Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • doc.MUDr.Lenka Roubalíková,Ph.D.,narozena 12.12.1957,vdaná, 1dítě
Pracoviště
 • Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Katedra dentální, Stomatologická klinika. Pracoviště Komenského nám 2, 662 43 Brno. Stomatologická klinika LF MU a FN u sv.Anny v Brně, Pekařská 53,Brno.
Funkce na pracovišti
 • Docentka - vedoucí Katedry dentální, vedoucí odd. na stomatologické klinice.
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2005: docentka stomatologie;LF MU;habilitační práce:Kompozitní materiály ve frontálním úseku chrupu 1998: Ph.D.v oboru stomatologie; LF UP Olomouc;dizetrační práce:Kompozitní fazety, klinicko-experimentální studie. 1995: doplňkové pedagogické studium učitelství na středních školách;PF MU.Odboprná práce:použití videotechniky v postgraduálním vzdělávání stomatologů. 1989:specializace II. st. Ze stomatologie (atestace II.st.). Odborná práce: Zhodnocení pilířových zubů jednorázově zhotovených můstků na obvodním stomatologickém pracovišti v Břeclavi v letech 1986 - 1988. 1984:specializace I. st. ze stomatologie (atestace I. st.) 1980:MUDr. LF UJEP Brno
Přehled zaměstnání
 • 2005 - dosud docent Stomatologické kliniky Lékařské Fakulty MU v Brně. Garance za předměty Preklinické zubní lékařství, Speciální zubní náhrady, výuka v předmětech Preklinické zubní lékařství, Speciální zubní náhrady, Konzervační zubní lékařství, Parodontologie. Členka Komise pro státní závěreční zkoušky v anglickém jazyce. 2004 - 2009 : zástupce přednosty kliniky pro zdravotnické vzdělávání. Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně. 2001 - 2004 odborný asistent Stomatologické kliniky Lékařské fakulty MU v Brně. 2003- 2004 externí učitel - odborný asistent Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. 2000 - 2004 externí učitel - odborný asistent Lékařské fakulty UP v Olomouci. 1992 - 2003 vedoucí lékařka Stomatologického centra IDV PZ Brno. 1988 - 1992 odborný asistent ILF Praha. 1980 – 1988 obvodní stomatolog OÚNZ Břeclav.
Akademické stáže
 • 2006: Absolvování I. modulu Evropské laserové akademie (Module I. of the Esola Laser Academy) 1992: Studijní pobyt na College of Health Professions, Kristianstad, Švédsko - zaměřeno na studium oboru dentální hygienistka a ošetření hendikepovaných pacientů. 1 měsíc.
Univerzitní aktivity
 • Oborová rada (program Stomatologie - Zubní lékařství (čtyřleté)) Školitelé PhD (obory Stomatologie, Stomatologie (angl.), Stomatologie - Zubní lékařství a Stomatologie - zubní lékařství (angl. Vedoucí katedry, vedoucí oddělení.
Mimouniverzitní aktivity
 • Členka Zkušební komise MZ ČR pro závěrečné zkoušky akreditovaných kvalifikačních kurzů. Členka výboru České endodontické společnosti Členka Parodontologické společnosti ČR. Členka ESE (Evropská společnost pro endodoncii). Členka Akademie minimálně invazivního zubního lékařství (Academy od Minimally Invasive Care in Dentistry ) Členka lektorského sboru ČSK.
Ocenění vědeckou komunitou
 • Členství 1999 - 2003 předsedkyně Stomatologické společnosti ČLS JEP. Vedoucí redaktorka časopisu Praktické zubní lékařství Předsedkyně Vědecké rady ČSK Předsedkyně Spolku českých zubních lékařů 2000-2009 Členka Zkušební komise MZ ČR pro zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky, kteří získali způsobilost k výkonu povolání mimo státy EU Členka Zkušební komise MZ ČR pro závěrečné zkoušky akreditovaných kvalifikačních kurzů. Členka výboru České endodontické společnosti Členka Parodontologické společnosti ČR. Členka ESE (Evropská společnost pro endodoncii). Členka Akademie minimálně invazivního zubního lékařství (Academy od Minimally Invasive Care in Dentistry ) Členka lektorského sboru ČSK. Ceny John Butler´s travel award - putovní cena kongresu Europerio 2003 Dental Progress Award 2003 for original research. Cena kongresu Dental Progress 2003 v Lublani za originální výzkumnou práci. Dental Progress Award 2004 for best scientific research. Cena kongresu Dental Progress 2004 v Zagrebu za nejlepší vědeckou práci. Dental Progress Award 2006 for best scientific study. Cena kongresu Dental Progress 2006 ve Vídni za nejlepší vědeckou studii. Invited speaker: Opakovaně na tuzemských a 3x na zahraničních konferencích.
