právní rozhledy. Praha, Česká republiky: Nakladatelství C.H. Beck, 2015, roč. 23, č. 8, s. 283-295. ISSN 1210-6410.
 81. FRYŠTÁK, Marek, Jan PROVAZNÍK, Jolana SEDLÁČKOVÁ a Eva ŽATECKÁ. Trestní právo hmotné - zvláštní část. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2015. 195 s. Právo. ISBN 978-80-7418-225-9.
 82. FRYŠTÁK, Marek, Jan PROVAZNÍK, Jolana SEDLÁČKOVÁ a Eva ŽATECKÁ. Trestní právo procesní. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2015. 338 s. Právo. ISBN 978-80-7418-246-4.
 83. PROVAZNÍK, Jan. Vybrané problémy současného modelu dokazování v trestním řízení. In Kalvodová Věra, Hrušáková Milana, eds. Dokazování v trestním řízení - právní, kriminologické a kriminalistické aspekty. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 28-48. Spisy právnické fakulty Masarykovy univerzity, rada teoretická. Edice Scientia, č. 539. ISBN 978-80-210-8072-0.
 84. 2014

 85. FRYŠTÁK, Marek, Petra POLIŠENSKÁ, Vladimír GAJDIČIAR, Dušan GAĽO, Jana KURSOVÁ, Jan PROVAZNÍK a Petr ZARIVNIJ. Aktuální judikatura k trestnímu řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 517 s. Spisy právnické fakulty, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 493. ISBN 978-80-210-7518-4.
 86. FRYŠTÁK, Marek, Petra POLIŠENSKÁ, Vladimír GAJDIČIAR, Dušan GAĽO, Jana KURSOVÁ, Jan PROVAZNÍK a Petr ZARIVNIJ. Aktuální judikatura k trestnímu řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 518 s. ISBN 978-80-210-7518-4.
 87. KYSELOVSKÁ, Tereza, Jan PROVAZNÍK, Nelly SPRINGINSFELDOVÁ, Alica VIRDZEKOVÁ a Vojtěch KADLUBIEC. Cofola 2015. Casopis pro Pravni Vedu a Praxi. Brno: Masaryk University Press, 2014, roč. 22, č. 4, s. 395. ISSN 1210-9126.
 88. PROVAZNÍK, Jan. Možnosti a limity přebírání odklonů v trestním řízení z jiných právních řádů. In Tereza Kyselovská. konference Cofola 2014. Brno: PrF MUNI, 2014. s. 934-946, 12 s. ISBN 978-80-210-7211-4.
 89. PROVAZNÍK, Jan a Marek FRYŠTÁK. Možnosti Probační a mediační služby v ČR ve vztahu k osobám podmíněně propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody. In Medzinárodná vedecká konferencia "Úlohy štátu pri riešení dlhodobej nezamestnanosti". 2014.
 90. PROVAZNÍK, Jan. Nehmotná práva poškozeného. In doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc., JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D., JUDr. Ji ř í Valdhans, Ph.D. Dny práva 2013 - sborník příspěvků. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. "III.-138" - "III.-154", 16 s. ISBN 978-80-210-6810-0.
 91. PROVAZNÍK, Jan. Odklony v českém trestním řízení - zvláštní subsystém trestního práva? In doc. JUDr. Tomáš Strémy, Ph.D. Restoratívna justicía a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Vydání první. Praha: Nakladatelství Leges, 2014. s. 526-539, 13 s. ISBN 978-80-7502-034-5.
 92. PROVAZNÍK, Jan. Pavel Jiříček, Tomáš Marek: Řešení bagatelních deliktů aneb Vive la bagatelle! (recenze). Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, 2014, roč. 22, 3/2014, s. 288-290. ISSN 1210-9126.
 93. PROVAZNÍK, Jan. Procedural Options of Dealing with Petty Criminal Offences. In Conference Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe. Understanding Proffesionalism, Trust and Legitimacy. 2014.
 94. PROVAZNÍK, Jan. Přístup aplikační praxe ke koncepčním východiskům odklonů v trestním řízení v České republice. In Vladimír Minčič. Miľníky práva v stredoeurópskom priestore 2014. Bratislava: PrF Univerzity Komenského, 2014. s. 654-663, 9 s. ISBN 978-80-7160-371-9.
 95. FRYŠTÁK, Marek, Jan PROVAZNÍK, Jolana SEDLÁČKOVÁ a Eva ŽATECKÁ. Trestní právo hmotné - obecná část. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2014. 192 s. ISBN 978-80-7418-221-1.
 96. 2013

 97. PROVAZNÍK, Jan a Jiří SLOVÁČEK. K některým otázkám promlčení smluvní pokuty a úroku z prodlení podle staré a nové úpravy. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2013, roč. 21, č. 20, s. 687-692. ISSN 1210-6410.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 11. 2022 09:14