Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. VÁLKOVÁ, Hana, Hana ŠERÁKOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ, Šárka MALEŇÁKOVÁ a Eva VALKOUNOVÁ. Inklusivní pohybové kroužky jako prostředek podpory psycho-sociální stránky zdraví. In Disportare 2020. 2020. ISBN 978-80-7394-830-6.
 2. 2010

 3. HORÁKOVÁ, Radka. Informovanost pedagogů o integraci žáků se sluchovým postižením. In Potměšil, M. a kol. Psychosocální aspekty sluchového postižení. první. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 155-173, 18 s. ISBN 978-80-210-5184-3.
 4. 2009

 5. VAŠEČKA, Michal a Ctibor KOŠŤÁL. Integrácia migrantov - vieme čo chceme? Politiky integrácie v Slovenskej republike v komparatívnej perspektíve. 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, 2009. 431 s. Governance studies. ISBN 978-80-89244-51-5.
 6. HAMADOVÁ, Petra a Marie PAVLOVSKÁ. Využití dramatické výchovy ve společném vzdělávání. In Dramatická výchova pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu RVP ZV. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 8 s. ISBN 978-80-210-4849-2.
 7. 2008

 8. KLVAŇOVÁ, Radka. Conceptualizing inclusion/exclusion of migrants in a transnational perspective: ways of belonging and non-belonging in a transnational social field. In Migrations. Rethinking Contemporary Migration Events. Masarykova univerzita, Telč. 2008.
 9. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Didaktické zvláštnosti ve vyučování u integrovaných tělesně postižených žáků. Komenský. Brno: PdF MU v Brně, 2008, roč. 132, č. 3, s. 28-30. ISSN 0323-0449.
 10. SIEGLOVÁ, Naděžda. Empirický výzkum se zaměřením na český jazyk a jazykovou komunikaci. 2008.
 11. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Komunikační bariéry žáků s tělesným postižením. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. s. 159-172, 13 s. speciální pedagogika. ISBN 978-80-7315-170-6.
 12. KLVAŇOVÁ, Radka. So close, yet so distant. Inclusion and exclusion of migrants from the post-Soviet Union in the Czech Republic. In Labour migration and Europeanization processes after 1989/91, Catholic University of Leuven. 2008.
 13. KULHAVÝ, Václav. Social Policy Reform. A Conceptual Overview. IVRIS Papers. Brno: IVRIS, 2008, roč. 2008, č. 03, s. 1-29. ISSN 1803-0343.
 14. PAVLOVSKÁ, Marie, Petra HAMADOVÁ, Jan ŠIRŮČEK a Pavla CVEČKOVÁ. Využití dramatické výchovy a efektivních metod práce v prostředí školní integrace. In Bartoňová, M., Vítková, M. (eds.) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. první. Brno: Paido, 2008. s. 133-144. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-170-6.
 15. 2007

 16. PANČOCHA, Karel a Helena VAĎUROVÁ. Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. Výzkum v dizertačních pracích postgraduálních studentů na Katedře speciální pedagogiky PdF MU. první. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 160 s. ISBN 978-80-86633-92-3.
 17. PYŠŇÁKOVÁ, Michaela. Consuming Post-revolutionary Generation? In Collection of Papers from the 1st PhD Students´ International Conference “my-PhD”. 2007. vyd. Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung: Friedrich Ebert Stiftung, Editor: Martin Muránky, 2007. s. 195- 205. ISBN 978-80-89149-12-4.
 18. COUFAL, M. Dramatická výchova v inkluzním vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním a téma tolerance. In Hodnoty a výchova. Brno: Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty MU, 2007. s. 152-161. ISBN 978-80-86633-78-7.
 19. KLVAŇOVÁ, Radka. Inclusion and exclusion in the biographies of migrants from the post-Soviet Union in the Czech Republic in a transnational perspective. In Ethnicity, Belonging, Biography and Ethnography; Georg-August-University, Goettingen. 2007.
 20. BAZALOVÁ, B. Role sociálních služeb v procesu inkluzivního vzdělávání. In VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Brno: Paido, 2007. s. 93 - 98. První, 273. publikace. ISBN 978-80-7315-163-8.
 21. 2006

