G3081 Methods of Geological and Hydrogeological Research

Faculty of Science
Autumn 2009
Extent and Intensity
1/3. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (lecturer)
Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Martin Knížek, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Bc. Markéta Kernstocková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Alice Zavřelová (seminar tutor)
Mgr. Vít Baldík (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Department of Geological Sciences - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Contact Person: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Timetable
Mon 15:00–15:50 G1,01004, Mon 16:00–18:50 G1,01004
Prerequisites (in Czech)
! NOW ( PdF:ONLINE_A English Online ) && ! G3080 Methods of Geological Research && ! G3081k Methods of Geological Research && ! NOW ( G3081k Methods of Geological Research ) && ( (!( PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Occupational healt and safety )&& NOW ( C7777 Handling chemicals )))
Znalost tvarů základních geologických těles, znalost základních geologických pojmů (diskordance, pokles, přesmyk)
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 37 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
At the end of the course students should be able to: understand geological map, prepare geological cross-section, use geological compass and interpret orietational data. At the end of the course students should be able to: use geological compass, read geological map and construct geological cross-sections. They are prepared for Mapping course in the field.
Syllabus
  • Used map projections and topographic map, preparation of topographic profile. Geological compass, orientation measurement. Geologic map, geologic map symbols. Some special geologic maps. Geological mapping, equipment for mapping. Geologic map interpretation, V-rule, three point problem, structure section. Geological bibliography. Some special methods.
Literature
  • HÁJEK, Josef. Metody geologického výzkumu. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1984. 192 s. info
  • MELICHAR, Rostislav. Metody strukturní geologie : orientační analýza (Methods of Structural Geology: Orientational Analysis). 1. vyd. Brno: Rektorát Masarykovy university, 1991. 180 s. ISBN 80-210-0319-7. info
  • POUBA, Zdeněk. Geologické mapování. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1959. 523 s. info
  • RAJLICH, Petr. Analýza orientovaných dat v geologii. Vyd. 1. Praha: Ústřední ústav geologický, 1980. 178 s., ii. info
  • MELIORIS, Ladislav, Igor MUCHA and Pavel POSPÍŠIL. Podzemná voda - metódy výskumu a prieskumu. 1. vyd. Bratislava: ALFA - vydavatel'stvo technickej a ekonomickej literatúry, 1988. 429 s. info
Teaching methods
Lectures and dominant practical class exercises.
Assessment methods
Electronic test on PC and practical exam of compass measurement
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation, Autumn 2010 - only for the accreditation, Spring 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2009, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2009/G3081