POL102 Party Systems

Faculty of Social Studies
Autumn 2002
Extent and Intensity
2/0/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D.
Department of Political Science - Faculty of Social Studies
Contact Person: Olga Cídlová, DiS.
Timetable
Tue 16:00–17:40 G21
Prerequisites (in Czech)
POL103 History of Political Ideas
Absolvování kurzu POL104 (Úvodu do politologie).
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
This course surveys the basic features of contemporary party pluralisms in European Countries. Key concepts and typologies will be discussed.
Syllabus (in Czech)
  • Systémy politických stran - základní pojmy; metodologická východiska analýzy a typologizace stranických systémů; stranicko-politické soustavy v pluralitních demokraciích; Sartoriho a další typologie stranických systémů; bipartismy; Umírněné multipartismy; polarizované multipartismy; systémy převládající strany; systémy politických stran v evropských zemích (Spojené království, Francie, Itálie, Německo, Rakousko, Španělsko, Portugalsko, Řecko, Izrael, Česká republika, Polsko, Slovensko atd.). Povinná literatura k obecné teorii stranických systémů (dostupná ve studovně FSS) Novák, M.: Systémy politických stran, Slon, Praha 1997, s. 19 - 247; Klíma, M.: Volby a politické strany v moderních demokraciích, Radix, Praha 1998, s. 14 - 180, 180 - 183, 195 - 254; Strmiska, M.: Postkomunistické stranické soustavy a politická pluralita, MPU, Brno 1999, s. 12 - 26; Povinná literatura k jednotlivým stranickým systémům (dostupná ve studovně FSS ve formě čítanky): Dvořáková, V., Kunc, J.: Itálie, in.: Říchová, B. Komparace politických systémů II. VŠE, Praha 1999, s. 69 - 89; Fiala, P.: Politické strany, in: Fiala, P, Rožňák, P., Schubert, K., Šimíček, V.: Politický systém Spolkové republiky Německo, Masarykova univerzita, Brno 1994, s. 71 - 96; Fiala, P.: Svobodomyslná strana Rakouska (FPÖ), in: Dančák, B., Fiala, P.: Nacionalistické politické strany v Evropě, MPÚ, Brno 1999, s. 53 - 70; Hloušek, V.: ÖVP a proměny katolického tábora, Politologický časopis č. 4/2001, s. 348 - 368; Hloušek, V.: Strany občanské pravice v rakouském stranickém systému po roce 1986, Politologický časopis č. 1/2002, s. 22 - 49; Janda, K., Berry, J., Goldman, J., Huff, E.: Výzva demokracie. Systém vlády v USA, Slon, Praha 1998, s. 159 - 194; Kopeček, L.: Slovensko, in: Stranické rodiny v zemích střední a východní Evropy, CDK, Brno 2000, (rukopis), s. 1 - 22; Kubát, M.: Parlamentní volby 2001 v Polsku, Politologická revue č. 2/2001, s. 123 - 146; Kunc, J.: Francouzská republika, in.: Říchová, B. Komparace politických systémů I. VŠE, Praha 2000, s. 100 - 106; Kunc, J.: Stranické systémy v re/konstrukci, Slon, Praha 2000, s. 127 - 163; Říchová, B.: Rakousko, in: Říchová, B. a kol.: Komparace politických systémů II., VŠE, Praha 1999, s. 150 - 160; Říchová, B.: Spojené království Velké Británie a Severního Irska, in.: Říchová, B. Komparace politických systémů I., VŠE, Praha 2000, s. 141 - 160; Strmiska, M.: Italské politické strany 1945 - 1994, FF MU, Brno 1995; Strmiska, M.: Nacionalistické strany a stranicko-politický systém v soudobém Španělsku, in: Dančák, B., Fiala, P.: Nacionalistické politické strany v Evropě, MPÚ, Brno 1999, s. 11 - 24; Škaloud, J.: Spolková republika Německo, in.: Říchová, B. Komparace politických systémů I. VŠE, Praha 2000, s. 219 - 243, 248; Doporučená literatura: Fiala, P., Strmiska, M.: Teorie politických stran, Barrister et Principal, Brno 1998, s. 139 - 230; Sartori, G.: Srovnávací ústavní inženýrství, Slon, Praha 2001, s. 38 - 89; Dančák, B.: Konstituování stranického systému v Polsku v letech 1989 - 1991, Politologický časopis č. 1/1997, s. 55 - 68; Fiala, P. (ed.): Křesťanské alternativy v politice, CDK, Brno 1997; Fiala, P., Marek, M.: Současná evropská krajní pravice, Mezinárodní politika č. 6/2000, s 14 - 16; Fiala, P., Strmiska, M.: Křesťansko-demokratické a křesťansko-nacionální strany v postkomunistických pluralismech, Politologický časopis č. 3/2001, s. 279 - 286; Fiala, P.: Křesťanské politické strany v západní Evropě, Politologický časopis č. 1/1996, s. 30 - 37; Kopeček, L.: Polské parlamentní volby 2001 a proměny stranického systému, In: Politologický časopis č. 4/2001, s. 410 - 424; Kubát, M.: Politika v Polsku po roce 1989. Volby, volební systémy a jejich politické konsekvence, Karolinum, Praha 2000, s. 45 - 102, s. 139 - 142; Liďák, J., Koganová, V., Leška, D.: Kryštalizácia struktúry politických strán na Slovensku po roku 1989, in: Barát, P. (ed.): Politické systémy Slovenskej republiky a Požskej republiky, Ekonóm, Bratislava 1999, s. 88 - 111; Meyer, T.: Transformace sociální demokracie, Doplněk, Brno 2000; Říchová, B.: Labour Party a koncept Velšského národního shromáždění, Politologická revue, č. 1/2000, s. 6 - 25; Schuster, R.: Svobodná strana Rakouska, Politologický časopis č. 4/1996, s. 315 - 327; Strmiska, M.: Regionální strany a stranické systémy. Španělsko, Itálie, Velká Británie a Severní Irsko, CDK, Brno 1998; Strmiska, M. (ed.): Postkomunistické stranické soustavy a politická pluralita, MPU, Brno 1999; Winock, M.: Historie extrémní pravice ve Francii, Academia, Praha 1998
Literature
  • Novák, M.: Systémy politických stran, Praha 1997.
  • Klíma, M.: Volby a politické strany v moderních demokraciích, Praha 1998.
  • STRMISKA, Maxmilián. Italské politické strany (1945-1994). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 83 s. ISBN 8021011521. info
Assessment methods (in Czech)
Kurz probíhá formou přednášek. Předpokládá načtení zadané literaratury. Nepovinně je dále možné zpracovat bodově hodnocenou esej (v rozsahu 4-5 normostran), odevzdané do 3. 12. 2002 (včetně). Její hodnocení se připočítává k bodovému hodnocení závěrečného testu. Výstup z kursu - test - má písemnou formu a jeho předmětem je jak látka obsažená v zadané literatuře, tak probraná v průběhu kursu (viz dále informace učitele).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2002, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2002/POL102