AMOLc Úvod do molekulární biologie a genetiky - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Lívia Eiselleová, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Cetkovská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Fojtík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Francová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Matěj Hrala (cvičící)
Mgr. Petra Lázničková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martin Pešl, Ph.D. (cvičící)
Ing. Natália Vadovičová (cvičící)
Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Bc. Eliška Vrbová, Ph.D. (cvičící)
Jana Růžičková (pomocník)
Mgr. Kateřina Straková, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.
Biologický ústav – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Lívia Eiselleová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Biologický ústav – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
AMOLc/01: Út 15:00–16:40 B07/205a
AMOLc/02: Út 15:00–16:40 B07/205a
AMOLc/03: St 7:30–9:10 B07/205a
AMOLc/04: St 7:30–9:10 B07/205a
AMOLc/05: St 9:30–11:10 B07/205a
AMOLc/06: St 9:30–11:10 B07/205a
Předpoklady
(! VSBI0222c Biologie II-cvičení ) && (! VLBI0222c Biologie II-cvičení ) && (! ZLBI0222c Biologie II - cvičení ) && ! NOWANY ( VLBI0222c Biologie II-cvičení , ZLBI0222c Biologie II - cvičení ) && (! PřF:Bi1700c Buněčná biologie - cvičení )
Předpokladem ke studiu předmětu jsou znalosti středoškolské biologie na úrovni Přehledu středoškolské biologie (https://is.muni.cz/auth/do/med/el/overview/overview_CZ.qwarp) nebo obdobné.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Student nesmí mít absolvovaný ani současně zapsaný předmět Biologie II-cvičení na LF.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
- osvojení si práce se světelným mikroskopem při pozorování prokaryotických i eukaryotických buněk a různých buněčných struktur a procesů
- porozumění metodám hodnocení rizika dědičných onemocnění u pacientů na základě rodinné anamnézy
- pochopení základních principů genového inženýrství
- pochopení a vyzkoušení si vybraných molekulárních metod používaných k vyšetření některých dědičných a infekčních onemocnění
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- samostatně pracovat se světelným mikroskopem
- použít některé ze základních technik cytochemického barvení při pozorování bakteriálních a lidských buněk
- odvodit dopad vybraných mutací v DNA na primární strukturu proteinů
- popsat základní techniky a aplikace tkáňových a buněčných kultur
- vysvětlit metodiku sestavení a vyšetření karyotypu a její využití, a vyhodnotit základní numerické a strukturní aberace v zobrazeném lidském karyotypu
- vyhodnotit riziko numerických a strukturních aberací v důsledku meiotických non-disjunkcí a chromozomálních translokací
- zhodnotit riziko monogenních autozomálně a gonozomálně dědičných onemocnění u pacientů na základě zadané rodinné anamnézy
- navrhnout a provést základní molekulárně-genetická diagnostická vyšetření některých dědičných a infekčních onemocnění (PCR, restrikční štěpení, gelová elektroforéza) a interpretovat získané výsledky
- vysvětlit vybrané základní techniky genového inženýrství a jejich aplikaci v medicíně, a se znalostí použité metodiky vybrat klony buněk s vneseným genem
Osnova
 • 1. týden: Prokaryota
 • 2. týden: Eukaryota
 • 3. týden: Struktura a replikace DNA
 • 4. týden: Exprese genetické informace
 • 5. týden: Diagnostika patogenních bakterií
 • 6. týden: Buněčný cyklus
 • 7. týden: In vitro kultivace lidských buněk
 • 8. týden: Mitóza a meióza
 • 9. týden: Lidský karyotyp a chromozomální aberace
 • 10. týden: Autozomální dědičnost
 • 11. týden: Gonozomální dědičnost
 • 12. týden: Molekulární analýza predispozic ke kardiovaskulárním onemocněním u člověka
 • 13. týden: Základy genového inženýrství – produkce lidských proteinů v bakteriálních buňkách
 • 14. týden: nahrazovací cvičení – nahrazování za státní svátky
 • 15. týden: udělování zápočtů
Literatura
  povinná literatura
 • Protokoly ke cvičením jsou dostupné v elektronické podobě v Informačním systému MU ve Studijních materiálech předmětu AMOLc
Výukové metody
laboratorní cvičení, diskuze
Metody hodnocení
Účast na výuce je povinná.
Podmínky udělení zápočtu: docházka do cvičení (1 omluvená či neomluvená absence je povolena), vypracované všechny protokoly (i za absence) a zkontrolované příslušnými vyučujícími, aktivita v praktické výuce.
Za pozdní příchod, neaktivitu ve cvičení nebo 2. a každou další (omluvenou či neomluvenou) absenci student vypracuje referát v rozsahu 2 strany A4 na zadané téma. Referát vypracujte podle instrukcí uvedených v Organizačních pokynech v ISu, vytiskněte, přineste vyučujícímu, který jej zadal a buďte připraveni odpovídat na otázky k tématu referátu.
V případě 3 absencí (případně více absencí, kdy všechny jsou omluveny studijním oddělením do 5 dnů od začátku absence a zaneseny do ISu) je řešeno individuálně a je vázáno na úspěšné absolvování závěrečného testu (Zápočtový test) z učiva celého semestru. Test obsahuje 20 otázek: 10 testových otázek (1 až několik správných odpovědí, za chybné odpovědi se body odečítají) + 10 otázek na písemné vysvětlení pojmů. Student musí získat nejméně 10 bodů z celkových 20.
V případě 4 a více neomluvených absencí není zápočet udělen.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2020/AMOLc/index.qwarp
Potřeby pro cvičení: vytištěný aktuální protokol, psací potřeby. Protokoly pro každé praktické cvičení si stáhněte ze Studijních materiálů v ISu a nastudujte předem. Přezůvky, pláště a vlastní chirurgické rukavice nejsou vyžadovány, ale při úlohách s barvením preparátů jsou pláště doporučeny.
Do učebny si vezměte pouze protokoly a psací potřeby, všechny ostatní věci si ještě před začátkem výuky odložte do šatny Biologického ústavu (A7, místnost 203), která bude po dobu výuky uzamčena.
Nahrazování cvičení: Pokud výjimečně nemůžete absolvovat praktická cvičení se svou skupinou (nemoc, návštěva lékaře - maximálně 1x za semestr), domluvte si e-mailem s kontaktní osobou předmětu nahrazení cvičení s jinou skupinou. Pište nejméně 24 hodin před plánovaným nahrazením a upřesněte skupinu (datum a čas), se kterou se chcete cvičení zúčastnit. Výuku lze nahradit pouze v tom samém výukovém týdnu, kdy byla zameškána. Při vyčerpání kapacity skupiny vám nahrazení nemusí být umožněno. Opakované nahrazování výuky s jinými skupinami není povoleno.
Kompletní pokyny k výuce najdete na následujícím odkazu: https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2020/AMOLc/op/Pokyny_ke_cvicenim_AMOL.pdf
Při opakování předmětu je možné na vyžádání uznat absolvovanou praktickou výuku. O uznání je potřeba požádat v prvním týdnu výuky e-mailem s uvedením důvodu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.