Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2020

  1. VÁCLAVÍK, Ladislav. Promoting Learner Autonomy in Classes of Business English using Quizlet. In Kateřina Sedláčková, Barbora Chovancová and Štěpánka Bilová. The Teacher´s Role in Developing Learner Autonomy. 1st ed. Hongkong: Candlin & Mynard ePublishing Limited, 2020, p. 122-131. Autonomous Language Learning Series. ISBN 978-1-6592-7135-5.
  2. VÁCLAVÍK, Ladislav. The role of Quizlet in learning business vocabulary. CASALC Review. Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2020, vol. 10, No 1, p. 69-88. ISSN 1804-9435. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/CASALC2020-1-6.

  2019

  1. POŘÍZKOVÁ, Kateřina and Libor ŠVANDA. Využití ICT ve výuce lékařské terminologie (The use of ICT in teaching medical terminology). In Setkání jazykových ústavů lékařských fakult v ČR a SR. 2019.

  2018

  1. VÁCLAVÍK, Ladislav. One step for the teacher, a huge leap for the learners: taking off planet Textbook in classes of business English. 2018.
  2. VÁCLAVÍK, Ladislav. One step for the teacher, a huge leap for the learners: taking off planet Textbook in classes of business English. In IATEFL LASIG, Brno 2018. 2018.

  2013

  1. KATRŇÁKOVÁ, Hana. Practising negotiation skills in ESP classes with ICT support. In IATEF conference. 2013.

  2012

  1. ZOUNEK, Jiří and Ondřej BÁRTA. Budoucí učitelé – přichází éra „digitální“ generace? (Future teachers – the dawn of a "digital generation"?). In 20. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu: Kvalita ve vzdělávání. 2012.

  2009

  1. ZOUNEK, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti (E-learning - one of the forms of learning in modern society). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 161 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-5123-2.
  2. ZOUNEK, Jiří. Elearning ve školním vzdělávání (Elearning in schooling). In PRŮCHA, Jan. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009, p. 277-281. ISBN 978-80-7367-546-2.
  3. ŠEĎOVÁ, Klára and Jiří ZOUNEK. ICT v rukou českých učitelů (ICT in the Hands of Czech Teachers). Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2009, vol. 2009, No 1, p. 54 - 70. ISSN 0031-3815.
  4. ZOUNEK, Jiří and Klára ŠEĎOVÁ. Učitelé a technologie. Mezi tradičním a moderním pojetím (Teachers and technology. Between a traditional and a modern approach). Brno: Paido, 2009, 172 pp. ISBN 978-80-7315-187-4.

