Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2012

 1. MIKULOVÁ, Anna Marie. Sünde - die Bedeutung des Wortes und ihre Veränderungen. In Nagórko, Alicja. Wortsemantik zwischen Säkularisierung und (Re)Sakralisierung öffentlicher Diskurse. 1. vyd. Hildesheim - Zürich - New York: Georg Olms Verlag, 2012. s. 435-448. ISBN 978-3-487-14821-2.
 2. 2009

 3. BUŠTA, Jan a Miloš JAKUBÍČEK. Building of Corpus Based E-learning Materials for Czech. In SCO 2009 : Sharable Content Objects : 6. ročník konference o elektronické podpoře výuky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 144-149. ISBN 978-80-210-4878-2.
 4. OSOLSOBĚ, Klára. Deriv - nástroj pro automatické vyhledávání slovotvorných vztahů. In Přednášky a besedy ze XLII. běhu LŠSS. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2009. s. 132-137. ISBN 978-80-210-4874-4.
 5. 2008

 6. BLAHUŠ, Marek. A Spell Checker for Esperanto. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, 2008. 40 s. Bakalářská práce.
 7. HANČAR, Pavel. Building Big Czech Corpus : Collecting and Converting Czech Corpora. In RASLAN 2008. Masaryk University, Brno: Masaryk University, Brno, 2008. s. 94-97, 100 s. ISBN 978-80-210-4741-9.
 8. OSOLSOBĚ, Klára. Čeho je moc, toho je příliš aneb jaké má čeština komparativy a superlativy ? In Přednášky a besedy ze XLI. běhu LŠSS. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. s. 147-160. ISBN 978-80-210-4618-4.
 9. OSOLSOBĚ, Klára. Formální pravidla derivace deverbativ na -č. Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2008, A 56, č. 1, s. 121-135. ISSN 1803-7410.
 10. PELOUŠKOVÁ, Hana. Hat das expletive es Entsprechungen im Tschechischen? In Sprache: Deutsch. Opava: Slezská univezita v Opavě, 2008. s. 51-60. ISBN 978-80-7248-463-8.
 11. OSOLSOBĚ, Klára. K jednomu typu vyjadřování stupně v češtině. In IX. mezinárodní setkání mladých lingvistů, Olomouc 12.–14. května, 2008. 2008.
 12. HLADKÁ, Zdeňka. Ke spisovnosti a nespisovnosti v současném úzu. Kopřivová, Marie - Waclawičová, Martina (eds.). In Čeština v mluveném korpusu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny / Ústav českého národního korpusu, 2008. s. 97-104. ISBN 978-80-7106-982-9.
 13. HLADKÁ, Zdeňka. Milá Jano, Jájo, Janičko... Materiál pro výzkum rodných jmen a hypokoristik. Čornejová, Michaela - Kosek, Pavel (eds.). In Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. Brno: Host, 2008. s. 54-63. ISBN 978-80-7294-301-2.
 14. HLAVÁČKOVÁ, Dana a Klára OSOLSOBĚ. Morfologické značkování mluvených korpusů, zkušenosti a otevřené otázky. Kopřivová, Marie, Waclawičová, Martina. In Čeština v mluveném korpusu. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny/ Ústav Českého národního korpusu, 2008. s. 105-114. ISBN 978-80-7106-982-9.
 15. HLADKÁ, Zdeňka. Píší si lidé v Čechách jinak než na Moravě? Dokořán (Bulletin Obce spisovatelů), roč. XII, č. 45. 2008. 5 s.
 16. OSOLSOBĚ, Klára. Propria (příjmení na -č) - problém automatické morfologické analýzy. In Jazyk a jeho proměny. 1. vyd. Brno: Host, 2008. s. 205-216. ISBN 978-80-7294-301-2.
 17. OSOLSOBĚ, Klára. Značkování a status některých gramatických kategorií v ČNK (syntetické futurum, stupňování adjektiv, neurčité číslovky a příslovce míry). In Grammar & Corpora / Gramatika a korpus 2007. 1. vyd. Praha: Academia, 2008. s. 407-416. ISBN 978-80-200-1634-8.
 18. 2007

