Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

  1. ŠTĚPÁNEK, Libor. How to Implement Creativity to Language Learning: A Practical Guide. In 28.Arbeitstagung des AKS. 2014.

  2009

  1. JANÍKOVÁ, Věra. Qualität des fremdsprachlichen Unterrichts. In Dosahování a hodnocení kvality ve výuce cizích jazyků. 2009.
  2. JANÍKOVÁ, Věra. Qualität des fremdsprachlichen Unterrichts: ein facettenreicher Begriff. In Dosahování a hodnocení kvality ve výuce cizích jazyků. 1. vyd. Praha: Metropolitní univerzita, 2009, 14 s. ISBN 978-80-86855-45-5.

  2008

  1. ROHÁČEK, Karel, Julie SOUKUPOVÁ a Miloš BARTÁK. Chlorophyll fluorescence: A wonderful tool to study plant physiology and plant stress. In Plant Cell Compartments - Selected Topics. Kerala - India: Research Signpost, 2008, s. 41-104. B. Schoefs (ed.), 1st edition. ISBN 978-81-308-0104-9.
  2. HAVLÍK, Vlastimil. Jak je měřit? Přístupy a metody analýzy postojů politických stran k evropské integraci. on-line Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ, 2008, X, č. 4, s. 365-387. ISSN 1212-7817.
  3. KOLÁŘ, Jan a Bohumíra LAZAROVÁ. K sobě, k druhým, k profesi. Teorie, programy a metody osobnostního a sociálního rozvoje pedagogických pracovníků. In K sobě, k druhým, k profesi. Teorie, programy a metody osobnostního a sociálního rozvoje pedagogických pracovníků. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 133 s. ISBN 978-80-210-4595-8.
  4. TOMÁŠKOVÁ, Eva. The Current Methods of Measurement of Market Orientation. In International Conference on Applied Business & Economics. Thessaloniki: The Aristotle University of Thessaloniki, 2008, 15 s. ISSN 1108-2976.
  5. BAKOŠ, Eduard, Jan ŠELEŠOVSKÝ, David ŠPAČEK, Jan BINEK, Petra DVOŘÁKOVÁ, Jarmila FOJTÍKOVÁ, Petr HALÁMEK, Hana JURAJDOVÁ, Ladislav KAVŘÍK, David PÓČ, Martin POP, Jaroslav REKTOŘÍK, Simona ŠKARABELOVÁ a Pavel FIŠER. Vybrané přístupy, metody a nástroje managementu regionální a místní správy a jejich kontext. Brno: ESF MU, 2008, 216 s. ISBN 978-80-210-4698-6.
  6. PAVLOVSKÁ, Marie, Petra HAMADOVÁ, Jan ŠIRŮČEK a Pavla CVEČKOVÁ. Využití dramatické výchovy a efektivních metod práce v prostředí školní integrace. In Bartoňová, M., Vítková, M. (eds.) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. první. Brno: Paido, 2008, s. 133-144. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-170-6.

  2007

  1. SOUKOPOVÁ, Jana. Manažerské metody hodnocení a jejich využití v oblasti modernizace územní samosprávy. In Územní samospráva v České republice a Evropě. 2007. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2007, s. 333-342. ISBN 978-80-7380-028-4.
  2. ZELENÁ, Jana a Roman HÁJEK. Proteomické techniky a jejich aplikace u hematoonkologických onemocnění. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, roč. 7., č. 146, s. 586-592. ISSN 0008-7335.
  3. LACINOVÁ, Lenka. Psychologická část longitudinálního výzkumu ELSPAC: co zkoumáme u dětí a dospívajících. 2007.
  4. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Úloha dotazníku při autoevaluaci školy. In Hodnocení v práci učitele psychodidaktické a etické souvislosti. 2007. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus UHK, 2007, s. 137-142. ISBN 978-80-7041-010-3.

  2006

  1. FAJKUS, Jiří. Detection of telomerase activity by the TRAP assay and its variants and alternatives. Clinica Chimica Acta. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2006, roč. 371, 17.dubna, s. 25-31. ISSN 0009-8981.
  2. STÖRMER, Norbert a Věra VOJTOVÁ. Interventions. 1.vyd. Berlín: Frank & Timme GmbH, Berlin, 2006, 234 s. European Inclusion Studies, 1. vyd. ISBN 3-86596-035-9.
  3. HANUŠOVÁ, Světlana a Tamara VÁŇOVÁ. Metody cizojazyčné výuky podporující princip autonomie žáka. In Sborník z konference Autonomie v procesu učení a vyučování cizího jazyka. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2006, s. 100 -108. ISBN 80-210-4164-1.
  4. HLADILOVÁ, Šárka a Nela DOLÁKOVÁ. Možnosti využití paleontologie při archeologických výzkumech. In Ve službách archeologie VII. Brno - Nitra: MVS Brno , Geodrill, AÚ Nitra, 2006, s. 231-234. VII. ISBN 80-7275-066-6.
  5. MRKÝVKA, Petr. Niektóre ogólne zagadnienia tworzenia i stosowania prawa finasowego w Republice Czeskiej. In Finansovoe pravotvorčestvo i pravoprimenenie v gosudarstvach centralnoj i vostočnoj Evropy. 1. vyd. Grodna: Grodnenskij gosudarstvennyj universitet im. Janki Kupaly, 2006, s. 306-310, 318 s. ISBN 985-417-835-8.
  6. SVOBODA, Mojmír a Helena KLIMUSOVÁ. Stan, potrzeby i perspektywy diagnostyki psychologicznej w Republice Czeskiej. Czasopismo Psychologiczne. Poznań, Polsko: Instytut Psychologii UAM, 2006, roč. 12, č. 1, s. 7-19. ISSN 1425-6460.

