5.8 Seznam užitečných funkcí

K samostudiu s využitím dokumentace…

Výběr ze slovníku z kapitoly v knize Hadleyho Wickhama Advanced R dostupné na http://adv-r.had.co.nz/Vocabulary.html, více najdete v tam.

5.8.1 Struktura datových objektů

str

5.8.2 Výpis dat a zpráv

print, cat
head, tail
message, warning
format
sink, capture.output

5.8.3 Srovnání a logické operace

&, |, !, xor
all.equal, identical
!=, ==, >, >=, <, <=
is.na, complete.cases
is.finite

5.8.4 Základní matematika

*, +, -, /, ^, %%, %/%
abs, sign
acos, asin, atan, atan2
sin, cos, tan
ceiling, floor, round, trunc, signif
exp, log, log10, log2, sqrt

5.8.5 Základní statistika

max, min, prod, sum
cummax, cummin, cumprod, cumsum, diff
pmax, pmin
range
mean, median, cor, sd, var
sample
choose, factorial, combn

5.8.6 Množinové funkce

%in%
all, any
intersect, union, setdiff, setequal
which

5.8.7 Vektory a matice

c, matrix
length, dim, ncol, nrow
cbind, rbind
names, colnames, rownames
t
diag
as.matrix, data.matrix
rep, rep_len
seq, seq_len, seq_along
rev

5.8.8 Test a konverze datového typu

(is/as).(character/numeric/logical/...)

5.8.9 Seznamy a datasety

list, unlist
data.frame, as.data.frame
split
expand.grid

5.8.10 Faktory

factor, levels, nlevels
reorder, relevel
cut, findInterval
interaction

5.8.11 Pořadí a tabulace dat

duplicated, unique
merge
order, rank, quantile
sort
table, ftable

5.8.12 Náhodné veličiny

(q, p, d, r) * (beta, binom, cauchy, chisq, exp, f, gamma, geom, 
 hyper, lnorm, logis, multinom, nbinom, norm, pois, signrank, t, 
 unif, weibull, wilcox, birthday, tukey)

Všechny tyto funkce existují vždy ve čtyřech verzích: začínající d vrací hustotu pravděpodobnosti, p vrací kumulativní pravděpodobnostní funkci, q vrací daný kvantil a r generuje náhodná čísla s daným rozdělením. Příklad pro normální rozdělení (norm):

x <- rnorm(10) # 10 náhodných čísel, x[i] ~ IID N(0, 1)
x
## [1] -1.5278852 -0.3410770 -0.3208846 -0.8374888 -0.1934874 0.7366836
## [7] -0.5472108 0.5592297 -0.1277238 -2.3106411
dnorm(x) # hustota pravděpodobnosti x ~ IID N(0, 1)
## [1] 0.1241636 0.3763991 0.3789231 0.2809349 0.3915441 0.3041331 0.3434690
## [8] 0.3411928 0.3957015 0.0276406
y <- pnorm(x) # kumulativní pravděpodosbnost x ~ IID N(0, 1)
y
## [1] 0.06327053 0.36652281 0.37414892 0.20115894 0.42328864 0.76934260
## [7] 0.29211696 0.71199750 0.44918379 0.01042634
qnorm(y) # kvantil y ~ IID N(0, 1), totéž co x
## [1] -1.5278852 -0.3410770 -0.3208846 -0.8374888 -0.1934874 0.7366836
## [7] -0.5472108 0.5592297 -0.1277238 -2.3106411

Parametrizace rozdělení viz dokumentace.

5.8.13 Maticová algebra

crossprod, tcrossprod
eigen, qr, svd
%*%, %o%, outer
rcond
solve

5.8.14 Pracovní prostředí

ls, exists, rm
getwd, setwd
q
source
install.packages, library, require

5.8.15 Nápověda

help, ?
help.search
apropos
RSiteSearch
citation
demo
example
vignette

5.8.16 Čtení a zápis dat

data
count.fields
read.csv, write.csv
read.delim, write.delim
load, save

5.8.17 Soubory a adresáře

dir
basename, dirname, tools::file_ext
file.path
path.expand, normalizePath
file.choose
file.copy, file.create, file.remove, file.rename, dir.create
file.exists, file.info
tempdir, tempfile
download.file, library(downloader)