 19. KOVÁŘ, Vojtěch. Corpus Query System Bonito - Recent Development. In Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Masaryk University, 2007. s. 71-76. ISBN 978-80-210-4471-5.
 20. RYCHLÝ, Pavel a Vojtěch KOVÁŘ. Displaying Bidirectional Text Concordances in KWIC format. 2007.
 21. OSOLSOBĚ, Klára. Korpus jako zdroj dat pro opravy chyb automatické morfologické analýzy. In Grammar & Corpora, 2nd International Conference, Abstracts. 1. vyd. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, V. v. i., 2007. s. 59-61. ISBN 80-86496-35-X.
 22. HLADKÁ, Zdeňka. Korpus soukromé korespondence: charakteristika, možnosti využití, perspektivy (anotace příspěvku). In II. mezinárodní konference Gramatika a korpus. Praha: AV ČR, 2007. s. 19-20. ISBN 80-86496-35-X.
 23. OSOLSOBĚ, Klára. Popis gramatických významů (hodnot) jednoduchých slovesných tvarů v anotacích českých (slovenských) korpusů. Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova Univerzita, 2007, A 55, č. 1, s. 201-218. ISSN 0231-7567.
 24. KOVÁŘ, Vojtěch a Aleš HORÁK. Power Networks Dialogues - Automatic Analysis and Evaluation of a Domain-Specific Text Corpus. In Proceedings of ELNET 2007. Ostrava: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB - Technical University of Ostrava, 2007. s. 30-37. ISBN 978-80-248-1681-4.
 25. OSOLSOBĚ, Klára. Recenze : František Čermák - Renata Blatná (eds.): Jak využívat český národní korpus, Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 179 s. 2007.
 26. OSOLSOBĚ, Klára. Syntetické futurum v češtině - gramatiky, slovníky, korpusy. In Přednášky a besedy ze XL. běhu LŠSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2007. s. 131-144, 15 s. ISBN 978-80-210-43367.
 27. KÁŇA, Tomáš a Hana PELOUŠKOVÁ. Využití elektronických korpusů ve studiu německého jazyka. In Communication, Interaction and the Process of Teaching Foreign Languages after Joining the European Union. 1. vyd. Bratislava: RETAAS, s.r.o. Bratislava; Lingos, D.M. Bratislava, 2007. s. 204-210. ISBN 978-80-89113-31-6.
 28. 2006

 29. KÁŇA, Tomáš. Korpuslinguistik - eine übersehene Herausforderung für den Deutschunterricht? In Theorie und Praxis. Österreichische Beiträge zu Deutsch als Fremdsprache 9, 2005 : Schwerpunkt: Innovationen - Neue Wege im Deutschunterricht. 1. vyd. Innsbruck - Wien - Bozen: StudienVerlag, 2006. s. 99 - 115. Österreichische Beiträge zu DaF. ISBN 3-7065-4201-3.
 30. BARONI, Marco, Adam KILGARRIFF, Jan POMIKÁLEK a Pavel RYCHLÝ. WebBootCaT: instant domain-specific corpora to support human translators. In Proceedings of EAMT 2006 - 11th Annual Conference of the European Association for Machine Translation. Oslo: The Norwegian National LOGON Consortium and The Deparments of Computer Science and Linguistics and Nordic Studies at Oslo University (Norway), 2006. s. 247-252, 252 s. ISBN 82-7368-294-3.
 31. 2005

 32. KÁŇA, Tomáš a Hana PELOUŠKOVÁ. Die wichtigsten elektronischen Korpora für tschechische Germanisten. In Brünner Hefte für Germanistik. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2005. s. 77-91. ISBN 80-210-3882-9.
 33. OSOLSOBĚ, Klára. Hypokoristika v korpusu soukromé korespondence KSK. Linguistica Brunensia. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2005, A 53, č. 1, s. 125-136. ISSN 0231-7567.
 34. KÁŇA, Tomáš. Korpuslinguistik und elektronische Sprachkorpora - eine übersehene Herausforderung für den DaF-Unterricht? In XIII. IDT 2005, Graz: Fachprogramm, Thesenband, Vorprogramm. 2005.
 35. OSOLSOBĚ, Klára. Recenze: Renata Blatná Vladimír Petkevič (eds.): Jazyky a jazykověda: Sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc. Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005.
 36. KÁŇA, Tomáš a Hana PELOUŠKOVÁ. Tvorba, funkce a využití Česko-německého paraleleního korpusu. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, oddělení gramatiky, 2005. Abstrakty příspěvků konference Gramcorp 2005.
 37. 2004