  2005

  1. GREGEROVÁ, Miroslava a Pavel POSPÍŠIL. Engineering geological investigation of historical stone bridge structures. In 15th Conference on Engineering Geology. 1. vyd. Erlangen: Friedrich-Alexander Universitat Erlangen-Numberg, 2005, s. 333-668.
  2. MAREŠ, Miroslav. Metodologie výzkumu politických stran na evropské úrovni. In FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Víceúrovové vládnutí: teorie, přístupy, metody. Brno: CDK, 2005, s. 176-186, 10 s. ISBN 80-7325-074-8.
  3. ŠMARDA, Jan, Jiří DOŠKAŘ, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ a Jana KOPTÍKOVÁ. Metody molekulární biologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 194 s. 1. vydání. ISBN 80-210-3841-1.
  4. PEČÍNKA, Pavel. Zelená mozaika pod drobnohledem. Výzkum počáteční vývojové fáze západoevropských zelených (od konce 70. do začátku 90. let) a českých zelených (od 90. let do r. 2005). In Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005, s. 45-61, 16 s. ISBN 80-7325-074-8.

  2004

  1. SVOBODA, Mojmír, Helena KLIMUSOVÁ a Pavel HUMPOLÍČEK. Dětská psychodiagnostika: metody používané a žádané. In Sympozium Duševní zdraví mládeže (21. ročník, Brno). 2004.
  2. SVOBODA, Mojmír. Dětská psychodiagnostika: metody používané a žádané. 2004.
  3. SEDLÁČEK, Jaroslav. Komparace oceňování finančních aktiv v českém a německém účetnictví. In Firma a konkurenční prostředí 2004. Brno: MZLU PEF, 2004, s. 162-168. ISBN 80-7302-077-7.
  4. ZÍTKOVÁ, Jitka. Několik poznámek k literární komunikaci v primární škole. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. /CD-ROM/. Brno: MU, 2004, 6 s. ISBN 80-210-3474-2.
  5. PAVLOVSKÁ, Marie a Petra MOŠTĚKOVÁ. Úryvek ze školní didaktické hry J. A. Komenského. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Brno MU: MU, 2004, s. 21-26, 5 s. ISBN 80-210-3474-2.
  6. PAVLOVSKÁ, Marie a Petra ŽABKOVÁ. Úryvek ze školní didaktické hry J. A. Komenského. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Brno MU: Brno MU, 2004, s. 50-128. ISBN 80-210-3474-2.
  7. VEČERKA, Radoslav. Zur Problematik der neueren Erforschung der altkirchenslavischen Syntax: Methoden, Themen. Incontri linguistici. Pisa-Roma, 2004, roč. 2004, ?, s. 39-56. ISSN 0390-2412.

  2003

  1. HOLZER, Jan a Pavel PŠEJA. First decade of Czech political science - issues, research, methods. In CABADA, Ladislav. Contemporary Questions of Central European Politics. Plzeň: FHS ZČU, 2003, s. 234-248. ??? ISBN 80-86473-27-9.

  2002

  1. VYBÍRAL, Zbyněk. Czech Republic. In Globalized Psychotherapy. 1. vyd. Vienna, Austria: Facultas Universitätsverlag, 2002, s. 88-94. ISBN 3-85076-605-5.
  2. SVOBODA, Mojmír a Helena KLIMUSOVÁ. Monitoring psychodiagnostiky, aktuálně používané v českých zemích. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 29-36. ISBN 80-210-2832-7.
  3. RABUŠICOVÁ, Milada. Sociologie výchovy: přehlédnutí anglo-amerických monografií. Pedagogika. Praha, 2002, roč. 2002, č. 2, s. 182-194. ISSN 0031-3815.

  2001

  1. BRÁZDIL, Rudolf a Oldřich KOTYZA. Současná historická klimatologie a možnosti jejího využití v historickém výzkumu. In Časopis Matice Moravské - Supplementum. Brno: Matice moravská, 2001, s. 17-59. ISBN 80-86488-0603.
  2. LOKŠOVÁ, Irena a Jozef LOKŠA. Teória a prax tvorivého vyučovania. Prešov: ManaCon, 2001, 336 s. ISBN 80-89040-04-7.
  3. NAVRÁTIL, Pavel. Teorie a metody sociální práce. 1. vyd. Brno: MZ, 2001, 162 s. ISBN 80-903070-0-0.

  2000

  1. CHYTRÝ, Milan. Formalizované přístupy k fytocenologické klasifikaci vegetace. Preslia. Praha: Česká botanická společnost, 2000, roč. 72, č. 1, s. 1-29. ISSN 0032-7786.
  2. VACEK, Jiří. K obsahu a metodice výuky cizího jazyka na pedagogických fakultách. In Výuka cizích jazyků v nefilologických oborech na pedagogických a filozofických fakultách v ČR a SR. UJEP v Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2000, s. 38-40. ISBN 80-7044-322-7.

  1999

  1. GLOSER, Jan. Problémy a perspektivy ekologické fyziologie rostlin. In Kostrej, A. (ed.): Ecophysiological Methods in Theory nad Practice. Nitra, Slovakia: SPU, 1999, s. 18-21.
  2. DUNO, M., C. BENDIXEN, Lumír KREJČÍ a B. THOMSEN. Targeted deletions created in yeast vectors by recombinational excision. Nucletic Acids Research. G. B.: Oxford University Press, 1999, roč. 27, č. 8, s. e1, 1 s. ISSN 0305-1048.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 13. 6. 2024 23:16