  2008

  1. ŠVAŘÍČEK, Roman and Jiří ZOUNEK. E-learning ve vysokoškolské výuce pohledem empirického výzkumu (E-learning in university-level teaching as seen through empirical research). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia Paedagogica, U13. Brno: Masarykova univerzita, 2008, vol. 13, No 1, p. 101-126. ISSN 1211-6971.
  2. HRTOŇOVÁ, Nina, Petr FUČÍK and Martin SEBERA. How Do Teachers, Parents and Pupils Perceive the Impact of ICT on Education? In Information and Communication Technology in Education. 1st ed. University of Ostrava: Univerzita Ostrava, 2008, p. 176-184, 8 pp. ISBN 978-80-7368-577-5.
  3. HOLOUBEK, Ivan, Jiří HŘEBÍČEK and Ladislav DUŠEK. ICT Tools For Environmental And Human Risk Assessment. In Proceedings of the iEMSs Fourth Biennial Meeting: International Congress on Environmental Modelling and Software (iEMSs 2008). Barcelona, Catalonia: International Environmental Modelling and Software Society (iEMSs), 2008, p. 2109-2117. ISBN 978-84-7653-074-0.
  4. HŘEBÍČEK, Jiří and Ivan HOLOUBEK. iEMSs 2008: International Congress on Environmental Modelling and Software. Workshop 12: ICT Tools For Environmental And Human Risk Assessment. 2008.
  5. VÁŇOVÁ, Tamara. Informační technologie ve výuce aneb Moodle v síti škol (ICT in teaching). 2008.
  6. PITNER, Tomáš and Pavel PEŠAT. Informatik in Tschechischen Schulen im Rahmen aktueller Bildungsreform (Informatics and ICT at Czech Schools and the Current Educational Reform). In Treffen des Arbeitskreises Didaktik der Informatik. 2008.
  7. ZOUNEK, Jiří and Klára ŠEĎOVÁ. Jak zkoumat ICT v každodenní práci učitele aneb videostudie jako kvalitativní metoda (How to study ICT in everyday work of teachers or video study as a qualitative method). Orbis scholae. Praha: PedF UK, 2008, vol. 2, No 1, p. 137 - 148. ISSN 1802-4637.
  8. ŠČERBA, Tomáš. Niekoľko postrehov nad publikáciou Právo na internetu - spam a odpovědnost ISP (Some remarks on the book Law on Internet - spam and ISP liability). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2008, vol. 2008, No 2, 2 pp. ISSN 1210-9126.
  9. NAGY, Tibor, Milan KUBIATKO and Soňa NAGYOVÁ. Postoje žiakov v spojitosti s prípravou učiteľov v problematike implementácie IKT do vyučovacieho procesu (Pupils attitudes in the connection with preparation of teachers toward problematic of ICT implementation into learning process). Informatika v škole. 2008, vol. 17, 33/34, p. 20-24. ISSN 1335-616X.

  2007

  1. SVOBODA, Pavel. Attitudes of University Teachers to ICT. In Simulation and Distance Learning. Brno: The CATE 2007 Conference Brno, 2007, 6 pp. ISBN 978-80-7231-240-5.
  2. ŠEĎOVÁ, Klára and Jiří ZOUNEK. ICT a moc před tabulí (ICT and power in classroom). In Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 1st ed. Praha: Portál, 2007, p. 260-286. ISBN 978-80-7367-313-0.
  3. KLIMEŠ, Daniel, Ladislav DUŠEK, Rostislav VYZULA, Miroslav KUBÁSEK, Daniel SCHWARZ, Radka SOŠKOVÁ, Jana KOPTÍKOVÁ, Jaroslav RÁČEK and Pavel ANDRES. ICT a řešení digitální knihovny chemoterapeutických režimů (ICT and the solution for the digital library of chemoterapeuitic regimens). In Edukační sborník 31. Brněnské onkologické dny a 21. Konference pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2007, p. 58-60. ISBN 978-80-86793-09-2.
  4. KLAPALOVÁ, Alena. ICT AND E-BUSINESS IN THE CZECH SMALL AND MICRO ENTERPRISES. International Journal of Research Trends in Social Sciences, Special Edition: Competing In Global and National Markets. Lithuania, 2007, vol. 1, No 1, 16 pp. ISSN 1822-3532.
  5. ŠEĎOVÁ, Klára and Jiří ZOUNEK. ICT očima učitelů (ICT from point of view of teachers). In Učební materiály pro kvalitativní výzkum v pedagogice. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 135-150, 15 pp. ISBN 978-80-210-4359-6.
  6. ZOUNEK, Jiří and Klára ŠEĎOVÁ. ICT v přípravě na výuku (ICT in lesson planning). In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007, p. 1-7. ISBN 978-80-7040-991-6.
  7. NOVOTNÝ, Petr and Milan POL. ICT v učitelském vzdělávání je tématem i v Uzbekistánu (ICT in teacher education as topic in Uzbekistan). Brno: Měsíčník Masarykovy univerzity v Brně, 2007.
  8. ZOUNEK, Jiří. ICT v životě dnešních základních škol (očima jejich ředitelů) (ICT in Elementary School (from point of view of heads)). Metodické rozhľady. Banská Bystrica, Slovensko: Edičné stredisko Metodického centra, 2007, vol. 16, No 2, p. 22-25. ISSN 1335-0404.
  9. PITNER, Tomáš. Informatika a informační a komunikační technologie (Informatics and ICT). 1st ed. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2007, 3 pp. 1. ISBN 978-80-87000-11-3.
  10. ŠEĎOVÁ, Klára and Jiří ZOUNEK. Jak pracují dnešní učitelé s ICT? (How do teachers use ICT today?). Učitelské listy. Praha: Agentura Strom, 2007, vol. 15, No 3, p. 2-4. ISSN 1210-6313.