 38. SMRŽ, Pavel a Anna SINOPALNIKOVA. Corpus Analysis for Lexical Database Construction: A Case of Russian and Czech Wordnets. In Proceedings of the 33th International Conference on Linguistics. Saint-Petersburg, Russia: Saint-Petersburg State University Press, 2004. s. 23-29.
 39. PELOUŠKOVÁ, Hana a Tomáš KÁŇA. Česko-německý paralelní korpus. In Richard Repka, Lívia Adamcová. Teoretické východiská a perspektívy vyučovania cudzích jazykov na rôznych typoch škôl. 1. vyd. Bratislava: Retaas, s r.o., 2004. 7 s. ISBN 80-89113-10-9.
 40. AZAROVA, Irina a Anna SINOPALNIKOVA. Using Corpus Statistics for WordNet Structuring. In Proceedings of the Second International Conference on Corpus Linguistics (Corpora-2004). Saint-Petersburg: Saint-Petersburg State University Press, 2004. s. 3-11, 8 s. ISBN 5-288-03531-8.
 41. SINOPALNIKOVA, Anna a Pavel SMRŽ. Word Association Thesaurus as a Resource for Extending Semantic Networks. In Proceedings of the International Conference on Communications in Computing (CIC 2004). Las Vegas, Nevada, USA: CSREA Press, 2004. s. 267-274. ISBN 1-932415-36-X.
 42. 2003

 43. GAURA, Pavel a Robert BATŮŠEK. A Comparison of Unit Selection Techniques in Limited Domain Speech Synthesis. In Proceedings of TSD 2003. České Budějovice, Czech Republic: Springer, 2003. s. 251-256. ISBN 3-540-20024-X.
 44. 2002

 45. OSOLSOBĚ, Klára. Mluvnice versus korpus, několik poznámek k problémům dubletních a variantních koncovek českých substantiv. In Čeština - univerzália a specifika 4. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. s. 333-336. ISBN 80-7106-611-7.
 46. 2001

 47. HLADKÁ, Zdeňka a Klára OSOLSOBĚ. Příprava elektronických korpusů češtiny. In Přednášky a besedy z XXXIV. běhu LŠSS. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 2001. s. 63-70.
 48. 2000

 49. RYCHLÝ, Pavel. Korpusové manažery a jejich efektivní implementace. Brno, 2000. xiv+128.
 50. POPELÍNSKÝ, Lubomír, Tomáš PAVELEK a Tomáš PTÁČNÍK. On Disambiguation in Czech Corpora. Brno (CZE): FI MU, 2000. 012 s.
 51. 1999

 52. HLAVÁČOVÁ, Jaroslava a Pavel RYCHLÝ. Dispersion of Words in a Language Corpus. In Proceedings of TSD'99. 1st ed. Berlin: Springer-Verlag, 1999. s. 321-324. Lecture Notes in Artificial Intelligence 1692. ISBN 3-540-66494-7.
 53. RYCHLÝ, Pavel, Pavel SMRŽ a Pavel FILIPENSKÝ. Document Multiplicity Elimination and Corpora Management. In Proceedings of ISAS'99. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 1999. s. 231-235. ISBN 980-07-5912-3.
 54. OSOLSOBĚ, Klára. Morfologické značkování složených slovesných tvarů v korpusu. SPFFBU. Brno: MU, 1999, roč. 48, A 47, s. 33-50. ISSN 0231-7567.
 55. 1998

 56. SMRŽ, Pavel. Automatická desambiguace anotovaného korpusu pomocí částečné syntaktické analýzy. In Proceedings of the Summer School: Information Systems and Their Applications. 1998.
 57. PALA, Karel, Pavel RYCHLÝ a Pavel SMRŽ. Corpus Annotation in Inflectional Languages: Czech. Edited by A Min Tjoa, Roland R. Wagner. In Ninth International Workshop on Database and Expert Systems Applications. Los Alamitos, California: IEEE Computer Society, 1998. s. 149-153. ISBN 0-8186-8353-8.
 58. OSOLSOBĚ, Klára. Frekvence vzorů českých sloves (na materiálu ČNK). Slovo a slovesnost. Praha: Akademie věd ČR, ÚJČ, 1998, roč. 98, č. 4, s. 265-277. ISSN 0037-7031.
 59. 1996

 60. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana a Bryan MOSEY. Nucleus position and tone unit length in English and Czech. Brno Studies in English 22. Brno: MU, 1996, roč. 22, č. 1, s. 15-21. ISSN 1211-1791.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 10. 2021 19:40