Vybrané publikace
 • LENKA ROUBALÍKOVÁ, 70061. FRC čepy ve frontálním úseku chrupu (FRC posts in frontal teeth). Časopis České stomatologické komory LKS. Praha: Česká stomatologická komora, 2017, LKS 2017/2, No 5, p. 108 - 114. ISSN 1210-3381. info
 • ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Výztuha incizální dlahy (The reinforcement of the inscisal splint). 2012. info
 • ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Materiál pro vyplnění prostoru mezi čepem kořenové nástavby a zubem (Material for filling the space between the root canal post and the tooth.). 2012. info
 • CHMELOVÁ, Ilona, Pavlína ČERNOCHOVÁ and Lenka ROUBALÍKOVÁ. Laser a jeho využití u ortodonticky léčeného pacienta (Lasers and their application in orthodontic treated patient). Stomatológ. 2011, vol. 21, No 3, p. 38-49. ISSN 1335-0005. info
 • CHMELOVÁ, Ilona, Pavlína ČERNOCHOVÁ and Lenka ROUBALÍKOVÁ. Využití laseru ve stomatologii (Laser in stomatology). In XI. Kongres České ortodontické společnosti. 2010. ISSN 1210-4272. info
 • ROUBALÍKOVÁ, Lenka, Josef TRČKA and Michal BUMBÁLEK. Morfologická analýza stěn kořenových kanálků po ošetření laserem. (Morphological analysis of root canal walls after the laser irradiation). Česká stomatologie. Praha: ČLS JEP, 2010, vol. 110, No 4, p. 78-83, 7 pp. ISSN 1210-7891. info
 • ROUBALÍKOVÁ, L. Estetické korekce. Bělení zubů u ortodontických pacientů. (Esthetic corrections. Bleaching in orthodontic patients.). 2010. ISSN 1210-4272. info
 • ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Kořenové nástavby z vláknových kompozitů (FRC root canal posts). LKS. Praha: Česká stomatologická komora, 2009, vol. 19, No 4, p. 25 - 30, 5 pp. ISSN 1210-3381. info
 • ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Moderní endodoncie v týmu (Teamwork in modern endodontics). Pražské dentální dny. Praha: Česká stomatologická komora, 2009, vol. 10, No 1, p. 25-26. ISSN 1212-5725. info
 • ČERNOCHOVÁ, Pavlína, Lenka ROUBALÍKOVÁ, Přemysl KRŠEK and Petr KRUPA. Autotransplantace zubu jako metoda řešení poúrazové ztráty řezáků (Tooth autotransplantation in cases with traumatic loss of incisors). Quintessenz. Praha: Quintessenz, 2009, 2009/18, No 1, p. 23-31. ISSN 1210-017X. URL info
 • ŠTEMBÍREK, Jan, Jiří VANĚK, D USVALD, Lenka ROUBALÍKOVÁ and Ivan MÍŠEK. Blood fate in therapy of the temporomandibular joint hypermobility using an injection of autologous blood. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. Great Britain: Churchill Livingstone, 2009, Vol. 38,, No 2009, p. 591. ISSN 0901-5027. info
 • ROUBALÍKOVÁ, Lenka, Vilém NEDĚLA, Josef TRČKA and Tomáš SLAVÍČEK. Nové dimenze v použití ultrazvuku I. (New dimensions in using of ultrasound). Quintessenz. Praha: Nakladatelství Quintessenz, 2008, 17/2008, No 6, p. 39 - 45, 6 pp. ISSN 1210-017X. URL info
 • ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Laser v konzervačním zubním lékařství (Laser in operative dentistry). Pražské dentální dny. Praha: Česká stomatologická komora, 2008, 11/2008, No 1, p. 64 -64. ISSN 1212-5725. info
 • ROUBALÍKOVÁ, Lenka, Josef JANČÁŘ, Ivan MÍŠEK, Aleš MATOUŠEK, Miroslav ŘEZÁČ and Ladislav GREGOR. Vláknové kompozity a jejich využití v zubním lékařství, adhezivní peparace pomocí laseru, tkáňové inženýrství v apikální chirurgii. (Fiíbre reinforced composites, adhesive preparation using laser, tissue ingeneering in apical surgery). In Implantologické a dentální dny 2008. 2008th ed. Brno: LF MU, 2008, p. 39 - 40. info
 • ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Suché pracovní pole (Dry operation field). In Konzervační zubní lékařství. 2nd ed. Praha: Galén, 2008, p. 56 - 64, 8 pp. ISBN 978-80-7265-540-6. info
 • ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Dostavby endodonticky ošetřených zubů (Restorations of endodontically treated teeth). In Konzervační zubní lékařství. 2nd ed. Praha: Galén, 2008, p. 129 - 135, 6 pp. ISBN 978-80-7262-540-6. info
 • ČERNOCHOVÁ, Pavlína, Jarmila KUKLOVÁ, Karin KAŇOVSKÁ, Lenka ROUBALÍKOVÁ, Přemysl KRŠEK and Petr KRUPA. Autotransplantace zubů jako metoda řešení poúrazové ztráty řezáku (Tooth autotransplantation as a treatment method for replacement of traumatically lost incisor). In Pražské dentální dny. 2008. ISBN 1212-5725. info
 • MÍŠEK, Ivan, Eva MATALOVÁ, Karin KLIMO KAŇOVSKÁ, Jan ŠTEMBÍREK and Lenka ROUBALÍKOVÁ. Možnosti a výzvy regenerace zubů. In In: Ostró A., Lešník, F.: Biologické aspekty regenerační medicíny. Nakl. Olomouc, s.r.o, 2008, p. 207-213. ISBN 978-80-7182-250-9. info
 • ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Adhesive Preparation - a Comparison of Various Methods. In NEDĚLA, Vilém. Laser Congress 2007 Bruges. Bruges: SOLA, 2007, p. 41 -41. info
 • ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Adhesive preparation - a Key to Succes of Aesthetic Restorations. In Dental Progress Sarajevo. Sarajevo: Ivoclar-Vivadent, 2007, p. 3-3. info

2017/08/31


Životopis: doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. (učo 70061), verze: čeština(1), změněno: 31. 8. 2017 05:43, L. Roubalíková