  2006

  1. KUBIATKO, Milan. How do teachers use information and communication technology in biology teaching. Online. In Information & Communication Technology in natural science education. Lithuania: Siauliai University Press, 2006, p. 46-50. ISBN 9986-38-711-6.
  2. ZOUNEK, Jiří. ICT, digitální propast a vzdělávání dospělých: socioekonomické a vzdělávací aspekty digitální propasti v České republice. (ICT, the Digital Divide and Adult Education: Socioekonomic and Educational Aspects of the Digital Divide in the Czech Republic). SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2006, vol. 2006, U11, p. 101-118, 19 pp. ISSN 1211-6971.
  3. ZOUNEK, Jiří. ICT v životě základních škol (ICT in Elementary Schools). I. vydání. Praha: Triton, 2006, 160 pp. Pedagogika. ISBN 80-7254-858-1.
  4. DUŠEK, Ladislav, Daniel SCHWARZ, Jaroslav RÁČEK, Petr BRABEC, Jan MUŽÍK, Břetislav REGNER and Jan ŽALOUDÍK. Information and communication technologies in education at the Faculty of Medicine of Masaryk University. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava: University of Ostrava, 2006, p. 15-21. ISBN 80-7368-199-4.

  2005

  1. ZOUNEK, Jiří and Martin SEBERA. Budoucí učitelé a inovace v oblasti informačních a komunikačních technologií. (Teacher Trainees and Innovation in Information and Communication Technologies). SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2005, vol. 2005, No 10, p. 95-108. ISSN 1211-6971.
  2. ZOUNEK, Jiří. E-learning z druhé strany: pohled studentů (E-learning from the other side: students` point of view). In SCO 2005. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, p. 223-228. ISBN 80-210-3699-0.
  3. HANUŠOVÁ, Světlana, Pavel VÁŇA and Tamara VÁŇOVÁ. E-learningová podpora výuky cizích jazyků na PdF (E-learning support of foreign language teaching at the Faculty of Education). In Od programovaného učení k e-learningu. 1st ed. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2005, p. 34-38. ISBN 80-736-8053-X.
  4. TRNA, Josef. Fyzika v jednoduchých pokusech (Physics in Simple Experiments). In DIDFYZ 2004. Information and Communication Technologies in Physics Education. Nitra (Slovensko): FPV UKF a pob. JSMF v Nitre, 2005, p. 167-171. ISBN 80-8050-810-0.
  5. KLAPALOVÁ, Alena. ICT a e-business v malých podnicích (ICT and e-business in the small enterprises). Praha: Economia, 2005. Moderní řízení.
  6. ZOUNEK, Jiří. ICT a prostředí podporující učení a vyučování v současné české škole (ICT and learning/teaching-friendly environment in Czech primary schools). In Pedagogický výzkum: reflexe společenských potřeb a očekávání? Olomouc: Katedra pedagogiky s celoškolskou působností PF Univerzity Palackého, ČAPV, 2005, p. 362-365. ISBN 80-244-1079-6.
  7. KLAPALOVÁ, Alena. ICT and e-business in the Czech small and micro enterprises. In POSTMODERN SOCIETY AND CONSUMPTION PATTERNS FROM THE PERSPECTIVE OF SOCIAL SCIENCES. první. Kaunas, Litva: Vilnius University, 2005, p. 252-268, 16 pp. ISBN 9986-19-735-X.
  8. ZOUNEK, Jiří. ICT and learning/teaching-friendly environment in Czech primary schools. In Education-line. Velká Británie: Brotherton Library, University of Leeds, 2005, p. 1-7.
  9. ZOUNEK, Jiří. ICT and the Czech School Culture: on the Preliminary Stage of a Research Project. In Education-line. Velká Británie: Brotherton Library, University of Leeds, 2005, p. 1-7.
  10. ZOUNEK, Jiří. ICT in management of Czech primary schools from point of view of heads. In Dealing with Diversity: a Key Issue for Educational Management. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, p. 62-63. ISBN 80-210-3821-7.
  11. KALLABOVÁ, Eva and Bohumil FRANTÁL. Motivace a způsoby využívání telekomunikačních technologií obyvateli malých měst. In VAISHAR, Antonín and Vladimír IRA. Geografická organizace Česka a Slovenska v současném období. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2005, p. 108-116, 8 pp. ISBN 80-86407-05-5.
  12. TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ, Krystyna SUJAK-LESZ, Jan LESZ and Andrzej KRAJNA. Projekt SYSTEM jako příklad mezinárodního využití ICT v přípravě učitelů přírodovědy (SYSTEM Project as an Example of International Use of ICT in Science Teacher Training.). In DIDFYZ 2004. Information and Communication Technologies in Physics Education. Nitra (Slovensko): FPV UKF a pob. JSMF v Nitre, 2005, p. 232-236. ISBN 80-8050-810-0.
  13. KALLABOVÁ, Eva and Bohumil FRANTÁL. Use of Telecommunication and Information Technologies by Inhabitants of Small Moravian Towns. Moravian Geographical Reports. Brno: Institute of Geonics AS CR, 2005, vol. 13, No 1, p. 25-37, 12 pp. ISSN 1210-8812.
  14. KUBIATKO, Milan. Využívanie IKT na slovenských stredných školách učiteľmi biológie (The using of ICT by biology teachers on slovak high schools). Biologie-Chemie-Zeměpis. 2005, vol. 14, No 5, p. 225-229. ISSN 1210-3349.
  15. ZOUNEK, Jiří. Vývoj a proměna školy a ICT (School development and transformation and ICT). In Poškole 2005. Sborník národní konference o počítačích ve škole. Monínec u Sedlce - Prčice: Mezinárodní organizační výbor Poškole, Jednota školských informatiků, 2005, p. 290-299. ISBN 80-239-4633-1.