 22. VAŠEČKA, Michal, Tove MALLOY a Michele GAZZOLA. Evaluation of the Impact of Inclusion Policies under the Open Method of Co-ordination in the European Union: Assessing the Cultural Policies of Six Member States. ECMI Working Paper. Flensburg: European Centre for Minority Issues, 2006, neuveden, č. 32, 136 s. ISSN 1435-9812.
 23. HANZLOVÁ, Patricie. Praktiky vzpomínání a inkluze: formování solidarity skrze reprezentaci minulosti. In Marada, R. (ed.) Etnická různost a občanská jednota. 2006. vyd. Brno: CDK, 2006. s. 166-190. Sociologická řada, sv.č.3. ISBN 80-7325-111-6.
 24. SZALÓ, Csaba. Představa svébytnosti lokálních kultur a její dopad na zdůvodnění odlišných kulturních práv příslušníků etnokulturních menšin a přistěhovalců. In CHYTILEK, Roman a Miroslav MAREŠ. Reprezentace zájmů menšin v EU. Brno: CDK, 2006. s. 68-82, 14 s. ISBN 807325087X.
 25. 2005

 26. KREGCJK, Konrad (Hg) a Věra VOJTOVÁ. Evaluation as a tool for improving positive classroom atmosphere. In Philosphieren mit Kindern mit und ohne Behinderungen. 1. vyd. Wien: LIT Verlag, 2005. s. 31-38. ISBN 3-8258-8409-0.
 27. MARADA, Radim. Občanská společnost: mezi inkluzí a exkluzí. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 7-11. ISSN 1214-813X.
 28. BARTÁKOVÁ, Helena. Potenciál inkluzivních politik ve vztahu k romským komunitám. In Tokárová, A., Kredátus, J., Frk, V. (eds.) Kvalita života a rovnosť príležitostí - z aspektu vzdelávania dospelých a sociálnej práce. Prešov: Grafotlač Prešov, 2005. s. 256-264. ISBN 80-8068-425-1.
 29. 2004

 30. JANÍK, Tomáš. Inklusiven Unterricht gestalten. In SASSE, Andrea, Marie VÍTKOVÁ a Norbert STÖRMER. Integrations- und Sonderpädagogik in Europa. 2004. vyd. Bad Heilbrunn: Klinhardt, 2004. s. 203-208. ISBN 3-7815-1342-4.
 31. 2003

 32. MAREŠ, Petr. Romové: Sociální exkluze a inkluze. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2003, roč. 3, č. 4, s. 65-75. ISSN 1213-6204.
 33. 2002

 34. VAŠEČKA, Michal. Roma and the 2002 parliamentary elections. In In: Bukalska, Patrycja (ed): Sytuacja spolecznosci romskiej w Europie Srodkowej i na Balkanach w przededniu rozszerzenia Unii Europejskiej. 1. vydání. Warszawa: Centre for Eastern Studies, Warszawa, 2002. s. 30-44.
 35. VAŠEČKA, Michal. Rómovia. In In: Mesežnikov, Grigorij - Kollár, Miroslav (eds): Slovensko 2002. Súhrnná správa o stave spolocnosti. 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2002. s. 213 - 248, 35 s. Slovensko v pohybe. ISBN 80-88935-407.
 36. VAŠEČKA, Michal. Rómovia a politická participácia - "Votate Ergo Sum". In In: Vašečka, Michal - Jurásková, Martina - Puliš, Peter - Kriglerová, Elena - Rybová, Jana (eds): Rómske hlasy. Rómovia a ich politická participácia v transformačnom období. 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2002. s. 14 - 41, 27 s. Štúdie a názory. ISBN 80-88935-36-9.
 37. VASEČKA, Michal, Martina JURÁSKOVÁ, Elena KRIGLEROVÁ, Peter PULIŠ a Jana RYBOVÁ. Rómske hlasy. Rómovia a ich politická participácia v transformačnom období. 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2002. 168 s. Štúdie a názory. ISBN 80-88935-36-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 12. 2022 17:02