BKE_ZAKE Základy ekonomie

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022
Rozsah
26/0/0. tutorial 12 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Monika Jandová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jan Jonáš, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Monika Jandová, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 8. 10. 8:00–11:50 P102, So 12. 11. 16:00–19:50 P102, So 10. 12. 12:00–15:50 P102
Předpoklady
! BKE_ZEKO Základy ekonomie
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předměty Mikroekonomie 1 a Makroekonomie 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Základy ekonomie seznamuje posluchače se základními problémy ekonomie, a to jak mikroekonomickými, tak především makroekonomickými. Smyslem kurzu není podat vyčerpávající přehled oblastí ekonomie. Hlavní cíle kurzu jsou: - porozumět ekonomickému způsobu myšlení;
- seznámit se s nejdůležitějšími pojmy a jejich praktickými aplikacemi;
- využít obecnou ekonomickou teorii pro pochopení praktických příkladů z české a světové ekonomiky;
- získat základní znalosti pro studium dalších ekonomických předmětů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - aktivně používat základní ekonomické pojmy;
- rozumět fungování trhu práce a jeho omezením;
- sestavit základní makroekonomické agregáty a popsat jejich vývoj;
- srovnat náklady a výnosy měnových unií;
- kriticky diskutovat dopady státních zásahů do ekonomiky;
Osnova
 • 1. Základní principy ekonomie
 • 2. Fungování trhu a jeho efektivnost
 • 3. Firma a spotřebitel
 • 4. Chování firem a tržní struktura
 • 5. Měření výkonu ekonomiky
 • 6. Ekonomický růst, výkyvy výkonu ekonomiky
 • 7. Státní zasahy do ekonomiky
 • 8. Příjmy – nerovnost, diskriminace, chudoba
 • 9. Nezaměstnanost
 • 10. Inflace
 • 11. Fiskální politika
 • 12. Monetární politika
 • 13. Otevřená ekonomika
Literatura
  povinná literatura
 • HOLMAN, Robert. Základy ekonomie pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2000. xvi, 360. ISBN 8071794341. info
  doporučená literatura
 • MANKIW, N. Gregory. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 2000. 763 s. ISBN 80-7169-891-1. info
 • LIPOVSKÁ, Hana. Moderní ekonomie: Jednoduše o všem, co byste měli vědět. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, a. s., 2017. 256 s. ISBN 978-80-271-0120-7. URL info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášky.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen písemnou zkouškou. Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba získat nejméně 60 % bodů.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2022/BKE_ZAKE