CJA011 Theory of Literature II

Faculty of Arts
Autumn 2008
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Martin Punčochář (lecturer)
Mgr. Jan Tlustý, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Eva Zachová
Timetable of Seminar Groups
CJA011/A: Thu 10:00–11:35 A41 stara, B. Fořt
CJA011/B: Thu 11:40–13:15 A41 stara, B. Fořt
CJA011/D: Wed 18:20–19:55 N01023, M. Punčochář
CJA011/E: Tue 15:00–16:35 C42, J. Tlustý
CJA011/F: Tue 16:40–18:15 C42, J. Tlustý
Prerequisites (in Czech)
CJA007 Theory of Lit. I && CJA004 Introduc. into Lit. && CJC020 Introduc. into Czech Lit.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The seminar introduces the students into crucial literary theoretical conceptions of the 20th Century, i.e. positivism, formalism, phenomenology, structuralism, receptionist aesthetics, possible-worlds theory, and kognitive science. The seminars are based on a critical analysis of theoretical texts which should be analysed by the students as homework and discussed in the seminars. The scanned texts can be found in the IS. Attention is also paid to the students presentations which describe particular topics in wider theoretical relationships.
The aims of the seminar are:
a critical analysis of literary crucial theoretical conceptions of the 20th century
an introduction of main issues of current lirerary critical development
a development of interpretative skills of the student with regards to both scholarly and artistic texts.
Syllabus
 • dr. Tlustý, dr. Fořt:
 • Positivism (H.Taine); Formalism (V. Šklovskij); Czech structuralism (R. Jakobson, J. Mukařovský, F. Vodička, M. Jankovič); Phenomenology (R. Ingarden, W. Iser); Hermeneutics (H. G. Gadamer, H. R. Jauss); Fictional Worlds (L. Doležel, U. Eco, R. Ronen); Cognitive Science (J. Lakoff, M. Johnson, M. Turner)
 • Mgr. Punčochář
 • Positizivism(H.Taine); formalism (Tomaševskij, Šklovskij); world and czech strukturalism (de Saussure, R. Jakobson, J. Mukařovský, F. Vodička, M. Jankovič); phenomenology(R. Ingarden, W. Iser).
Literature
 • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý, Translated by Al. Vydání první. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704. info
 • GRYGAR, Mojmír. Trvání a proměny : (dvanáct kapitol o umění a dějinách). Vyd. 1. Praha: Torst, 2006. 412 s. ISBN 8072152726. info
 • EAGLETON, Terry. Úvod do literární teorie. Translated by Petr Onufer. Vyd. 1. Praha: Triáda, 2005. 363 s. ISBN 8086138720. info
 • DOLEŽEL, Lubomír. Identita literárního díla (Literary Text, Its World and Its Style; Counterfactual Imagination). Vydání první. Brno - Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, 2004. 68 pp. Edice Theoretica, svazek 2. ISBN 80-85-778-39-4. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Fikční světy lyriky. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2003. 83 s. ISBN 8071855928. info
 • CULLER, Jonathan. Krátký úvod do literární teorie. Vyd. 1. Brno: Host, 2002. 167 s. ISBN 80-7294-070-8. info
 • SCHOLES, Robert E. and Robert KELLOGG. Povaha vyprávění. Brno: Host, 2002. 328 s. ISBN 80-7294-069-4. info
 • KYLOUŠEK, Petr. Znak, struktura, vyprávění. Výbor z prací francouzského strukturalismu (Sign, structure and narration). 1. vyd. Brno: Host, 2002. 324 pp. Strukturalistická knihovna 10. ISBN 80-7294-016-3. info
 • RIMMON-KENAN, Shlomith. Poetika vyprávění : Narrative fiction : contemporary poetics (Orig.). Translated by Vanda Pickettová. Vyd. 1. Brno: Host, 2001. 174 s. : i. ISBN 80-7294-004-X. info
 • CHATMAN, Seymour Benjamin. Dohodnuté termíny : rétorika narativu ve fikci a filmu. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2000. 259 s. ISBN 8024401754. info
 • DOLEŽEL, Lubomír. Kapitoly z dějin strukturální poetiky :od Aristotela k Pražské škole. Translated by Bohumil Fořt. Vyd. 1. Brno: Host, 2000. 246 s. ISBN 80-7294-003-1. info
 • PROPP, Vladimir Jakovlevič. Morfologie pohádky a jiné studie. Translated by Miroslav Červenka - Marcela Pittermannová - Hana Šmahelová. Vyd. tohoto souboru 1. Jinočany: H & H, 1999. 362 s. ISBN 8086022161. info
 • GRYGAR, Mojmír. Terminologický slovník českého strukturalismu :obecné pojmy estetiky a teorie umění : strukturalismus, struktura, vývoj umění, estetická funkce, norma, hodnota, znak, význam, osobnost, sémantické gesto. Vyd. 1. Brno: Host, 1999. 319 s. ISBN 80-86055-61-2. info
 • Úvod do literární vědy [Pechlivanos, 1999] : Einführung in die Literaturwissenschaft (Orig.). Edited by Miltos Pechlivanos, Translated by Miroslav Petříček. V Praze: Herrmann & synové, 1999. 452 s. info
 • ZIMA, Petr V. Literární estetika. 2. vyd. Olomouc: Votobia, 1998. 447 s. ISBN 80-7198-329-2. info
 • VODIČKA, Felix. Struktura vývoje :studie literárněhistorické. 2. rozš. vyd. Praha: Dauphin, 1998. 611 s. ISBN 80-86019-63-2. info
 • CHVATÍK, Květoslav. Člověk a struktury :kapitoly z neostrukturálnív poetiky a estetiky. Vyd. 1. Praha: Český spisovatel, 1996. 206 s. ISBN 80-202-0583-7. info
 • WELLEK, René and Austin WARREN. Teorie literatury. Olomouc: Votobia, 1996. 555 s. ISBN 80-7198-150-8. info
 • VODIČKA, Felix. Počátky krásné prózy novočeské :příspěvek k literárním dějinám doby Jungmannovy. Vyd. 1. Praha: H & H, 1994. 366 s. ISBN 80-85787-62-8. info
 • CHVATÍK, Květoslav. Strukturální estetika :řád věcí a řád člověka. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1994. 86 s. ISBN 80-85865-03-3. info
 • ŽILKA, Tibor. Poetický slovník [Žilka, 1987]. 2., dopl. vyd. Bratislava: Tatran, 1987. 435 s. info
 • CHVATÍK, Květoslav. Strukturalismus a avantgarda. Praha: Československý spisovatel, 1970. info
 • Pařížské rozhovory o strukturalismu. Edited by Mojmír Grygar. Praha: Svoboda, 1969. info
 • MUKAŘOVSKÝ, Jan. Studie z estetiky. Edited by Květoslav Chvatík, Edited by Felix Vodička. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1966. 371 s. info
Assessment methods
In order to be given credits the students are supposed to: deliver a presentation in the class and provide the other students with an hand-out, to do home preparation for reading the scholarly text provided and submit a short summarya of each text, to pass the final written test.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Teorie literatury (sem.) I, II k sobě váže přednášku T.L. (CJC040). Celý kurs je zakončen zkouškou.
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 1998, Autumn 1999, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2008, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2008/CJA011