CJA011 Theory of Literature II

Faculty of Arts
Autumn 2003
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jan Tlustý, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Helena Bednářová
Timetable of Seminar Groups
CJA011/A: Thu 13:20–14:55 1, J. Tlustý
CJA011/B: Thu 15:00–16:35 1, J. Tlustý
CJA011/C: Fri 15:00–16:35 3, M. Balaštík
CJA011/D: Fri 13:20–14:55 2, M. Balaštík
CJA011/E: Wed 11:40–13:15 2, Z. Urválková
CJA011/F: Wed 8:20–9:55 20, Z. Urválková
Prerequisites (in Czech)
CJA007 Theory of Lit. I
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Course description. mgr.Balaštík: The seminar will focus especially on the reading of important studies in literary theory (R. Jakobson, J. Mukařovský, R. Welek, Terence Hawkes, Milan Jankovič, Northrop Frye, Paul Ricoeur, Fr. Miko) and the interpretation of key terminology of the field. The aim is to make the student acquainted with basic ways of theoretical thinking about literature and art generally. The second part of the seminar will focus on the interpretation of concrete poetic texts.

Mgr. Tlustý: The seminar will introduce students into main streams of the literary theory (from Positivism to Deconstruction). The basis of all seminars will be the reading of chosen theoretical texts, which will be discused during the seminars.

mgr. Urválková: The seminar will focus on the work with literary texts (poetic, prosaic and dramatic), which will be analysed and interpreted with the use of the student's knowledge of basic terminology of poetics. The seminar will partly consist of reading chosen articles and papers in literary theory, with the help of which an attempt will be made to explain various methods of approaching a literary text.
Syllabus
 • mgr. Balaštík: (1-2) René Welek/Austin Waren: Teorie literatury; (3-4) Terence Hawkes: Strukturalismus a sémiotika; (5-6) Jan Mukařovský: Kapitoly z české poetiky; (7-8) Jan Mukařovský: Studie z estetiky; (9) Roman Jakobson: Poetická funkce; (10) Milan Jankovič: Dílo jako dění smyslu; (11) Northrop Frye: Velký kód; (12) Paul Ricoeur: Život, Pravda, symbol; (13) František Miko: Od epiky k lyrike.
 • Mgr Tlustý:
 • Positivism (H.Taine); Formalism (V. Šklovskij); Czech aesthetics (J. Durdík, O. Hostinský; O. Zich); Czech structuralism (R. Jakobson, J. Mukařovský, F. Vodička); Phenomenology (R. Ingarden, J. Patočka); Hermeneutics (H. G. Gadamer); Reception aesthetics (H. R. Jauss, W. Iser); Thematic criticism (G. Poulet, G. Bachelard); Deconstruction (J. Derrida)
 • dr. Urválková: 1. Analysis and interpretation of a literary text - 1.1. Poetic literary text 1.2. Narrative literary text 1.3. Scenic literary text. 2. Hermeneutic models. 3. Discussion of individual methods of working with a literary text. (positivism, formalism, structuralism, deconstruction) - work with metatext. 4. Literary history and its tasks (reconstruction of the norm of the period, reception, comparative approach).
Literature
 • Úvod do literární vědy [Pechlivanos, 1999] : Einführung in die Literaturwissenschaft (Orig.). Edited by Miltos Pechlivanos, Translated by Miroslav Petříček. V Praze: Herrmann & synové, 1999. 452 s. info
 • ZIMA, Petr V. Literární estetika. 2. vyd. Olomouc: Votobia, 1998. 447 s. ISBN 80-7198-329-2. info
 • HORYNA, Břetislav and Pavel KOUBA. Jean Grondin, Úvod do hermeneutiky. překlad Břetislav Horyna. Praha: OIKOYMENH, 1997. 247 pp. ISBN 80-86005-43-7. info
 • WELLEK, René and Austin WARREN. Teorie literatury. Olomouc: Votobia, 1996. 555 s. ISBN 80-7198-150-8. info
 • Československá akademie věd (Praha : 1952-1992). Ústav pro česko. Průvodce po světové literární teorii. Edited by Milan Zeman - Vladimír Macura. 1. vyd. Praha: Panorama, 1988. 636 s. info
 • ŽILKA, Tibor. Poetický slovník [Žilka, 1987]. 2., dopl. vyd. Bratislava: Tatran, 1987. 435 s. info
 • Československá akademie věd (Praha : 1952-1992). Ústav pro česko. Slovník literární teorie [1984, Čs. spisov.]. Edited by Štěpán Vlašín. 2. rozš. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1984. 465 s. info
Assessment methods (in Czech)
Mgr. Balaštík: Podmínkou získání zápočtu je přednesení referátu a 70% účast.

Mgr. Tlustý: Účast - maximálně 3 absence; četba zadaných textů a aktivní spolupráce v semináři; zápočtový test.

dr. Urválková: Pravidelná četba zadaných textů, padesátiprocentní účast v semináři a zvládnutý zápočtový test.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: Teorie literatury (sem.) I, II k sobě váže přednášku T.L. (CJC040). Celý kurs je zakončen zkouškou.
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 1998, Autumn 1999, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2003, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2003/CJA011