  2004

  1. ZOUNEK, Jiří. ICT a kultura české školy: k předvýzkumné fázi výzkumného projektu (ICT and the Czech School Culture: on the Preliminary Stage of a Research Project). In Profese učitele a současná společnost. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2004, p. 1-6. ISBN 80-7044-571-8.
  2. ZOUNEK, Jiří. ICT v současné české škole pohledem vybraných médií (ICT in the current Czech school from the point of view of the selected media). In Poškole 2004. 2004th ed. Lázně Sedmihorky: Mezinárodní organizační výbor Poškole, Jednota školských informatiků, 2004, p. 28-35. ISBN 80-239-2598-9.
  3. ZOUNEK, Jiří. K problematice konvergence informačních a komunikačních technologií a školy (On the Problems of the Convergence of Information and Communication Technologies and the School). SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, vol. 2004, U 9, p. 111-126, 17 pp. ISSN 1211-6971.

  2003

  1. ZOUNEK, Jiří. Internet nejen pro studenty (Internet (not only) for Students). Praha: Grada, 2003, 104 pp. Internet pro... ISBN 80-247-0570-2.
  2. ZOUNEK, Jiří. K roli ICT v klíčových oblastech fungování školy a její kultury (On the role of ICT in the key areas of school operation and its culture). In 11. konference ČAPV: Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání: Sborník referátů. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2003, p. 1-7, 8 pp.

  2001

  1. KVIZDA, Martin. Nové směry celoživotního vzdělávání. (New ways of lifelong learning.). In International Scientific Days 2001. 1st ed. Nitra: SPU, 2001, p. 1349-1354. ISBN 80-7137-870-4.
Display details
Displayed: 18/6/2024 09:46