SOC104 Beginner's seminar of Introduction to Sociology

Faculty of Social Studies
Autumn 1999
Extent and Intensity
0/2/0. 6 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Department of Sociology - Faculty of Social Studies
Contact Person: doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.
Prerequisites (in Czech)
Kurz je nedílnou povinnou součástí kurzu SOC101. Jde o diskuzi nad jednotlivými tématy se studenty postgraduálního studia.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • Program na semestr 1. Úvod a zápis do kurzu A. Sociologie jako forma vědění 2. Sociologické problémy, teorie a metody Základní pojmy: věda, sociologická imaginace, nezamyšlené důsledky jednání, sociologický výzkum, sociologická teorie. Četba na proseminář: Mills, C.W. Sociologická imaginace. s. 7-24. Berger, P. L. Pozvání do sociologie. s. 31-52. Bauman, Z. Myslet sociologicky. s.7-23. B. Člověk a společnost 3. Kultura, socializace a jedinec Základní pojmy: kulturní diverzita, etnocentrizmus, socializace, tělesnost, identita. Četba na proseminář: Murphy, R. F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. s. 23-53. Bauman, Z. Myslet sociologicky. s. 25-40, 137-153. 4. Sociální interakce a každodennost Základní pojmy: sociální role, soustředěná interakce, management impresí, deviace, mikrosociologie. Četba na proseminář: Murphy, R. F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. s. 54-72. Berger, P. L. Pozvání do sociologie. s. 107-128. 5. Příbuzenství a rodina Základní pojmy: nukleární rodina, afektivní individualizmus, kohabitace, sociální pohlaví (gender), sexuální diverzita. Četba na proseminář: Murphy, R. F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. s. 73-118. Možný, I. Moderní rodina. s. 17-29. 6. Průběžná kontrola studia: písemka C. Struktury moci 7. Stratifikace, sociální třídy a nerovnost Základní pojmy: status, sociální třídy, sociální mobilita, etnické vztahy, diskriminace. Četba na proseminář: Veblen, T. Teorie zahálčivé třídy. s. 9-33. Murphy, R. F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. s. 148-169. 8. Vzestup moderní organizace Základní pojmy: byrokracie, formální a neformální vztahy, dělba práce, fordizmus, industriální konflikt. Četba na proseminář: Murphy, R. F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. s. 128-147. Keller, J. Nedomyšlená společnost. s. 15-42. 9. Stát, vládnutí a politická moc Základní pojmy: autorita, legitimizace, industrializmus, národní stát, totální válka. Četba na proseminář: Bourdieu, P. Teorie jednání. s. 69-103. Bauman, Z. Myslet sociologicky. s. 154-169. 10. Vzdělání, populární kultura a média Základní pojmy: veřejnost, globální vesnice, symbolická moc, národní systém vzdělávání, kulturní reprodukce. Četba na proseminář: Bourdieu, P. Teorie jednání. s. 27-40. Mills, C.W. Mocenská elita. s. 355-388. 11. Náboženství v moderním světe Základní pojmy: rituál, posvátné a profánní, odcizení, fundamentalizmus, konflikt civilizací. Četba na proseminář: Murphy, R. F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. s. 170-194. Weber, M. Sociologie náboženství. s. 311-339. D. Sociální změna 12. Revoluce a sociální hnutí Základní pojmy: sociální reprodukce, sociální transformace, typy společností, kolektivní jednání, sociální konflikt. Četba na proseminář: Weber, M. Autorita, etika a společnost. s. 21-43. Hobsbawm, E. Věk extrémů. s. 295-329. 13. Globalizace, moderní urbanizace a postmodernita Základní pojmy: postindustriální společnost, urbánní ekologie, suburbanizace, konec historie, risková společnost. Četba na proseminář: Giddens, A. Důsledky modernity. s. 55-73. Bauman, Z. Úvahy o postmoderní době. s. 7-24.
Literature
 • Mills,C. Wright: Sociologická imaginace
 • GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. Translated by Karel Müller. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. 195 s. ISBN 80-85850-62-1. info
 • WEBER, Max. Sociologie náboženství. Edited by Miloš Havelka, Translated by Jan J. Škoda. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1998. 367 s. ISBN 8070212403. info
 • BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. Translated by Věra Dvořáková. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1998. 179 s. ISBN 8071845183. info
 • Úvod do kulturní a sociální antropologie. Edited by Robert Francis Murphy - Hana Červinková. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. 267 s. ISBN 80-85850-53-2. info
 • HOBSBAWM, E. J. Věk extrémů : krátké 20. století 1914-1991. Translated by Jana Pečírková - Petr Štěpánek. Vyd. 1. Praha: Argo, 1998. 619 s. ISBN 8072031848. info
 • WEBER, Max. Autorita, etika a společnost : pohled sociologa do dějin. Translated by Jan J. Škoda. 1. české vyd. Praha: Mladá fronta, 1997. 294 s. ISBN 8020406115. info
 • BAUMAN, Zygmunt. Myslet sociologicky :netradiční uvedení do sociologie. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 233 s. ISBN 80-85850-14-1. info
 • BAUMAN, Zygmunt. Úvahy o postmoderní době. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. 163 s. ISBN 80-85850-12-5. info
 • KELLER, Jan. Úvod do sociologie. 3. upr. vyd. Brno: Sociologické nakladatelství, 1995. 186 s. ISBN 80-85850-06-0. info
 • KELLER, Jan. Nedomyšlená společnost. Vyd. 1. Brno: Doplněk, 1992. 125 s. ISBN 80-901102-0-7. info
 • BERGER, Peter L. Pozvání do sociologie. Translated by Eduard Urbánek. 1. vyd. Praha: Federální ministerstvo obrany ČSFR, Správa sociálního zařízení, 1991. 157 s. ISBN 80854690801. info
 • MOŽNÝ, Ivo. Moderní rodina :(mýty a skutečnosti). 1. vyd. Brno: Blok, 1990. 184 s. ISBN 80-7029-018-8. info
 • MILLS, C. Wright. Mocenská elita. Praha: Orbis, 1966. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: Kurs je součástí postupové zkoušky.
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
General note: Součást předmětu Úvod do sociologie (rozbor klíčových sociologických textů).
Credit evaluation note: 3 původní kredity.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
http://www.fss.muni.cz/soc/sylaby/SOC101
The course is also listed under the following terms Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (Autumn 1999, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn1999/SOC104